Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 14, 2010

Bidar Police Daily Crime Update: 14/01/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14/01/2010
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 302 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ«gÀUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¹¢ÝvÁ°ªÀiï ºÀwÛgÀ UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ J¸ï.J¸ï.L, ºÉZï¹-746, ¦¹-1475,954, 1203 ¦¹-1115 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¹¢ÝvÁ°ªÀÄ zÀUÁðzÀ ªÀÄfzï »AzÀÄUÀqÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±À¦ü CºÀäzÀ vÀAzÉ: C§ÄÝ¯ï ªÀ»ÃzÀ EvÀ¤UÉ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄäA¢AiÀÄgÀÄ (¨sÁªÀA¢AiÀÄgÀÄ) ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¤¸ÁìgÀ CºÀäzÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: ºÀÄqÀUÀ PÁuÉ:-
¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ: UÀÄgÀÄzÁ¸À ¨ÉzÉæ, ¸Á d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, PÀÄ. C¤Ã¯ï vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà OgÁzÀPÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, 5 £Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á/ aPÀÌ£ÁUÁAªÀ vÁ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16-12-2009 gÀAzÀÄ ¥ÉưøÀ ¨ÉAUÁªÀ°£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è w½¸À¯ÁVzÀÄÝ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀAvÉ ¤zsÀðj¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨Á® ¨sÀªÀ£ÀPÉÌ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 09/2010 PÀ®A: 498(J), 323, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀĪÀÄPÀÄAmÉ ¸ÁB PÀAzÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ£ÉÆA¢UÉ dgÀÄVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ C£ÀÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀiÁªÀ §¸À¥Áà, CvÉÛ §¸ÀªÀiÁä ¨sÁªÀ ±ÀAPÀgÀ CuÉÚ¥Áà ªÉÄÊzÀ£ÀÄ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀªÀÅ¢®è. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¦r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÆ ºÁUÀÆ ¢£Á®Ä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 10/2010 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ: UÀÄAqÀ¥Áà qÁPÀļÀV ¸ÁB ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/07-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 PÉÌ ºÀwÛ«zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±ÁºÁ¨Á¢ PÀ°è£À CAUÀrAiÀÄ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è EmÁÖ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ mÁæ° £ÀA: JªÀiï.ªÁ¬Ä.L-3605 £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ. ¸ÀA: 03/10 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 12-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw. £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ: UÀÄAqÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á/ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. MAiÀÄÄåªÁUÀ 1500 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 03/10 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 14/2010 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 13/01/2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ: eÁ£ÀÄ ¥ÀªÁgÀ 28 ªÀµÀð ¸Á/ zÉêÀVj vÁAqÁ EªÀgÀÄ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÁ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzsÁ ºÁgÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ L¦J¸ï f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ±ÉnÖ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï r¹L©WÀlPÀ,PÀĪÀiÁj C¤vÁ.©.ºÀzÀÝtÚ£ÀªÀgï rJ¸ï¦ (¥ÉÆæ) f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13.01.2010 gÀAzÀÄ 21.40 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁ¯ÁvÀ¯Á¨ï §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ GlÆÌgÀÄ ®PÀëöäAiÀÄå gÉÊ¸ï «Ä¯ïºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁr, £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®ÝtÚ ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹,E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 6 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, £ÀUÀzÀĺÀt:19,670/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 6 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï J¯Áè ¸ÉÃj.C.Q.gÀÆ:1,49,570/- ªÀiË®åzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ¥ÀªÀðvÀgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®èªÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:11.01.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ & ªÀiÁ£À¹ÃPÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:13.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.12.2009 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:D¯ÉÆÌÃqï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¸Á§tÚ & ZÀ£ÀߥÀà EªÀgÉÆA¢UÉ CqÀPÀ®UÀÄqÀØ-±ÁªÀAvÀUÀ¯ï ¨ÉÊ¥Á¸ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è GzsÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ gÁZÉÆÃlAiÀÄå ¸Áé«Ä EvÀgÉà 8 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ FUÀ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀë C¢üPÁgÀzÀ°èzÉ ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ «£ÀAiÀÄvɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀĽwzÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ ¥Àæw¢£À vÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀªÀiÁ£ÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À£ÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV CªÀÄgÉñÀ ¢£ÁAPÀ:13.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

DvÀÆÌgÀÄUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀA:147 «¹ÛÃtð: 17J.23 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ r.§¸ÀªÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¨ÉÃgÀÆ£ÀQ¯Áè §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, r.§¸ÀªÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.10.2008 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §ÄZÀÑAiÀÄå, gÁªÀÄÄ®Ä, UÉÆÃ¥Á®, ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, gÀ« & ²ªÀAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ r.§¸ÀªÀgÉrØ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj r.FgÀªÀÄä.©.J.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.01.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 12.01.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ®QëöäÃgÉrØ ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀÄ ¸ÀA:PÉJ.34, JA.4042 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÉÆÃUÀAn ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆëAzÀgÉrØ vÀAzÉ D±ÀtÚ UÀÆqÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÀÆ & PÁgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà §Ar ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:13.01.2010 gÀAzÀÄ 10.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GqÀªÀÄUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¸À¥Àà @ FgÀAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå & zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà @ FgÀAiÀÄå EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:60/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¹ºÉZï ¥ËqÀgï d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ªÀÄ»¼É ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¥sÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉ : ¢. 23-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æêÀÄw ®°vÀ¨Á¬Ä UÀA/ £ÁUÀªÀÄÆwð ¥ÀAZÁ¼À ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ vÁ||f|| UÀÄ®§UÁð ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ¸Á|| PÀqÀ§ÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ §®vÁÌgÀ ªÀiÁr zÁºÀ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀzÀgÀ°è £À£Àß UÀAqÀ£À zsÀé¤ PÉý ¨ÁAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQzÀ §mÉÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀAr K£ÁzÀgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁºÁUÁAªÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀ¼À UÀȺÀt ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æà n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ºÀÄ°ªÀĤ ¸Á: ©®è½î vÁ: gÁuÉ ¨É£ÀÆßgÀ f: ºÁªÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀºÀgÁ¨ÁtÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rqÀUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀÄzÀÄݧ²ÃgÀ¸Á§ EªÀ¤UÉ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ 1,00,000 = 00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÀvÀÄÛ vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ E§âgÀÄ ²PÀëgÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸Àé®à¢£À ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄUÀ¼À¼ÉÆA¢UÉ DUÁUÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀ¼À PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ : ²æà ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà PÀnÖªÀĤ ¸Á; «.PÉ.¸À®UÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¢. 12-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À¥Àà¼À PÉý ºÉAqÀw £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÉnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ½UÉ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¥ÉnÖUÉvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°è 1.MAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛ GAUÀgÀ §AUÁgÀzÀÄ 10 UÁæªÀÄ, 2.10 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃlÄ, 3. 20,000/-E¥ÀàvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 44,000/- £À®ªÀvÀÄÛ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀzÀݪÀÅ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§Ä¢ÞªÁzÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ C¢üÃPÁjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸ÀºÀ ¹§âA¢ :-

UÁæ«ÄÃt oÁuÉ : ¢£ÁAPÀB 13-1-10 gÀAzÀÄ ²æà ºÀjñÀ vÀAzÉ ZÀAzÉæÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ PÉJ¸ïDgï¦ 6 £Éà ¥ÀqÉ `r' PÀA¥À¤ j¸ÀªÀð ¸À¨ï E£ïì¥ÉPïÖgï ¸Á: PÉJ¸ïDgï¦ ªÀ¸Àw UÀȺÀ vÁd¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AUÁj ¥ÉÃzÉ £ÀA 763 EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è §AzÀÄ ªÀ:£Á PÁgÀt »jAiÀÄ C¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÁUÀ w½ ºÉ½zÀÝPÉÌ ¸ÁAiÀÄAPÁ® D¦üøÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ vÉÆÃj¹ ¨ÉzÀj¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ : ²æà FgÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á||»ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ||UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-01-2010 ªÀÄzsÁåºÀß DPÁ±À vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ aªÀÄä®V ¸Á|| RĨÁ ¥Áèl UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ºÀwÛgÀ UËAr PÉî¸ÀªÀiÁrzÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fªÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/10 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2010 gÀAzÀÄ 4-35 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ£À§Ar UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÁzÀUÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀ: 45 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: PÀÆ° ¸Á: °AUÀ£À§Ar 2] F±À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ ªÀ:45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƸÀÆgÀ 3] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀĽAiÀÄ¥Àà dA§½ ªÀ: 32 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 4] ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ©dPÀ¯ï ªÀ: 45 eÁ: ªÁ°äÃQ G: MPÀÄÌvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar 5] ªÀĽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀ: 50 eÁ:PÀÄgÀ§gÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: °AUÀ£À§Ar J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. §ÆzÉÃ¥Àà J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è MlÄÖ 1800-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ UÉÆÃt aî ¹QÌzÀÄÝ, ºÁUÀÆ zÁ½ PÁ®PÉÌ 4 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A. 454, 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 19-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ
gÀWÀÄ£ÀAzÀ£À vÀAzÉ PÀÄ¥ÉàgÁªï ªÀÄÄSÉÛzÁgÀ ¸Á. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ£À°è vÁªÀÅ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ wgÀÄ¥Àw, PÀAa, ªÀÄÄAvÁzÀ AiÀiÁvÁæ ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-01-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÀÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ ©ÃUÁ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ, ªÁZï, CA.Q 40,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7000=00 gÀÆ ¸ÉÃjzÀAvÉ MlÄÖ 47,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.