Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 7, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-11-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 07-11-2016

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2016 PÀ®A 302 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ: 07/11/2016 ರಂದು 0930 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಡೊಂಗ್ರೆ ವ:42 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ ಉ:ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಸೋನಾಳ ಸದ್ಯ: ಕಲಬುರ್ಗಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ತ0ದೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಕಿರಿಯವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುನೀಲ ಡೊಂಗ್ರೆ ವ:34 ಈತ ಒಕ್ಕಲುತನ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:07/11/2016 ರಂದು 0600 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಬಿರಾದಾರ ರವರು ಫೋನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುನೀಲ ರವರ ಶವ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ತಿವಿದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕಲಬುರ್ಗಿ ದಿಂದ ಸೋನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸುನೀಲನಿಗೆ ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹರಿತವಾದ ಮಾರಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/2016 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¹zÁæªÉÄñÀ vÀAzÉ ¢. §±ÉÃnÖ ±ÀlPÁgÀ ¸Á: dA§V ¸ÀzsÀå «zÁå£ÀUÀgÀ 11 PÁæ¸ï£À°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆzÀgÀ½AiÀÄ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á: dA§V ¸ÀzsÀå «zÀå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ f.J£ï.r. EAd¤AiÀÄjAUï PÁ¯ÉÃdzÀ°è ©.E 3£Éà ¸ÉêÀiï£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄ, EvÀ¤UÉ J.J¸ï. JA§ ªÀåQÛ UɼÉAiÀÄ£ÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄ£Á¥sÀ ¥sÉÊfªÀiï EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£Á¥sÀ ¥ÉÊfªÀiï ºÁUÀÆ CvÀ£À UɼÀAiÀÄgÁzÀ CdgÀ SÁ£À ªÀÄvÀÄÛ v˦üPï EªÀgÀÄ F ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄÄAZÉ CdgÀ SÁ£À EvÀ£ÀÄ ¸Àa£À EªÀjUÉ ¸Á¬Ä¸À®Ä 2 ¸À® ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. J.J¸ï JA§ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ JA.© JA§ ªÀåQÛUÉ J¯ÁèªÀÅ UÉÆwÛgÀÄvÀÛzÉ. ¸Àa£À EvÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉýgÀÄvÁÛ£É CzÀgÉ CvÀ¤UÉ CdgÀ SÁ£À EvÀ£ÀÄ SÉÃqÀ« ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÀÄZÀÄÑ ªÀÄÄzÉÝ ¤ÃrzÀjAzÀ ¸Àa£À EvÀ£À JqÀPÉÊUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ PÁgÀt ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï, ªÀÄÄ£Á¥sÀ  ¥sÉÊfªÀiï, CdgÀ SÁ£À, v˦üPï ªÀÄvÀÄÛ JA.© EªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CvÀä ºÀvÁå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/2016 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄj, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®ègÀ, G: «zÁåyÃð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ¸ÀzÀå 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÉqÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï CAvÁ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉƨÉÊ®¢AzÀ vÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ PÉýzÉ£ÀAzÀgÉ, PÀvÀðªÀå¢AzÀ AiÀiÁªÁUÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛj CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ MAzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä J.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ DgÉƦ ¥ÀvÉÛà PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. ¸ÀzÀj PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ®¢AzÀ £À£Àß ªÉƨÉÊ®UÉ PÀgÉ §A¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ PÉƼÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ F ªÉƨÉÊ® ¸ÀA. ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-5317 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj §¸À £ÀA. PÉJ-32/J¥sÀ-1994 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÀqÀĺÀuÉAiÀÄ°è, JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/2016 PÀ®A 120(©), 406, 409, 419, 420, 467, 468 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-11-2016 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ £Ë¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀ ªÀ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÉÆAzÀÄ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ, sCzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÉÆçâ EAfäAiÀÄgï ¥ÀzÀ«zsÀgÀ£ÁVzÀÄÝ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥À fë¸ÀÄvÉÛãÉ. MAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ D£ÀAzÀ gÁp µÉÃgÀì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖPï ¨ÉÆæÃPïgÀì °«ÄmÉÃqï ªÀÄÄA¨ÉÊ £ÉÃzÀÝgÀ ¢£ÁAPÀ: 06-01-2011PÉÌ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀÄvÉÛãÉ. PÉèöÊAmï PÉÆqï £ÀA. f. ©. J£ï 132 J¸ï. 010 ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀ®Ä ©ÃzÀgÀ£À°è MAzÀÄ ¨ÁæAZï ( ¸ÀA¢Ã¥ï. J¸À. ¥sÉæAZïL¹) KeÉAlgÀ£ÀÄß £ÉëĹzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°è vÀ£Àß PÀbÉÃj ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 02-05-2015 ¢AzÀ CªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀ £Àqɹ D£ÀAzÀ gÁp µÉÃgÀì ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖPï ¨ÉÆæÃPÀgÀì °«ÄmÉÃqï ºÉ¸Àj¤AzÀ CPËAmï ¥Éà ZÉPïUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¢Ã¥À J¸À. ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñï CUÀrAiÀĪÀjUÉ PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀAvÉ 28 ZÉPÀUÀ¼ÀÄ MnÖUÉ 47 ®PÀë 65 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ mÉæÃqï PÀÄjvÀÄ D£ÀAzÀ gÁp µÉÃgÀì PÀA¥À¤UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¨ÁåAPï SÁvÉ CPËAmï £ÀA. 484010100015473 JPÉì¸ï ¨ÁåAPï ©ÃzÀgÀ CAvÉ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ  ZÉ£ÀߥÁà EvÀ£À JPÀì¸ï ¨ÁåAPÀ SÁvÉ §zÀ¯Á¬Ä¹ J¸À.©.L ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAQ£À CPËAmï £ÀA. 31788033007 £Éà £Ë¨ÁzÀPÉÌ ªÀUÁð¬Ä¸À®Ä ¥sÁªÉÄðmï vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj J¯Áè 28 ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÆ D£ï ¯ÉÊ£ï µÉÃgÀì PÀA¥À¤ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ §zÀ®Ä EªÀj§âgÀÄ PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ  £ÉÆAzÀt ¸ÀA £ÀA.  Dgï.J¸À. Dgï  - £ËPÁ-01-017-2001-2002 £ÉÃzÀÝgÀ PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀj§âgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ° SÁvÉ £ÀA. 638 (D£ÀAzÀ gÁp) CAvÀ ¸Àȶֹ J¯Áè ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ CªÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¥ÀwÛ£À SÁvÉ ªÀÄÆ®PÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPï ªÀÄÄRå PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁV r.¹.¹ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj J¯Áè ZÉPÀÄÌUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ¢£ÁAPÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ J¸À.©.L ¨ÁåAPï £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ £À£Àß SÁvÉ £ÀA. 31788033007 ¤AzÀ 28 ZÉPÀÌUÀ¼ÀÄ MlÄÖ ºÀt 47,65,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ. qÁæ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ¸ÀºÀPÁj ¤AiÀÄ«ÄvÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ gÀªÁ¤¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ºÀt PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ eÁAwPÀgÀ, ²ªÀgÁd aÃ¥ï JPÀÄìPÀÆånêÀ D¦üøÀgï, gÀ« PÁå¶AiÀÄgï, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ ºÁUÀÆ ¥ÉæöÊAZÉʹ ¸ÀA¢Ã¥À J¸À, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¢Ã¥À FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ZÉ£ÀߥÁà FvÀ mÉæÃrAUÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV D£ÀAzÀ gÁp EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° SÁvÉ ¸Àȶֹ ºÀt zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-05-2015 gÀAzÀÄ 04-08-2016 gÀ ªÀgÉUÉ mÉæÃqï PÀÄjvÀÄ ZÉPï PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ ZÉ£ÀߥÁà FvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß D£ÀAzÀ gÁp mÉæÃrAUÀ PÀA¥À¤ PÀqɬÄAzÀ CAvÁ J¸À.JªÀÄ.J¸À. UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉÊ®£À°è PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ «±Áé¸À ªÀiÁr PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À°¯Áè ZÉ£ÀߥÁà FvÀ£ÀÄ mÉæÃrAUÀ ªÉÄøÉeïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è PÀA¥À¤UÉ PÉÆlÖ SÁvÉ £ÀA. f.«.J£ï 132 J¸À.010 CAvÁ vÀ¥ÁàV PÀ¼ÀÄ»¹zÀ PÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÀA¥À¤AiÀÄ ¨ÁæAZÀ  PÀbÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 28 ZÉPÀÄÌUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÉPÀÄÌ £ÁªÀÅ ¹éÃPÀj¹jªÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà mÉæÃrAUï DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ  PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð ºÁUÀÆ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° zÁR¯É ¸Àȶֹ ºÀt ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ºÀt zÉÆÃaPÉÆArzÀÄÝ £À£ÀUÉ RavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è 22 ®PÀë gÀÆ. mÉæÃrAUÀ£À°è ºÁPÀ¯ÁV ZÉ£ÀߥÁà EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀiÁfð£À ºÀt vÀÄA§zÉà ºÉÆÃzÀgÉ 22 ®PÀë gÀÆ. ¯Áå¥Àì (¸ÉÌöÊAiÀÄgï D¥sï) DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ  £Á£ÀÄ £À£Àß «ÄvÀægÀ°è ºÁUÀÆ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ°è PÉÊPÀqÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉPÀÌUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀt vÀÄA©gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀA¢Ã¥À J¸À, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ CUÀr ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå £Ë¨ÁzÀ ºÁUÀÆ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ eÁAwPÀgÀ CzsÀåPÀëgÀÄ ©ÃzÀgÀ  PÀ¯Áåt ¥ÀwÛ£À ¸ËºÁzÀð  ¸ÀºÀPÁj  ¤AiÀÄ«ÄvÀ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²ªÀgÁd ¹.E.N, ªÀÄvÀÄÛ gÀ« PÁå¶AiÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀAdÄ EªÀgÉ®ègÀÆ C¥ÀæªÀiÁtÂPÀvɬÄAzÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr  £ÀPÀ° zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ 47,65,000/- gÀÆ. ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ªÉÆøÀ ºÁUÀÆ £ÀA©PÉUÉ zÉÆæúÀ J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV vÀÄA¨Á £ÉÆA¢zÉÝãÉ. EzÀ®èzÉà ªÀÄÄAzÉ EªÀjAzÀ £À£Àß ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀUÉ gÀPÀëuÉ ¤Ãr £À£Àß ºÀt ªÀÄgÀ½ zÉÆÃgÀQ¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-05-2015 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2016 gÀªÀgÉUÉ J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2016 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 06-11-2016 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ CUÀr ªÀAiÀÄ:38 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CUÀr UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ «¼Á¸ÀzÀªÀ¤zÀÄÝ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À°è J¯ÉQÖçÃPÀ¯ï CAUÀr ElÄÖPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛãÉ. £ÁªÀÅ E§âgÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ £À£Àß vÀªÀÄä ZÉ£ÀߥÁà FvÀ ©ÃzÀgÀ£À ²ªÀPÀ¯Á PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ°è ±ÉÃgÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÁå¥ÁgÀ  ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¦æAiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµïð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ £ÀaPÉÃvÀ ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ DmÉÆãÀUÀgÀzÀ ¨sÀgÀ±ÉÃnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 04-11-2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ£À £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°zÁÝUÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄAdÄ JA¨ÁvÀ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ ¥sÉÆãÀ jùªï ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ §A¢zÁÝgÉAiÉÄà CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ £ÁªÀÅ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆèÉÊ®UÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÁUÀ PÀgÉ ¹éÃPÀj¸À°¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CwÛUÉAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¸À¯ÁV £À£Àß vÀªÀÄä, CwÛUÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆÃgÉAiÀÄ°¯Áè £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ FvÀ¤AzÀ w½¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 03-11-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ £Ë¨ÁzÀ£À CªÀgÀ ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀªÀÄä, CwÛUÉ, CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß CwÛUÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ²æà ªÉÆúÀ£ÀZÀAzÀæ ¥Ánî ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ vÁ: f: PÀ®§ÄgÀV ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß §AzsÀÄUÀ¼ÀÄ C®è°è ºÀÄqÀÄPÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀĪÀ°è vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2016 PÀ®A 4(1), (1J) UÀt & R¤d PÁAiÉÄÝ, 3(1), 36(3), 42, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀÄ & 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 06/11/2016 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀvÀå¨sÁªÀiÁ ©«© ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ d®¸ÀAV ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀAB91 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ºÁUÀÄ ¸ÁUÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1530 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ d®¸ÀAV ²ªÁgÀzÀ j¯ÁAiÀÄ£ïì UÁå¸ï PÀA¥À¤AiÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ PÀZÁÑ gÉÆÃr£À°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ 1600 UÀAmÉUÉ UÀtÂUÁjPÉ & ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 91 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÉA¥ÀÄ PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£ï ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄB39, eÁwBªÀÄĹèA, GBªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBd®¸ÀAV CAvÀ w½¹zÀÄÝ E£ÉÆߧâ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ E¨Áæ»A ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄB25, eÁwBªÀÄĹèA, GBªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBd®¸ÀAV CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉʸÀ£ïì ºÁUÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä PÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ 2 PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ ªÀĶãïUÀ¼ÀÄ CA.QB 1 ®PÀë, MAzÀÄ mÁæPÀÖgï £ÀAB PÉJ39n3796 mÁæ° £ÀAB PÉJ39n3797 CA.QB2 ®PÀë,  ºÁUÀÄ mÁæPÀÖgï£À°ègÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ 100 CA.QB1 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/2016 PÀ®A 409, 420 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 & 7 F ¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ºÉZï §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÉZï. ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ºÀqÀUÀgï ªÀAiÀÄB59, GB G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ CºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÁj f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÉJ¥sï¹J¸ï¹ ©ÃzÀgÀ ¸ÁB«zÁå£ÀUÀgÀ £Á®Ì£Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ §¼Áîj ¸ÀzÀå G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ CºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ PÉJ¥sÀ¹J¸ï¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ vÉæöʪÀiÁ¹PÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ vÀAqÀªÀÅ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉJ¥sï¹J¸ï¹AiÀÄ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÀ ¹§âA¢AiÀÄÄ ¤RgÀªÁV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÀ PÁgÀt CAzÁdÄ CQÌ 128.63 QéA. UÉÆâü 87.77 QéA. ¸ÀPÀÌgÉ 2.00 QéA, vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É 8.00 QéA, PÀqÀ¯É PÁ¼ÀÄ 4.00 QéA ºÁUÀÄ J£ïJ¥sïJ¸ïJ ¢AzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ CQÌ ¥ÀæªÀiÁt 2755.91 QéA. £ÀÄß 13 ¯ÁjUÀ¼À°è §A¢zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄ MAzÉà ¢ªÀ¸À vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀ¹Ã¢UÀ¼À£ÀÄß ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrzÁÝgÉAzÀÄ ºÁUÀÄ CzÉà ¢£À vÁ¼É JuÉÚ 7700 °Ã.£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ gÀ¹Ã¢UÉ ¥Á¸ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¯ÉÆÃ¥ÀªÁVgÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DzÉñÀzÀAvÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CQÌ 7.34 QéA, UÉÆâü 343.46 QéA, ¸ÀPÀÌgÉ 7.41 QéA, vÁ¼É JuÉÚ (¦rJ¸ï) 485 °Ã, G¥ÀÄà 94.75 QéA, vÉÆUÀj ¨ÉÃ¼É 3.49 QéA, PÀqÀ¯É PÁ¼ÀÄ 3.70 QéA, vÁ¼É JuÉÚ (JªÀiïrJªÀiï)4260 °Ã »ÃUÉ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀÄÝ F §UÉÎ PÀæªÀÄPÁÌV f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. F ªÀgÀ¢UÀ¼À£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹ f¯Áè ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÉJ¥sï¹J¸ï¹ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB17/10/2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀgÀzÀgÁd EªÀjUÉ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀUÀlÄ ªÀĽUÉAiÀÄ ZÁdð ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À§Æ§Ä ºÉüÀÄvÁÛ ZÁdð ªÀ»¸ÀĪÀ°è «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢AiÀÄÄ EAlgï£À¯ï Crmï ªÀiÁqÀ®Ä PÉPÉ CmÁÖ¯ï gÀªÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀB 26/10/2016 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÉÆÃzÁªÀÄÄ vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀgÀzÀgÁeï EªÀjUÉ w½¸À®Ä CzÉà ¢£À 1600 CA§uÁÚ EªÀgÀÄ ºÁdgÁV PÉÆý ¥sÁgÀA UÉÆÃzÁªÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ZÁdð ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CµÉÆÖÃwÛUÉ PÀvÀÛ¯ÁzÀÝjAzÀ ºÁUÀÄ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è «zÀÄåvï ªÀåªÀ¸ÉÜ E®èzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉʪÉÃAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ®ÆègÀÄ UÉÆÃzÁ«ÄUÉ §AzÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ Qà ºÁQ §mÉÖ ¸ÀÄwÛ Qà CA§uÁÚ EªÀjUÉ ¤Ãr Qà vÉgÉAiÀÄzÀAvÉ ¸ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB02/11/2016 gÀAzÀÄ EAlgï£À¯ï Crlgï ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÉÆÃzÁªÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄ E§âgÀÄ £ËPÀgÀgÀÄ PÀæªÀĪÁV ªÀ»¹ ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB26/10/2016 ºÁUÀÄ 02/11/2016 gÀAzÀÄ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ£À£ÀÄß ªÀgÀzÀgÁeï PÀZÉÃj ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀB26/10/2016 gÀAzÀÄ ¦ü¸ïÖ£À°è ¥ÀqÉzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¸Àj EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀgÀzÀgÁeï ºÁUÀÄ CA§uÁÚ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀ ¨sËwPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀ»¹PÉÆlÖ CA§uÁÚ ºÁUÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀgÀzÀgÁeï EªÀgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥ÀæªÀiÁt £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 54,60,731.21 gÀÆ. UÀ¼À ªÉZÀÑzÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀåvÁå¸À PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt EAlgï£À¯ï Crmï ªÀgÀ¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CA§uÁÚ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆPÀzÀݪÉÄ ºÀÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2016 PÀ®A 279 337 L.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ :07/11/2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸೈಯದ ವಸೀಮ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಖುತ್ಬುದ್ದಿನ ಹವಾಲದಾರ ವಯ:25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಎಲೇಕ್ಟ್ರಿಷನ  ಸಾ/ಸಲಾಮ ಕಾಲೋನಿ ಮನ್ನಾಖೇಳ್ಳಿ ತಾ:ಹುಮನಾಬಾದ ಇವರು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆ..38.ಆರ.7718 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಮನ್ನಾಖೇಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಮನ್ನಾಖೇಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ 1130 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾ ಹೆ.9 ಮೇಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಫಕೀರ ಟೇಕಡಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ ಹೆಚಆರ.38.ಟಿ.3260 ನೇದರ  ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು  ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೊ/ಸೈಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋ.ಸೈ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಂತರ ಮೋ.ಸೈ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಟೈರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲ ಭುಜಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೊಳಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋ.ಸೈ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹನೀಫ ತಂದೆ ಅಜಮತಖಾನ ಸಾ:ಸಾದೈ (ಹರಿಯಾಣಾ) ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 318/2016 ಕಲಂ 279,337 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ : 06/11/2016 ರಂದು 1400 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ರಶೀದ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯ್ಯಾ ಮನಿಯಾರ ಸಾ:ನಿಟ್ಟುರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಟಾಟಾ 407 ಟೆಂಪೋ ನಂ ಕೆಎ 21/9110 ನೇದು ಇರುತ್ತದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಟೆಂಪೋ ಮೇಲೆ ಶಾದೂಲಮಿಯ್ಯಾ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಂತ ಚಾಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾನೆಹೀಗಿರಲು ದಿನಾಂಕ 05/11/2016 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಟೆಂಪೂ ಬೀದರ ಗಾಂಧಿಗಂಜದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಾಗು ತುಳಸಿರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ, ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ರವರು ಕುಡಿ ನಿಟ್ಟುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ, ನಾಜಿಮ ತಂದೆ ಮುಸಾಮಿಯ್ಯಾ ಕುಡಿ ನಿಟ್ಟುರ (ಬಿ) ಇವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಟ್ಟುರ  ಕಡೆಗೆ ಬರುತಿದ್ದೆವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟುರ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಪಾ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೂ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗುರುಕತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಟೆಂಪೂ ಚಲಾಯಿಸಿ ರೋಡಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪೂ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಪಲ್ಟಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟೆಂಪೊದಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಯಾವೂದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಟೆಂಪೊದಲಿದ್ದ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ತುಳಸಿರಾಮ ಇತನಿಗೆ ಬಲಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ . ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾದಾ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಾಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ , ಸದರಿ ತುಳಸಿರಾಮ. ಪಾಂಡುರಂಗ , ಸಾಯಿನಾಥ ,ನಾಜಿಮ ಇವರು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರಿಕ ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಟೆಂಪೂ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ. ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 319/2016 ಕಲಂ  279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 .ಎಮ್.ವ್ಹಿ ಆಕ್ಟ್ :-
ದಿನಾಂಕ: 06/11/2016 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ , ವಯ:28 ವರ್ಷ , ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ , ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ:ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ 32 ಆರ್-6684 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗ್ರಾಮವಾದ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾಪೂರ-ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ರೋಡ ದರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಎಮ್.ಎಚ್ 12 ಹೆಚಪಿ 4531 ಸಿ.ಟಿ ಡಾನ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ಅಜಾಗರುಕತೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಯ ಒಡೆದು ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ , ತುಟಿ ಒಡೆದು ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ, ಎಡಕಾಲು ಪಿಂಡ್ರಿ ಕೇಳಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಗಾಯಗೊಂಡ  ನನಗೆ ವಿಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಪಾ ಇವರು 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ  ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು  ಭಾಲ್ಕಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

PÉÆqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:06.11.2016 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀħtÚ vÁ½PÉÆÃn ªÀAiÀÄ:38, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ:CA©ÃUÉÃgÀ, ¸Á:¤AUÁ¥ÀÆgÀ (PÀPÉÌÃgÁ), vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁðzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà, azÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛãÉ. £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ®èjÃUÀÆ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ PÀÄrzÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ©ÃUÀgÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¹mÁÖVzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ±À¤ªÁgÀ ¢£ÁAPÀ:05.11.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® Hl ªÀiÁr gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ CA©ÃgÀ ZËqÀAiÀÄå£À PÀmÉÖAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ £ÀªÀÄÆä gÀ ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üªÀÄtÚ ¨ÁQè, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¨ÁQè CªÀgÉÆA¢UÉ PÀĽwzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà, zÀÄgÀUÀ¥Àà ©ÃUÀgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÁV £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀªÀgÉà ªÀÄUÀ£Éà §¸Áå ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ JµÀÄÖ §A¢zÉ? £ÀªÀÄä¥Àà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ MzÀgÁrzÀgÉ ¤ªÀÄUÉãÁUÀÄvÀÛzÉ? ¤£ÉãÀÄ §A¢Ã ºÉüÀ°PÉÌà £ÀªÀÄUÉ ºÀwÛzÀªÀ£Éà ºÉÆA¢zÀªÀ£Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉà J®ègÀÆ PÀÆr PÀmÉÖAiÀÄ  ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ J¼ÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ ºÁQ PÉqÀ« CªÀgÀ°èAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀAzÀ¥Àà UÉÆëAzÀgÀ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨ÉêÀÇgÀÄ FvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀÄwÛUÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ºÀÄ®UÀ¥Àà, zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É £É®PÉÌ PÉqÀ« MzÀÄÝ vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹zÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀ®Ä £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÄÝ, ªÀiÁ½AUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¨ÁQè, ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Àà ¨ÁQè EªÀgÀÄG §AzÀÄ ©r¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄG §AzÀÄ ©r¸À¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ E£ÀÆß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ,CªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà §¸Áå EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è G½¢Ã¢ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® ¹PÀÌgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß gÁwæAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F ¢ªÀ¸À ªÀÄÄAeÁ£É PÀPÉÌÃgÁ G¥ÀoÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV  PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀPÉÌÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄïɠ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 5   d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2016 PÀ®A:143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2016 PÀ®A: 417,376,312 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÀÄ:ªÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÁåvÀß¼À, ªÀ:22, eÁ:ºÉƯÉAiÀÄ (J¸ï.¹), G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃlUÁgÀªÁr AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ü ºÁdgÀ¥Àr¹zÉÝãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ £ÁªÀÅ 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3 d£À UÀAqÀĪÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ J®èjVAvÀ aPÀ̪À½gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß CtÚA¢gÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌA¢gÀzÉ®ègÀzÀÄ ®UÀߪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀAzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, £ÀªÀÄä CtÚA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä E§âgÀÆ MAzÀ¯Éè ªÁ¸À EgÀÄvÉÛêÉ. £ÀªÀÄä CPÀÌ ®Qëöäà EªÀ½UÉ §AUÁgÀ ºÀnÖAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ ®Qëöäà EªÀ¼À HgÀÄ aPÀÌ£ÀUÀ£ÀÆjUÉ DUÁUÀ ºÉÆÃV C°è ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ §gÀÄwÛzÉÝãÀÄ. £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ CA§æ¥Àà FvÀ£ÀÄ §AUÁgÀ ºÀnÖAiÀÄ°è NzÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÉÆA¢UÉ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀqÉÆØt ¸Á:D¯Á¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥À JA§ÄªÀ£ÀÄ £ÁUÀgÁd£ÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ. C°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ £Á£ÀÄ CªÀ£À ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÉ£ÀÄ. »ÃUÉ £ÁªÀÅ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¹zɪÀÅ. PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀnÖ¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÁqÀð£À ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄ. EzÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä HjUÉ ¨Á ¤£ÀUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®èjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À Hj¤AzÀ D¯Á¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ÀUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. C°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀiË£ÉñÀ M§â£É EzÀÄÝ, ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. J®ègÀÆ HjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÁªÀÅ CzÀÄ EzÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £Á«§âgÀÆ ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀªÀjzÉÝªÉ FUÀ MAzÁUÉÆÃt ¨Á JAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ EzÉ®è FUÀ ¨ÉÃqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ ºÉýzÀgÉ PÉüÀzÉ K£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢®è ¨Á ºÉÃUÁzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ JAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹, £Á£ÀÄ JµÉÖ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ PÉüÀzÉ £À£Àß ªÉÄÃ¯É §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DUÁUÀ £À£ÀUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è HjUÉ PÀgɹ, £À£ÀUÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ UÀ©üÃðt DzÉ. F «µÀAiÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ w½¹zÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀ©üÃðt DUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ D ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß vÉUɹPÉÆ JAzÀÄ ºÉý UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DUÀĪÀ AiÀiÁªÀzÉÆà UÉÆð (mÁ姯ÉÃl)UÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆlÄÖ £ÀÄAUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ UÉÆðUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄAVzÉ CzÀjAzÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ DV©nÖvÀÄ. D £ÀAvÀgÀ ªÀiË£ÉñÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ DUÁUÀ vÀªÀÄÆäjUÉ PÀgɹ £À£ÉÆßA¢UÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£ÀUÉ ªÀÄvÉÛ UÀ¨sÀð ¤AwvÀÄÛ. £Á£ÀÄ UÀ¨sÀð zsÀj¹zÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÉUɹ©qÉÆÃt JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤gÀPÁj¹zÉ. DUÀ CªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÁV M¦àPÉÆAqÉ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÀiÁ£À¸À D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À CªÀ½ dªÀ½ PÀƸÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ UÀ¨sÀð¥ÁvÀªÁzÀªÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀiË£ÉñÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ JAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸ÁgÁ¸ÀUÀmÁV ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛ£É. £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ £Á£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ C°è zÀÆgÀÄ zÁR® ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢®è. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® ºÉÆÃV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖgÀÄ £À£Àß zÀÆgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹gÀĪÀÅ¢®è. PÀ«vÁ¼ÀPÉÌ C¯ÉzÁr ¨ÉøÀvÀÛ £Á£ÀÄ FUÀ £À£Àß ¸ÀéAvÀ HgÀÄ AiÀiÁzÀVj EgÀĪÀÅzÀjAzÀ E°è AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÉÝãÉ. PÁgÀt ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà PÀqÉÆØt FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¦æÃw ªÀiÁr ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £À£ÀUÉ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr JgÀqÀÄ ¸À® UÀ©üÃðt ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, UÀ¨sÀð vÉUɹPÉÆAqÀgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV ºÉý JgÀqÀÄ ¸À® UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹, FUÀ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¤gÁPÀj¹, £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ £ÀA©¹ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr, UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹gÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ£À  ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw Cfð EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦ügÁå¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 237/2016 PÀ®A: 417,376,312 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï.-1994 PÁAiÉÄÝ PÀ®A 44(1) :- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 J.JA.PÉÌ f£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S325.1F09169 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA 877772 CAvÁ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè,  CzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-45 J.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀUÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 11-45 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgï EAf£ï £ÀA§gï. PÉJ-33, n-6095 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-33, n-6096  CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2016 180/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JªÀiï.JªÀiï.¹.Dgï.-1994 PÁAiÉÄÝ PÀ®A 44(1) ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 2-45 ¦.JA.PÉÌ f£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ  ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA S325.1C86811 ªÀÄvÀÄÛ ZÉ¹ì £ÀA 602158 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA PÉ.J-36-nJ-457 CzÀÝgÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.zÀ UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °ÃeïUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6 ¦.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgÀ EAf£ï £ÀA.S325.1E99124 mÁæöåPïÖgï EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA.860772 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gï EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.118/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DåPïÖ:- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-00JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ n¥ÀàgïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DzÉò¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 1-00 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ  ±ÉÃnÖPÉÃgÁ ªÀiÁUÀðªÁV CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà J.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ¹¦¹-42, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-244 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV ±ÉnÖPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ«zÁÝUÀ   2-00 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr n¥ÀàgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-34 J-8336 EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ C¯Áè¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ|| 35 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð ºÁUÀÆ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ-35 J-6471  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀAiÀÄ|| 23 ªÀµÀð eÁ|| ªÀÄĹèA G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ( gÁAiÀÄ°Ö ) ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ zÀPÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ, ZÁ®PÀgÀÄ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-34 J-8336 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 11,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj £ÀA: PÉJ-35 J-6471 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 4 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 11,000=00 gÀÆ MlÄÖ 22,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ n¥ÀàgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö) vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï  £ÀA: PÉJ-34 J-8336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¥ÀmÉïï vÀAzÉ SÁeÁ¥ÀmÉÃ¯ï ªÉÄÃn ¸Á|| ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ|| eÉêÀVð ºÁUÀÆ n¥Ààgï £ÀA: PÉJ-35 J-6471  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÉÊgÉÆÃd vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ¸Á|| UÀÄwÛ¥ÉÃoÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/2016 PÀ®A, 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.   

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DåPïÖ;- ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 5-00JJªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L ¸ÁºÉçgÀÄ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DzÉò¹ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/11/2016 gÀAzÀÄ 3-00 JJªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀiÁUÀðªÁV CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ  CAvÁ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ¹¦¹-42, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ¹¦¹-244 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ£ÀzÀÄUÁð PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ 4-00 JJªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr mÁæöåPÀÖgïUÀ½UÉ ¤°è¹ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï  ZÁ®PÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï PÉJ-33 n-3741 mÁæöå° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà LPÉÆÃn ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: C359001D mÁæöå° £ÀA: EgÀĪÀÅ¢¯Áè EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀzsÀð£À ªÀAiÀÄ|| 22 ªÀµÀð eÁ|| ¨ÉÃqÀgÀ G|| ZÁ®PÀ ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀjUÉ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À ( gÁAiÀÄ°Ö ) ªÀ£ÀÄß PÀnÖzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ, ZÁ®PÀgÀÄ gÁdzsÀ£À PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-33 n-3741 £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 6,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£ï £ÀA: C359001D £ÉÃzÀÝgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 ¨Áæ¸ï ªÀÄgÀ¼ÀÄ C.Q. 6,000=00 gÀÆ MlÄÖ 12,000=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgï ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À(gÁAiÀÄ°Ö) vÀÄA§zÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ-33 n-3741 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà LPÉÆÃn ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï EAf£À £ÀA: C359001D  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀzÀð£À ¸Á|| ªÀ£ÀzÀÄUÁð EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä DzÉò¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2016 PÀ®A, 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A, 3 & 4 JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.    

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 308/2016 PÀ®A 307 ¸ÀAUÀqÀ 34 L.¦.¹:- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GB  UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ªÁlgïªÀÄ£ï ¸ÁB ©.© EAUÀ¼ÀV vÁB ¹AzÀV fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ PÉÆAqÀUÀƽ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÁlgï ªÀÄ£À CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÀÛ£É. £À£ÀUÉ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°ÃPÀ¸Á§ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ Dgï.JªÀiï.¦ qÁPÀÖgÀ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ PÀÆqÁ DVgÀÄvÀÛzÉ.
      £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À¤UÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ¸ÀzÀå UÉÆÃt¸ÀV vÁB fB «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ»AzÀ  £ÀªÀÄUÉ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀjAiÀiÁV QèäPï £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. C°èAiÉÄà ¤ªÀÄUÉ gÀƪÀiï ¨ÁrUÉ PÉÆr¸ÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ M¦àPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ CAzÁdÄ MAzÀƪÀgÉ wAUÀ¼ÀzÀ»AzÀ  ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£À eÉÆvÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ©üêÀÄAiÀÄå FvÀ£ÀÄ  zÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ ¸ÁºÉçUËqÀ £ÁnÃPÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ  gÀƪÀÄ PÉÆr¹gÀÄvÁÛ£É. CzÀgÀ°èAiÉÄà £À£Àß ªÀÄUÀ EzÀÄÝPÉÆAqÀÄ QèäPÀ £ÀqɸÀÄwzÀÝ£ÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼À ¨ÁrUÉ CAvÀ 1500=00 gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 2-3 ¢£ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄÆäjUÉ §A¢gÀÄvÉÛ£É.
       £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À  FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ  £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ,  £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ EzÀÝ ªÀiÁ°PÀgÀ  ªÀÄUÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ, CPÀÌ ®Qëöäà ¸ÁB ªÀÄÄAqÀgÀV J£ÀÄߪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 7337653675 £ÉÃzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆÃ£ï £ÀA§gÀ 9448071689 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£À¸ÁìVzÉ L.®ªï AiÀÄÄ CAvÀ ºÉüÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÁÝ¼É ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ, ¤«ÄäAzÀ ¸ÀÄR ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ©qÀĪÀÅ¢®è ‘zÁåmï Eeï ªÉÄÊ ZÁ¯ÉAZï CAvÀ µÀgÀvÀÛ ºÁQzÁݼÉ,  F §UÉÎ ®Qëöäà EªÀ½UÉ ¤£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤£ÀUÉ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ¼É. DUÀ £Á£ÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÃ¼É ºÉüÀÄvÉÛ£É CAvÀ CA¢gÀÄvÉÛ£É CAvÀ  ºÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀ ºÉtÚ ªÀÄPÀ̼À UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß ªÉÆèÉÊ®£À°è ¸Éêï EgÀzÀ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀzÁgÀ £ÀA§gÀ §AzÀgÉ  ¥ÉÆãï j¹Ãªï ªÀiÁqÀ¨ÉÃqï ¹éÃZï D¥ï ªÀiÁr ©qÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß PÉ®¸ÀzÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀÄ CAvÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÉÛ£É.
     »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 02/11/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ©üêÀÄAiÀÄå F¼ÀUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, zÉÆÃgÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁºÉçUËqÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ,  ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/11/2016  gÀAzÀÄ gÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ¨ÁrUÉ »rzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà CªÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉA§ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ, zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ  ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁºÉçUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ ¤AUÀAiÀÄå   E§âgÀÆ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ KA-33-M-4741 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ  ©eÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ vÀªÀÄUÉ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤°èj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÁAmÉÃPÀÖ £ÀA§gÀ ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÁÝgÉ CªÀgÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ 7619676355 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÁAmÉÃPÀÖ ªÀiÁr ºÉÆÃVj CAvÀ ºÉýzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,  ¸ÀzÀj ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÆäj¤AzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ KA-28-M-3616 £ÉÃzÀÄÝ ¨ÁrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ GªÀÄägÀ¨ÁµÁ DªÉÃj FvÀ£ÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß C½AiÀÄ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ RvÀ®¸Á§ D®UÀÆgÀ ¸ÁB ©.©  EAUÀ¼ÀV ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ¯Á®©Ã J®ègÀÆ PÀÆr zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ CªÀjUÉ PÁAmÉÃPÀÖ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVUÉ 04-30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ, ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß CªÀgÀ vÀA¢zÀÝ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À¤AzÀ E½¹PÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ vÀA¢zÀÝ fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqɪÀÅ. PÉÆæÃdgÀ fÃ¥ï £ÀA§gÀ KA-33-M-4741 ZÁ®PÀ ±À©âÃgÀ ªÉÄÊzÉð  ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §A¢zÀÝ ©üêÀÄAiÀÄå£ÀÀ C½AiÀÄ ¤AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÀ£ÀAiÀÄå EªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ° ¸ÁºÉçUËqÀ EªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÁªÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃV ©eÁ¥ÀÆgÀzÀ D¯ï C«ÄãÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£À FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀÆ¥ÁzÀ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç¢AzÀ ºÉÆqÉzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄÆV£À vÀÄ¢AiÀÄ ¸ÉƼÀîUÀ¼ÀÄ ºÀj¢zÀÄÝ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ 4 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ PɼÀ¨sÁUÀzÀ 4 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. UÀzÀÝzÀ PɼÀV£À ¨sÁUÀ ¸Àé®à ºÀjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ°PÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß ªÀÄUÀ C§Äݯï gÀºÉêÀiÁ£À FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÉzÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ®Qëöäà ¸ÁB ªÀÄÄAqÀgÀV, ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀ¥Àà £ÁmÉÃPÁgÀ ¸ÁB zÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÉà PÁgÀt EgÀ§ºÀzÀÄ CAvÀ §gÉzÀÄPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É.  F §UÉÎ £Á£ÀÄ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ eÉÆvÉ «ZÁj¹ vÀqÀªÁV EAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀÄwzÉÝ£É

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/2016 PÀ®A 341, 323, 307, 504, 506  ¸ÀA. 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ;- ¢£ÁAPÀ 06-11-2016 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JAPÉÌ f.fJZï PÉA¨sÁ«¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄDzÀ ²æà PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ eÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è vÀAiÀiÁåj¹zÀ MAzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-11-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÉƪÀÄ®¥Àà gÁoÉÆÃqÀ EªÀgÉÆqÀ£É £Á£ÀÄ °Ãd ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀªÀ½ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÉÝãÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉÊ£Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀ§â°UÉ d£ÁAUÀzÀ 1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ @ ¤AUÀ¥Àà PÀĽUÉÃj 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ @ ¤AUÀ¥Àà PÀļÀUÉÃj 3) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ 4) ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀ¥Àà ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ C°è CªÀgÀ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 6 ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÀªÉÄñÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¸À¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁ¬ÄzÀÄ CªÀgÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÉà CªÀgÀ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ DUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ £ÉÆÃr ¯Éà ®A¨sÁt ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À ªÉÄÃ¯É UÁr £Àr¹PÉÆAqsÀÄ §gÀÄwÛ K£ÀĪÀÄUÀ£Éà CAvÀ £À£ÀUÉ J®ègÀÆ PÀÆr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ E¯Áè ¤ÃªÀÅ ¥ÉÊ¥ÀÄ ºÁQzÀÄÝ zÁjAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÀAr¯Áè ºÁUÉ£ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢¤ vÀ¥ÁàVzÉ E£ÉÆߪÉÄä vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀ®è CAvÀ £Á£ÀÄ CAzÁUÀ J®ègÀÆ ¸ÀƽªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ®A¨Át ¸Àƽ ªÀÄ£ÀUÉà CAvÀ CAzÀÄ ±ÀgÀt¥Àà PÀļÀUÉÃj EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ß£ÀªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CgÀ«AzÀ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ, ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. E°èUÉ G½¢¢ ªÀÄUÀ£Éà E£ÉÆߪÉÄä F zÁjAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ G½AiÀÄĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝUÀ DUÀ C°èAiÉÄà ºÉÆ®¢AzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ gÀªÉÄñÀ gÁoÉÆÃqÀ, CªÀÄgÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ, ºÀįɥÀà ZÀªÁít EªÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÝAvÀAiÉÄà £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2016 PÀ®A 341, 323, 307, 504, 506 ¸ÀA 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹. J¸ï.n AiÀiÁPÀÖ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2015 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ;- ¢£ÁAPÀ 06/11/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥À¸À¥ÀÆ® UÁæªÀÄzÀ°è E¸ÉàÃlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ  1) ²æà »ÃgÀÆ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¯Á¯Áå £ÁAiÀÄPÀ ¥ÀªÁígÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, eÁ|| ®ªÀiÁt G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ¤AUÀªÉÆüÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ªÀÄfÓUÉÃgÀ KjAiÀiÁ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj F G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÉ£ÀÄ. oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ zÁªÀ®¸Á§ ¦¹ 268, £ÀgÉÃAzÀægÉrØ ¦¹ 270, ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦¹ 222, ¹zÀÝ«ÃgÀ ¦¹ 73 ºÁUÀÆ ¸Á§AiÀÄå ¦¹ 225 EªÀjUÉ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ £Á£ÀÄ ¥À¸À¥ÀÆ® UÁæªÀÄzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ©üêÀıÀ¥Àà ¸ÁªÀÇgÀ EªÀgÀ RįÁè eÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ zÁjAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉ CAvÁ  zÁ½ PÀÄjvÀÄ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÉ£ÀÄ.  £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J 33 f 113 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß  03-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ 04-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 05 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ CAzÀgÀ 100 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ, ªÀÄvÉÆÛ§â£ÀÄ ¨ÁºÀgÀ 200 CAvÁ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.