Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 17, 2015

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2015 PÀ®A 4(1J), 22,23 JA.JA.Cgï.r DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 379  L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 16/12/15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 J.JA PÉÌ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¯ÁjUÀ¼ÀÄ,  MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ DUÀ«Ä¹ zÀÆgÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16/12/15 gÀAzÀÄ 5.10 PÉÌ ¦gÁå¢ü UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀĪÀÄoÀ®-ZÉ¥ÉmÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ¥ÁqÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀUÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «±Àé£ÁxÀgÉrØ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è 15000/- gÀÆ ºÀt PÉÆlÄÖ 1)lªÀgÀ¸ï ¯Áj £ÀA PÉJ-29-9535 2)¯Áj £ÀA JA. ºÉZï 40-7588 ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgï EAf £ÀA PÉ.J 33 n.J 5129, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 5996  £ÉzÀÝgÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA©zÉ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ®§ÄVðUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁj¹ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÝ §UÉÎ C¥ÀgÁzsÀ.
UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 133/2015 PÀ®A, 143,147,148, 323,324, 504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 16-12-2015 gÀAzÀÄ 1 ¦.JA. PÉÌ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 21 G: ºÉÆmÉî PÉ®¸À eÁw: ®A¨Át ¸Á: gÉêÀÅ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ FvÀ£ÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:16-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAw¨Á¬Ä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ¨Á¬Ä J®gÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ 1) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 3) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÀÄ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 4) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 5) ¥ÉÆêÀÄÄ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ 6) ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢|| UÉãÀÄ ZÀªÁít J®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÀgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ PÉøÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ  «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ CtÚ£ÁzÀ Q±À£ï FvÀ¤UÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ CªÀ£À JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ vÀA¢ ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ½UÉ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¯É EzÀÝ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ±ÁAw¨Á¬Ä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ CªÀgÀÄ EªÀvÀÄÛ G¼À¢j E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CtÚ Q±À£ï ºÁUÀÆ ¸ÀÄ«ÄvÁæ E§âgÀ£ÀÄß  ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ LzÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-12-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-12-2015

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£Áßxï vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀiÁªÀıÉnÖ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÁzÀV UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgï GzÀVÃgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ PÁA¥ÉèÃPïì£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸Á¬Ä ªÉÆèÉÊ¯ï ¥Á¬ÄAmï CAvÁ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 12-12-2015 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 13-12-2015 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ ¸Àaãï FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä CAUÀrAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À DVzÉ CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀUÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉlgÀUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ UÉÆqÉ MqÉzÀÄ ±ÉlgÀ vÉUÉzÀÄ CAUÀrAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁqÀ°£À 10 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ C.Q 25,000/- gÀÆ., 2) ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì PÀA¥À¤AiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁqÀ°£À 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 15,800/- gÀÆ., 3) ¯ÁªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁqÀ°£À 5 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 13,700/-gÀÆ., 4) EAmÉÃPïì PÀA¥À¤AiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁqÀ°£À 4 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 10,790/- gÀÆ., 5) PÁ§ð£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ««zsÀ ªÀiÁqÀ°£À 12 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 15,000/- gÀÆ., 6) Q£À¥ÉèöÊ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï 5 ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 7,500/- gÀÆ., 7) 30 ªÉÆèÉÊ¯ï ºÉqï ¥sÉÆãÀUÀ¼ÀÄ C.Q 9,500/- gÀÆ., 8) 30 ªÉƨÉʯï ZÁdðgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,500/-gÀÆ., 9) 65 ªÉĪÉÆÃj PÁqïðUÀ¼ÀÄ C.Q 6,500/- gÀÆ., 10) 30 ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 12,400/-gÀÆ., 11) 5 JA.n.J¸ï qÉÆAUÀ¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 6,197/- gÀÆ., 12) 50 ªÉƨÉʯï mÁmÁ PÉç¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 5,875/- gÀÆ., 13) 15 lZï r¸À¥ÉèöÊUÀ¼ÀÄ C.Q 14,300/- gÀÆ., 14) jZÁðdUÉAzÀÄ EnÖgÀĪÀ M¤qÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ (qɪÉÆÃ) LrAiÀiÁ ¹ªÀiï £ÀA. 9743244826 ºÁUÀÆ ªÉÇÃqÁ¥sÉÆÃ£ï ¹ªÀiï £ÀA. 9739104256 C.Q 1,000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 1,54,062/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.