Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 18/03/2010
UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010, PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ºÉÆlÖPÀgÀ 29 ªÀµÀð, qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á gÁA¥ÀÄgÉ PÁ¯ÉÆä PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Gl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ r.J¸ï.J¸ï °ÃqÀgÀ EgÀÄvÉÛ£É. ¤£Àß PÀqÉUÉ PÉ®¸À«zÉ ¤Ã£ÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ PÉ®¸À EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß vÀªÀÄä£À eÉÆvÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀhÄgÉñÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ PÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G DmÉÆà ZÁ®PÀ 2) PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¥ÉÆüÀ, 30 ªÀµÀð J¸ï.¹ qÉÆÃgÀ G ¥ÉÃAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á CtzÀÆgÀ ¸ÀzÀå E§âgÀÄ PÀÄA§gÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß (2) d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ, §® PÉ£ÉßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ D. £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©AiÀÄgÀ ¨Ál®¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀjAzÀ, vÀ¯É MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ fêÀAvÀ EqÀĪÀ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010, PÀ®A 341,324,504 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ,.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtAiÀiÁå vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä aPÀ̪ÀÄoÀ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á-¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆæ PÀAlAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÊd¥Áà ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á/ ¨Á宺À½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ EAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 48/2010, PÀ®A 341,323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ :17/03/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dªÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ® eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð, eÁw-®A¨ÁtÂ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á-UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ vÁAqÁzÀ°è£À £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ AiÀıÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ ºÁUÀÄ dªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²gÁªÀÄ E§âgÀÆ ¸Á/ UÀgÀªÀiÁ vÁAqÁ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÉÆqÀ vÉƼÉzÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ¹UÀvÁ E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ dªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ AiÀıÉÆÃzsÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010, PÀ®A 454,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð G-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ©.«.©. PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA.15-3-352/2 gÁA¥ÀÄgÉ (¨ÁåAPï) PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmɬÄAzÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀ 9 vÉÆÃ¯É ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 95,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀjvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17-03-2010 gÀAzÀÄ1015 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀðG-PÀÄ°PÉ®¸À eÁw-¸ÀªÀÄUÁgÀÀ ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/03/10 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä ¤Ãj£À £À¼ÁzÀ ºÀwÛgÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ½UÉ ¤ªÀÄä §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁrPÉÆýî CAvÁ ºÉýzÁUÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©¢æPÁgÀ ¸Á-¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀ®Ä ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ J£ÀÄßvÁ CªÁZÀå ±À§ÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ NtPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vɯÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 24/2010 PÀ®A 324,354,504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-03-2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÉÄîPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G-¯Áj ZÁ®PÀ PÉî¸À eÁw:-Qæ±ÀÑ£À ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 16/03/10 gÀAzÀÄ gÁwÛ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨sÁµÀÌgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ¥ÀÄAV ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁw-Qæ±ÀÑ£À ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©zÀÝ MªÀÄzÀÄ PÀ®Äè DgÉÆæ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ° è»rzÀÄ PÉÆAqÀÄ DªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 04/2010 AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 17/03/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃAUÁ G-¥ÉưøÀ ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ªÀ-45 ªÀµÀð ¸Á-qÉÆÃtUÁ¥ÀÄg EªÀjUÉ ºÀÈzÀAiÀÄ WÁvªÁzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃAUÁ ªÀ/35 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 49/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 17/03/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ J.£ÀAzÀPÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è¯ÁgÀzÀ PÁgÀt UÁAiÀļÀÄ CPÀÌ ¦üAiÀiÁð¢ J.E¨ÉÆêÀÄ®zÉë gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ J.£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ PÉ®¸À ¤«ÄvÀå UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀ£Àß ¥À®ìgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉ.J38-PÉ.2745 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÉÃl wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ JqÀPÉÌ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀPÀtÂÚ£À PÀ¼ÀUÉ ªÀÄÄRzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÁUÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÄ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2230 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 09.09.2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ CAiÀÄå¥Àà ¸Á: PÉÆgÀ«UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ©üêÀÄAiÀÄå EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ CªÀ½UÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ w½¹zÀgÉ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝ®èzÉ 10-15 ¢£ÀUÀ½UÉƪÉÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹, CªÀ¼ÉÆA¢UÉ zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆAzÀÄwÛzÀÄÝ, CAwªÀĪÁV ¢£ÁAPÀ:26.02.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ F «µÀAiÀÄUÉÆvÁÛV, ¨Á®QAiÀÄ vÁ¬Ä «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÀ½UÉ ¸ÀtÚ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀ£ÀvÀAzÉ, vÁ¬Ä & ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ J®ègÀƸÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ ¨Á®Q ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ vÁAiÀĪÀÄäPÁåA¥ï gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ ¤ªÁ¹, a£ÀߪÉAPÀlgÉrØ EªÀgÀ 15 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÁ¸À« ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 16.03.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ UɼÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦qÀ§Æèöår PÁåA¥ï £À°ègÀĪÀ PÉE© JzÀÄgÀÄUÀqɬÄgÀĪÀ §ÄPï¸ÁÖ¯ï PÁé¬Ä£ï ¨ÁPïì¤AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ UɼÀwUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¨Á®QAiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà J.ªÉAPÀlgÉrØ ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è RgÁ§¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAPÀÑgï zÀÄgÀ¹Û CAUÀrUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgï DVzÉ eÉÆÃr¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà 27 ªÀµï, ¸Á: RgÁ§¢¤ß EªÀ£ÀÄ F ¢£À AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§â EzÀÄÝzÀÝPÉÌ CAUÀr ZÁ®ÄªÀiÁr®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ D PÁ®PÉÌ C°èUÉ §AzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, 2) AiÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ, 3) FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛtÚ, 4) gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ ºÁUÀÆ 5) ªÀiÁgÀtÚ vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ¸Á: RgÁ§¢¤ß EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ©r¸À®Ä§AzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ¸Á: RgÁ§¢¤ß EªÀjUÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÀiÁrgÀĪÀ PÉÃ¸ï ªÁ¥Á¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆ CAvÁ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æêÀÄAvÀAiÀÄå vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á:¨ÁzÁ«Ä EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.29,JAJ.3600 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ UÁ½ªÀiÁgɪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: «zsÁå£ÀUÀgÀ 3£Éà PÁæ¸ï ¨ÁzÁ«Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ C¼Àî¥Àà vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå ¸Á:PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á:PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ºÁ:ªÀ: «ÄAiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV, E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ w¥ÀàtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ SÁeÁgÁªÀÄzÀÄUÀð vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: CgÀPÉÃgÁUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ C§Äݯï PÀjêÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ZÀgÀAr «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ SÁeÁºÀĸÉãï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ¦ÃgÀ¸Á§ 21 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¯ÁqÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁ«£À¨Á«UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå 45 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ F »AzÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.AiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹zÀÄÝ 3 wAUÀ¼À »AzÉ E¯ÁSɬÄAzÀ r¸ï«Ä¸ï DVzÀÄÝ E¢ÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ«£À¨Á« ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ UÀÄgÀĹzÀÝAiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, gÁzsÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 27 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ¼À¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀVUÉ ¨ÉAQºÀwÛ ªÉÄÊ-PÉʸÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ºÀnÖa£ÀßzÀ UÀtÂPÀA¥À¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉìPÉÆr¹ ºÉaÑ£ÀaQvÉìUÁV ¨É¼ÀUÁ«AiÀÄ PÉ.J¯ïE. D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16.03.2010 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ F±ÀégÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17.03.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ n.J.¦.¹.JA.J¸ï DªÀgÀtzÀ UÉÆÃzÁªÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀªÀÄzÉ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà, 2) SÁzÀgï¨sÁµÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 4) ¹gÁd«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÉÃR«ÄAiÀiÁå J®ègÀÆ ¸Á:ªÀiÁ£À« 5) FgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ PÀj§¸ÀAiÀÄå, ¸Á:¨ÁåUÀªÁmï, 6) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà ¸Á: PÁvÀgÀQ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:9200/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.03.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ V¯ÉøÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÉÃRgï vÀAzÉ ®PÀëöäAiÀÄå 27 ªÀµÀð,¸Á:V¯ÉøÀÆÎgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢¹, E¹àÃmïJ¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:1990/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå gÉÆÃeÁ ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÀUÀªÁ£À ¥ÀAZÀgÀ CArAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀ¥Áà ªÀıÀUÀ¯ï ¸Á: ªÀÄgÀvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ »A¢£À ªÉʵÀåªÀÄ¢AzÀ PÉÆnð£À°è ¸ÁQë PÉÆmÉÖ CAzÀægÉà £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAV »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀȵÁÚ ¨sÁUÀå d® ªÀÄAqÀ½ ¥ÀA¥ÀºË¹£À°è EgÀĪÀ MG PÁAmÉÃPÀÖ 2 vÁªÀÄæzÀ vÀÄPÀrUÀ¼ÀÄ C. Q. 10,000/- gÀÆ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà C¯Áè ¥ÀmÉî vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ¸Á; ¹zÁß¼À gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà gÀ«±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CAPÉÆÃt ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð ¢£ÁAPÀ 10-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÉÃAzÀæ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð D¦üøÀUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà®qÀgÀ £ÀA PÉJ-04 EAiÀÄÄ-2659 C.Q. 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. E°èAiÀÄvÀ£ÀPÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ. ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀzÀ°è À £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃQ G: PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ G¼ÁîUÀrØ ªÀiÁPÉÃðl UÉÆÃzÁªÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¹.¹. gÉÆÃr£À°è §gÀĪÁUÀ DvÀ£À »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÉÄïÉÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉÆÃQ EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É «zÁåVj ¥Éưøï oÁuÉ zsÁgÀªÁqÀ ¢AzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ oÁuÉAiÀÄ ºÉZï.¹. 27 ²æà «oÉÆç gÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £ÉëĹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 17-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9:00 UÀAmÉUÉ J¸ï.r.JA. D¸ÀàvÉæ zsÁgÀªÁqÀ¢AzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ªÀÄgÀ½ªÀÄoÀ ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ PÁgÀlV EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. `` ¢£ÁAPÀ: 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÆr UÀAUÁªÀwUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-8502 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÉÝêÀÅ. £ÀAvÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmÉêÀÅ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV gÉÆÃqÀ£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæPï ºÁqzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ ©zÉÝãÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖV PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°PÉÌ §gÀ°¯Áè. £À£Àß CtÚ¤UÉ CAzÀgÉ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DUÀ°¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà AiÀiÁªÀÅzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è £À£ÀߣÀÄß UÀAUÁªÀw a¤ªÁ®gÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E°èUÉ §A¢zÀÄÝ EzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ¥Àà vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ®Æn¬ÄAzÀ aPÀÌSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-35/PÀÄå-5642 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ UÁr ªÉÄðzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, JqÀvÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ§ÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ¨Á¬ÄUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹zÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤AUÀªÀÄä gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà «oÀ¯Á¥ÀÆgÀ, 33 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ §®¨sÁUÀzÀ Qrß ªÉÊ¥sÀ®åªÁVzÀÄÝ CzÀPÁÌV aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ UÀÄtªÀÄÄR£ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ QrßAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÊ¥sÀ®åªÁUÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝzÀjAzÀ ««zsÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è Qrß ªÉÊ¥sÀ®åzÀ PÁgÀt¢AzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRåPÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DvÀ£À ªÀÄÈvÀzÉúÀ vÉîÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, UÀAUÁªÀwAiÀÄ ±ÀªÁUÁgÀPÉÌ ¸ÁV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÀgÀt

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

C¼ÀªÀAr oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²¢èAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¹AzÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 50 eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀ CfðAiÀÄÄ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ CfðAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄ0¢£À eÁUÀzÀ°è ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EªÀgÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ºÀQÌAiÀÄ UÀÆqÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀ0vÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 16-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀ0mÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹AzÉÆÃV EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå ElÄÖPÉÆ0qÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà, ªÀÄ®è¥Àà, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ªÉÄÊ PÉʪÀÄÄnÖ £É®PÉÌ ©zÉݪÀÅ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀªÁf EvÀ¤UÉ vÀ¯É ¸Àé®à ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀÆPÀÛ ¥Á§0¢ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV C0vÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀzÀgÀ JzÀÄgÀÄzÁgÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀ0zÉ zÁåªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 41 ªÀµÀð, eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀ«ÄäUÉñ±À vÀ0zÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¹0zÉÆÃV, ªÀAiÀiÁ 21 ªÀ±µÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁQ£À E§âgÀÆ ¨ÉÊgÁ¥ÀÇgÀÄ EªÀgÀÄ «£Á: PÁgÀt ²¢è0UÀ¥Àà ¹0zÉÆÃV EªÀgÀ ¸À0UÀqÀ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄvÁÛ EgÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û ¥Á¹Û ºÁUÀÆ ¥Áæt ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁr, UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ RavÀªÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ. PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.