Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, January 1, 2009

Bidar Distict Daily Crime Update 01-01-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-01-2009

C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ©AiÀÄgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01/01/09 gÀAzÀÄ 1130 WÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ¹PÉÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ gÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉÊeï zÁ¨sÁzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÉÆr C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ £Àqɹ 49 QAUï ¦üñÀgï ©AiÀÄgÀ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 38 E 6332 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÁ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ¸ÀÄ°UÉ

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/08 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-12-08 gÀAzÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ WÉêÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ ¸ÀzÀå ©ÃªÀiÁ vÁAqÁ PÀgÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-12-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ¸ÀÄ°UÉPÉÆÃgÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 12 vÉÆÃ¯É ¨É½î ZÉÊ£ÀÄ, 20 vÉÆ¯É ¨É½ ©AzÀ°UÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨ÉüÉUÉ «µÀAiÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄ UÀmÁgÀÄ, 2 mÉç® ¥Áå£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 10,700/- ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ü ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ;-

¢£ÁAPÀ 31/12/08 gÀAzÀÄ 1745 WÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä ¥ÁågÀqÉʸï zsÁ¨sÁzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ zsÁ¨sÁPÉÌ §gÀĪÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ £À¹Ã©£À Cl Crj CAvÁ aÃgÀÄvÁÛ EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁeÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gɬĹPÉƼÀÄîvÀÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝ£ÀÄ CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÁ¼À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÉÆêÀð£À ¸ÁªÀÅ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31/12/2008 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÆtð¹AUï ¥ÀªÁgÀ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] §£À¹ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀÆtð¹AUï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ®VzÁUÀ JqÀUÀqÉ mÉÆAPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀVzÀ dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 31/12/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ gÉÆqÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ²ªÁgÀzÀ°è VqÀzÀ PɼÀUÉ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽÃvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¸Á§ ¸Á:UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ zÁ½ CªÀgÀ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2430/- gÀÆ & 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:31.12.2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï¸ÀA:PÉJ.26,J¥sï.628, £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ CAzÁdÄ 40 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ¸ÀĨsÁ£ï¨ÉÃUï DzÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 312/2008 PÀ®A: 279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: UÀȺÀtÂUÉ QgÀÄPÀļÀ ¥Àw & ¥ÀwªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä :

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ vÀÄUÀή¢¤ßUÁæªÀĤªÁ¹, CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CgÀPÉÃj EªÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ «£Á:PÁgÀt UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÀªÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:31.12.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøïoÁuÁ C.¸ÀA:157/08 PÀ®A: 498(J) ¸À»vÀ 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À :- ¢£ÁAPÀ 30-12-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà VgÀUÁå vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà UÉÆîègï ¸Á|| UÉÆîgï JjAiÀiÁ C®ªÉÄïï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 3) ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Áà ªÉÄÃvÉæ 4) gÁdÄ vÀAzÉ UÁ°Ã§ JAlªÀÄ£À ¸Á|| J®ègÀÆ C®ªÉÄïï J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀtÂÚUÉ SÁgÀ¥ÀÄr ºÁQ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr eÉA¨sÉ¢AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ w«zÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ F §UÉÎ zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31-12-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL zÉêÀ®UÁtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÀ±À :- ¢£ÁAPÀ 31-12-08 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÀJ 01 JªÀiï 2836 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁåj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÁzÀ ¨É®è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀ¸ÁUÀgÀ ªÀ¸ÀÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀzÀ UÀzÀݪÁ® QgÁuÁ ªÀÄZÀðAlPÉÌ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ UÀAd JjAiÀiÁzÀ°è ¸ÀzÀgÀ ¯Áj vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ZÀPÀÌ ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) JPÁâ® vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd UÀzÀªÁ® ¸Á|| avÁ¥ÀÆgÀ 2] EªÀiÁªÀÄĢݣÀ vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ 3] «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ zÀvÁÛ ¥Án® ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ vÀ¯É ªÀÄj¹PÉÆAqÀ DgÉÆævÀ£À §AzsÀ£À :- UÀÄ£Éß £ÀA. 10/1994 PÀ®A.379 L¦¹ £ÉßzÀÝgÀ°è DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà UÀAeÉÆüÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:29/12/1999 jAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ£Àå PÉÆlð 29/12/1999 gÀAzÀÄ J¯ï¦Dgï CAvÁ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ±ÀºÁ¨ÁzÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ:31/12/2008 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ «.ºÉZï. «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¦L ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹.274 ªÀĺÁgÀÄzÀæ, ¦¹.495 AiÀÄfPÀ¯ï, ¦¹.823 d«Äïï CºÀäzÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ²ªÁf £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°è zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £ÁåAiÀiÁAUÀ