Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/02/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»wUÀ¼À «ªÀgÀ 26/02/2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ JªÀiïJ¯ï¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð eÁåw ºÀjd£À G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¨Á«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð eÁåw J¸ï¹ G: ©J¸ïJ£ïJ¯ï PÀbÉÃj OgÁzÀ£À°è PÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ 38 PÉ 4410 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ PÁæ¸ï ©æeï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323,498 (J) eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.CPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ; 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw UÀAqÀ gÁd¨sÀƱÀ£À ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20/05/2008 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁd¨sÀƱÀ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªï ¨sÁAqÀ¹AUÁ«PÀgÀ £À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀAzÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¸ÀÄR ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CAd£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀĪÀiÁj ¥ÀæeÁ¦vÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨sÁqÀ¹AUÁ«PÀgÀ J®ègÀÄ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÆægÀA© UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀQîgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °UÀ¯ï £ÉÆnøÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤£Éß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .
ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2010 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-02-2010 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ- 31 ªÀµÀð ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ PÀqÁå¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ PÀÆr PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ZÉPï qÁæ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄÀ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ZÉPï PɽzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 44/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ 3300 UÀAmÉUÉ PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï ©ÃzÀgÀ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ¥sÀgï vÀAzÉ £ÀÆgï C° ¸Á:: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ EArPÁ PÁgï £ÀA PÉJ 02 JªÀiï.J¥sï 5901 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2010 PÀ®A. 324, 504 :-
¢£ÁAPÀ 25/0210 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÀÄUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð:G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DmÉÆà PÉ.J 39 /3579 EzÀÄÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁV¸ÀÄ®Ä ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÉãÀÄ DµÀÖgÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ®èPÁdÆð£À vÀAzÉ ¸ÀzÀgÀzsÀ PÀÄvÁÛ¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ. gÀªÀgÀ DmÉÆà ¸ÀgÀ¢ E®èzÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹wÛzÀÝ£ÀÄ DUÁ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ £À£Àß DmÉÆà EzÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÁjUÉ KPÉÌ PÀÄr¸ÀÄwÛ¢ CAvÁ PɽzÀPÉ ¤Ã AiÀiÁªÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ J£ÀÄßvÁÛ C¸À¨sÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 29/2010 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-2-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ PÁªÀĸÀÄAzÀgÀ, 19 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ.gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ºÀÆUÁgÀ 2) ¸ÀwõÀ 3) «ÄxÀÄ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÀt PɽzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ ºÉýzÁUÀ , CgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ºÉÆÃgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2010 PÀ®A. 174 ¹.Cgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 25/02/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ zÀ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 61 gÀ°è ±À¢ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ PÉÊ ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ ºÁ«UÉ vÀUÀ° MªÉÄä¯É ºÁªÀÅ DPÉAiÀÄ §®UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀjAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ PÀrªÉÄ DUÀzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ 1045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ : UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀĹAUÀ ªÀ 60 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ zÀÄ®UÀZÀ E§âgÀÄ ¨sÁ°Ì-¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃqï ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃV «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPï ºÀwÛgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ »AzÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA. PÉ.J/39 ºÉZï./8460 £ÉÃzÉÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, UÀ®èPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 30/2010 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ: 25/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ JAzÀÄ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀļÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ £ÉüÀV. gÀªÀjUÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA:J.¦.13.«.7896 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉߺÁ gÀªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA 22/2010 PÀ®A 379 eÉÆvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ 14/11/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉìãÀ¸Á§ 52 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀjªÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß HgÁzÀ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ EgÀ°®è. ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©ÃUÀ ºÁQzÀÝgÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀeÁä vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå @ ªÀÄĸÀĸÁ§ 2) £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå E§âgÀÆ ¸Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ £ÀeÁä ªÀÄvÀÄÛ £À©Ã¸Á§ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ vÁªÀÄæzÀ, ªÀÄvÀÄÛ C°«Ä¤AiÀĪÀiï, ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.34,9193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ »gÉÃPÉÆmÉßÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°è §®¨sÁUÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ©aÑzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÃAUÁ aîUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ aîUÀ¼À CrAiÀÄ°è ¹®ÄQ, PÀÄwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯É ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹, aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ, 18.20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ AiÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:J¦.22, eÉ.6464 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ§AqÁ-CgÀ¹PÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CgÀ¹PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥ÀÄ ¸ÀA:PÉJ.36,JA.3488 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ÀÄ ZÁ®PÀ£À »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ dAUÀè¥Àà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¸Á: EZÉÃðqï, f¯Áè: ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ EªÀ£À JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À¥Àwß ¥ÁUÀÄAlªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA:PÉJ.32, 5556, £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÁ®ºÀ½î-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £À«®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ¸Á§UËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÄÃn 10 ªÀµÀð, «zsÁåyð ¸Á: £À«®ÄUÀÄqÀØ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²ªÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸Á: AiÀÄzÀÝ® zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA:PÉJ.36, n.7300 mÁæ°¸ÀA:PÉJ.36,3783 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀA©gÁd vÀAzÉ PÀ¥Àð£ï ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-1 EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA: ¹J£ïAiÀÄÄ.477 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï- Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §¸À£ÀUËqÀPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀA©gÁd vÀAzÉ PÀ¥Àð£ï EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ C®UÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀiÁAqÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-1 EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ d¯Á° vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£Á¼ÀUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è mÁæPÀÖgï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¤Ã®¥Àà£ÀªÀgÀ PÀmÉÖUÉ ºÀaÑ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ £ÉÆÃr £ÀqɸÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, 2) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà 3) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ zÉÆqÀØ °AUÀ¥Àà, 4) ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ UÀÄr¸À°, 7) «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà, 8) ªÉAPÉÆç vÀAzÉ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 9) d¯Á° vÀAzÉ ªÀÄj°AUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, 2) ±ÁAvÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ¸Á§tÚ 30 ªÀµÀð, 3) ®ZÀªÀĪÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁgÉ¥Àà 65 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 4) ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¤Ã®¥Àà 45 ªÀµÀð EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©ÃgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á:PÀgÉUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ PÀjUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¤AUÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ, 2) ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¥ÉÆÃvÁß¼ï, 3) CA§tÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, 4) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, 5) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ, 6) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ 7) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄätÚ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ wªÀÄäAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà «.£ÁgÁAiÀÄt ¦J¸ïL gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl¸À°è vÉÆqÀVzÀÝ dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 42 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:100/- ªÀiË®åzÀ 10 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢üªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:20/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÉAPÀmÉñÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ PÀ¼ÀªÀÅ DVzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĤZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀAiÀÄå 40 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ «£Á:PÁgÀt vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É C¥ÀªÁzÀ §A¢vÀ®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.02.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¸Á«wæ ¢£ÁAPÀ:25.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 23-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ w¥ÉàøÁé«Ä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¥ÉÊ®ªÁ£À ¸Á. ZÀ½îPÉÃj ¸ÁߣÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ¸ÁߣÀPÉÌ E½zÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ PÉÆaѺÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 25-02-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À zÉúÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉZï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.28/10 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-15 UÀAmÉUÉ H¼É£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï£À °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ °AUÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄAr£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: H¼ÉãÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæ ºÁUÀÆ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.15,775/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.29/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 25-02-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ, G: PÀÆ°, ¸Á: F°UÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀgÀÄ F½UÀ£ÀÆgÀÄ PÁåA¥ïUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV, ªÁ¥À¸ï F½UÀ£ÀÆjUÉ mÁmÁ J.¹. ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-37/8050 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ¹zÀÝ¥Àà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹, ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉ 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.