Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 24, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/05/2010
ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀÄ.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ ©üPÀÄÌ«ÄAiÀiÁå dªÀÄzÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ°ègÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¤AvÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ§tÚ PÀA¨Áj EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAAzÀ vÀ£Àß PÉʤnPÀ ¸ÁàPÀð ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå J©L-8643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA. PÉJ-38 /2441 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁ±À¥Àà£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁ±À¥Àà£À vÀ¯ÉUÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, JzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ EvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉ, JqÀ®ªÉÆüÀPÁ®Ä vÀÄnUÉ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2010 PÀ®A 341, 323, 355, 504,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/210 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨Á®uÁÚ PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) §®©üêÀÄ vÀAzÉ ±ÁæªÀt xÉÆÃgÁxÀ eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ 2) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ zsÉÆé eÁ: zsÉÆé ¸Á ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÁå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ E§âjUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ :-¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆæ vÀAzÉ zÉÆâAiÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¯Áj QèãÀgï ¸Á zÀAiÀÄUÁ f ªÀgÀAUÀ¯ï [J¦] EªÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ®PÀäAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀAPÉJ-40/3338 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á avÀÆÛgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÉƼÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-05-2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ «¯Á¸À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ; 35 ªÀµÀð eÁ; PÉÆÃgÀªÀ ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀÄ lAlA £ÀA PÉJ 39/1979 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ »gÀ£ÁUÁAªÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 506, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉñÁä UÀAqÀ ªÀĺɧƧ±Á ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺɧƧ±Á vÀAzÉ ¯Á®±Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á §AzÉ£ÀªÁd PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉÊUÀ½AzÀ, ¨Ál®UÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ WÉÆÃlPÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀ§, ¸Á ¸ÁªÀ¼É±ÀégÀ, vÁ D¼ÀAzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀzÀ PÉ®ªÀÅ d£À PÀÄ°PÁgÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-09/«-2163 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät PÉƽ ¸Á ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå ¥Ál¸À vÁ zËAqÀ f¯Áè ¥ÀäuÉ(JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-1643 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢æ¬ÄAzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/2989 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ§ÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2010 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÀįÁ§¸Á§ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ JA.r C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ vÀAzÉ JA.r E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr 27 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,100/- gÀÆ¥Á¬Ä, 20 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉÖÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 35 ¥Áè¹ÖÃPÀ PÀÄaðUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÀnÖUÉ mÉç®UÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ mÉç®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 14 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 27 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½î UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä -ªÀÄÄzÀÝ¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À 13 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄAd½î UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è §»zÉÃðµÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ZÀqÀPÀ® UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ZÀqÀPÀ® ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀgÀÄ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ C¥ÀºÀgÀt PÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä GgÀÄPÀÄAzÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:23.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀAzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.05.2010 gÀAzÀÄ 08.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁeÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀȵÀgïfÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.23, JA.6432 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹gÀªÁgÀgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ eÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 45 ªÀµÀð, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀtÚ 35 ªÀµÀð, ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 20 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå 32 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀtÚ 45 ªÀµÀð, AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀtÚ 45 ªÀµÀð, zÉêÀtÚ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 20 ªÀµÀð, ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 20 ªÀµÀð, gÀAzÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 18 ªÀµÀð, ¥ÁµÁ vÀAzÉ gÀºÀªÀiÁ£ï¸Á§ 20 ªÀµÀð, £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà 48 ªÀµÀð, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ²ªÀPÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ 32 ªÀµÀð, gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå 30 ªÀµÀð, zÉêÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 20 ªÀµÀð, J®ègÀÆ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ, eÁqÀ®¢¤ß, eÁ£ÀªÀÄgÀr & £ÁgÀ§Ar UÁæªÀĸÀÜgÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ & ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ fÃ¥À£À QãÀgï UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:23.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ RĶgÁdÄ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.36, JA.5475 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÀªÀ®PÀ¯ï ºÀ¼ÀîzÀ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ qÁ: ²ªÀ¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:20.05.2010gÀAzÀÄ 18.30UÀAmɬÄAzÀ 21.05.2010 gÀAzÀÄ 06.00UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è GqÀªÀÄUÀ¯ï-SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ªÉÄÃ¯É C¼ÀªÀr¹zÀÝ 1000 °Ãlgï£À ¹AxÉnPï mÁåAPï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁ: ±ÁAvÀ¯Á ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Gulbarga District Reported Crime

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

D¼ÀAzÀ oÁuÉ :²æà FgÀtÚ vÀAzÉ CtÚ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj£À°è ¥Á®Ä¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¯ÁqÀ¥Áà ºÉƼÀPÀÄA¢ EvÀ£ÀÄ EvÀgÀÄ PÀÆr ©r¹ vÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr zÉéõÀ ºÉÆA¢ ¢£ÁAPÀ 23-5-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢gÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ ¥Ánî ¸ÀAUÀqÀ 12 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ PÉÆÃgÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ vÀ£Àß CtÚvÀªÀÄäA¢gÁzÀ zÀvÀÛ¥Àà ªÉÄÃvÉæ , ²æêÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ, ®PÀët ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɬĹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ D¼ÀAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.