Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 10, 2015

Raichur District Reported Crimes

                          
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 6/9/15 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ J-1 FgÀªÀÄä eÁw bÀ®ªÁ¢.      ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ CAd£ÉÃAiÀÄ   40 ªÀµÀð   eÁw ªÀiÁ¢UÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀUÉÃgÁ. FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ Nr ºÉÆÃV 6 wAUÀ¼À UÀ©üðt EzÁÝ¼É CªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ªÀiÁvÀ£Ár®è CAvÁ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀ½UÉ E°èUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÉý PÀ½¹zÀÄÝ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ 1]FgÀªÀÄä eÁw bÀ®ªÁ¢.  2) ªÉÆûeÁ ¥ÁµÁ eÁw ªÀÄĹèA PÉ.E.©. C¥ÀgÉÃlgï AiÀÄgÀUÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ PÉÊ UÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 6/9/15 gÀAzÀÄ  2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ-PÀnÖUÉ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/15 PÀ®A 143,147,148, 323,324,355, 504,506  ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 (i)(x)   J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                       ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§¥Àà    38 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À¸Á:agÀvÀ£Á¼À  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ E§âgÀÄ ¸ÉÃj 2014-15 £Éà ¸Á°£À°è agÀvÀ£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA.76 gÀ°è 6 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¨sÉÆÃUÉñÁZÁgï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁZÁgï EªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Rjâ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨sÀvÀÛzÀ ¸À¹ ºÀaÑzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 9/9/15 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ D ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ & DvÀ£À CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ QµÀÖªÀÄä EªÀgÀÄ PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1) wgÀĪÀÄ® gÁªï vÀAzÉ RAqÉÃgÁªï   eÁ:¨ÁæºÀät ¸Á:agÀvÀ£Á¼À  vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 14 d£ÀgÀÄ PÀÆr 3 mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ F ºÉÆ® £ÀªÀÄäzÀÄ E°è AiÀiÁPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ CAzÀÄ PÉÊ, §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CwÛUÉ QµÀÖªÀÄä¼ÀÄ UÀ©üðt CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ,  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, 3 mÁæöåPÀÖgïUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Àlègï ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £Án ºÀaÑzÀÝ ¸À¹ ®ÄPÁì£ï UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/15 PÀ®A 143,147,148, 447,504,323, 324,354,506, 427 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3 (i) (x) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 9/9/15 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 10/9/15 gÀAzÀÄ 0245 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ AiÀÄgÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå ºÀj±ÀÑAzÀæ  34 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄqÀØ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ 20 UÁæA §AUÁgÀzÀ 3 eÉÆvÉ dĪÀÄÄQ, ¨ÉAqÁ° CA.Q. gÀÆ. 50,000/- 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ 1 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ C.Q. gÀÆ.12,500/- vÀ¯Á 5UÁæA §AUÁgÀzÀ 6 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ (30UÁæA) CA.Q.gÀÆ. 75,000/- ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.42,500/- J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q. gÀÆ. 1,80,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 09-09-2015 ರಂದು 11-00 ಎ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 08-09-15 ರಂದು 8-20 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ 108 ಅಂಬೂಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಸದರಿ ಅಪರಿಚತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದಿನಾಂಕ 08-09-15 ರಂದು 11-00 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಸಾವನ್ನಿಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕಾಟ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಂಧನೂರು. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 35/15 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.  
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w-
              ದಿನಾಂಕ: 06.09.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ §AUÁgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §AqÉèsÁ« FPÉAiÀÄÄ ತನ್ನ ಹೊಲ .ನಂ 50-51 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ 1) ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ªÀgÉzÀAiÀÄå 2) ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå 3) gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà 4) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå 5) ªÀÄÄ¢gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå 6) zÉêÀ¥Àà PÀAp F DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: eÁ®ºÀ½î vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð7) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå 8) zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄ¥ÉAzÀægÁAiÀÄ 9) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ J®ègÀÆ ¸Á: §AqÉèsÁ«ನೇದ್ದವರು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ರಿಂದ 3 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 4 ರಿಂ 9 ನೇದ್ದವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 5 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕುಪ್ಪಸ ಹರಿದು, ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲೆ ಹೂಳುತಿವಿ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 143/2015 PÀ®A : 143,147,447,323,354,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 03/04/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡನಗೌಡ, 45 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ : ಉಮಳಿ ಪನ್ನೂರ ತಾ: ಮಾನವಿ (897065345), FvÀ£ÀÄ vÀನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗ 3 ಜನರು ಕೂಡಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊಗಿದ್ದೆವು. ªÀÄನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಳು. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೂರು ಜನರು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು L±ÀéAiÀÄð vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 17 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GªÀĽ ¥À£ÀÆßgÀÄ  ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಬರಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಾದೆವು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಸಹ ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಊರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭಂಧಿಕರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಇತರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹುಡುಕಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪೋನು ಸಹ ಮಾಡದೇ ಇರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ದಿನಾಂಕ 09/09/2015 ರಂದು PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 243/15 ಕಲಂ 363 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡೆನು.
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®Q ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- L±ÀéAiÀÄð vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 17 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: GªÀĽ ¥À£ÀÆßgÀÄ
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :- 5 ¦üÃmï JvÀÛgÀ , GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊ PÀlÄÖ, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, JuÉÚUÉA¥ÀÄ §tÚ,
ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ :- PÀ£ÀßqÀ
 

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ.09-09-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ.10-09-2015 ರ ಬೆಳಗಿನ 02-30 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸Àತ್ಯ ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ªÀÄPÁ², 34 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ,  G-J¸ï.r.J ¸Á-AiÀÄgÀUÀÄqÀØ gÀªÀgÀ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿ ತೆಗೆದು ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಜೊತೆ ಜುಮಕಿ ಬೆಂಡಾಲಿ(20 ಗ್ರಾಂ.) ಅಂ.ಕಿ 50,000/- ರೂ.ಗಳು, ಒಂದು ಸುತ್ತು ಉಂಗುರ (5 ಗ್ರಾಂಅಂ,ಕಿ 12,500/- ಹಾಗು 6 ಸುತ್ತು ಉಂಗುರ (ತಲಾ 5 ಗ್ರಾಂ) ಒಟ್ಟು 30 ಗ್ರಾಂ ನೇದ್ದವು ಅಂ,.ಕಿ 75,000/- ರೂಗಳು ಹಾಗು 42,500/- ರೂ ಗಳ ನಗದು ಹಣ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1,80,000/- ರೂಗಳಷ್ಟು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£ÉߣÀA.115/2015 PÀ®A.457,380 IPC CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ    BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-09-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-09-2015

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2015, PÀ®A PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆæû©µÀ£ï D¥ï ZÁfðAUï JPÉÆì©ðlmï EAlgɸïÖ PÁAiÉÄÝ 2004 ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ ªÀĤ ¯ÉAqÀgïì PÁAiÉÄÝ 1961 :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀ®èAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.ªÉÊ.J¸ï¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À §UÉÎ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀÄ ºÉý §gɹzÀ ºÉ½PÉAiÀÄ£ÀÄß UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzgÉÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÁeÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ElUÁ gÀªÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÀrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÀrØ PÀÄvÀªÀÄ ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, ¸ÀzÀå: dƤAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ®PÀëPÉÌ ¥Àæw ¢£ÀPÉÌ 800 gÀÆ¥Á¬Ä §rØAiÀÄAvÉ ¸Á® ¸ÀzÀj ªÉAPÀlgÀrØ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄÆägÀ gÁeÉÃ¥Áà gÀªÀjUÉ £À£Àß eÁªÀiÁ£ÀvÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀt ªÉÄà wAUÀ¼ÀÄ 2015 gÀAzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀt MAzÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ°è ªÉÆzÀ°UÉ 65 ¸Á«gÀ £ÀAvÀgÀ 50 ¸Á«gÀ £ÀAvÀgÀ 8 ¸Á«gÀ £ÀAvÀgÀ 16 ¸Á«gÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ, ¸ÀÄgÉñÀ, ºÉÆmÉ¯ï £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëëªÀÄzÀ°è PÉÆlÖ C¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ §rØ ¸À»vÀ MlÄÖ 1,39,000/- gÀÆ¥Á¬Ä MAzÀÄ wAUÀ¼À°è PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-08-2015 jAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2015 gÀ ªÀgÉUÉ ¥sÉÆä£À°è £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀlgÀrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÀrØ PÀÄvÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ªÀÄAUÀ®V, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß MAzÀĪÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀÄ E°ÝzÀÝgÉ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ dAUÀªÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÝgÉ UÀÄAqÁUÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£À PÀÄAlħPÉÌ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¨ËAqÀ §gÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¨ËAqÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁèöåAPÀ ZÀPï vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/2015, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 409 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀAUÀ滹zÀ UÉÆÃzÁ«Ä¤AzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¤gÁmÉ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ï PÀZÉÃj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÉưøÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀ®à¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgɹ, £ÀAvÀgÀ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À ²ªÀ¥ÀÆf ¸Á: ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ gÀªÀjUÉ PÀgɹgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É gÉʯÉé ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¶ÖPÀgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-09/J-9219 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr ¤°è¹ ZÁ®PÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¯ÉÆÃr£À §UÉÎ «ZÁj¹®Ä ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ vÁqÀ¥Àwæ vÉUÉzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆâüAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÄeÁðgÉÊ¸ï ¨ÉÃUï vÀAzÉ «ÄeÁð ¸ÀvÁÛgÀ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ, ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ «ªÀgÀªÁV «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆâü ¯ÉÆÃqÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj UÉÆâü ¯ÉÆÃqÀ J°èAzÀ vÀgÀÄwÛ¢Ý UÉÆâü ¯ÉÆÃr£À §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝ°è ºÁdgÀ¥Àr¸À®Ä ºÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè vÁ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ºÀtPÀÄt gÉÆÃrUÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥ÉÆ°Öç ¥sÁgÀAzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝzÀÝ£ÀÄß ZÁ®PÀ¤UÉ CAiÀÄħ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr FvÀ£ÀÄ PÉÆý ¥sÁgÀA ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è CªÀÄÈvÀgÀªÀgÀÄ UÉÆâüAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, CzÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ w½¹ vÀ£ÀUÉ UÉÆÃzÁªÀĪÀgÉUÉ  PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ°è UÉÆâü ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ DVgÀĪÀ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À°è PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀÄ CzÀgÀ°è §gÀĪÀ ºÀtzÀ°è ¤£Àß ¯ÁjAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ºÉaÑ£À ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉý ¸ÀgÀPÁj UÉÆÃzÁ«Ä¤AzÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è 240 aî UÉÆâ ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ°è£À J¯Áè UÉÆâü aîUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¹ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 240 aîUÀ½zÀÄÝ vÀÆPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À ²ªÀ¥ÀÆf gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ®Ä MAzÀÄ UÉÆâü aî CAzÁdÄ 45 PÉ.f vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄÝ MlÄÖ 240 aîUÀ¼ÀÄ vÀÆPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ MlÄÖ 10 l£ï 8 QéAl® vÀÆPÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj UÉÆâ aîUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «ÄeÁðgÉÊ¸ï ¨ÉÃUï vÀAzÉ «ÄeÁð ¸ÀvÁÛgÀ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2) DAiÀÄħ±ÉÃR ¸Á: zÀħ®UÀÄAr, 3) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Áà PÀªÀÄ®¥ÀÆgÉ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj ¸ÀUÀlÄ EªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2015, PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¨Á®gÁd vÀAzÉ F±ÀégÀ £ÁqÁgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: £ÁqÁgÀ, ¸Á: ¨Á¸ÀÆÌgï, vÁ: CAPÉÆïÁ, f: GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ (PÁgÀªÁgÀ) EvÀ£ÀÄ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄArAiÀÄ°è£À ºÀt vÉUÉAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀÄArAiÀÄ Qð ªÀÄÄjAiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÁæªÀĸÀÜgÀÄ »rzÀÄ PÀÆr ºÁQ ¥ÉưøÀjUÉ M¦à¹zÀ PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.