Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 18, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-11-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-11-2016

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-11-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dAiÀiÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ dªÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ EAzÁæ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀÄVæªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ ¸ÀÄVæªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ39/E-6654 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ ¥ÁZÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆAzÀ½ , ¸Á: zÉêÀ£Á¼À UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. , ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ d¬ÄAmï ©lÖAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛAiÀiÁUÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ºÁUÀÆ «±ÀéA§gÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PɸÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉʪÀvÁ UÀAqÀ «±ÀéA§gÀ PɸÀÆgÉ EªÀgÀÄ MAzÀÄ CmÉÆ jPÁëzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17-11/-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉÃnÖ mÉÆÃPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ ®R£ÀUÁAªÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ PÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/PÉ-1621 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ²ªÀÅ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ EªÀgÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 328/2016, ಕಲಂ 32, 34 ಕೆ.ಇ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 17-11-2016 ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ.ಎನ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡನೆ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯಾತ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಸಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಅಂಕುಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪೀರಗೊಂಡ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕುರಬ, 2) ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈಡಗಾರ ಜಾತಿ: ಈಡಗಾರ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ:ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ), ತಾ:ಭಾಲ್ಕಿ , ಜಿಲ್ಲಾ:ಬೀದರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಕಾರ್ಟನದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ ಇತನು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂಕುಶ ಇತನಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ಟನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ., ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸರಕರಾದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಕಾರ್ಟನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು  1) 90 ಎಮ್.ಎಲ್ ಯು ಎಸ್. ವಿಸ್ಕಿಯ 30 ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲುಗಳು .ಕಿ. 780/- gÀÆ., 2) 180 ಎಮ್.ಎಲ್. .ಟಿ ವಿಸ್ಕಿಯ 19 ಸಾರಾಯಿವುಳ್ಳ ಡಬ್ಬಗಳು .ಕಿ 1178/- ರೂ. ಇರುತ್ತವೆ, ಸದರಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.