Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 14, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-06-2016

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ EPÀ¨Á¯ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÁºÁ¨ÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 78 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-5-99 ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¸ï.©.ºÉZï ªÉÄãÀ ¨ÁæöåAZï£À°è 2,00,000=00 gÀÆ. ºÀt dªÀiÁ EnÖzÀÄÝ, EnÖgÀĪÀ ºÀtzÀ ªÉÄZÉÆåÃjn ¢£ÁAPÀ 11-06-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄV¢gÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÀt ¨ÁåAPÀ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 13-06-2016 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ «Ä¤ºÁeÉÆâݣÀ EªÀ£À eÉÆvÉ CªÀ£À ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É J¸ï.©.ºÉZï ªÉÄãÀ ¨ÁæöåAZÀUÉ ºÉÆÃVUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ  50,000=00 gÀÆ. ºÀt ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁqÀ®Ä vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁåAPÀ¢AzÀ 2,50,000=00 gÀÆ. ºÀt qÁæ ªÀiÁr vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÊaîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁåAPÀ£À°è dªÀiÁqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ 50,000=00 gÀÆ. ºÀt ¨ÁåAQ£À°è ºÉZÀÄÑ d£À EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè, MlÄÖ 3,00,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt vÀ£Àß PÉÊaîzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÉÊaî PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À M¼ÀV¤AzÀ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgÀ ¢éPÀZÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉʬÄAzÀ 3,00,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ElÄÖPÉÆArzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊaîªÀ£ÀÄß zÀÆaPÉÆArgÀÄvÁÛ£É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü UÀAd PÀqÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj PÉÊaîzÀ°è F PɼÀV£ÀAvÉ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀݪÀÅ, 1) J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 33578916918 £ÉÃzÀgÀ ¥Á¸À§ÄPï, 2) J¸ï.©.ºÉZï ªÉÄãÀ ¨ÁæöåAZÀ£À ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 52074239989 £ÉÃzÀgÀ ¥Á¸À§ÄPï, 3) J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAQ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «Ä¤ºÁeÉÆâݣÀ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è dªÀiÁ EnÖzÀ ºÀtzÀ zÁR¯Áw, 4) J¸ï.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è dªÀiÁ EnÖzÀ ºÀtzÀ zÁR¯Áw, 5) ©ÃzÀgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è dªÀiÁ EnÖzÀ ºÀtzÀ zÁR¯Áw, 6) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Á£À PÁqÀð, 7) ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À ¥Á¸À§ÄPï, 8) ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAQ£À ªÀÄUÀ£À ºÉ¸Àj£À ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ ¥Á¸À§ÄPï, 9) ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAQ£À°è dªÀiÁ EnÖzÀ ºÀtzÀ zÁR¯Áw, 10) ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAQ£À°è ªÀÄUÀ «Ä¤ºÁeÉÆâݣÀ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è dªÀiÁ EnÖzÀ ºÀtzÀ zÁR¯Áw EzÀݪÀÅ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-05-2016 gÀAzÀÄ 2200  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «±Àé£Áxï PÀªÀÄoÁuÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃj, vÁ: & f: ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgï PÉ.E.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §¼ÀvÉ PÁA¥ÉèÃPïì£À°ègÀĪÀ qÉ£ï £ÉÃlªÀPïð PÀbÉÃjUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4104 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß qÉ£ï £ÉÃlªÀPïð PÀZÉÃj ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV 2330 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-4104, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.¦.f.eÉ.06132, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.¢.9.f.eÉ.47311, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2009, 5) §t:Ú PÉA¥ÀÄ, 6) C.Q 25,000/- gÀÆ., DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2016, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 13-06-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಪಾ ಕೊರೆವ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕೊರವ, ಸಾ: ಕಮಠಾಣ ರವರ ಮೈದುನ ಪ್ರಭು ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪಾ ಕೊರವ ರವರ ಮಾವನ ಊರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲಗೈ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೌವರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ದೌವತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳು ಸ್ವಾತಿ, ಮೈದುನ ಪ್ರಭು ಹಾಗು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-32/3592 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಪ್ರಭು ರವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ನಂತರ ಎಲಗೈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮರಳಿ ಜೋಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ರವರ ಸಡಕರವರಾದ ಶಿವರಾಜ ಕೊರೆವ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಜೋಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆಟೋ ಪ್ರಭು ರವರೇ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರಭು ಇವನು ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ನಿಶ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ರೇಲ್ವೆ ಟ್ಯ್ರಾಕ್ ಸಮೀಪ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಊರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಚಾಲಕ ಸಹಿತ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಮಗಳು ಸ್ವಾತಿ ಇವಳ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಎಲುಬು ಮೂರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ರವರ ಎಡಗೈ ಭುಜದ ಎಲುಬು ಮೂರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲಬರ್ಗಾ ವರೆಗೆ ಬೇರೆ  ಯಾವುದೋ  ಒಂದು ಆಟೋದಿಂದ ಹೋಗಿ, ಹಲಬರ್ಗಾದಿಂದ ಅಪೇಕ್ಸ ದವಾಖಾನೆ ಬೀದರವರೆಗೆ ವಾಹನ 108 ಮೂಲಕ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಪ್ರಭುನ ಹೆಂಡತಿ ಸರೋಜಾಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.