Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, June 5, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdÄ ªÀ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À  ¸Á-ªÀiÁgÀð®«ÃqÁ, ªÀÄAqÀ®A-zÀgÀÆgÀÄ vÁ-UÀzÁé¯ï f-ªÀÄ»§Æ§Ä £ÀUÀgÀ (J¦) FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¨Á§Ä FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAUÁªÀw vÀ®ÆQ£À ¨Á§ÄgÉrØ PÁåA¦£À°è ¢£ÁAPÀ: 04.06.2013 gÀAzÀÄ EgÀÄzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ 7 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ £ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ eÁ£ÀAiÀÄå ºÁUÀÆ EvÀgÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÀæµÀgï ªÁºÀ£À ¸ÀA; PÉJ 36/-5803 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽgÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03.06.2013 gÀAzÀÄ ®UÀßPÉÌ §AzÀÄ ®UÀß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2013 gÀAzÀÄ CzÉà ªÀºÀ£ÀzÀ°è ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉPÉÆmÉßPÀ¯ï ¸À«Ä¥À ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÁºÀ£À ¤°è¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÄ ªÀÄÆvÀð«dð£É ªÀÄr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉqÉUÉ ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¸Á: ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À £ÀA: PÉJ36/JA.9373£ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ¥ÉæêÀiï PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¥ÀÄnzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Áeï PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/2013 PÀ®A: 279,304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.06.2013 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 30,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-06-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. D±ÁgÁt vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà PÀqÁå¼À, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ£Àß½î, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ²æzÉë UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà PÀqÁå¼À, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀjAiÀÄ PÉƬĮÄUÀ¼À£ÀÄß DAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, vÉÆUÀj PÉƬİ£À ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EmÁÖUÀ, PÉƬİ£À PɼÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÁ°£À ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ DPÀ¹äPÀªÁV PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, d»ÃgÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ²æÃzÉë EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ  05-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd  vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁ ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ  MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©Ã½ §tÚzÀ ZÀAzÀæ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 500 UÀAmÉUÉ £ÉÆqÀ®Ä ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ  PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀgÀ C.Q. 10,000/- gÀÆ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ °ÃTvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2013, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-03-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n (UÉÆAqÀ), ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 49, n-87, gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, a¢æ gÉÆÃqï ©ÃzÀgï EªÀgÀ §eÁeï ¥À®ìgï 150 ¹.¹. ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-2267 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉ CAvÁ zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2013, PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C²Ñ¤ UÀAqÀ C©üfÃvÀ ¥sÀvÁÛ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ 1) C©üfÃvÀ vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¥sÀvÁÛ¥ÀÆgÉ ¸Á; ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀð ZÉ£ÁßVAiÉÄà EzÀÝgÀÄ D£ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CvÉÛ 2) ¸ÀÄUÀįÁ¨Á¬Ä UÀªÀÄqÀ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄßzÉÝò¹ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ K£ÁzÀgÀÄ £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Æ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¤Ã£ÀÄ zÀAqÀ E¢Ý CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 1) agÀAfêÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¥ÀàAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) zÉÆqÀØ¥Áà ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä zÀħĮUÀÄAr gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ PÀÆqÀ DgÉÆævÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ E°è £ÀgÀPÀ AiÀiÁvÀ£É C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÉÝ£É, £À£ÀUÉ ºÀUÀ®Ä gÁwæ DgÉÆævÀgÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÁÝgÉ, ¤ÃªÀÅ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ E°èAiÉÄà DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß £ÉÆêÀ£ÀÄß vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F ªÉÆÃzÀ®Ä ¸ÀºÀ 2-3 ¸Áj gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ »A¸É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ ©ÃzÀgÀzÀ zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À EgÀÄwÛ CAvÁ PÀÆzÀ®Ä dÄlÄÖ »rzÀÄ zÀgÀzÀgÀ£Éà ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ K¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ DvÀ vÀA¢zÀÝ PÁj£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÀ ZÀAzÁ, 2) £ÁUÀ£ÁxÀ PÀAlAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr CªÀjAzÀ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÃ®Æ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2013, PÀ®A 96(©) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ CqÁØqÀÄwÛzÁÝgÉ, ¸ÀzÀj E§âjUÉ »rzÀÄ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹gÀÄvÉÛÃªÉ ¤ÃªÀÅ ¨ÉÃUÀ §¤ß CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ,gÁ,¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀiÁgÀÄw ªÀÄA¢gÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£À; ¥ÀÄ£À; ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ°è M§â vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ eÁuÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÉPÀÑgï PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á¯Áf vÀAzÉ vÁ£Áf PËmÁ¼É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: ¯ÉPÀÑgï PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖ°è EªÀj§âgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀA§gÀ E®èzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÀA§gÀ E®èzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁUÀÆ eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÉÆA¢UÉ M¦à¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£Á ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj ªÀıÀgÀxÀ ¨ÉUÀA vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ §AzÉ°ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §UÀzÀ¯ï EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ §UÀzÀ® UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgï §UÀzÀ® gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄgÁfð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ  ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಸಬಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ: ಫರಹತಾಬಾದ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು   ನಾನು ದಿನಾಂಕ:03-06-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ಟರದ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಬಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಯಲ್ ಅಂಗಡಿಯ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಾಜ ಹಲಬುರ್ಗಿ ಇವರು ಫೊನ ಮಾಡಿ  ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸೆಟ್ಟರಗಳ ಕೀಲಿ ಒಡೆದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಗದು ಹಣ 6,800=00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಶ್ವರಾಜ ಹಲಬುರ್ಗಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಯ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಸೆಟ್ಟರಗೆ ಹಾಕಿ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಮುರಿದು ಅವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಗದು ಹಣ 1,800=00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8,600=00 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರ ದಾಲ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರದ ಕೊಣೆಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಯಾರೋ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಮಡು ಹೋಗಿರುತ್ಥಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:80/2013 ಕಲಂ, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.  
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:02/06/2013 ರಂದು ರಾಜೇಶ್ವರದಿಂದ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ  ಸಾಯಂಕಾಲ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಛೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ಸ್‌‌‌ ನಂ ಕೆಎ 36 ಎಪ್‌ 1169 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬುಲೋರೊ  ವಾಹನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬೂಲೇರೋ ವಾಹನದ ಜೀಪಿನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಜಖಂ ಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ನನಗೆ ಎದೆಗೆ  ಬಲಪಕ್ಕೆಗೆ  ಹಾಗೂ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಬಸ್ಸ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ  ಹಾಗೇಯೇ  ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅಮೃತಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಸಾ:ಸೀರ ನೂರ ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ:ವ:ಅತ್ತರ ಕಂಪೌಂಡ ಗಾಜೀಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 282/2013 ಕಲಂ. 279  337 ಐಪಿಸಿ . ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:04-06-2013 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೋಶಿನ ಇವರ ಹೊಸ್ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂದೆ ರಾಮಜಿ ನಗರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಯುಸಫಅಲಿ ಈತನು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಇನ್ನೋವಾ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಎಮ್-5747 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಇನ್ನೊವಾ ಕಾರನ್ನು ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಯುಸುಫ ಅಲಿ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯುಸುಫ ಅಲಿ ಇತನು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ  10-05 ಗಂಟೆ ಯುಸೂಪ ಅಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ಥಾನೆ ಶ್ರೀ, ಮಹ್ಮದ ತೌಫಿಕ ತಂದೆ ಯುಸುಫ ಅಲಿ ಉಃ ಟಂ.ಟಂ ಚಾಲಕಜಾಃ ಮುಸ್ಲಿಂಸಾಃ ಕೊಯಿರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ಹತ್ತಿರ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರೆಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ  ನಂ: ಗುನ್ನೆ ನಂ. 34/2013 ಕಲಂ 279304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.