Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 6, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-12-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-12-2018

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 108/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಪಾಲ ಯಾಧವ ತಂದೆ ಪತರಾಮ ಯಾದವ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಜೋನ್ನೆ ಕೇರಿ ಸೋಲಾರ ಪರವನಲ್ಲಿ ತಗಡದ ಶೆಡ ರವರು ಮೇ|| ಟಾಪ ಕ್ರೀವ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾವೆಟ ಲಿಮಿಟೆಡ ಜೋನ್ನೆಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯರ ಪಿಲ್ಡ ಆಫಿಸರ ಆಗಿ ಕೇಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ & ಟಿ 44 ಎಮ್.ಡಬ್ಲು ಸೋಲಾರ ಪಾವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 21-11-2018 ರಂದು 2330 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22-11-2018 0500 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓಳಗೆ ಟಿ.ಆಋ್ 85.87.103.104 & 105 ಗಳಿಂದ ಇನ ಟರ್ಮಿನಲ ಕೆಬಲ 1 ಸಿ.ಒ.ಆರ್.ಇ 6ಎಸ್.ಕ್ಯೂ ಎಮ್.ಎಮ್ (1000 ಮಿಟರ್ ) ಸ್ತಿರ ಟರ್ಮಿನಲಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 40,000/- ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಾದ ಕೆಬಲಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 05-12-2018 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 285/2018, PÀ®A. 3, 14 ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ PÁ«ÄðPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÈvÀÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÉÊ §gÀºÀzÀ Cfà ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢PÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ±Á¯É ©lÄÖ ºÉÆgÀUÀĽzÀ ªÀÄPÀ̼À ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ Q±ÉÆÃgÁªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛºÀZÀÑ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¢£ÁAPÀ 28-11-2018 gÀAzÀÄ ¸À«ÄÃPÉëÃAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨Á®PÁ«ÄðPÀgÀ zÁ½AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀqÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ ¸ÀzÀj vÀAqÀzÀ°è £À£ÉÆßA¢UÉ ±ÀµÀt E¯ÁPÉAiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ (©.Dgï.¹) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, gÀ«gÁd ¨ÉƪÀÄä±ÉÃnÖ ¸ÀªÀiÁd PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ¸ÀAvÉƵÀPÀĪÀiÁgÀ zÉÆqÀتÀĤ ¹.¦.¹-1849 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, qÁ. ±Á¨ÉƢݣï zÀAvÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ CgÀÄt ZÉʮدÉÊ£ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ¹zÉÝñÀégÀ ºÉÆmÉ® JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ £ÀqɹzÁUÀ PÀÄ. ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀgÁdÄ ¸Á: ªÁAfæ JA§ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ¹zÉÝñÀégÀ ºÉÆmÉ® JA§ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è zÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, DzÀÝjAzÀ zÀAiÀĪÀiÁr ¸ÀzÀj ¸ÀA¸ÀÜAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆæ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÀÄÄ®UÉ UÁzÁUÀ°è ªÀÄ£É £ÀA. 6-66 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¨Á®PÁ«ÄðPÀ ºÁUÀÄ Q±ÉÆÃgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.