Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 5, 2009

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 137/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 04-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-25/©-6555 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ²ªÀ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2009, PÀ®A 279, 337,338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:4-9-09 gÀAzÀÄ 3-45 JJAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼À ¤¸ÀÛAvÀÄ PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢:4-9-09 gÀAzÀÄ 2-00 JJAPÉÌ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA:PÉJ:22 J:5790 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀħâ½î PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ªÀiÁåAUÀ¤Ãeï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä QèãÀgï gÁd¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀmÁUÀ §¤ßPÉÆ¥ÀàzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, vÀªÀÄä QèãÀgï gÁd¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 38/2009, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 03-09-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÉÄPÉÌeÉÆüÀPÉÌ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¹A¥Àr¹ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ PÉÊ vÉƼÉzÀÄ PÉƼÀîzÉà ºÁUÉ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¸ÀÛ ªÉ¸ÀÛªÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ. 04-09-09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.