Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, September 25, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-09-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2018

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 225/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 24-09-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಂಗೊಳಗಿ ರವರು ತಮ್ಮೂರಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ರವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-3570 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಾದ ಸಂಗೊಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೊಗುವಾಗ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ-ಸಂಗೊಳಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಂಗೊಳಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/4106 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ನೀಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಕಣ್ಣಿನ ಮೆಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ, ಎಡಗೈ ಭುಜದ ಮೆಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮಗ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ ರವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗಾಯಗೊಂಡ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರನ ಗುರು ನಾನಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 79/2018, PÀ®A. 279, 304 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: UÀÄqÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: OgÀzÀ(©) gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀiÁgÀÄw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀĮĠ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/Dgï-9818 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄqÀ¥À½î¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §®ÆègÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA. PÉJ-38/n-2803 £ÉÃzÀgÀ mÁæ° »A¢£À mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ±ÉA¨É½î EvÀ£ÀÄ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß £ÀqÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉÊ£ï ¨ÉÆqÀð, PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÀZÀÑzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉ ªÉåQÛUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV ¤°è¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ »A§¢UÉ §®UÀqÉ §gÀĪÁUÀ PÁtzÉ mÁæ° vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÀiÁgÀÄwAiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.