Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, February 3, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-02-2019

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-02-2019

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: WÉÆqÀA¥À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ²ªÁgÀzÀ ºÁgÀÄUÉÃj ªÀÄ®è¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄÝ ªÉÄêÀÅ MAzÀÄ PÀqÉ MlÄÖªÁUÀ ºÀÄ°è£À PɼÀUÉ EzÀÝ ºÁªÀÅ UÀAqÀ£À JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀPÉÌ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ, PÀÆqÀ¯Éà UÀAqÀ ºÁªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ vÀªÀÄÆägÀ ¹§â¥Áà PÀÄjPÁAiÀÄ£ÉÆÃgÀ gÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ J®ègÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ SÁ¸ÀV aQvÉì PÀÄjvÀÄ aPÀÄæw UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆV C°è aQvÉì PÉÆr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 02-02-2019 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄRgÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ £À£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀĪÀÅzÉ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2019, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À PÁ¼ÀPï, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁ¼ÀPÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: UÁA¢£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉæüÖ mÁåAPÀ£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®ÄeÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-02-2019 ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 26/2019, PÀ®A. 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁºÀ C§Ä¯ï ºÀ¸À£ï vÀAzÉ ±ÁºÀ ¸ÉÊ¥sÀįï E¸ÁèA, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ¸À£ï PÁ¯ÉÆä, dÄ£ÉÊvï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ ±ÁºÀ ¸ÉÊ¥sÀįï E¸ÁèA ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁfÃzÀ vÀAzÉ ±ÁºÀ ¸ÉÊ¥sÀįï E¸ÁèA ªÀÄƪÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁ¯ÉÆäAiÀÄ dÄ£ÉÊvï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ±À©âgï CºÀäzÀ EªÀgÀ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÊjAUÀ j¥ÉÃj ªÀiÁr¹ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ §½PÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ¤AvÀÄ J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï PÉ®¸ÀzÁgÀ£ÁzÀ C¨Áðeï EªÀ¤UÉ ºÀt Jt¹ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ©r¹PÉÆAqÀÄ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ°è ©¢zÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ ¥Àr¹zÁUÀ C¨Áðeï ©r¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀiÁfÃzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ E£ÉÆßç⠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÀ£À §®UÉʬÄAzÀ ªÀiÁfÃzÀ£À ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ, vÀªÀÄä£À ¥ÁPÉÃl£À°èzÀÝ 1,600/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ©½ §tÚzÀ ¸ÁåªÀĸÀAUï UÀÄgÀÄ ©310 ¹ªÀiï PÁqï £ÀA. 8867260661 ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ M§â£Éà Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, WÀl£É «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°èzÀÝ E£ÉÆßçâ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ«ÄÃzÀ EªÀ£ÀÄ Nr §gÀĪÁUÀ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀ«ÄÃzÀ EªÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ CªÀ£À GUÀÄgÀÄUÀ½AzÀ PɪÀj vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀ£À ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀt QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 25 jAzÀ 27 EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ EgÁ¤ UÀ°èAiÀĪÀjzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2019, PÀ®A. 341, 504, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಸಂತೋಷ ಬಗ್ದಲಕರ್ ಸಾ: ಬಗದಲ ರವರು ಬಗದಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ದಶರಥ ಬಗ್ದಲಕರ್ ವಯ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ. ಹೊಲೆಯಾ, ಈತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿಯೆ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತ್ತೆಯಾದ ಕಮಳಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ದಶರಥ ಹಾಗು ಗಂಡನಾದ ಸಂತೋಷ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ನೀನು ಮನೆಗೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ ನೀನು ಪಸಂದ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರಕುಳ ನೀಡತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 31-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಾದ ಸುಜನ ವಯ: 4 ವರ್ಷ ಈತನು ಆಟವಾಡಲು ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅತ್ತೆಯಾದ ಕಮಳಮ್ಮಾ ಸುಜನ ಇತನಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವನು ಅಳುತ್ತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅತ್ತಿ ಸುಜನ ಇತನಿಗೆ ಏಕೆ? ಹೊಡಿದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ತೆಯು ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು  ಹೋಗು ನೀ ಮನ್ಯಾಗ್ ಇರಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾ ಮಗನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದಾಳ ಹೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಂಡನಾದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾವನಾದ ದಶರಥ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಧರ ಧರನೆ ಏಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಂದು ಖೋಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 02-02-2019 ರಂದು ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನವರು ಪುನ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 25/2019, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 17-01-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಟಿ ಗೊಂಡ, ಸಾ: ಅಂಬೇಸಂಗಾವಿ ರವರು ತನ್ನ ಹಿರೋಹೊಂಡಾ ಸಿಡಿ ಡಿಲಿಕ್ಸ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-3983 ನೇದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಲ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಎಸ.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎ.ಟಿ.ಎಂ ಎದುರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಿ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಸವೇಶ್ವರ ಚೌಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ನೊಡಿ ನಂತರ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ದಿಲೀಪ ತಂದೆ ಧೂಳಪ್ಪಾ ನಿಡೋದೆ ಸಾ: ದತ್ತ ನಗರ ರವರಿಗೆ ಕರೆದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡಿಕಾಡಿದರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಸದರಿ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚೀತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 02-02-2019 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 23/2019, PÀ®A. 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-02-2019 gÀAzÀÄ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁAeÁªÀ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ jAUï gÉÆÃqï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀiï, ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ, r.¹.L.© WÀlPÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ©ÃzÀgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À UÀÄgÀÄzÁégÀ jAUï gÉÆÃqï §½ ¤AvÁUÀ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ E§âgÀÄ MAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀÄA¨Á eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ KgÀ¨ÁåUÀ EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ªÀåQÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ E½zÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÉºÀgÀÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥ÀªÁgï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀ¯Éè¥ÀÆgÀ, ¥ÉƸÀÖ: dA§V JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À §½ EgÀĪÀ ¨ÁåV£À°è K¤zÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀqÀ§qÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀ£À°è ¥ÁåPï ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ½zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß MAzÉÆAzÁV ©aÑ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è PÁAqÁ «Ä²ævÀ CgÉ ºÀ¹ UÁAeÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÁAeÁ §UÉÎ £ÉºÀgÀÄ FvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁzÀ §UÉÎ zÁR¯ÁwUÀ¼ÉãÁzÀgÀÄ EªÉAiÉÄà JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß §½ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ E®èªÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀt gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ JAzÀÄ w½¹ CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁV w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À£ÀÄß vÀÆPÀ ªÀiÁr¸À¯ÁV 1) MAzÀ£Éà ¥ÁåPÉÃl 2.135 PÉ.f, 2) JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁåPÉÃl 2.070 PÉ.f ºÁUÀÆ 3) ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁåPÉÃl 2.080 PÉ.f EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ ¥ÁåPÉÃlUÀ¼À MlÄÖ vÀÆPÀ 6.285 PÉ.f. EzÀÄÝ, C.Q 12,570/- gÀÆ. ªÀiË®å DUÀ§ºÀÄzÀÄ, ¸ÀzÀj UÁAeÁªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj KgÀ¨ÁåUÀ£ÉÆA¢UÉ d¦Û¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÁAeÁ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/Dgï-0117 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 01/2019, PÀ®A. 419, 420 L¦¹ 66(¹) 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-01-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠰£Á vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: DtzÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ©æêÀiïì D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ qÁå¤AiÀįï EªÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ JnJªÀiï PÉÆlÄÖ CPËAmï£À°è ºÀt JµÀÄÖ dªÀiÁ DVgÀÄvÀÛªÉ CxÀªÁ E®èªÉà JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß JnJªÀiï PÁqÀð PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀUÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj JnJªÀiï PÁqÀð¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 24-01-2019 gÀAzÀÄ 1957 UÀAmÉUÉ gÀÆ. 14,961/- ªÀÄvÀÄÛ 1959 UÀAmÉUÉ gÀÆ. 14,961/- ºÉZï.¦.a.J¯ï ºÉ滃 ¸À«ð¸ï ¤AzÀ 2006 UÀAmÉUÉ gÀÆ. 17000/- ªÀÄvÀÄÛ 2007 UÀAmÉUÉ gÀÆ. 400/-  gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ JnªÀiï PÁqÀð ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸ÀAzÉñÀ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ 2000 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæ PɼÀUÉ ªÉƨÉÊ¯ï £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉƨÉÊ°£À°è ºÀt JnJA¤AzÀ qÁæ DzÀ §UÉÎ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ qÁå¤AiÀįïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr vÀ£Àß SÁvɬÄAzÀ ºÀt qÁæ DVzÀÝ §UÉÎ ªÉĸÉeï §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DtzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ PÀgÉzÀÄ vÀ£Àß JnJªÀiï PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ JnJªÀiï PÉÆnÖzÀÄÝ, D JnJªÀiï JjV QæµÁÚ ªÀÄÄwð JA§ ºÉ¸Àj£À PÁqÀð CzÀgÀ £ÀA. 4592 0500 0472 1537 £ÉzÀÄÝ EzÀÄÝ F JnJªÀiï PÁqÀð £ÀAzÀÄ C¯Áè £À£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ PÁqÀÄð PÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ CtÚ£ÀÄ PÀÆqÁ PÉÆlÖ JnJªÀiï ¨ÉÃgÉ EvÀÄÛ DªÁUÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-01-2019 gÀAzÀÄ J¸ï©L JnJªÀiï DtzÀÆgÀÄzÀ°è ¨Áå¯É£ïì £ÉÆÃqÀĪÁUÀ C¯Éè M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ EzÀÝ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ JnJªÀiï ºÁQ ¨Áå¯É£ïì £ÉÆÃrzÁUÀ «Ä¤ ¸ÉÖÃmïªÉÄAmï §A¢gÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ C¯Éè EzÀÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ £À£Àß JnJªÀiï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 02 ¸Áj ¨Áå¯É£Àì ZÉPï ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ F JnJªÀiï RgÁ§ DVgÀÄvÀÛzÉ £Á¼É ZÉPï ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ £À£Àß PÁqÀÄð PÉÆqÀĪÀ §zÀ°UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr JjV QæµÁÚ ªÀÄÄwð JA§ ºÉ¸Àj£À PÁqÀð PÉÆmÁÖUÀ CzÀÄ PÀ®gï MAzÉ ªÀiÁzÀj EgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£ÀUÉ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, DªÁUÀ UÉÆvÁÛVzÀÄ  PÁqÀð ªÉƸÀ¢AzÀ §zÀ¯Á¬Ä¹ »ÃUÉ MlÄÖ  47,322/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ JnJªÀiï PÁqÀð¤AzÀ ªÉÆøÀ¢AzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-02-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.