Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 29, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-01-2016

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀªÁqÁ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸À«vÁ ¸ÀªÀiÁd ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-25/¦-2737 C.Q 18,000/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 26-01-2016 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmɬÄAzÀ 0845 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ¥Áà ªÉÆÃVðPÀgÀ ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-01-2016 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 28-01-2016 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ®QÌ ªÉÆÃlgÀì JzÀÄjUÉ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¤AwgÀÄvÁÛ£É CAvÀ JA.J ¸ÀªÀÄzÀ ¦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÁwäAiÀÄAvÉ ®QÌ ªÉÆÃlgÀì JzÀÄjUÉ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀÄPÉÌ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ CgÀ²t §tÚzÀ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀĪÀÅzÁV RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ J®ègÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀÄ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ aî ZÉPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MlÄÖ 180 JA.J¯ï ªÀżÀî 24 N.n «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1411=20 gÀÆ., ºÁUÀÄ 90 JA.J¯ï ªÀżÀî MlÄÖ 96 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q 2403=84 gÀÆ. »ÃUÉ J®èªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q 3815=04 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.