Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 12, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

¢£ÁAPÀ 11.03.2012 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9.300 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉ¹ì £ÀA§gï 99¹19J¥sï02160 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊPÀ£À£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ DAiÀÄÄðªÉâPï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤AwzÀÝ ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÁ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

a£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄB 40 GB PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV CzÀgÀ°èzÀÝ PÁ¼ÀÄ PÀr, ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÀwÛ,§AUÁgÀ J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ.91,400=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢AiÀÄVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/2012 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ wªÀiÁägÉrØ 58 ªÀµÀð, eÁ-gÉrØ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, E§âgÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁPÉÌ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÀvÀå¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-04/F.«-158 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¸ÀvÀå¥Àà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.© «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..

  ¢.11-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢gÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà PÁgÀªÀÄAa [2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà 3] PÁgÀªÀÄAa vÀAzÉ ªÀÄj¹zÀÝ¥Àà [4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁBºÀgÀ« §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ PÉÆAPÀ¯ï eÁw B °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB 45ªÀµÀð,GB ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸ÁB ºÀgÀ« FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ CªÁZÀåªÁV §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 27/2012 PÀ®AB 324,323,504,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:- 12-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ºÉZï.¹-200 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-428 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÀmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ ©dÓ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «±Àé ±ÁAw gÉʸÀ«Ä¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀ£Éà ¥Ánð AiÀÄ §®Äè¹AUï vÀAzÉ ±ÉÃgï¹AUï, 30 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-C¤¯ï PÀĪÀiÁgï PÉÆý ¥sÁgÀA £À°è ªÁZïªÀÄ£ï, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁªÀÄvÀÄÛ gÁªÀiï¹AUï vÀAzÉ ±ÉÃgï¹AUï, 22 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ±ÉÃgï¹AUï vÀAzÉ UÀuÉñÀ ¹AUï, 24 ªÀµÀð, eÁ-oÁPÀÆgÀ, G-«±Àé ±ÁAw gÉʸï«Ä¯ï£À°è ¸ÉPÀÆåjn UÁqÀð, ¸Á:ªÀĺÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ, f: PÀAZÀ£À¥ÀÆgÀÄ (£ÉÃ¥Á¼À) ºÁ.ªÀ. ©dÓ£ÀUÉÃgÁ F ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÆ PÉʬÄAzÀ PÉÊ «Ä¯Á¹ dUÀ¼À CqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄîÌAqÀ CgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸À¢æ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A 160 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2012 gÀAzÀÄ 175 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


  

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-03-2012

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UËgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd£À°è §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¸ÀĩãÀ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄgÉqÉ¥Àà ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ £Àqɹ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2100/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ wæªÀÄÄR ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À mÁQAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÃRj¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁ DgÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ©lÄÖ ºÀNzÀ ¸ÀgÁ¬Ä 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀªÀÅ C.Q. 1065.22/- ¥ÉÊ¸É £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ RÄvÀħuÁÚ ¨sÁ«PÀmÉÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ºÉÆý ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EgÀĪÀÅzÀjAzÀ¸ÀvÀvÀªÁV ªÀÄÆgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 10/03/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 5:30 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀAdĹAUÀ oÁPÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ vÉÆÃlzÀ°è UÉÆé ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ü PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæ CAzÁdÄ 10 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ, EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÁeÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: d£ÀvÁ£ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd ºÉÆÃPÁæuÉ ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸ï.L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ZÀmÁß¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ gÀ¸ÀƯï¸Á§ ±ÀºÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁj£À°è 1) ¨ÉÆä «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. £À 25 PÁl£ÀUÀ¼À°è 1200 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 51600/- gÀÆ, 2) gÁAiÀÄ¯ï ¸ÉÖÃd 180 JªÀiï.J¯ï £À 36 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 4140/- gÀÆ, 3) N¯ïØ mÁªÀgÉ£ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è 82 ¥ÁåPÉÃlUÀ¼ÀÄ C.Q 4620/- gÀÆ, 4) D¦üøÀgï ZÁAiÀĸÀì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 5760/- gÀÆ, 5) gÁeÁ «¹Ì 180 JAJ¯ï £À JgÀqÀÄ PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 4128/- gÀÆ, 6) QAUÀ¦üõÀgÀ ©ÃgÀ 650 JªÀiï.J¯ï £À 5 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 5220/- gÀÆ, 7) £ÁPÀOl ©ÃgÀ 650/- JA.J¯ï £À 11 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 132 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 11489/- gÀÆ, 8) £ÁPÀOl ©ÃgÀ 330 JA.J¯ï £À 7 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 84 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 3780/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ©ÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¹Ì EªÉ®èªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj PÁgÀ £ÀA. J¦-25/r-8027 C.Q 25000/- gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-51/J-8239 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀÖgï EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨ÁA¨É PÀqÉUÉ J£ï.ºÉZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÁߣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 18-14/115 ºÉÆî±ÀnÖ nñÀ® §AqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£À£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ CgÀUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀªÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ dºÁAVÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR¸Á§ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 13-5-565/42/1 ªÉÄúÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä PÁgÀªÁ£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J¦) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ «ÃgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄ£Àß½î EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° aªÀÄt ºÀaÑ mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É aªÀÄt EnÖgÀÄvÀÛgÉ, gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è E°UÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj aªÀÄtÂUÉ zsÀQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ aªÀÄt eÉÆåÃw EPÉAiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, eÉÆåÃw EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ eÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ eÉÆåÃw EPÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà UÀtUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÉÃzÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀUÀAvÀ ±ÀvÀÈWÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©), EªÀgÀÄ J¸À,©,ºÉZÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀUÁgÉ PÁæ¸À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÁägÁªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZÀ-3410 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ªÀÄAUÀ®V ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, ¸Á: CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §®ªÉÆüÀPÁ°UÉ ¥ÉÃmÁÖV ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj ¥ÉÃmÁÖV gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÀÆ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ UÀAiÀĪÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀƽvÀ ZÉÃvÀ£À FvÀ¤UÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

avÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆèQ£À ªÁr ¥ÀlÖt ºÁUÀÆ £Á¯ÁégÀ UÁæªÀÄzÀ°è 2011 ºÁUÀÆ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è ªÀÄ£É ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è MlÄÖ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æà JA.«. ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² r.J¸ï.¦. ±ÀºÁ¨ÁzÀ G¥À-«¨sÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÀÆeÁj ¹¦L avÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æ ²æªÀÄAvÀ E¯Áè¼À ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÁr oÁuÉgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ²æ zÀvÀÄÛ ¥ÉÆzÁÝgÀ J.J¸ï.L. ²æ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ ¸À°ÃªÀÄ, zÀvÀÄÛ, ¥Àæ¨sÀÄ, ªÀÄ»¼Á ¥ÉÃzÉ £ÀªÀÄÈvÁ, ¸ÀjvÁ EªÀgÀÄ ªÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ 5 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¯ÉʯÁ @ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð G: ¥Áè¹ÖPÀ DAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: vÁAqÀÆgÀ ºÁ|| ªÀ|| gÉʯÉé ¥Áèl ¥sÁgÀA ªÁr. 2) ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÉĺÀ§Æ§° ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G|| ¥ÁzÀgÀPÉë ¥Á°¸À ¸Á|| ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ ºÁ|| ªÀ|| gÉʯÉé ¥Áèl ¥sÁgÀA, ªÁr EªÀgÀ£ÀÄß vÀ¤SÉ PÁ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ »rzÀÄ PÀÆ®APÀıÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÁªÀÅ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ°è ºÁUÀÆ £Á¯ÁégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÀÅ ºÁUÀÆ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, PÁåªÀÄgÁUÀ¼ÀÄ, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt EvÁå¢ MlÄÖ gÀÆ. 2,07,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀiÁ®Ä ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sÀ.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ avÁÛ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 19-03-2012 gÀªÀgÉUÉ £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀzÀ°èqÀ®Ä DzÉò¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2012 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃl J£À.JZÀ-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
ªÀÄÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ ¸Àħâ¥Àà ªÀ: 44 ¸Á: PË®§eÁgÀ ªÉÆÃgÀUÀ°è §¼Áîj
E
vÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-02 ©: 9209 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¯Áj ¦üAiÀiÁ𢠱À©âgÀ vÀA¢ ªÀiÁ§Ä¸Á§ J¦JªÀĹ AiÀiÁqÀ𠧼Áîj ºÁUÀÆ DgÉƦvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÁ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-2012 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA PÉÌ ¦gÁå¢üzÁgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ FgÀ¥Àà PÀĸÀÄUÀ¯ï ªÀaiÀÄ 31 ªÀµÀð, eÁ:UÁtUÉÃgÀ, G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ºÀÄ®PÉÆÃn ºÁªÀ MPÀÌ®UÉÃj Nt UÀzÀUÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-03-12 gÀAzÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj EªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ UÁªÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA PÉ.J-25 dqï-1370 gÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ ºÁvÀ®UÉÃj ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀªÁqÉ£ÀߪÀgÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ 10-00 JJA PÉÌ UÀzÀUÀ ©lÄÖ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄzÁå£Àí 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ UÁªÀgÁ¼À gÀ¸ÉÛUÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ vÀqÀªÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ PÁgï ZÁ®PÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀgï PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-84 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »AzÉ E§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¨ÉÊQUÉ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨ÁUÀ¢AzÀ ¨ÉÊQUÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ¨sÁjøÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ E§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ£ÀÄß CA§Æ宣ïìUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄvÀÄð aQvÉìUÁV UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಾರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ಸಾ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾರವರು ದಿನಾಂಕ 09/03/2012 ರಂದು ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಇತನು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ರಾಜುನೊಂದಿಗೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರಮೇಶನು ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಚಿರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರು ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ ಇನ್ನೂ 7 ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡ ರವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ , ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 20/2012 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಚವ್ಹಾಣ ಸಾ ನಿಂಬರ್ಗಾ ತಾಂಡಾರವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ರಾಜು ಚವ್ಹಾಣ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 09/03/2012 ರಂದು ನಡೆದ ವಾದ ವಿವಾದದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 11/03/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅಣ್ಣಾರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಠೋಡ ಇನ್ನೂ 7 ಜನರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅವಾಚ್ವವಾಗಿ ಬೈದು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ , ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 19/2012 ಕಲಂ 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪಾ ಸಾ ಭಾಗೋಡಿ ರವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ರವರು ಹೋಟೆಲ ಮಾಲು ತರಲು ಚಿತ್ತಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ದ್ವಿ-ಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕ; 11-03-2012 ರಂದು ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಭಾಗೋಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಸ್ಸ ಡಿಪೋ ಸಮೀಪ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಇತನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿದ್ದದರಿಂದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇತನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಗುತ್ತೆದಾರನು ರಸ್ತೆ ತಿರುವಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಯಾವದೇ ಸಿಗ್ಬಲ್ ಹಾಕದೇ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನ ತೋರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 23/2012 ಕಲಂ 279, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 288ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.