Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 25, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 26/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁºÀw : 26/06/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2010 PÀ®A 489(©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Áà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¨ÁåAQ£À°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è 500 gÀÆ¥Á¬Ä 10 SÉÆÃmÁ £ÉÆlÄUÀ¼À£ÀÄß dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À £ÀA§gÀ 9AD965847, 9AD885173, 9AD996273, 9AD970485, 6DK863027, 9AP963193, 4DG760863, 6BL852490, 8CS981070, 9BB936526 EgÀÄvÀÛªÉ ¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ jÃdªÀð ¨ÁåAPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÁÖçAUÀ gÉÆêÀÄzÀ°è PÁå±À ZÀPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ F ªÉÄð£À SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ PÁå±ÀzÀ°è ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ 6 d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À²Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÁdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ZÀAzÀæA¥À½î ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: ªÀÄÄqÀ© E£ÀÆß 5 d£À J®ègÀÆ ¸Á PÀ®èPÉÆÃgÁ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 720=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 147, 148, 506, eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Áà ¸Á gÁdVgÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà CUÀ¸É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á gÁdVgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 11 «¹Ûtð 6 JPÀÌgÉ 8 UÀÄAmÉAiÀÄ°è £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ¥ÀææPÁgÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÉÃgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ. D ºÉÆ®zÀ°è PÉÆ¯É gÀPÀÛ¥ÁvÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/10 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀjñÀ vÀAzÉ PÀȵÁÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð,G: ¯Áj Qè£Àgï, ºÀjd£À ¸Á ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-4469 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj qÉæöʪÀgï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 143, 147, 341, 506, 366(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/6/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁªÀðw UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÉ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ£À°è PÀ°AiÀÄÄwÛzÁݼÉ. F ªÀÄÄAZÉ DgÉÆæ ¯Á®¥Áà E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÆ ¸Á ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß PÀ°AiÀÄÄwÛzÁ¼É ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆqÀĪÀ¢¯Áè DAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 15/06/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¸À®Æ«Ä vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁPÉÌ §AzÁUÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr »rzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀUÀgÀPÀgÀt :-

ªÁr oÁuÉ :²æêÀÄw ¸Á«wæ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄÆqÀ§Æ¼À ¸Á|| ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-09 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀzÀ ªÀĺÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀgÉ CªÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C½AiÀÄvÀ£ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄ CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ CAzÁdÄ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ ªÀiÁr ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ 22-06-10 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà C½AiÀÄvÀ£ÀPÉÌ EgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄÄAzÉ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. FUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁV®Ä §qÉAiÀÄĪÀ ¸À¥Àà¼À PÉý vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä AiÀiÁgÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £ÁªÀÅ ¥ÉÆð¸À£ÀªÀgÀÄ CAvÀ ºÉ½zÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¨ÁV®Ä vÀgÀgÉzÀ¼ÀÄ. DUÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁAUÀ¤AzÀ ªÀiÁvÁqÀzÉ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ MAzÀÄ KlÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ KlÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ vÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ¼ÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmɬÄAzÀ ¢ 24-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12:00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1.§©vÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ¸Á|| gÁfêÀ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð 2.ªÀĺÁ£ÀAzÀ UÀAqÀ ¹zÁÝgÀÆqsÀ, ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ, UÀÄ®§UÁð 3.ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÁQë, ¸Á|| »ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 4.®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¸Á|| J¸ï.© PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀPÉÌ J¸ï.PÉ PÁAvÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà §dAwæ ¸Á: ®AUÁgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸ÁB ¨sÀÆAAiÀiÁgÀ ºÁBªÀB ²ªÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁUÀgÁd EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ:32, Dgï:1461 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀPÉÌ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÀPï¥ÉÆøÀÖ zÁn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ¸ÀA. 218(F) £ÉÃzÀÝgÀ gÉÆÃr£À PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄR ºÉÆqÀØ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÄzÀÄgÉ ªÀÄÄRzÀ E¼ÀÄQ£À wgÀÄ«£À°è gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è PÉqÀÄ« C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á¯ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛj¹zÀAvÁV gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®mÉÆAPÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀqÉØÃn £ÀgÀ¸À¥Àà & §ÄgÉæA £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ PÉÆvÀðPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃl¯ï£À°è PÀĽwzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀiÁ° ¥Ánïï 45 ªÀµÀð, ªÀPÀðE£ïì¥ÉPÀÖgï °¥sïÖ EjUÉñÀ£ï ¸Á:PÉÆvÀðPÀÄAzÁ EªÀ¤UÉ "PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ZÀAzÁ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ ¸ÀªÁgÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¨Á" CAvÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀqÉØÃn £ÀgÀ¸À¥Àà & §ÄgÉæA £ÀgÀ¸À¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ wªÀÄä¥Àà, CAft¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ wªÀÄä¥Àà, aAvÀPÀÄAn ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ZÀ£ÀߥÀàUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ¥ÉƸÉà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr , vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀ AiÀÄAPÀ£ÀUÀrØPÁåA¥ï¤ªÁ¹ ©.ªÀiÁgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå 30ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Àwß CªÀiÁäf 28 ªÀµÀð EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ £ÁUÁ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÁågÀAiÀÄå PÀmÁÖ ¸Á:£ÁgÁAiÀÄt£ÀUÀgÀ PÁåA¥ï §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ¥ÉƸÉà f¯Áè¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ PÁA¨Éî ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:04.02.2002 gÀAzÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁVzÀÝ PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆæUÀ¼ÁVzÀÝ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ, ªÉAPÀmÉñÀ & gÀªÀÄeÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgï ¥Àr¹, zÉÆõÁgÉÆÃ¥Àt ¥ÀvÀæ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÀÄeÁ£ï EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÄzÀÝvïUÀ½UÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ «ZÁgÀuÉ £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉAPÀmÉñÀ @ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï £ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀ£ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£À: £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÄzÀÝvï UÀ½UÉ ºÁdgÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:22.03.2007 gÀAzÀÄ J¯ï.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtªÉAzÀÄ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è vÀ¯ÉªÀÄgɹ PÉÆArzÀÝ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ;24.06.2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2010 gÀAzÀÄ 21.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á:wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÉ.9333 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ²æäªÁ¸À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉïÁÝgÀ ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÁdgÁ¼À-¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛUÉ CqÀتÁV MAzÀÄ ºÁªÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æäªÁ¸À ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 20.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzïSÁ°zï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á: CAzÀÆæ£ÀQ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁë ¸ÀASÉå:PÉJ.32, 4267 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ JqÀPÉÌ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ªÀĺÀäzïSÁ£ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà gÉÆÃqÀ® §AqÁ ¸Á:UÉÆßPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÁlgï mÁåAPÀgï¯Áj ¸ÀASÉå:PÉJ.32,7494 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÉÆî¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÁlgï mÁåAPï ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgï ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ QæµÀÖ¥Àà ¨ÉtPÀ¯ï ¸Á:¹gÀªÁgÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á:wAxÀt©æqïÓ EªÀ£ÀÄ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.33,5231 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ wAxÀt ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀtÚ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ, gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀAiÀÄå, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà, CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¸À¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀtÚwªÀÄä¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:25.06.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄÆ£ÀƸï vÀAzÉ ¯Á®CºÀäzï ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁd PÉÆAqÁ ªÀÄ¹Ì EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀĹ̥ÀlÖtzÀ D£ÀAzÀ¹éÃmï CAUÀr ºÀwÛgÀ ¹ÌqïDV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀvÀÄÛ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.06.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ºÉªÀÄ£Á¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ºÉªÀÄ£Á¼À ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CªÀiÁvÉ¥Àà ºÉªÀÄ£Á¼À ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÀtzÀ ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.