Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 29, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-12-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-12-2018

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 20/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀAzÀ£Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ZÉÆÃ¥ÀqÉ ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ ZÉÆ¥ÀqÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ FUÀ 2-3 ªÀµÀð¢AzÀ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀÄ¢gÀĪÀ PÁgÀt PÀȶ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAvÉ ªÀiÁr ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 205/2018, PÀ®A. 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1) (Dgï), (qÀ§Äè), 3(2) (5J) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¹vÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀrAiÀiÁgÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸Á GqÀÄUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ ¸À®Ä«zÀ 3 £Á¬Ä ªÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, CzÉà ªÉüÉUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄÆägÀ §£À¹zÀÝ vÀAzÉ ªÀiºÁgÀÄzÀæ¥Áà eÁAvÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj £Á¬Ä ªÀÄjUÀ¼À ªÉÄðAzÀ PÁgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §£À¹zÀÝ EªÀjUÉ AiÀiÁPÀjæ £ÀªÀÄä £Á¬Ä ªÀÄjUÀ¼À ªÉÄðAzÀ PÁgÀ ºÁ¬Ä¹¢Ýj CAvÀ PÉüÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà eÁAvÉ EªÀgÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 1 §£À¹zÀÝ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà eÁAvÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀAfêÀ EªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀªÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè PÁj£À°èzÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAfêÀ EªÀgÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀiÁPÀjæ §£À¹zÀÝ £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ PÁgÀ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀQ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£ÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA. 2 ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà eÁAvÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EPÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À ºÉZÁÑVzÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀÄwUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ NtÂAiÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÊPÁr, «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf PÉÊPÁr, ¸ÉÆdgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀrAiÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 154/2018, PÀ®A. 143, 498(J), 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-  
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ತಂದೆ ಧೋಂಡಿಬಾ ಜಂಪವಾಡ ಸಾ: ಕೊದಳಿ (ಎಮ್‌ಎಸ್‌) ರವರ ಮಗಳಾದ ಚಿತ್ರಕಲಾ @ ಸುನೀತಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಚಾಂಬಲವಾಡ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೊಳಿ, ಸಾ: ಸೊನಾಳವಾಡಿ ಇಕೆಯ ಮದುವೆ ಸೋನಾಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಮೆಶ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಚಾಮಲವಾಡ ಇತನ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, 5-6 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರ ಸುಖದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿತ್ರಕಲಾ / ರಮೆಶನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ರಮೆಶ ಇತನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಧೊಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಚಾಮಲವಾಡ ವಯ: 38 ವರ್ಷ ಇತನು ಮತ್ತು ರಮೆಶ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಇವರ ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಧೊಂಡಿಬಾ ಇವನು ರಮೆಶ ಇತನಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೆಕು ಅಂತ ರಮೆಶನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿತ್ತು, ರಮೆಶನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಜಿವನ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಹಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಾಲ ಇವಳಿಗೆ ಧಮಕಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು, ಆವಾಗ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆವಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸುಖದ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ತೆಗೆದು ಧೊಂಡಿಬಾ ಇತನ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ಇದ್ದರು, ರಮೆಶ ಇತನ ವ್ಯವಸಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಖರಿದಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೊಲವನ್ನು ಹಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದು ಹೆಚ್ಚು ಗಾಡಿ ಖರಿದಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಮದ್ಯ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ರಮೆಶನಿಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗ ದಿನಾಲು ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿಳುತಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿವಸ ರಮೆಶ ಇತನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದನು, ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗು ಅಂತ ಧಮಕಿ ನಿಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ದಿಪಾವಳಿ ಆದನಂತರ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಷಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ನಾದನಿ ಇವರು ಸಹ ರಮೇಶನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ  ತಂದೆ  ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೊಂಡಾಬಾಯಿ  ಗಂಡ ಸೋಪಾನ ನಿಲೆವಾಡ ಸಾ: ರಾವಿ, ತಾ: ಮುಖೆಡ, ಜಿ: ನಾಂದೇಡ, ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಡೋಪಲವಾಡ ಸಾ: ವಾಡವಣಾ (ಭೊ), ಶಾಲು ಗಂಡ ಭಜರಂಗ ಸಾ ಸೇಲಗಾಂವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಚೀಂದ್ರ ಚಿಂತಲವಾಡ ಸಾ: ಬಾವಲಗಾಂವ ಇವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ರಮೇಶನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾದನಿಯರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಅಂಜಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಾವ ಆನಂದರಾವ ಚಾಮಲವಾಡ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಹೇಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇಷ್ಠು ಹಣ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೂಡಾ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೆಂತ ಹಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಧೊಂಡಿಬಾ ಚಾಮಲವಾಡ ಇವಳ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಗಂಡ ದೊಂಡಿಭಾ ಚಮಲವಾಡ ವಯ: 32 ವರ್ಷ ಇಕೆಯು ನೀನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರವುದು ಬೇಡಾ ನನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತನೆ ನೀನು ಕೂಡಾ ತಂದು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ಧಮಿಕಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 28-12-2018 ರಂದು ರಮೇಶ ಇವನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳಿಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಣ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಇತನು ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಇತನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇಕೆಯ ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಸಾಯಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎರಡನೆ ಅಳಿಯ ರಮೇಶ ಯಾಚೆವಾಡ ಸಾ: ವಲಾಂಡಿ ಇತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಇವಳು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

KALABURAGI DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕಃ 27/12/2018 ರಂದು 04-00 ಪಿಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪವಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ ಇಬ್ಬರು ರಾಹುಲ ಈತನ ಹೊಸ ಹಿರೋ ಸ್ಲೇಂಡರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮೊ.ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದೇ ದಿನ 06-00 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ 1) ಉಮೇಶ ತಂದೆ ರೂಪಸಿಂಗ ಪವಾರ, 2) ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಧನಸಿಂಗ ಪವಾರ ರವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅರ್ಜುನ & ರಾಹುಲ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹೊಸ ಮೊ.ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮೊ.ಸೈಕಲ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದದಿಂದ ಗುಳ್ಳೊಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆಳಂದದ ಚೆಕ್‌ ಪೊಸ್ಟ್ ದಾಟಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಲಾರಿ ನಂ. MH 26 AD 1338 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ & ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರ್ಜುನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೊ.ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಹುಲ ಪವಾರ ಈತನಿಗೆ ಗದ್ದದ ಮೇಲೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ, ಎಡ ಮೇಲುಕಿನ ಮೇಲೆ & ಎಡಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬೇಹೊಷ ಆಗಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಭೇಧಿ ಆಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರಾಹುಲ ಈತನ ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ & ಎಡಕಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸನ್‌ರೈಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕಃ 27/12/2018 ರಂದು ಹೊಸ ಸ್ಲೇಂಡರ ಮೊ.ಸೈಕಲ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ NO. MBLHAR07XJHJ19646 ನೇದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಂದ ಚೆಕ್ ಪೊಸ್ಟ್ ದಾಟಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ  ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. MH 26 AD 1338 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೊ.ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಭಾರತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಾರ, ಸಾ- ಗುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾ ತಾ- ಆಳಂದ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.   
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27/12/18 ರಂದು 8.30 ಪಿ.ಎಮಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಹೇದ್ದಾರಿ 18ರ ಸಿರನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಜಿ-8219 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ  ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತತನದಿಂದ ಚಾಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬರೆಡ್ಡಿ ಸಾಃ ಯಮುನ ನಗರ ಕಲಬುಗಿ ರವರ  ಹೆಂಡತಿ ಕಲಾವತಿ ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು  ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28/12/18 ರಂದು 10.30 ಎ.ಎಮಕ್ಕೆ ಕಡಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಎಫ್-1393 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸನು ಅತೀ ವೇಗ & ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಟೈರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ಸಿನ ಪಾಟಾ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಟಿಕರ್ ಸಾಃ ಮಿಣಜಗಿ ಗ್ರಾಮ  ರವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಡಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.