Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, May 25, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:         

        ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥sÁwªÀiÁ, 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÁqÁ PÁélgïì ¦qÀ§Äèr. PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:21.04.2006gÀAzÀÄ CgÉÆæ ±ÉÃSï ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ±ÉÃSï §ÄqÀ£À¸Á¨ï, ¸Á: ¸ÀÄAPÀzÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV gÀÆ.11,000/-, MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 20 vÉÆ¯É ¨É½î, ºÁUÀÄ ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀÆqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ºÉjUÉUÁV vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀiÁ®¸À©Ã ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÉÃSï§ÄqÀ£À¸Á§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr gÀÆ.15,000/- vÀAzÀgÉ ªÀiÁvÀæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹PÉƼÀÄîvÉÛêÉAiÉÄAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©nÖzÀÝ®èzÉà ¢£ÁAPÀ:22.05.2011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ F CgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtPÁÌV MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀĪÀ §UÉÎ ¢:24.5.11gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.         

        ¢£ÁAPÀ:23.05.11gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E.eÉ. GzÁâ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æà CA§tÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆêÀĹð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁeï£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¤£Éß ¢£À ©Ã¹zÀ UÁ½ ªÀļÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ «zÀÄåvïvÀAw PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ F vÀAwAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ MAzÀÄ JwÛUÉ vÀUÀÄ° «zÀÄåvï ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ.25,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.05.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï, 42 ªÀµÀð, ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ36/PÀÆå 4673£ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆÃmïð PÀqɬÄAzÀ UÀAeï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÀ§ªÁqÀ ¸ÀPÀð¯ïzÀ°è CgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ28/J0765£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ²æà SÁeÁ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ±ÉÃPï ºÀĸÉãïgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

        ¢£ÁAPÀ:01.05.2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 jAzÀ ¢£ÁAPÀ:02.05.11gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-45 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ¦ ºÀjPÁAvï vÀAzÉ ¦.£ÀgÀ¹AºÀgÁªïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ CªÀÄÈvÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À aQvÉìUÉÆøÀÌgÀ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÀÄÝ ¨É½UÉÎ £ÉÆÃrzÁUÀ EªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ36/J¸ï4339 ZÉ¹ì £ÀA. JAr625 JAJ¥sï5981PÉ76549 EAf£ï £ÀA. J¯ïJ¥sï5PÉ81155496 PÀj §tÚzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.22,500/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:24.05.2011gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà r. gÀ« vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà qÉÆAVPÀgÀ, ¥ÁæzÉòPÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ, ¸ÀàAzÀ£À ¸ÀÆàwð ¥sÉÊ£Á£ïì °«ÄmÉqï °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.05.2011gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉܬÄAzÀ jPÀªÀj ªÀiÁrzÀ gÀÆ.3,34,065/- ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ ¯ÁPÀgï£À°ènÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:24.05.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üïïØUÉ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ÀÄì gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ C¦üùUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ »A¢£À ¨ÁV°AzÀ §AzÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ ¯ÁPÀgï£À°èzÀÝ gÀÆ.3,34,065/- ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §A¢zÁÝV w½¹zÀÄÝ F ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢£ÁAPÀ:24.05.2011gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00UÀAmÉUÉ ºÁ®zÀwð vÁAqÁzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ZÀA¥ÀèªÀÄä UÀAqÀ C£ÀAvÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉÆãÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL. UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ZÀA¥ÀèªÀÄä¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CgÉÆæ UÀAUÀ¥Àà vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¹QÌ©zÀÝ CgÉÆævÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 °ÃlgïzÀµÀÄÖ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÀiÁgÁl ºÀt gÀÆ.120/-£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.05.2011 gÀAzÀÄ 88 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 17,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ;

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ ;
ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಣಮವ್ವ ಗಂಡ ಮಾಹಾದೇವಪ್ಪಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ಹೋಟೆಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಲೆದಿನಾಂಕ 24-05-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಗ್ಯರೇಜ ನವರಾದ ಅಬ್ದುಲ ಗಫೂರ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಜಬ್ಬಾರ ಮಹ್ಮದ ಹಮೀದ ಹುಸೇನ ಮತ್ತು ಇವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮುರಲಿಧರ ರತ್ನಗೀರಿ ಇವರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾರೆಜನಲ್ಲಿ ಸೀಲೆಂಡರನಿಂದ ಬೇರೆ ವಾನಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ ತುಂಬಬೇಡರಿ ವಾಸನೆ ಬರತ್ತಾಇದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ಹೋದ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಹಣಮವ್ವ ಇಬ್ಬರ ಜೋತೆಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ;     

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ನಿಜಾಮೋದ್ದೀನ ತಂದೆ ಸುಲೇಮಾನಸಾಬ ತೇಲಿ ಸಾ:ಮೇ:ಪೀರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಜ್‌ ಪ್ಲಾಟನಂ 18(ಎ) 18(ಬಿ) & 17 ಕೆಐಡಿಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಲ್‌ ಏರಿಯಾ 2 ನೇ ಹಂತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 13-05-2011 ರಂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಇರುವದರಿಂದ ರಾಜಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುನಿಮನಾದ ಗೌಸ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 22-05-2011 ರಂದು ಪೋನ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದು ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿಯ ತೋಗರಿ ಬೆಳೆ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಸ್ತಾನದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 23-05-2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮುನಿಮನಾದ ಗೌಸ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಶೆಟರ್‌ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಗೋಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡೆದು ಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ರಿಯಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು 2,24,000/- ರೂಪಾಯಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ 50 ಕೆಜಿಯ ತೋಗರಿ ಬ್ಯಾಳಿಯ 80 ಬ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ;

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ ;ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ರಮೇಶ ಲೋಹರ ಸಾ; ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಆಳಂದ ರವರ ದಿನಾಂಕ 24-05-2011 ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಡಿಕಲದ ಆಸೀಫ ಹಾಗೂ ಆತನ ತಮ್ಮ ಯುನುಸ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ 4-5 ಜನರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ವಿ:ನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾಸಿನಾಥ ಮತ್ತು ಹಣಮಂತ ಹಾಗು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ರಮೇಶ ಇವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಧೇಶದಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗಳಿಸಿ ಅಂಡಿಯ ಕೌಂಟರ ಗ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಔಸಧ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಳುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.