Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 20, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-07-2016

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2016 PÀ®A ¸ÉPÀë£ï.£ÀA. 3 D¥sï PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥sï qÁåªÉÄÃeï lÄ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DåPïÖ-1984 ªÀÄvÀÄÛ 427 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 19-07-2016 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzï D¹Ã¥sï vÀAzÉ C§Äݯï CfÃeï, ªÀAiÀĸÀÄì: 52ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ©ÃzÀgÀ ¸Á: «ªÉPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17-07-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(zÀQët) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä D¹Û ¸ÀA. ¹JªÀiï¹ £ÀA. 19-1-121, gÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ®Äè ªÀÄtÄÚ ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ZÀgÀAr ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvï PÉç¯ï ºÁPÀ®Ä ¸ÀgÀPÁgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV gÀ¸ÉÛ CUÉzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ D¹Û ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ   £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉAiÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉʪÀÄð®å ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖPÉÆlÄÖ ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĽPÉ ¤ÃrzÁÝVAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ F PÀÈvÀå J¸ÀVgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlĪÀiÁrzÀ®èzÉà ¸ÀgÀPÁgÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ°è ZÀað¹ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.