Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 22, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:


±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ 37ªÀµÀð ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-03-01 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁ @ ¸ÀĨsÀ£Àä ¸Á: GzÁâ¼À.eÉ. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ©lÄÖ zÀÄrAiÀÄ°PÉÌ E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® DPÉAiÉÆA¢UÉ ZÀ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄÝ C®èzÉà PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 60 ªÀµÀð ©gÀzÁgÀ ¸Á: UÀÄqÀ¢¤ß vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ J¯Áè DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj E.eÉ.GzÁâ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ 80,000-00gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÁ, ºÁUÉ §AzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A. 323,504,3506,498(J),gÉ/« 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ wPÀÌ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á :AiÀÄgÀUÉÃgÁ FvÀ£À vÁ¬Ä ©Ã¸ÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ FPÉAiÀÄÄ DAzÀæzÀ ZÀnß ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è wPÀÌ¥Àà£À CfÓ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ §¹ì£À°è §AzÀÄ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ wªÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ §® Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ wPÀÌ¥Àà£ÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£ÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄqÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØFvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ ¢°Ã¥À£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÉÆëAzÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀzÀÝPÉÌ UÉÆëAzÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃgÉ eÁUÀ E®èzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛªÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ 1) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¸Á: ¨Á¬ÄzÉÆrØ 2) dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥À ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ 3) ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 4) ZÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉà ¢°Ã¥À£ÀÄ UÉÆëAzÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ UÉÆëAzÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀÄUÀ¤UÉ ZÀAzÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ, dAiÀĪÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉCAvÁ UÉÆëAzÀgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A. 323, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¬ÄzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°èdAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ¢°Ã¥ï, 35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G-ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀ½wzÁÝUÀ UÉÆëAzÀ£ÀªÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ 1) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, 60 ªÀµÀð,2) ²ªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ, E§âgÀÆ eÁ-ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀjUÉ ¤ªÀÄUɵÀÄÖ ¸Áj ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃrj CAvÁ PÉýzÁUÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ²ªÀ EªÀ£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ PÉüÉÆâPÉÌ ¤£ÀUɵÀÄÖ zsÉÊAiÀÄð¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, UÉÆëAzÀ£ÀÄ DPÉUÉÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É F eÁUÀ £À£ÀßzÀÄ £Á£ÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ¤ÃgÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CzɯÁè PÉüÉÆÃPÉ ¤Ã£ÁågÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ:21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2012 PÀ®A. 323, 324, 504, 506, gÉ/« 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 05-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À°ègÀĪÀ gÉÃtÄPÁ ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ gÉÆÃqï PÁæ¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÉÎ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-36/PÉ-5511 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°UÉ¥Àà¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀ:25 ªÀµÀð, G:ªÉ°ØAUïPÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.12-8-161 ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆj ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ :21.01.2012 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 15/2012 PÀ®A 279, 337,338, L.¦.¹. & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¹A§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 65, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ºÁªÀ: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 108, 4 JPÉgÉ 33 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ FUÉÎ 8-10 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, DzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÁ£Éà ¸ÉÆêÀÄ¥Àá£ÉAzÀÄ £Àl£ÉªÀiÁr ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ¸ÀA§¼ÀPÀgï ªÀAiÀiÁ: 25, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀĪÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ; 28, NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÉAzÀÄ £ÀA©¹ ¸ÀļÀÄî zÁR¯É ¸Àȶ֪ÀiÁr ¨Á§Ä «¯ÉÃeï CPËAmÉAmï ¸Á: PÀAzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ& vÀļÀdgÁªÀÄ ¹AUï vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 41, PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄEªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀÄ ¸ÀºÁ ºÉÆ® ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã®£ÉªÀiÁqÀzÉà J®ègÀÆ ¸ÉÃj vÀ£ÀߣÀÄß ªÉÆøÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À®è¹zÀ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 22.01.2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 15/12 PÀ®A. 409, 415, 416, 417, 418, 419, 463, 464, 468 ªÀÄvÀÄÛ 166 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    
 

¢.21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà PÀqÀ§ÆgÀÄ eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-42ªÀµÀ GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB §®èlV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ ºÉÆÃAqÁ±ÉÊ£ï

ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©r¨sÁUÀUÀ¼É®è ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸ÀÄlÄÖ §¸ÀäªÁV C.Q. gÀÆ: 65,000/- £ÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ

C.¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 1/2012£ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

¢£ÁAPÀ: 10.01.2012 gÀAzÀÄ gÁw æ10.00 UÀAmÉUÉ ²æà gÀ«AzÀæ gÉrØ ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzɪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ìA:PÉJ 36 AiÀÄÄ-4455 £ÉÃzÀÄÝC.Q.gÀÆ: 40.000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.01.2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 06.30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄPÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ PÉÆl ÖzÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA:7/2012 PÀ®A: 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  
 

  ¢£ÁAPÀ: 21.01.2012 gÀAzÀÄ D¼Àî¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ £ÁAiÀÄPï ¸Á:¸ÁzÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ DgÁ«Ä®èzÀÝjAz ÀvÀªÀÄÆäj¤Az ÀªÀiÁ£À«U ɧAzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ°è qÁ: ¥Àæ¨sÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄA¢£ ÀgÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ dqÉ¥Àà£ÀÄ vÀ£ÀߪÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36JPïì 3332£ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄrQÌ PÉÆlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ.D¼Àî¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:9/2012PÀ®A:279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-21/01/2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ ¢¢ÝV UÁæªÀÄzÀ ±Áä¸À£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl zÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L.¸ÁºÉçgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, EvÀgÉà 4-d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EªÀjAzÀ 1).£ÀUÀzÀÄ 1850/-gÀÆ¥Á¬Ä 2).52-E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè. 3).3200/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 2-£ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/2012. PÀ®A.87.PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.01.2012 gÀAzÀÄ     71 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16000/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 

  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-01-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁZÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: GqÀ¨Á¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: alUÀÄ¥Áà FvÀ¤UÉ 2 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M§â¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É, ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CA§UÀ°gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁqÀV¬ÄAzÀ EzÀÄÝ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ±ÉÊ®eÁ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20/12/2012 gÀAzÀÄ ±ÉÊ®eÁ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ DgÉÆæ ¸ÀadÄ ±ÉÊ®eÁ½UÉ ©lÄÖ EgÀĪÀÅzÀPÉÌ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ «µÀ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄazÀ ºÉÆÃV alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±À¤ ªÀĺÁvÁä PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÀ§Äâ vÀÄA©zÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/801 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ PÁtĪÀAvÉ EArPÉÃlgï, ¥ÁqðAUï ¯Éêmï ºÁPÀzÉà gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-38/JªÀiï-1521 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÀ« ºÁUÀÆ gÀ«AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ @ ¨Á¼ÀÄ E§âgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ±ÉlUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 406, 409, 420, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¤ªÀiÁð® UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà, 2) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÁ, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 3) ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ WÉÆÃqÀĸÁ§, 4) U˸ÀĢݣï vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀiÁAiÀiÁ ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 26 d£ÀjUÉ £ÀA©PÉ, ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ¨sÁ£ÀĪÀÄw ¨ÉÃ£É ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10,00,000 gÀÆ (ºÀvÀÄÛ ®PÀë) ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉUÀÆ PÀÆqÀ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀĪÀÄw DVgÀÄvÀÛzÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAlÄ §AUÁgÀ EzÉ CzÀPÁÌV ¤£ÀUÉ F jÃw DUÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ ¤ªÀiÁð® EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è zÉêÀgÀÄ §gÀÄvÁÛ£É, UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄĪÀªÀzÀÄ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀiÁ UÀAlÄ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ¨sÁ£ÀªÀÄw¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄR ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. CAvÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½AzÀ 20,000 gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄwÛ£ÀÆß 26 d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2012 PÀ®A 279, 427 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/01/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. nJ£ï-34/¦-2855 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀgÀ¯ï PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ PÀA§ ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤UÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÀتÁV ©zÀÄÝ «Ä¤ ªÀiÁ¸ÀÖ ¢Ã¥ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ E¤vÀÛgÀ ¦ünAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁzÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ gÀÆ¥Á¬Ä 65,000/- DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dÄAeÉgÁªÀ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¸Á: £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqsÀj vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ElUÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ Hj£À ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀiÁ° ¥Ánî gÀªÀgÀ »nÖ£À VgÀtÂUÉ ºÉÆÃV eÉÆüÀ ©¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ElUÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ zÁj vÀgÀÄ© CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zsÀƼÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ¤£Àß vÀAzÉAiÀÄ eÉ餰zÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÀ HgÀ°è §zÀ¯ÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄwÛ ªÀÄA¢gÀ PÀmÉÖ ªÉÄ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀvÀß vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÄAUÉ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï «oÀ® UÉÆÃR¯É ¦.J¸ï.L. ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ ºÁUÀÆ E§âgÀ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAUÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3240/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 16/2012 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀªÀiÁzÉë UÀAqÀ Q±À£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: J¸À.¹ zÀ°vÀgÀÄ, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦) EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 14-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀgÁwæ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÆA¢UÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CuÁÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ UÀÄ®Äè PÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠪ÀÄĪÀgÀÄ PÀÆr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ F dUÀ¼ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ KPÉ §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr, PÀ©ât gÁr¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÀ®PÉÌ PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 143, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ J¯ÉÃd¨ÉÃvï UÀAqÀ ªÀiÁPÀð PËoÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, 2) ªÀĪÀÄvÁ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 3) ¸ÀIJ¯Á UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀazÀ, 4) ªÀÄzsÀĸÀÄzsÀ£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 5) ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, 6) ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ gÁZÀAiÀiÁå J¯ÁègÀÆ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°èzÀÝ G¸ÀÄPÀÄ vÉÃUɬÄj CAvÁ CAzÀÄ £ÁªÀÅ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ fêÁ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄäUÉÆ PÀÆqÁ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀµÀÖ E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 498(J), 304(©), 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: eÉƼÀzÁ§PÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà qÁPÀļÀUÉ EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà qÁPÀļÀUÉ ¸Á: ¹AzÀ§AzÀV ºÁWÀÆ CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 21-01-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀUÀ΢AzÀ CªÀ¼À PÀÄwÛUÉUÉ PÀnÖ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ eÉÆvÀÄ ºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ M¼ÀV¤AzÀ ¨ÉÆÃ®Ö ºÁQ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ ¸Àj¹ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉzÀ¼ÀzÀ JJ¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆÃA¢UÉ C«ÄÃgÀ¨ÁzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà «ÄgÀUÀ£À½î ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀĪÁV «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 30 AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ï C.Q 1230/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ CrAiÀÄ°è d¦Û÷ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 448, 435, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà a®èUÉð, UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvï ©®è PÀ¯ÉPÀÖgÀ, ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄAr (ºÉqï PÁ£ÀìmÉç®) ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀj§âgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ - ¥ÀPÀÌ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «£ÁB PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ bÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä vÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr eÉðUÉ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁPÀÄwÛzÁÝ£É, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÉÆ® E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Àr EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/01/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ¨ÉÊgÀ¥Áà ¸Á: ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-24/«-3054 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉAUÀ¼Àæj£À §¹ì£À°è PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄgÀ½ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ- ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÉAiÀÄ ²ªÁgÀzÀ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉzï-31/J¦-2335 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À §®UÀqÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.43/ºÉZï.303 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¯Áj £ÀA. J.¦.21/n.AiÀÄÄ.2321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §® Q«UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ rvru ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀA¢ ±ÉõÀVjgÁªï ZÀ¼ÀîUÀļÀî ªÀAiÀiÁ :33 ªÀµÀð eÁ :PÀªÀiÁä G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á : ±ÉõÀVjgÁªï PÁåA¥ï vÁ : UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 03 / ¦- 6901 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆV EArPÉÃlgÀ ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀ¸ÀÄAzÀgÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA : PÉ.J- 25 /eÉ- 9116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉUÉ £ÁUÀgÁd JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 304(J), 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁd¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ. 35 ªÀµÀð eÁ.gÉrØ G.ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ¸Á.¹zÁÞ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀÀ Qè¤PïzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆæ gÀPÀÛ ¨sÀAqsÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ DUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ®è DzÀÝjAzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr ºÉjUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ 10,000-00 gÀÆ UÀ¼À ¦Ã¸ÀÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.JA.J¯ï. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ wêÀæ ¤UÁ WÀlPÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 4-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁxÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DªÁgÀzÀ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð, eÁ:qÉÆA§gÀ, G: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgï, ¸Á:PÀĵÀÖV ºÁªÀ PÀ¯ÉèñÀégÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ®¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C¯ïªÀÄgï ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 20,UÁæA, vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ. 2) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¨ÉAqÉÆð, MlÄÖ 20 UÁæA, 3) ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ 4 GAUÀÄgÀ, MlÄÖ 8, UÁæA, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 48 UÁæA, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä UÀqÀUÀ, ªÀiÁ«£ÀUÉeÉÓ, ¥ÉAqÁ®Ä UÉeÉÓ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ, GqÀÄzÁgÀ JgÀqÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀqÀUÀ £Á®ÄÌ, MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ZÉÊ£ÀÄ, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 26 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000-00 gÀÆ, J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj CA.Q. 65,420-00,gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.