Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 30, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-09-2017

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ®PÀëöät ªÉÆÃUÉð ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹(zÀ°vÀ), ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÆzÀ®£É ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DUÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CªÀ¤UÉ ºÁUÉ vÀ¯É £ÉÆìĸÀÄwÛzÀÄÝ «PÀì ºÀaÑPÉÆAqÀgÉ PÀrªÉÄ DUÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉʲïÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝgÀĪÀÅ¢¯Áè, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀPÉÌ ºÁQzÀ zÀAlPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄUÀ¤UÉ £ÉÃt¤AzÀ vÉUÉzÀÄ PÉüÀUÉ E½¹zÁUÀ ªÀÄUÀ ¨ÉúÉƱÀ DVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄUÀ gÁd±ÉÃRgÀ J®ègÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-09-2017 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁgÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 29-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಿರಿಧರ ತಂದೆ ಸೋಪಾನರಾವ ಪಾಂಚಾಳ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪಾಂಚಾಳ, ಸಾ: ಅಟ್ಟರಗಾ ರವರ ಅಕ್ಕಳಾದ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿ ಇವಳು ದಸರಾ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಶಹಾಜಿ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಎಲ್-9195 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಮುಧುಕರ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆಕ, ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ರವಿ @ ರೋಹಿದಾಸ ರವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಸೌದಾಗರ ಇವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಬಾಯಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಆಕಾಶನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ ಮತ್ತು ರವಿ @ ರವಿದಾಸ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2017, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉƯÉAiÀiÁ, ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA², ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À EªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/ªÁAiÀiï-6182 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀPÁgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-UËgÀ gÉÆÃqÀ, UËgÀ vÁAqÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ°¸ÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®Q« PɼÀUÉ gÀPÁÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸ÀPÁgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, CAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ  ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 CA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CA§Ä¯É£Àì §AzÀÄ E§âgÀ£ÀÄß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.