Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, April 23, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
    ªÀÄÈvÀ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಬೈರೆಗೌಡ , ಲಿಂಗಾಯತ್, 66 ವರ್ಷ, ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಭಜನಾ ಮಂಟಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರ ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£ÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 19-04-2014 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ  21-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è  PÀȵÀÚ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ಕೆ. ಚಂದ್ರರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಕೆ. ಪಾನಕಾಲರಡ್ಡಿ, ಕೊಂಡಮಡುಗುಲಾ, ವಯ:51 ವರ್ಷ, ಜಾ: ರೆಡ್ಡಿ ಉ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಸಾ: ಎಸ್.ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ;-21/04/2014 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1).ಹುಸೇನಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ;-ಮಾನ್ವಿ 2).ರಾಮಪ್ಪ 60 ವರ್ಷ,ಸಾ;-ಮಾನ್ವಿ 3).ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಸಾ;-ಮಾನ್ವಿ 4).ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಮುದುಕಪ್ಪ 40 ವರ್ಷ 5).ಮುದುಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಳ್ಳಪ್ಪ 60 ವರ್ಷ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ:-ಹುಲುಗಂಚಿ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಹುಲುಗುಂಚಿ ಸೀಮಾಂತರದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ದಿ//ರಾಮಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ಹರಿಜನ,ಉ:-ಮನೆಕೆಲಸ,   ಸಾ:-ಹುಲುಗುಂಚಿ.   ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು  FPÉAiÀÄ ಅತ್ತೆ ಹುಸೆನಮ್ಮ ಈಕೆಯ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.41 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷವಾದರೂ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮಿಂದೋಮ್ಮೇಲೆ ‘’ಏನಲೇ ಬೋಸೂಡಿ ಸೂಳೆ ನಮ್ಮನ್ನೇಲ್ಲಾ ಏನೂ ಕೇಳುತ್ತಿ’’ಅಂತಾ ಅಂದವರೇ ಆರೋಪಿ ರಾಮಪ್ಪ ಈತನು ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು.ಆರೋಪಿ ಹುಸೆನಮ್ಮ ಈಕೆಯು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೂಳಿದ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಲ್ಲದೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 93/2014.ಕಲಂ.143,147,323,504,506,354,447,ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            
                  ಆರೋಪಿ ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ  ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಂಗಮ, ಸಾ: ನಕ್ಕುಂದಿ ಹಾಗೂ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಇವರ ನಡುವೆ ಸಂಸಾರ ಸರಿಯಗಿಲ್ಲದೇ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಈಗ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಈಕೆಯು ಸಂಭಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಮದುವೆಯಿದ್ದ ಕಾರಣ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 21/04/14 ರಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಚೆನ್ನವೀರಯ್ಯ, 38 ವರ್ಷ, ಜಂಗಮ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ನಕ್ಕುಂದಿ   gÀªÀgÀ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಆರೋಪಿ ಶರಣಯ್ಯನು ನೋಡಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತರಲು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶೇಖರಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿತನು ಅಡ್ಡ ಬಂದು ಫಿಯಾ¢ðಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ‘’ ಏನಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಹೆಂಢತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಡುವೆ ನ್ಯಾಯ ಇರುವದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾಕೆ  ಕರೆದುಕೊಂಡಿ ‘’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು ಕೈಗಳಿಂಡ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿನ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 116/14 ಕಲಂ 341,504,323,506 ಐ,.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

       ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-      

             ¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw, ±Á°¤ UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ   ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÊ£Á© ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§, 25 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ºÁ:ªÀ: UÉÆÃgɨÁ¼À   FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà §zÁä¸ï ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ E£ÀÆß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ PÉ®¸ÀPÉÌ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃV®è CAvÁ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À vÁ¬ÄUÉ  ªÀÄÄ¢ ¸ÀÆ¼É ¤£ÉÃPÉ CqÀØ §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÁ°¤AzÀ FUÀ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝÃAiÀiÁ, ¢£Á®Æ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀ ºÀt £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  87/2014 PÀ®A. 498 (J) 323,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:22.04.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗೋನ್ಹಾಳ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲುಗಡೆ ಯಾವುದೆ ನಿಶಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಅರಿಕೇರಾ ಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ :30 ವರ್ಷ ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಷಿಯನ್ ಸಾ:ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮಈತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ. 36 ಹೆಚ್-6291 ನೇದ್ದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲಾಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಲುಗಡೆಯಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ.ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಆರೋಪಿ ನಂ: 2 ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆರೋಪಿ ನಂ: 1 ರವರುಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ :38 ವರ್ಷ ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, :ಹೊಟೇಲ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಕಲಮಲಾ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 121/2014 PÀ®A: 279,338,336, 283 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.   
             ದಿನಾಂಕ 24/04/14 ರಂದು ಜೀನೂರ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಇದ್ದು ಕಾರಣ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತರವು ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಲಸ್ಥನಾದ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೋಮಯ್ಯ ಈತನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ.36/ವೈ-2579 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀನೂರು ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂಧ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಲಾಗದೆ ಸಿಂಧನೂರು-ಮಾನವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನೆಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಿಡ್ಜಿನ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಬಾಂಡಗಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಢಿಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಹಿತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರ ಆರೋಪಿ ಯಂಕಪ್ಪನಿಗೆ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು , ಎಡ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಪಂಪಣ್ಣ ಈತನಿಗೆ ತಲಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮುಖವು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಖ ಚಪ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಬಲಗಾಲ ಮೊಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಮುರಿದು ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå, 40 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: fãÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 118/14 ಕಲಂ 279,338,304 (ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                  - E¯Áè-

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2014 gÀAzÀÄ  49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2014

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. (ªÀiÁ¢UÀ), G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 8-6-388, PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀÀ£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj qÉÊPÉÆÃgï PÁgï £ÀA. PÉJ-09-¦-2009 gÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁA¥ËAqÀ M¼ÀUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¤°è¹zÀ £À£Àß mÁmÁ ¸À¥sÁj qÉÊPÉÆÃgï PÁgï £ÀA. PÉJ-09-¦-2009 ªÁºÀ£À EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ PÁj£À «ªÀgÀ EAwgÀÄvÀÛzÉ  mÁmÁ ¸À¥sÁj qÉÊPÉÆÃgï PÁgï £ÀA. PÉJ-09-¦-2009 ZÁ¹¸ï £ÀA. rL¹NCgïN06eÉngÀhÄqï895051, EAf£ï £ÀA. PÉJ09J£ïn16260910, ªÀiÁqÀ¯ï-2006, ©½ §tÚ, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ-4,30,000/-gÀÆ. ¢£ÁAPÀ: 20-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ªÀiÁgÀ£É ¢£À ¢£ÁAPÀ: 21-04-2014 ¨É¼ÀUÉÎ 7-00  UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2014 PÀ®A 76/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¥ÀvÀUÉ ªÀAiÀÄB29 ªÀµÀð, eÁwB¥ÀvÀUÉ ¨ÁæºÀät, GBQjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄqÀ© ¸ÁB  CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(©)gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è QjAiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄPÀ CAvÁ 2010 jAzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ¤Ã° §tÚ, ¹®égï ¹ÖPÀÌgï  £ÉÃzÀÄÝ £ÀAB PÉJ39eÉ3533, ZÉ¹ì £ÀAB JªÀiï©J¯ïºÉZïJ10FF9ºÉZïJ¥sï05107, EAf£ï £ÀAB ºÉZïJ10FJ9ºÉZïJ¥sï04929 ªÀiÁqÉ¯ï £ÀAB 2009 £ÉÃzÀÄÝ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ D¸ÀàvÉæ DªÀgÀtzÀ°è ElÄÖ CzÀPÉÌ ºÁåAqÀ¯ï ¯ÁPï ªÀiÁr ¢£ÁAPÀB 15/04/2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀB 16/04/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ  §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉƪÀäqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ E®èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À J¯Áè, UÁæªÀÄ & £ÀUÀgÀUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀtªÁV FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀÛQÛ C£À¢üÃPÀævÀªÁV vÀ£Àß ®Æ£Á ªÉÆ¥Éqï ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ PÁæ±À zÁn ¸Àé®¥ï ªÀÄÄAzÉ ©gÀqÀÓ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÁqÀªÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß n«J¸ï ªÉÆÃ¥Éqï ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî UÀAlÄ PÀnÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ w¥ÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµð ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸À¢AiÀĪÀ£À ªÉÆÃ¥ÉqÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ©½ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî ZÉPÀ̪ÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è 30 «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïªÀżÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà CAvÁ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál° ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ¥Éqï £ÉÆÃqÀ®Ä n«J¸ï-JPÀì J¯ï ¥ÀªÀgï CzÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/ºÉZï-3113 EgÀÄvÀÛzÉ.   ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ¤AzÀ 300/- £ÀUÀzÀÄ EzÀÄÝ MAzÀÄ ¨Á®l AiÀÄÄJ¸ï.«¹Ì 18 JªÀiï.J®Äé¼Àî ¨Ál°AiÀÄ JªÀÄ.Dgï.¦ QªÀÄvÀÄÛ 48 gÀÄ¥Á¬Ä 30 ¥ÉÊ¸É EzÀÄÝ 30 ¨Ál® 180. JA.J¯ï. G¼Àî AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì QªÀÄvÀÄÛ 1449/- EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2014 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Áà gÀªÀgÀ ¹ªÉÄÃAl CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÉÊ aî ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°è£À M§â£À£ÀÄß JJ¸ïL, ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀPÀ¯ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ. CAvÀ w½¹zÀÄÝ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÁqÀªÁzÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ. ªÀÄvÀÄÛ 2) C§ÄÝ® gÀ²ÃzÀ vÀAzÉ PÀjA¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ. CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÉÊ aîUÀ¼À°è K¤ªÉ CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½gÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¯ÉʸɣÀì ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ  ¸ÀzÀj PÉÊ aîzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 74 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ, MAzÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál°£À QªÀÄävÀÄÛ 48 gÀÆ. 30 ¥ÉÊ¸É »ÃUÉ  74 AiÀÄÄ.J¸ï ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 3574=20 ¥ÉÊ¸É EzÀÄÝ J¯Áè AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÉÊ aî ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÉð J.J¸ï.L ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)  gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Áà ºÀAUÀgÀV ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G;zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ªÀiÁ°PÀ ¸Á;ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. 2)  £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀÄgÉ¥Áà ®PÁÌ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G;zÀÄUÁð zsÁ¨sÁzÀ°è ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄAzÀPÀ£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå zÀÄUÁð zsÁ¨sÁ ©ÃzÀgÀ. 3) UÉÆæ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G;ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á:ºÀÄqÉÆÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ CªÀgÀÄUÀ½AzÀ 1) Njf£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï 90 JA.J¯ï 42 ¨Ál¯ï C.Q.1050=00 gÀÆ 2) QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©ÃgÀ 650  JA.J¯ï. 3 ¨Ál¯ï C.Q.300=00 gÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 800/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2150=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è dUÀzÉë ¨sÀAV JA§ÄªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üÃPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖ PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¨sÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ rJ¸ï¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÀUÉ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ J®ègÀÄ ¸Àé®à £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÀAV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© ªÀÄvÀÄÛ dUÀzÉë UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀAV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀj§âgÀ ¥ÉÊQ dUÀzÉë ¨sÀAV EªÀ¼ÀÄ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ DgÉƦ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀAV EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀÄÄJ¸ï. «¹Ì 180 JAJ¯ï ªÀżÀî 26 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1300 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀAV EªÀg¤UÉ EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 22-04-2014 gÀAzÀÄ 1945 UÀAlUÉ RavÀ ¨sÁwä ¹QÌzÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä PÀ¯Á® EªÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀw¬ÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸɣÀì ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ C£À¢üÃPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀÄ ¸ÀAUÀ滹 EnÖ PÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¨sÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸À.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À¤AzÀ E½zÀÄ ¸Àé®à £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀNV C°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀÄZÉÑAzÀgÀ PÀ¯Á® ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁ ºÉÆl¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÀgÁ¬Ä §Dl®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É 2000 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀj§âgÀ ¥ÉÊQ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆzÀ¼ÀÄ DgÉÆæ ®PÀëöät PÀ¯Á® EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ AiÀÄÄJ¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ï ªÀżÀî 8 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C.Q. 400 gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £ÁPËl ©ÃgÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 330 JAJ¯ï ªÀżÀî 14 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C.Q. 700 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr, EzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀÅ¢¯Áè C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2014 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ  :-
¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀÄ®vÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀuÉñÀ¥ÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw Qæ²Ñ£À G;QæAiÀÄ CgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ d£ÀªÁqÀ ¸Á;d£ÀªÁqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§æ¥Áà UÀuÉñÀ¥ÉÆgÉ ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw Qæ²Ñ£À G;¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀgÀÄ ¸Á;d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ vÁ;f;©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/04/2014 gÀAzÀÄ 02:15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À©âÃgÀ vÀAzÉ ±À¥sÉÆð¢ÝãÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ vÁ:OgÁzÀ[©] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¥Á±Á ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¨É¼ÀPÀÄtÂ[¹] UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä vÉ° gÀªÀgÀ mÉA¥ÀÆzÀ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀzÀj UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ¥Á±Á ªÀÄįÁè EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ mÉA¥ÀÆ ªÉÄÃ¯É qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆUÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 8:30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ¥sÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥sÉÆãÀUÉ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ GzÀVÃgÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É.£ÀAvÀgÀ gÁwæ 12:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÀÆ M§âgÀÆ UÀ¥sÁgÀ EªÀ£À ªÉÆèÉÊ® £ÀA 8151877695 £ÉÃzÀjAzÀ £À£Àß ªÉÆèÉÊ® £ÀA 8951312444 £ÉÃzÀPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ F £Á£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆèÉÊ®zÀ £ÀA§j£À ªÀåQÛ AiÀiÁgÀÄ CªÀjUÉ E°è ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀ½ ²ªÁgÀzÀ°è JQìqÉAl DVzÉ AiÀiÁªÀÅzÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯ÉÊmï UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀjAzÀ ªÀÄÄR ªÀÄÆwð dfÓ ªÀÄÄR ZÉ¥ÀàmÉÖ DV vÀ¯É¬ÄAzÀ Q«¬ÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ¸ÀwÛzÁÝ£É EªÀgÀÄ AiÀiÁjzÁÝgÉ EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ®zÀ°è ¤ªÀÄä £ÀA§gÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¤ªÀÄUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÉÝÃ£É JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ D ªÀåQÛ £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ UÀ¥sÁgÀ CAvÁ EzÁÝ£É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ w½¹ £ÁªÀÅ §gÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉý C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ ¤d«gÀvÀÛzÉ   £À£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ UÀ¥sÁgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀzÀÆ MAzÀÄ ¯ÉÊmï UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹zÀPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀÄ« PÁAiÉÄÝ  :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2014 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: WÁªÀiÁ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ PÉÆgÉPÀ® EªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ vÀAV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3-4 d£ÀgÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 38-5822 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆgÉPÀ® ªÀiÁUÀðªÁV PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆgÉPÀ® zÁn CzsÀð Q¯ÉÆÃ.«ÄÃlgÀ zÀÆgÀzÀ°è gÉÆÃr£À JqÀ§¢ vÉVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁr ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÀAVUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä JA§ÄªÀªÀjUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

                                     
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ  :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÁAiÀļÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¥ÀuÁÚ ªÉÄÊ£Á¼É ªÀAiÀĸÀÄì: 62 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹ ºÀjd£À G: ¤ªÀÈvÀÛ ¦æ¤ì¥À¯ï ºÁUÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀw gÀ²ÃPÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÁnPÀgï ªÀAiÀĸÀÄì: 35 ªÀµÀð eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁdVÃgÁ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV Hj£À «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 65 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉƸÀ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀSÁ£À wªÀiÁä¥ÀÆgÀªÁ¯É ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) FvÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ J®ègÀÄ ¢£À«r ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ²ÃPÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÄ £ÀªÀÄä D¼ÀÄ ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ gÁdVÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ J®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ºÉÆ®¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ£À¯ï gÉÆÃr£ï ¥sÀÄ°£ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÁfÃzÀSÁ£À wªÀiÁä¥ÀÆgÀªÁ¯É G: ºÉƸÀ ªÀĺÉÃAzÁæ CdÄð£À 605 L.r mÁæöåPïÖgï £ÀA J¥sï/Dgï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 4 d£ÀjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ²ÃPÁ¨Á¬Ä E§âgÀÆ gÉÆÃr£À §¢UÉ ©zÉÝêÀÅ eÉÆvÉ EzÀÝ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ mÁæöåPïÖgï eÉÆvÉAiÀÄ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ©zÁÝUÀ CªÀgÀ mÁæöåPïÖgï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ªÁfÃzÀSÁ£À Nr ºÉÆzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ JzÉUÉ, mÉÆAQ£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgïzÀ PɼÀUÀqÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯É£ïì £ÉÃzÀgÀ°è E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2014 PÀ®A 509 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-22/04/2014 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw ¸ÁjPÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ²ÃAzsÉ ¸Á-UÉÆÃgÀaAZÉÆý gÀªÀgÀ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ®UÀÄwÛ¹zÀÝ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÁjPÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ²AzsÉ ¸Á-UÉÆÃgÀ aAZÉÆý ¦üAiÀiÁð¢UÉ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É UÉÆÃgÀ aAZÉÆý AiÀÄ°è vÀÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÀzÀ d£ÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ £ÀA-8095779475 £ÉÃzÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ¥sÉÆãÀ £ÀA-8805556003 EzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §UÉÎ E®è ¸À®èzÀ ¦vÀÆj ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÁjvÉæöå ªÀzsÉ ªÀiÁqÀĪÀAxÀºÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ Dr vÀ£Àß ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ £À£Àß ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄwÛzÁÝgÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á£ÀÄ DªÀgÁ EzÀÝ£É £À£Àß ²®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAºÀ PÉlÖ ¸ÀAzsÉñÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉýwÛzÁgÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß UÉÆÃvÀÄÛ ¥Àr¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÆV¸À®Äè PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2014 PÀ®A 498(J), 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥Àw UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ºÀ®UÉ, ªÀAiÀĸÀÄì : 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G: UÀȺÀtÂ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨Ázï, eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ vÁ: f: ©ÃzÀgï EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ FvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÝjAzÀ £Ë¨ÁzÀ aAvÁªÀÄt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ eÉÊ©üêÀi £ÀUÀgÀ £Ë¨Ázï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr J°èUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛ¢ gÀAr CAvÁ PÉýzÁUÀ CzÀÄ J¯Áè ¤£ÀUÉ KPÉ aAvÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄà ©¢ÝgÀĪÀ MAzÀÄ »rUÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà EzÀÝ ±ÉõÀªÀiÁä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «oÀׯï vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà, ¸Á: amÁÖ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÀ®UÉ, ¸Á: C°AiÀiÁ¨Ázï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀPÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.