Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 20, 2017

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2016 PÀ®A.323,504,354,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.:- ¢£ÁAPÀ:19-01-2017 gÀAzÀÄ 9:30 ¦.JªÀiï.PÉÌ PÀĪÀiÁj GªÀiÁ ¨ÁgÀw vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà §rUÉÃgÀ ¸Á: eÁ°¨ÉAa EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ  §AzÀÄ MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁr¹zÀ Cfð ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ K£ÀAzÀgÉ£Á£ÀÄ ¥ÉÃoÀ CªÀiÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀUÀgÀ£ÁqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9 £Éà vÀgÀUÀw «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ. £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ ¸Á§ªÀÄä vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀ£Áð¼À eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr §mÉÖ ºÉÆ°UÉ ºÁPÀ®Ä ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ  §A¢zÉݪÀÅ. ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ°AiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ £Á«§âgÀÆ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀzÀ zÀ¨ÁðgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ¸Á§ªÀÄä¼À CtÚ£ÁzÀ w¥ÀàtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ dA¥ÀtUËqÀ E§âgÀÆ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J¯É gÀAr ¨ÉÆøÀr £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ KPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝÃAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ¹Ã§gÀ §AqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤Ã°è¹ ¨ÉÆøÀr ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄ«. CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ  ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. dA¥À£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ C°èAzÀ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä HgÁzÀ eÁ°¨ÉAa UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  UÁæªÀÄzÀ ªÀÄgɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ ¸Á§ªÀÄä¼À E£ÉÆߧâ CtÚ£ÁzÀ ©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ §AzÀÄ J¯É gÀAr £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ¸Á§ªÀÄä¼À£ÀÄß KPÉ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄ«. CAvÁ ©üêÀÄtÚ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ  £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎrzÀ¼ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 4:30 ¦.JªÀiï.DVvÀÄÛ. F dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C¯Éèà ºÀwÛgÀzÀ¯Éèà EzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CPÀÌ ±ÁgÀzÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt £ÀªÀÄä vÀAVUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀÆqÀ¯É  CªÀgÉ®ègÀÆ J¯É ¨ÉÆøÀr E£ÉÆßAzÀÄ ¨Áj £ÀªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£Àß fêÀ vÉÀUÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ º ÁQgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀتÀÄä¼ÁzÀ zÉêÀPÉ̪ÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ¼ÉÆÃA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄÆ®PÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ FUÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃqÀÄwÛzÉÝãÉ. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ 4 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw” CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2017 PÀ®A.323,504,354,506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zsÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2017 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦ DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ: 19/01/2017 gÀAzÀÄ  04:45 ¦JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉð ¦AiÀiÁð¢ü ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà JJ¸ïL ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ºÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ C¸ÀAeÉÕ   C¥ÀgÁzsÀ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ  ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 05.30 ¦.JªÀiï PÉÌ  ªÀgÀ¢  ¤ÃqÀzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀg£Á£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ°A¥Àà J.J¸ï.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EzÀÄÝ ªÀgÀ¢ PÉÆqÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ,  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/01/2016 gÀAzÀÄ 02-30 ¦.JA.PÉÌ  £Á£ÀÄ  oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛ  ªÀiÁ»w ¹§âA¢AiÀiÁzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹.141 gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ  ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ²æà UÉÆÃ¥À® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀÀ G|| PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ 2]  ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ l£ÀSÉÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| ¹ªÉÄ JuÉÚ ªÀvÀðPÀgÀÄ  ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀAvÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ ¹.¦.¹ 141, ²æà UÀt¥Àw ¹¦¹-294 ²æà UÀeÉÃAzÀæ ¹¦¹-313 EªÀjUÀÆ «µÀAiÀÄ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁ£Àå ¦.L ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ  MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ, oÁuɬÄAzÀ 03.00 ¦.JA.PÉÌ ºÉÆgÀmÉêÀÅ £ÉÃgÀªÁV ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ½¸ÀUÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ 03:15 ¦.JA.PÉÌ  ºÉÆÃV fÃ¥À ¤®è¹ C°èAzÀ J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ  ºÉÆÃV C°ègÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆl¯ï ªÀÄjAiÀÄ°èè ¤AvÀÄ ¤UÁ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄr JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ zÉÊ« dÆeÁlªÁzÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ EzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝgÀÄ,  DUÀ £ÁªÀÅ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ 03:30 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀ®Ä §AzÀ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwzÀÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ  1) EªÀiÁªÀÄ ¥Ànî vÀAzÉ ºÀ¸ÉãÀ ¥ÀmÉïï PÉÆAZÀgÀÄ ªÀAiÀÄ-55 G:  PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½¸ÀUÀgÀ  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀ¤UÉ CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV EvÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 900/- gÀÆ MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß C.Q gÀÆ. 00=00ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ an C.Q gÀÆ. 00=00 2) ZÀAzÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ltPÉÃzÁgÀ ªÀ|| 50 G|| PÀÆ°PÉ®¸À eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ ¸Á|| ºÀ½¸ÀUÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ  EvÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1220/-gÀÆ  MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀß C.Q gÀÆ. 00=00 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ an C.Q gÀÆ. 00=00   MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2120/ gÀÆ JgÀqÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ CAQUÀ¼ÀÄ  §gÉzÀÄPÉÆAqÀ aÃnUÀ¼ÀÄ ¹PÀ̪ÀÅ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ aÃn CAn¹ PÉù£À ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ 03:30 ¦.JA.¢AzÀ 04:30 ¦.JA.ªÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ªÀÄÄV¹ zÁ½AiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä,E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ 04: 45 ¦JAPÉÌ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ªÀgÀ ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA  16/2017 U PÀ®A 78 (3)  PÉ.¦ DPÀÖÖ  ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.                                   

Bidar district daily crime update 20-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-01-2017

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/17 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ:19-01-2017 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï §qÉWÀgÀªÁ¯É ªÀAiÀĸÀÄ:66ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:¯Áj £ÀA PÉJ:39/6239 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°PÀ/ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀiÁ®UÁgÀ PÁ¯ÉÆä E¯Á¬Ä ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛgÀ wæ¥ÉÆÃgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ¢£ÁAPÀ: 09/12/2016 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ:39/6239 £ÉÃzÀgÀ°è ¤ÃdA¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ DgïÀ.PÉ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¢AzÀ ºÀA¸ï CQÌ 35 PÉ.f£À vÀÆPÀzÀ 371 ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 18 PÉf vÀÆPÀzÀ  22 ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ 403 gÉÊ¸ï ªÀżÀî [16l£ï981 PÉf] ¨ÁåUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ  ¤eÁªÀĨÁzÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ DmÉÆãÀUÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ j¥ÉÃj PÉî¸À EgÀĪÀÅzÀjAzÀ C°è£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÉÄÃPÁ¤Pï gÀªÀgÀ UÁågÉÃd ªÀÄÄAzÉ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 12;30 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À qÉÆÃgÀUÉ ¯ÁPïªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ.  ¢£ÁAPÀ:11/01/2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj Qè£ÀgÀ £À¸ÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£ÀªÀiÁr   UÁågÉÃd ºÀwÛgÀ ¯Áj E®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ vÉUÀzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃV¢ÝgÉ ºÉÃUÉ? CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ PÉÆÃAqÀÄ §A¢®è £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ DmÉÆà £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ ºÉý 0730 UÀAmÉUÉ DmÉÆãÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁågÉÃd ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è  £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aAZÉÆý -vÁAqÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ  ¸ÀƯÉÃ¥ÉÃl ZËgÀ¸ÀÛ¢AzÀ ¸Àé®àzÀÆgÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¯Áj ¤AwÛzÀÄÝ    ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ CQÌ ¥ÁPÉmï  ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ UÉÃgÀ ¨ÁPÀì  NqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À 2mÉÊgÀUÀ¼À£ÀÄß §zÀ®¬Ä¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉ ¢ªÀ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉÆðøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ 9 l£ï ºÀA¸ï CQÌ vÀÄA©zÀ aîUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 5 mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ UÉÃgÀ¨ÁPÀì AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ vÀUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀ CQÌ ¥ÁPÉÃlUÀ¼À ¥ÉÊQ 35 PÉ,f vÀÆPÀzÀ 156 ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ C,Q 1,63,254/-gÀÆ ºÁUÀÆ 18PÉ.f vÀÆPÀzÀ 93 ¨ÁåUÀUÀ¼ÀÄ C.Q 49383/-gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 2 mÉÊgÀUÀ¼À C.Q.20,000/-gÀÆ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃUÉ MlÄÖ 2,32,637/-gÀÆ ¨ÉïÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁgÉ CAvÁ ¢: 19-01-2017 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/17 PÀ®A 78 (iii) PÉ.¦. DPïÖ eÉÆÃvÉ 420 L¦¹ :-

ದಿನಾಂಕ-19/01/2017 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1330 ಗಂಟೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿಹೆಚಸಿ-959 ಬಸವರಾಜ, ಸಿಪಿಸಿ-1328 ಭರತ ಹಾಗು .ಹೆಚ್.ಸಿ-21 ರಮೇಶ ಎಲ್ಲರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ ಮೇರೆಗೆ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಪಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ 1415 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜೀಪನಿಂದ ಇಳಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಮಟಕಾ ಆಡಿರಿ ಅಂತ ಚೀರುತ್ತಾ ಜನರ ಗಮನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ 1425 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಮಟಕಾ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಟಕಾ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಎಳವಂತಗಿ ವಯ: 64 ವರ್ಷ ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಅಂಬಲಗಾ ತಾ: ಆಳಂದ ಸದ್ಯ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು. ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅವನ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಒಟ್ಟು 1030/- ರೂ ನಗದು ಹಣ, 2 ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ 1 ಪೆನ ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/17 PÀ®A 174(¹) ¹.Cgï.¦.¹ ;-

¢£ÁAPÀ: 16-01-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ  ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ JJ¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ   ®PÀëöät ¹ºÉZï¹ 661  gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 2100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÉ.E.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ±ÉÆà gÀƪÀiï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÆtPÁ°¤AzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉVgÀĪÀ MAzÀÄ PÁ®£ÀÄß vÀªÀÄä ¨ÁAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħAvÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj PÁ®£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï ¨ÁåV£À°è ºÁQ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ PÉƯïØ ¸ÉÆÖÃgÉÃeï£À°è EqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ ©ÃzÀgÀ£À gÉʯÉé ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè ¥Éưøï oÁuÉUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÁ®£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸Àä±Á£À ¨sÀƫĬÄAzÀ vÀA¢gÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢: 19-01-2017 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.Kalaburagi District Reported Crimes

ಅತ್ಯಾಚಾರ  ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಇವರಿಗೆ ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ @ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಡಜರ್ಗಿ  ಆಟೋಚಾಲಕನು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುವದು ಬರುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುವದು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವದು ಮಾಡುವದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಫೋನ ನಂಬರ ಕೇಳುವುದು  ಚಿಡಾಯಿಸುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು , ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ತೊಂದರೆಯಾಗ ಬಹುದೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರುವದಿಲ್ಲಾ. ಕಳೆದ 3-4 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ  ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತಿದ್ದನು  ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸತಾಯಿಸಬೇಡಾ ತೊಂದರೆ ಕೋಡಬೇಡಾ ಅಂತಾ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಸತಾಯಿಸುತಿದ್ದನು. ದಿನಾಂಕ. 18-1-2017 ರಂದು ಸಂಜೆ 8-00 ಗಂಟೆಯಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಶರಣಪ್ಪ ಬೆಡಜಿರಗಿ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದರುಗಡೆ ಆಟೋನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು  ಇಂದು ಮದ್ಯರಾತ್ರಿ 2-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎದ್ದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯ ಬೇಕು  ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ  ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ದಿನಾಲು ಫೋನ ಮಾಡಿತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಗಂಡ  ಮತ್ತು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋದನು . ದಿನಾಂಕ. 19-01-2017 ರಂದು ಮದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 01:30 ಎ.ಎಂ.ದ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸಪ್ಪಳ ಬಂತು  ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಗು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನದನಿಯ ಮಗಳಾದ ಅರ್ಚನಾ ಮಲಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಶರಣಪ್ಪ ಇತನು ಇದ್ದನು  ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು ಆತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚೀರುತ್ತೇನೆ ರಂಡಿ , ಭೋಸಡಿ ಅಂತಾ ಹೆದರಿಸಿ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿಸಿ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಕೈಹಿಡಿದು ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ  ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇಡವೆಂದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ  ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿ ಜಬರಿಯಿಂದ ಹಠಸಂಭೋಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಿರುವಾಗ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೀರಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾದನಿಯ ಮಗಳಾದ ಅರ್ಚನಾ ಇವರು ಬಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು ಹಾಗೆ ಚೀರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಶರಣಯ್ಯ ತಂದೆ ಉಗರಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸವಿತಾ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಅಂಬಲಗಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ತಾಯಿ ಶರಣಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಟ್ಟಿ ಅಂಬಲಗಿ ಇವರು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ @ ಶರಣಪ್ಪ ಈತನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನವರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದರು ಆತನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀನ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅಣ್ಣರಾವ ಖ್ಯಾಡಗಿ  ಸಾ : ಬಸನಾಳ  ತಾ : ಜಿ : ಕಲಬುರಗಿ  ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 18-01-2017 ರಮದು ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಅಣ್ಣರಾವ ಖೆಡಗಿ  ಸಂಗಡ ಇನ್ನು ಮೂರು ಜನರು ಸಾ : ಎಲ್ಲರೂ ಬಸನಾಳ ಕುಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ನೀನು ವಿನಾಕರಣ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದಿ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗಡಯಿಂದ ಹೊಡೆ,ಬಡೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಗೋಳಿಸಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಬಿನಾ ಗಂಡ ನಬಿ ಪಟೇಲ ಕೂಡಿ ಸಾ : ಕೋಳ್ಳುರ ತಾ:ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ  ಗಂಡ ನಬಿಪಟೇಲ ತಂದೆ ಚಾಂದ ಪಟೆಲ ಕಕೂಡಿ ಸಾ : ಕೋಳ್ಲುರ ಇತನಿಗೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷಗಳಿಮದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಡಿತದ ಬೇನೆ ಇದ್ದು ಅದರ ತ್ರಾಸ ತಾಳದೆ  ದಿನಾಮಕ 02-01-2017 ರಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖನಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 19-01-2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ  ಸರ್ಕರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಥಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.