Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 1, 2011

GULBARGA DISTRICT PRESS REPORT

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

        ನಿವೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 03-07-2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಡಿ.ಎಸ.ಪಿ ಡಿ.ಎ.ಅರ್. ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2011 ರಂದು ನಿವೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ .

  1. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 57 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಹಾಯಧನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ಥಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ, 7 ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ್ಲಗಳನ್ನು ಪರೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಕೊಂಡವರನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಿ, ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 08-06-2011 ರಂದು ಜರುಗಿದ ನಿವೃತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಿಸಿ ಚೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅವರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಬಿಲ್ಲಗಳನ್ನು ಪರೀಶಿಲಿಸಲಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಔಷದ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಅವರ ಖಾಯಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಶಿಲನೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ; 17-06-2011 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೃಡಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಹಾಯಧನದ ಚೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುವದೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 02-04-2010 ರಂದು ಧ್ವಜ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ಭಾಗವನ್ನು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

2.    ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕಾರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿದ ಸಹಾಯಧನ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 08-02-2011 &

07-05-2011 ರಂದು ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಿಕರಣ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಸಹಾಯಧನ

ಮಂಜೂರಿಸಲಾಗುವದು .

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ

ಮಂಜೂರಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

                                                                    

                                                                                                                                    ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕ್ಷಕರು                                                                  ಗುಲಬರ್ಗಾ

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ PÀlUÀgÀ Nt ¤ªÁ¹,
¥sÁwêÀiÁ -ªÀĺÀäzï ¸Á§ zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ ZÁAzÀ©Ã UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð EªÀ¼À
UÀAqÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ UÀAqÀ¸ÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ CªÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ R°Ã®¤UÉ DvÀ£À ¸ÉßûvÀjAzÀ UÉÆvÁÛV CªÀ£ÀÄ vÁ¬ÄUÉ w½¹zÀÄÝ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ R°Ã¯ï E§âgÀÄ PÀÆr ZÁAzÀ©ÃUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉ CªÀ¼ÀÄ CzÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀ PÁgÀt 13.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ R°Ã®£ÀÄ ¹nÖ£À DªÉñÀzÀ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ZÁAzÀ©Ã J°è EzÁÝ¼É CAvÁ gÉÃUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, vÁ¬ÄAiÀÄÄ ¸ÀºÉÆÃzÀj ªÀÄĪÀiÁÛd¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ, CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ªÀÄĪÀiÁÛeï¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄaѤAzÀ ZÁAzÀ©ÃAiÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¥sÁwêÀiÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ Væ¯ï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á:WÉÆÃgï¸Éqï UÁæªÀÄ ªÉÆwÛPÀÄAzÀ ªÀÄAqÀ®A. £À®èUÉÆAqÀ f¯Éè (DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ) ºÁ:ªÀ:£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁåA¥ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¥Àwß ¸ÀÄeÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ L«Dgï¹J¯ï PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃeï£À ¯Éʧæj PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ EªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ PÀ®ÄèUÀ½UÉ PÁA¥ÉæµÀgï ªÀIJãïzÀ Væ¯ï¢AzÀ ºÉÆÃ¯ï ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ PÁA¥ÉæµÀgï MªÉÄä¯É ªÉÄîPÉÌ ¹r¢zÀÝjAzÀ gÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥Àwß ¸ÀÄeÁvÁ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀgÀ zsÀƼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¹r¢zÀÝjAzÀ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F WÀl£ÉUÉ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ EªÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt CAvÁ £ÀgÀ¹AºÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ GgÀÄPÀÄAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 29 ªÀµÀð ¸Á:£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀAV ®Qëöäà UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà 23 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉøÁV eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVzÀÝgÀ zsÉéõÀ¢AzÀ vÀAVAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀAV ®QëöäÃUÉ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ®Qëöäà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀĤªÁ¹, §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå 55 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ UÉÆëAzÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

     ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ J£ï.ºÉƸÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¹zÀÝUÀZÀðPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ ¢£ÁAPÀ:30.06.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ, eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°èzÀÝ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, §mÉÖUÀ¼ÀÄ ¢£À§¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ,£ÀUÀzÀÄ ºÀt:8000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ Q.gÀÆ.31,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅÀ¢®è CAvÁ ªÀiË£ÉñÀ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï J.J¸ï.L. zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.07.2011 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆÃtZÉ¥ÀའUÁæªÀÄzÀ°è ¥Á£ï ±Á¥ïzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¥ÀzÀݪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, 32 ªÀµÀð, ¸Á:PÉÆtZÉ¥ÀའEªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ.1014/-ªÀiË®åzÀ 750 JAJ¯ï£À 14 ©Ãgï ¨Ál¯ï, C.Q.gÀÆ.986/- ªÀiË®åzÀ 180 JA.J¯ï£À 30 ±Ámï r®PÀì «¹Ì ¨Ál¯ï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ 55 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr :12,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-07-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UËgÀ, ¸ÀzÀå «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ «oÀ® ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UËgÀ, ¸ÀzÀå: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9784 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ «d¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ¸Á: UËgÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è qÉæöʪÀgÀ CAvÀ «±ÁR¥ÀlÖtAPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf gÀªÀgÀÄ «±ÁR¥ÀlÖtA ¢AzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¯Áj ¯ÉÆÃqÁVzÉ £Á¼É §gÀÄvÉÛ£É CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ²ªÁf EvÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ 11-12/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÉÆqÀ®Ä §® zÀªÀqÉ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀAzÀÄUÁAiÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ UËgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀĽzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 323, 504, 332, 353 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 (1) (11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ: 30-06-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï£À°è ¦rN DzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, G: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¦.r.N, ¸Á: aPÀ¥ÉÃmï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ, 2) C¤ÃvÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸ï d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë, 3) ¸ÀÄzsÁ UÀAqÀ CA¨ÁzÁ¸À d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 4) ¥Àæ¨sÁªÀw d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 5) ªÀiÁfÃzÀ«ÄAiÀiÁå d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 6) gÀªÉÄñÀgÁªÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 7) ZÀAzÀæPÁAvÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 8) ±ÁªÀįÁ¨Á¬Ä d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 9) ¸ÀÄgÀeï ¹AUÀ oÁPÀÆgï d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, 10) ²æäªÁ¸ï UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÀ UÀAqÀ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀªÁqÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀļÀÄî ©®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ºÉý KPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀªÀÄäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉƺÀäzï UË¸ï ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ zÀfðUÀ°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁr gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹¢Ý vÁ°A PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ AiÀĪÀĺÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-10/6223 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C§ÄÝ® C°A vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀQÃA ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀ£Éà ªÉƺÀªÀÄäzÀ U˸À¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ©½¹ ªÉƺÀªÀÄäzÀ U˸À FvÀ£À ºÀuÉUÉ PÀvÀÛj¹zÀ, §®PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯É »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ JqÀºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ ²ªÀgÁd PÉÆmÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: GQð EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÄ PÀÆ°AiÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀ ªÀÄtÄÚ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÉÆmÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: GQð EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¹gÁd vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: gÉʯÉéà ªÀ¸Àw UÀȺÀ, ¸ÀzsÀå: §gÉÆâݣÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ ¥ÀºÀqÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁPÁ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÉÄ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9500 gÀÆ, MAzÀÄ ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ d¦æ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ²ªÀgÁd PÉƽ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: CµÀÆÖgÀ, ¸ÀzÀå: a¢æ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/5215 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà CmÉÆÃzÀ°è CPÀ̪ÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃd£À°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦æÃAiÀÄzÀ±À𤠺ÁUÀÆ C²äÃvÁ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀÄqÀÄV M§â¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦æÃAiÀÄzÀ±Àð¤ EªÀ½UÉ JqÀPÀ¥Á°£À ¨ÁdÄUÉ §ÄUÀÄmÉ §AzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C²äÃvÁ EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J.SÁzÀgÀ ¦.J¸À.L.(C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ, ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨ËzÀÞ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtß ¹AzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÀtf, ¸ÀzÀå: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl aÃn §gÉzÀÄ d£ÀjUÉ PÉÆqÀÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn (¥ÉÃeï), MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ïß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ±ÁºÀÄ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¤ÃT® vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀÄÆUÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EªÀj§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ¸ÀÄdÄQ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/ºÉZï-5832 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀPÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬ ಸಾಬ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಮದ ರಪೀಕ ಇತನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಕ್ಯೂ- 6842 ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೇಂಡರ ಪ್ಲಸಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಂಕೂರ ಕ್ರಾಸ ಪೆಟ್ರೋಲ ಪಂಪಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಬಿಎಲ್‌ ಸಣ್ಣಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಂ ಟಂ ನಂ.ಕೆಎ-32 ಎ-8737 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲೇಶಿ ತಂದೆ ಶಂಕರಪ್ಪಾ ಸಾ:ಶಂಕರವಾಡಿ ಇತನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಟಂ ಟಂ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಹಾದೇವಿ ಗಂಡ ಮರೇಪ್ಪಾ ಸುಗಂಧಿ ಸಾ: ಕಾಂತಾ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಮರೇಪ್ಪಾ ಎನ್‌.ಸುಗಂಧಿ ಇವರು ಆಲಗೂಡ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಗಿ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 01/06/2011 ರಂದು 8 ಎಎಂಕ್ಕೆ ತಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೊದವರು ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಚಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೊಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 01/06/2011 ರಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭರತನೂರ ಅನ್ನುವವರು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಸಹ ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹೊಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸು 56 ವರ್ಷ , ಎತ್ತರ 5'-6", ಗುಂಡು ಮುಖ, ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬರುತ್ತದೆ., ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಗುವಾಗ ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ, ಬಿಳಿ ಪ್ಯಾಂಟ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . ವಯಸ್ಸು 56 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಫರತಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ ರಾಮ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಶಹಾಬಾದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 1/7/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮಸಾಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಶಹಾಬಾದಿಂದ ತಿಂಥಣಿ ಮೈನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊ.ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-33 ಹೆಚ್.-9104 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಟಿದೆವು, ಹಸನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಬದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಂಟಂ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ನಾವು ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಶಂಕ್ರೆಮ್ಮಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರಿ ಇವಳಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೌನೇಶ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗೈಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.