Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28/03/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥ÀÛw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w 28/03/2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 1/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 1994 gÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ©gÀUÉ EvÀ£À£ÀÄß ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¤°è¹zÁÝUÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ£ÀÄ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ UÉ¢ÝgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DuÁÚ£À PÀqɬÄAzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ E§âgÀ°è zÉéõÀ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27/03/22010 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÁ dªÀiÁ ªÀiÁr ¨Á¹ð ¤«ÄvÀå dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ & ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) J1 eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J2 ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁZÀgÀ J3 C¤® vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J4 PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ J5 ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J6 gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÁf ©gÁzÀgÀ J7 AiÉÆÃUÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ©gÁzÀgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr J1 CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀiÁºÀzÉêÀ£À ¥Àæ¸ÁzÀ EzÉ J¯ÁègÀ dÆvÉ §A¢zÉªÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj 7 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÀgÀ°è J1 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°AiÀÄ ªÉÆAqÀÄ ¨ÁUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨ÁUÀ PÉÌ ªÀÄvÀÄÛ J2 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è÷à¥Á ªÀAiÀÄ: 35 G: ZÁ®PÀ eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ £ÉüÀV. EªÀjUÉ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ÃgÀ£ÁxÀ ¹¸Éð E£ÀÆß M§â ¸Á/ £ÉüÀV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀè¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÀzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 447, 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄaÃvÀ vÀAzÉ zÉñÀªÀÄÄRAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå E£ÉÆßç⠸Á/ ªÀÄgÀÆgÀ. EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/03/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀlgÁd eÉ.E. ±ÁSÁ¢üPÁj eɸÁÌA ¨Á宺À½î ±ÁSÉ. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢ : 26/03/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀtf UÁæªÀÄzÀ°è£À ºÁUÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ°è£À «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°è£À 240 °Ãlgï D¬Ä®£ÀÄß CA.Q. gÀÆ.19,040/- AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉmÉ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ UÀ¥sÀÆgÀ ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á/ ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 03/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 27/03/2010 gÀAzsÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ- 57 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.¹ G-DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ï PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á«¬ÄAzÀ PÉÆqÀPÉÌ ºÀUÁÎ PÀnÖ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÃzÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ G;ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á «ÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2010 PÀ®A 279.337.338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¸À®Ä C°è ºÁdjzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üÃAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 25-03-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqɬÄAzÀ §AzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA 1208 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, rQÌ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ,36 ªÀµÀð, ¸Á: UÀzÀUÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ eÉ.eÉ. ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦28/JPïì-4234 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸À£ÀUËqÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ wêÀæ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ ²æà J¸ï.Dgï, ¨Á®£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁzÀ ªÀiÁ°UËqÀgÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ wªÀÄätÚ FvÀ£ÀÄ eÉ.¹,© AiÀÄAvÀæ¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà PÉ®¸À ªÀiÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CAzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr. PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ PÀ®äAV UÁæªÀÄzÀ°è wªÀÄä¥Àà ºÁUÀÆ AiÀÄAPÉÆç ¸ÉÃj CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ KPÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç ¸ÉÃj ¤Ã AiÀiÁgÀ¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà £ÁUÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÁ¢ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ E¸ÉÖÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÀt gÀÆ: 6100/- ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉéÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÉAzÀæ ¥Ánïï vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥ÀàUËqÀ ©J¹ì DVæ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¸Á: AiÀÄgÀ¢ºÁ¼À ºÁUÀÆ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁeÉñÀégÀ ©J¹ì DVæ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð ¸Á: ¨ÉÆüÉÃUÁA EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ¥ÁæöåQÖPÀ¯ï PÀÄjvÀÄ §eÁeï r¹ÌªÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36.AiÀÄÄ-7170 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄrð PÁæ¸ï zÁn ¨ÉÊ¯ï ªÀÄZÀðqï KvÀ ¤ÃgÁªÀj PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ «ÃgÉÃAzÀæ ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ wêÀæUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁ£À« ¸gÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 09.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 26.03.2010 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÀ®ÆègÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ,²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á: C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV vÁªÀÅ PÉÆlÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ,©üêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 23.03.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÀAUÀtÚ ¸Á: D£ÀégÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÁð FvÀ£À vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄzÀ §A¥À¯ï ¨ÉÊj vÀAzÉ ¨sÉÊgÀªÀ ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj zÀ£ÀU¼À£ÀÄß ©lÄÖ ¨É¼É ªÉÄìĹzÀÝPÉÌ «ZÁj¹zÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 27.03.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ²æÃCAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ºÁUÀÆ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAiÀÄå¥Àà¤UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr , DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ , fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ CAiÀÄå÷¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄvÀÄÛ EzÉà »£À߯ÉAiÀÄ°è CAiÀÄå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà E§âgÀÆ ¸ÉÃj vÀªÀÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ fêÀPÉÌ ¨sÀAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27-3-10 gÀAzÀÄ £É¯ÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄgÁAiÀÄ AiÀÄAPÀAa ¸ÀAUÀqÀ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀ £É¯ÉÆÃVgÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀ®è¥ÀàAiÀÄA§ÄªÀjUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÉÊ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. WÀl£ÉUÉ PÀÄlÄA§ PÀ®ºÀ PÁgÀt J£À߯ÁVzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

¢£ÁAPÀ 27-3-2010 ²æà ºÀj±ÀÑAzÀæ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ±ÀnÖ ¸Á||ªÀiÁ®UÀwÛgÀªÀgÀ DPÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄ®Ä ©mÁÖUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀªÀiÁð ±ÉÃoÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ DPÀ½UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÉà jÃw ©üêÀigÁAiÀÄ PÀnÖ EªÀ£À ºÉÆÃjUÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁð DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt

²æÃ.d¹éÃgÀ ¹AUï vÀAzÉ CªÀÄjvï ¹AUï bÁ¨Áæ §eÁgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁfÃ¥ÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀAeÁ§ §Æmï ºË¸À ©°ØAUï ±Álð¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQvÀUÀÄ°, ©°ØAUï£À°ègÀĪÀ ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ §ÆmïUÀ½zÀÄÝ PÁlð£ÀUÀ½UÉ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° 4 PÉÆÃn 30 ®PÀë ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀA. 02/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 26-03-2010 ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ:18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ ¹ªÀiÁvÀAgÀzÀ°è eÁ°ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrAiÀÄ®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÀZÀgÀgÉÆA¢UÉ HlªÀiÁr C°èAiÉÄà ªÀÄ®V PÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ «µÀPÁgÀPÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ CzÀÄ CªÀ¤UÉ ¢: 27-03-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ w½¢zÀÄÝ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß UÀzÀÄV£À dªÀÄð£ï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ ¨ÉêÀÇgÀ oÁt AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA-02/2010 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2010 PÀ®A 279, 338 gÉ/« 187 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 28-03-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 27 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw-PÀ£ÀPÀVj ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÀzÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¨ÁUÀ¢AzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ §ÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ UÁAiÀiÁ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ; PÉ.J-37/J¯ï-9794 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ §eÁd r¸À̪Àj EzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ EAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.