Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 16, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 16-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-11-2008.


dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ LªÀgÀ zÀ¸ÀÛVj
.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀAÀ 120/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦.JPïÖ. :-


¢£ÁAPÀ 15/11/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ §¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ EªÀgÀ ºÉÆmɯï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¥Á¢vÀgÁzÀ J1 WÁ¼É¥Àà J2 ªÀÄÄPÉñÀ J3 C±ÉÆÃPÀ J4 NA¥ÀæPÁ±À J5 ¸ÀĤî J¯ÁègÀÄ ¸Á: §¸À£Á¼À EªÀgÀÄ ¥ÀgÉïï JA§ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 2515/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹vÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀtzÀ ªÉÃ¼É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ zÁégÀ¢AzÀ¯Éà PÀ©âtzÀ ¸ÀgÀ¼ÀÄUÀ¼À PÀ¼ÀªÀÅ

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 13,14-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉUÉ PÀÄr¹zÀ 35 VæîìUÀ¼ÀÄ C.Q-50,000/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¹.JªÀiï.¹ PÁA¥ÉèPÀì gÀ¸ÉÛ CUÀ°PÀgÀt ¸ÀA§AzsÀªÁV qɪÀiÁ°µï ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà w¼ÀĪÀ½PÉÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀĺÀÄzÉAzÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ DzÀ ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀiÁ£Àå ;-²æà a¥sï CqÀ«Ä¸ÀÖçnêÀ D¦üøïgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ..

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄtÄÚ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/08 PÀ®A 379 L¦¹ :
-

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiËPÀÛ PÉgÉÄAzÀ ªÀÄtÚ£ÀÄß ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÀPÉë UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄÆgÀĪÀÄtÄÚ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1) n¥ÀàgÀ ¸ÀASÉå 1)J¦-2 n- 8233, 2) PÉ.J. 39/ 6377, 3) PÉ.J. 38/2745, 4) PÉ.J. 39 6777, 5) PÉ.J. 39/6977, 6) eÉ.¹.©. PÉ.J. 39 n-2257 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄtÄÚ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiËPÀÛ PÉÃgÉAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ ¥ÀQëªÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÉUÀΣÀÄß vÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ gÀPÀëuÁªÉâPÉ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1/1.30 UÀAmÉUÀ¼À PÁ® ºÀÄqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ £ÀA. 9 gÀ°è gÁ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ £ÀqɹzÀÝgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj PÉÃgÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀĪÀÄtÄÚ C£Á¢üPÀÈvÀ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj UÀÄvÉÛzÁgÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆmÁÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀªÀjAzÀ 2 ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀUÀzÀÄ ºÀt d¦Û, §AzsÀ£À


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹.JZï.¹ 556 ¹.JZï.¹ 672 ¹¦¹ 1535 ¹¦¹ 1382 gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨Á§ÄgÁªÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ 460/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ. MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ ºÁ¹UÉ. 2 ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; PÀAzÀUÀƼÀ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ 9 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA> 404/08 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 0430UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¦J¸ïL[PÁ¸ÀÆ] ºÀÄ||¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÁªÉãÉAzÀgÉ ¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 0300UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼É CqÀvÀ §eÁgÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀgÀ£Á¼À gÀªÀgÀ vÀUÀqÀzÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á E¹àmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½zÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ïL [PÁ¸ÀÄ], ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽwPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥Àt«lÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀĪÁUÀ »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1620/- ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)§æªÀiÁä£ÀAzÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà 2]¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzsÉ ºÀtªÀÄAvÀ 3]UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ 4] CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ EgÀuÁÚ 5] ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 6]©üªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 7]CA§uÁÚ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ 8]¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà 9] CªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á-zsÀ£ÀUÀgÀ UÀqÁØ ºÀÄ|¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀjj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå : EªÀðgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/08 PÀ®A 504, 324 L¦¹ :-


¢::15/11/08 gÀAzÀÄ 1510UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀiÁzÀ ²æà ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁjvÉ¥Áà ¨Áå¯ïºÀ½ªÀAiÀÄ- ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄÆägÀ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤UÀÄt¥Áà ¸ÀA¨sÁf ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ HgÀ »jAiÀÄgÀ E§âgÀ£ÀÆß w¼ÀĪÀ½PÉ ¤rzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 15/11/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ UÉÆUÀĪÁUÀ vÀªÀÄÆäj£À §¸À¥Áà eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¤UÀÄt¥Áà ¸ÀA¨sÁf ¸Á- a£ÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÀ , C°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è MzÀÝ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ JzÀÄÝ KPÉ ºÉÆrvÁ E¢Ý CAvÁ PɼÀ®Ä C¯Éè ©zÀÝ PÀnÖUÉÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzsÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ CA§tÚ EªÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÉ JqÀ PÀ¥Á½ÃUÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÊzsÀågÀ ¤®ðPÀëPÉÌ ºÀ¸ÀÄUÀƹ£À ¸ÁªÀÅ : ºÉvÀÛªÀgÀ zÀÆgÀÄ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 14-11-2008 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ. 14-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ AiÉıÀ¥Áà ªÀiÁå®PÉÃj ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À eÁåw; ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ZÁAUÉèÃgÁ gÀªÀgÀ vÁÄAiÀiÁzÀ §PÀ̪ÀiÁä E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ«UÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è qÀÆån ªÉÄðèzÀÝ qÁ: ªÀÄÄgÀUÉñÀ ºÁUÀÄ J.J£ï.JªÀiï. ®Qëöä ªÀÄvÀÄÛ ¦ªÀÅ£ï ªÀiÁzÉë EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¥ÀjÃQë¹ MlÄÖ 3 EAfPÀë£ïUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°AiÉÆà qÁæ¥ïì ºÁQzÀgÀÄ ºÁUÀÄ ®Qëöä UÁ§jAiÀiÁUÀ ¨ÉÃr JgÀqÀÄ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ºÁQæ CAvÁ ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É C°èAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀÄ UÁ§j ªÀiÁr PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB £ÁªÀÅ ¸ÀzÀj ®Qëöä PÀqÉUÉ ºÉÆV CªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉÊzÁågÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°èzÀÝ qÁ: ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁÝUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃr ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄUÀÄ«£À ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EzÉ ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀ PÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¸À®ºÉà ªÀiÁrzÀgÀÄ £ÁªÀÅ ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÀÄ ±ÀAPÀgÀ ªÉÊzÁågÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ°è£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ JA§ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤Ãr ªÉÊzÁågÁzÀ qÁ: ªÀÄÄgÀUÉñÀ, J.J£ï.JªÀiï. ®Qëöä ºÁUÀÄ ¦ªÀÅ£ï ªÀiÁºÁzÉë gÀªÀgÀ «gÀÄzsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.DzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 288/2008 PÀ®A 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 00.30 J.JA.PÉÌ ²æà Dgï.Dgï. ¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ., ¢£ÁAPÀ:- 15-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà, 2) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 3) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀĵÀÖ¥Àà, 4) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÁPÀt 5) ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 6) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, 7) zÁªÀ®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á 8) gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ PÀj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,185/-,UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁr PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ° ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

Raichur District Reported Crimes

: PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 14.10.2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÁgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉaÑ£Àd£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÝjAzÀ £ÀÆPÀÄ£ÀÄUÀ먀 DUÀÄvÀÛzÉAzÀÄ £ÉgÉ¢zÀÝ d£ÀjUÉ ¸Á¯ÁV ¤AvÀÄ ¨sÁªÀavÀæ vÉUɹPÉƽîj JAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ºÉZÀÄѪÀj ¥Àæ¨sÁgÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå E§âgÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯ÉèªÀiÁr, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ¯ÉèUÉƼÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA:148/2008 PÀ®A 341,353,332,323,505,506 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:15.11.2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉƬģÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀ£ÀÄ mÁªÀiïmÁªÀiï DmÉÆøÀA:PÉJ.36, 4708 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀnÖUÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ CgÀPÉÃgÁ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà G¸ÀÄQ£ÀvÁAqÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦PÀ¥ïªÁºÀ£À¸ÀA:PÉJ.36,6167 £ÉÃzÀÝgÀ°è »A§¢AiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÁåªÀtÚ 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ PÀnÖUÉ vÁPÀĪÀAvÉ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ PÀnÖUÉ vÁQzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA:180/2008 PÀ®A:279,337 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15.11.2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà CAUÀr 35 ªÀµÀð,¸Á: ¸ÀAvÉPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: J¦.21,©f.776 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀnÖ-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀÄgÀqÉÃgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀnÖ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 147/2008 PÀ®A: 279,337, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : 75 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü,1 PÉf ¥ËqÀgï d¦Û :

²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå gÁoÉÆÃqï ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:15.11.2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀÄÄPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¸Á: ¨Á¥ÀÆgÀÄUÁæªÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 75 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, MAzÀÄ PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉUÀÄ£É߸ÀÀA.209/2008 PÀ®A:273,284,308,328 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

01] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ £ÀA: 287/2008 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:-15-11-2008 UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¢£Á¼À ¸Á: ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¤£Éß ¢:- 14-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r. 100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ E-7022 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉZï.Dgï.f. PÁåA¥ï¤AzÀ °AUÀzÀºÀ½î ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÀªÀÄä UÀzÉÝUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ °AUÀzÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-22/ qÀ§Æèöå- 1621 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ºÀļÀtÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, £À£Àß ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼À ºÀwÛgÀ, §®¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À ZÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

02] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.213/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187
L.JA.« PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢: 15-11-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EAzÀÄ ±À¤ªÁgÀ ¤«ÄvÀå ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ EArPÁ PÁgï £ÀA: PÉ.J-25/2244 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ²æà ªÀĺÉñÀ.¦.PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

03] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 245/08 PÀ®A 279.337. L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 1-00. ¦JAPÉÌ f¯Áè D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹.§A¢zÀÄÝ, 1-15 ¦JAPÉÌ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, 1-45 ¦JAzÀªÀgÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀA¢ vÀļÀd¥Àà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 22 G: «zÁåyð, ¸Á: CgÀ¸À£ÀPÉÃj gÀªÀgÀÄ ¤ÃqÀzÀ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢ 14-11-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ dªÁºÀgÀ gÉÆÃr£À AiÀÄƸÀĦüAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CeÁzÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ M§â CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ CmÉÆà £ÀA§gÀÄ PÉJ-17-117 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ°èUÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¼À®Ä vÀ£Àß §® §ÄdPÉÌ N¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£ÀߣÀÄß CmÉÆÃzÀ°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ E¯ÁfUÁV f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ ©lÄÖ 10 ¤«ÄµÀzÀ°è §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄ §gÀzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ SÁ¸ÀV C¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ E¢£À f¯Áè C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁfUÁV zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

04] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 246/08 PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:15-11-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ ªÀÄÄ¢§¸À¥Àà vÀA¢ F±À¥Àà PÉÆ£À¸ÁUÀgÀ ¸Á: £ÀgÉUÀ® oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 ¦JAPÉÌ DgÉÆæ ²ªÁf vÀA¢ gÉêÀ¥Àà ªÉÄýPÉÃj ªÀAiÀiÁ:40 G: PÀÆ° ¸Á: ©. ºÉƸÀ½î EªÀ£ÀÄ ²æà ±ÁAvÀtÚ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀlÖqÀzÀ PÀ©âtzÀ UÁå®j C.Q.3,000-00 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ¼ÀÄ«£À ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉƦvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

05] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁUËqÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÀAzÀgÉÃ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-11-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 2-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: KA-32 / 3359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw - PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ£À°è CAzÀgÉà ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA: KA-27 / M - 1724 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¤AwzÀÝ £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¤Ã®£ÀUËqÀ PÀqÀPÉÆüÀ ¸Á|| ºÁªÉÃj FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁj£À°è EzÀÝ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÁzÀ 01) PÁgï ZÁ®PÀ PÀȵÁÚ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, 02). ¨Á§Ä PÀÄA¨ÁgÀ, 03). ²ªÁ£ÀAzÀ PÀqÀPÉÆüÀ J®ègÀÆ ¸Á|| ºÁªÉÃj EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt
: ¢£ÁAPÀ:13/11/08 gÀAzÀÄ dªÀ½ PÁA¥ÉèPïì, dªÀ½ ¥ÁèeÁzÀ°ègÀĪÀ ²æÃ.UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà dªÀ½ ¸ÁägÀPÀ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄzÀ ©.Jqï. PÁ¯ÉÃdÄ PÁ¯ÉÃdÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ±Élgï ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 14/11/08 gÀAzÀÄ gÀeÉ EzÀÝ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 15/11/08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ±Élgï£À ©ÃUÀ vÉgÉzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÉAn¯ÉÃlgï «AqÉÆà MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ¨É½î ¯ÉÃ¥À£À ªÀÄÆwðUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ.4000/-PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¢:15/11/08 gÀAzÀÄ ²æÃ.gÀÄzÀæUËqÀ PÀĸÀ£ÀÆgï CzsÀåPÀëgÀÄ ²æÃ.UÀÄgÀıÁAvÀ¥Àà dªÀ½ ¸ÁägÀPÀ ²PÀët ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ ©.Jqï. PÁ¯ÉÃdÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:454,457,380 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀqÀUÉÃgÁ oÁuÉ:
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt
: ¢£ÁAPÀ 24/10/08 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀiïPÉÌ PÀÄ:±ÉÊ£Ád© vÀA ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ §»zÉð¸É PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀA ªÀÄ®ètÚÀ£ÀÄ ±ÉÊ£Ád©AiÀÄ£ÀÄß ²æÃzÉë,ªÀĺÉñÀ,±À²PÀ¯Á EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÀÄ:±ÉÊ£Ád©AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÁWÀªÉÃAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãï gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A. 366(J),109 ¸ÀA. 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¢:10/11/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ CgÀ£ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: CA§° ¥Àæ¸ÁzÀ ¤Ã®AiÀÄ (ºÁ¸ÉÖ¯ï),±ÀºÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ PÉÃAzÀæ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀĤUÉ ¨sÉnÖAiÀiÁV vÀ£Àß ºÁ¸ÉÖ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃqÀA gÉÆÃqÀzÀ Dgï.n.N PÁæ¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ ©.JqÀ. PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉ.J32/E22 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ dRAUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A:147,143,148,323, 324,504,307 ¸ÀA.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉà PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉ: ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀt:
¢£ÁAPÀ:15-11-2008gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ. SÁeÁ £À¹ÃgÀĢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ»§Æ§ C° ±ÉÃPï, ¸Á: E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ®¤, gÀªÀgÀÄ gÉÆÃeÁzÀ°ègÀĪÀ ¸À¥sÁ ºÉʸÀÆÌ®zÀ°è lÆåµÀ£ï ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀªÉÄÃgÁ vÀAzÉ SÁ¹ªÀÄ¥ÀmÉÃ¯ï ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ, PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æÃ. SÁeÁ £À¹ÃgÀĢݣïUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ §AiÀÄÄÝ £ÀªÀÄä CPÀ̤UÉ AiÀiÁPÉ qÉʪÀ¸Àð PÉÆnÖ¢Ý J£ÀÄßvÁÛ ZÁPÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄqÀUÉÆîĢAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ, ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀUÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ, ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà WÁAiÀÄ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆEgÀ£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A :147,143,148,323,324,504,307 ¸ÀA.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ:
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ
:
¢:14/11/2008 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA.PÉÌ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ C£À¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CwÛAiÉÆA¢UÉ ªÉÄêÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PɪÀ33/3861 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀA§½ vÀ£Àß UÀÆqÀì UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀiÁ¼ÀªÀÄä½UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzsÀ ±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÀ®A: PÀ®A:279,304(J) L¦¹ ¸ÀA.187 L.JA.« DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.