Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 20, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£ÀÄ AiÀÄgÀUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ vÀÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ 1) ªÀħÄâ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀħÄâ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 2) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀħÄâ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 3) FgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÆeÁj ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄgÀUÀÄAmÁgÀªÀgÀÄ §zÀĪÀ£ÀÄß PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï gÀªÀgÀÄ AiÀiÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀĪÀÅ PÀrAiÀÄÄwÛj CªÀÄvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À°PÉÌ §A¢gÀĪÀ DvÀ£À ºÉAqÀw dA¨sÀ®ªÀÄä½UÉ ¸À°PɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV ¸ÀÄeÁvÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2013 PÀ®A: 323, 324. 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁåPÀ¯ï gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁåPÀ¯ï wªÀÄäAiÀÄå ªÀAiÀiÁ|| 50 ªÀµÀð, eÁw|| UÉÆ®ègÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| gÁ¼ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀiÁåPÀ¯ï £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁåPÀ¯ï wªÀÄäAiÀÄå ¸Á|| gÁ¼ÀzÉÆrØ. EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzsÀ CªÀgÀ°è vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁ¼ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁzÀ £ÁUÀ¨Á¬Ä ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®A: 341.323. 324 504. L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

vÁB18-07-13gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀìAiÀÄå @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀABPÉJ-36/ºÉZï-6484gÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBdPÀÌ®¢¤ß [¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉ] FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀABPÉJ-36/ ºÉZï-6484£ÀÄß ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ dPÀÌ®¢¤ß PÀqÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄ£À UËqÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EzÀÝ ¨ÁAqÀUÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ UÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ £ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀÝjAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ PÀ½¹ vÀqÀªÁV FUÀ §AzÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ ²æà ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå @ §¸ÀªÀgÁd,ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð eÁwBªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ GBMPÀÌ®ÄvÀ£À,¸ÁBdPÀÌ®¢¤ß,- gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2013 PÀ®AB 279, 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

  1. JA.r ¥sÁd¯ï ºÀĸÉìãï vÀAzÉ JA.r C¥sÀÓ¯ï ºÀĸÉìãï, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.3-12-77/18 £ÀªÀgÀAUÀ zÀªÁðeï, ¨ÉgÀÆ£ïQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ; 06.09.2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ, 40 ªÀµÀð, G: °ÃUÀ¯ï PÀ£Àì¯ÉÖAmï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA.°«ÄmÉqï, ¸ÀÆUÀÄgÉñÀégÀ PÁA¥ÉèPïì gÁªÀĪÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ ²æÃgÁªÀÄ mÁæ£ïì ¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤ °«ÄmÉqï UÉ ºÉÆÃV vÀ£ÀUÉ C±ÉÆÃPÀ ¯ÉʯÁåAqï ¯Áj £ÀA: JªÀiï. ºÉZï. 13 f/1255 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ¸ÀzÀj PÀA¥À¤¬ÄAzÀ ¸Á®ªÁV gÀÆ:2,30,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , MlÄÖ CVæªÉÄAmï ªÉÆvÀÛ 3,50,053/-UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆãï PÀªÀiï ºÉÊ¥ÉÆwPÉõÀ£ï CUÀæªÉÄAmï ªÀiÁr CzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀA. 1 gÀªÀgÀÄ ¸Á® ¥ÀqÉzÀªÀ£ÉAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 2 ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ JA. G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.134, ¸ÀPÁðj ±Á¯É ºÀwÛgÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ, vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸Á®PÉÌ UÁågÉAlgï JAzÀÄ CVæªÉÄAmï UÉ ¸À» ªÀiÁr CVæªÉÄAmï ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. F £ÀA©PÉ ¨sÀgÀªÀ¸É ªÉÄÃgÉUÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÁºÀ£À vÉÆÃj¸À®Ä PÉýzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA;1 ªÀÄvÀÄÛ 2 gÀªÀgÀÄ dAnAiÀiÁV zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¥sÉÊ£Á£ïì PÀA¥À¤AiÀÄ ¸À®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ºÉÊ¥ÉÆÃwPÉõÀ£ï CVæªÉĪÀÄmï £À µÀgÀvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2013 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 102/2013 PÀ®A: 406,420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.07.2013 gÀAzÀÄ 19 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 3500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 11/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀÌ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÀ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀA¢PÉÃgÁ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  £ÉÆÃqÀ®Ä HjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ ºÀA¢PÉÃgÁ ªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀwñÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉʤAzÀ §A¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÉ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÀA¢PÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ FvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀwñÀ£ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ CA§Äå¯É£ïì£À°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÉÛêÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀwµÀ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðr D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀwñÀ FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 18-07-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀwñÀ FvÀ¤UÉ «¥ÀjÃvÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, FvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.