Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, October 10, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-10-2017


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 10-10-2017

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/17 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹ ;-
¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÀqÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á.ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  EªÀgÀÄ MlÄÖ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À,2] dUÀzÉë, 3] ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 4] £Á£ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 4 d£ÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ  15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÉÛ¬ÄAzÀ §¼À®ÄwzÀÄÝ 10-15 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀzÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ 08/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà EzÁÝUÀ   J®è PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀ ¸ÉʤÃgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä   vÁ¬Ä ZÀ¥Àà° ¨Á« ºÀwÛgÀ EzÀÄÝ ¨Á«AiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä   vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀªÀÅ ¨ÉÆüÁV ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è EvÀÄÛ.  ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ªÀiÁ£À¹PÀ C¸ÀÛªÀå¸ÉÛ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ಕಮಲನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 173/17 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ :-

ದಿನಾಂಕ 09/10/2017 ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರಾವ ನಿಶಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೂಪರವಾಜರ ಕೋರಮಂಗಲ ಬೆಂಗಳೂರ  ಸಾ// ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬೀದರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ   ಲಿಖಿತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಟೇಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಗೋಪೂರಕ್ಕೆ (ಎಸ್ ಡಬ್ಲೂ ಎಲ್ 1 001 ಡಬ್ಲೂ 1247144ಕ್ಕೆ ) ಅಳವಡಿಸಿದಂತಹ ಅಮರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿಯ 24 ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 09/10/2017 ರಂದು ಆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ ಆನಂದ ಅವರ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ 7760983438 ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 0300 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಮರಾಜ್ಯ ಕಂಪನಿಯ 24 ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ   ಇದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 15000 ರೂ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೋಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 385/17 PÀ®A 454, 380 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉnÖ ¨Á§£ÉÆÃgÀÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ §mÉÖ CAUÀr CqÀvÀ §eÁgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áå ¸Á; »gÉêÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉÉAzÀgÉ  ¦üAiÀiÁðzÀAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ªÁVzÀÄÝ  »VgÀĪÀ°è EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ ¨Á§£ÉÆÃgÀÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ G;§mÉÖ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á;²ªÁf£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ²ªÁf £ÀUÀgÀ zÁ§PÉ ¯ÉÃOlzÀ°è G½zÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°è  gÉrªÉÄAmï §mÉÖ CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É »VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08/10/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è   ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ £ÉÆqÀ®Ä w½¹ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ  gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉ vÁ¬Ä Gl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²ªÁf £ÀUÀgÀzÀ°èzÀÝ   vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV gÁwæ C¯Éè ªÀÄ®V ¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀ ¨ÉüÀUÉÎ 09;00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ  vÀAzÉ ¨É¼ÀUÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ GlªÀiÁr £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À §mÉÖAiÀÄ CAUÀr vÉgÉAiÀÄĪÀUÉƸÀÌgÀ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ  ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ºÉ½zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Q°ªÀÄÄj¢zÀÄÝ  vÀmÉÖvÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ  ªÀÄ£É M¼ÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè a¯Áè ¦°èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ C®ªÀiÁj £ÉÆqÀ®Ä Q° ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß  vÀªÀÄä ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ  FvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr WÀl£É §UÉÎ ºÉý C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÉýzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è 1) 35 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¨Áæ¸ï ¯ÉÃmï C,Q 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ 4 GAUÀgÀ MlÄÖ 20 UÁæA §AUÁgÀ C,Q 50 ¸Á«gÀ 3) 30 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÀ¯Éøï C,Q 75 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »UÉ J¯Áè ¸ÉÃj C,Q 2 ®PÀë 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É  ¢£ÁAPÀ 09/10/2017 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 UÀAmɬÄAzÀ 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²ªÁf £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁj Q° ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 85 UÁæA §AUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 21/17 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-


¢£ÁAPÀ 09-10-2017 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PËqÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ G;PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ   ¢£ÁAPÀ 09-10-2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä @ ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä E§âgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀĸÀ̯Éè gÀªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼É vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆVzÀÄÝ CzÉà ºÉÆîPÉÌ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÉAPÉæÃ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ   ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ±ÉÃAPÉæÃ¥Áà ,gÉõÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄ£É PÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 6 UÀAmÉAiÉÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÉÆÃgÁV ªÀÄ¼É §gÀÄwÛzÀÄÝ   ©ZÀÑ¥Áà Qæ±ÀÑ£ï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ MªÉÄä¯Éè UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAazÀAvÉ DV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üÃAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¹r®Ä ©zÁÝUÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀܼÀzÀ¯Éè PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.