Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, December 14, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14/12/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-12-2010

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ, ¸ÀzÀå: PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-389/ºÉZï-5882 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA±À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1710 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀıÀ¥Á® vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¸Á: D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß eÉÆgÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆtPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12,13-12-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÉÃ®Æ ªÀ®Ø ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ MlÄÖ 54 ºÉƸÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ C.Q 85000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀÄ.r AiÀÄÆ£ÀƸï vÀAzÉ JªÀÄ.r ¥sÀ¹AiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊeïzÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 197/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/©-9035 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É J¯ï.L.¹. PÉî¸À PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ J¯ï.L.¹. PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ªÀiÁ®UÀÄr ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°ÖAiÀiÁV DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÄʪÉÄ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ±ÁºÁeÁ¤ OgÁzÀ eÉʨsÀªÁ¤ PÁ¯ÉÆä (JªÀiï.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 187/2010 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ®Ä vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀÄgÀ ¸Á: JPÀAl¥ÀÆgÀ, f¯Áè: ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ @ ®AiÀiÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EPÉUÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C¸ÉÆÃPÀ @ ¯ÁAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀ£ÀÄßgÁ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀPÀ̪À¼À¯Áè ¤Ã£ÀÄ PÀ¥ÀàUÉ E¢Ý ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/201, PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/12/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼ÀªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ºÁªÉÃðPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ¸Á: §£Áß½î ºÁUÀÄ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà J®ègÀÄ ¸Á: §£Àß½î. §£Àß½î UÁæªÀÄzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå EzÀÝ eÁUÀzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2010, PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀĹ vÀAzÉ C§Äݯï UÀ¥sÁgÀ ªÀAiÀÄ- 19 ªÀµÀð ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀuÉñÀ ªÀiÁAUÀgÀªÁr ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ C¥ÀjavÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉ®UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ CgÉà ªÀiÁPÉ ¯ËªÀqÉ ¸Á¯É ZÀºÁ zÉà QvÀ£Á zÉÃgÀ ºÀƪÁ CAvÁ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ºÁPÀĪÀ ZÀÄ¥ÁzÀ PÀnÖUɬÄAzÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨ÉÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÉƧâ DgÉÆævÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/2010, PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DvÁägÁªÀÄ vÀAzÉ «oÉÆèÁ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ªÀÄgÁoÀ ¸Á:¸ÀįÁÛ£À QtV vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä gÁ.ºÉ. 09 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ E£ÉÆßêÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-05, J£ï.¹.-9641 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ PÁgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/2010, PÀ®A 279, 338 L¦¹. eÉÆvÉ 187 .JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀ£À¹AUÀ vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄgÀSÁ ZËzsÀj ªÀAiÀÄ:45, eÁw: ¹RÍ, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ UÀÄgÀĢåÀ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ M§â AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀÆædgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2010, PÀ®A 279, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/2010 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ gÁd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁ¼ÀÄd, ¥Áèl £ÀA 9-76/3 OgÀAUÁ¨ÁzÀ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ UÉÆÃqÀì ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-20, Jn-8233 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ OgÀAUÀ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ºÁgÀÆ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9416 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: dªÀ½. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9416 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðAiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ187 L.JªÀiï.«. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/12/10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀįÉè¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ UËgÉ ¸Á: ¨ÉÆÃAw EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀPÀĄ̈Á¬ÄAiÉÆÃA¢UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 26/E-8165 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ CmÉÆà £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽f¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ºÀįÉè¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä EªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¤°è¸ÀzÉ MrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ºÀįÉè¥Áà EªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ DVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìAiÀÄ ¸À®ÄªÁV zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉ ºÀįɥÀà EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/12/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉߥÁà qɪÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁ; ºÀlPÀgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¨ÉÆÃAw EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2010, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1592 ºÁUÀÄ ¸ÁzÀPÀ C° ¹¦¹ 1538 d£ÀªÁqÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV, gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆÃAqÀÄ oÁuÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ ¯Á®¨ÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ «µÀÄÚ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¹AzÉ ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄAzÀæ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J.38/4435 £ÉzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éêÀ ZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1592 EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §® Q«AiÀÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ JqÀ §ÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁzÀPÀ C° ¹¦¹-1538 d£ÀªÁqÀ oÁuÉ EªÀjUÉ JqÀ ¨sÁUÀzÀ ºÀÄ©âUÉ ¸ÁzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀÄaÑzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÀÄÄUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆêÀĹ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±À¨Á£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÁeÁ¸Á§, 35 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ, 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzsÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12.12.2010gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¨Á£ÀÄ©ÃgÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, PÉ.ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ §zÀj gÁªÀÄgÉrØ 39 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À EªÀ£ÀÄ, vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉqÀØ & £ÀgÉÃAzÀægÉrØ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¹¸ÀÄvÀÛ ¦vÁæfðvÀ D¹Û EgÀzÀÝjAzÀ JªÉÄäUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁQ, ºÁ®Ä ªÀiÁj fêÀ£À ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ CzÉ PÁåA¥ï£À ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ ¨ÉÆøÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ ¨ÉÆøÀAiÀÄå EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:87 «¹ÛÃtð 5 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß MAzÀÄ JPÀgÉUÉ 75 PÉ.f.vÀÆPÀªÀżÀî 15 aî ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, JgÀqÀÄ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ gÉÆÃUÀ §AzÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀĪÀj ¸ÀjAiÀiÁV §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ ¨sÀvÀÛ ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ, OµÀzsÀ, gÀ¸ÁAiÀÄ£À UÉƧâgÀ vÀA¢gÀĪÀ CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¸Á® ºÉÃUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.12.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.157/2010 PÀ®A 323 324 504 gÉqï«vï 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ zÀÄAd¥Àà gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÉƣɥÀà gÁoÉÆÃqÀ, eÁw ®ªÀiÁt 2 £Éà CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä ºÁUÀÄ DgÉƦvÀjUÉ ºÉÆ®-ªÀÄ£É ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, C®èzÉà DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ CqÀZÀuÉAiÀiÁV gÀÆ.250=00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß PÉýzÁUÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ PÉÆn֢ݮè. ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà PÉÆlÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀªÀ£Éà JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DUÀ £ÁUÀgÁdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ PÀnÖUÉ MtPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G½zÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ ºÁUÀÆ PÀȵÀÖ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ EzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A 89 CgÀtå PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 323,504,506 L¦¹ ¢£ÁAPÀ 13-12-2010 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹.300 gÀªÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÀĵÀÖV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¦.¹.£ÀA.51/10 ªÀÄÄSÁAvÀgÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ zÁgÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ §¼ÀÆlV ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 23/3 d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀƪÀðzÀ §zÀÄ«£À°è §¤ß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ VqÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 01-06-2006 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄzÉߥÀà ªÉÄÃn ¸Á.§¼ÀÆlV FvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£À D¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ F §UÉÎ CgÀtå E¯ÁSÉAiÀĪÀjUÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢®è, C®èzÉà ¢£ÁAPÀ 10-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr VqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀrzÀÄÝ C®èzÉà PÀrzÀ VqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 10-12-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmɬÄAzÀ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Q¯ÉÆð¸ÀÌgÀ ¥ÁåPÀÖj ªÀÄÄA¢£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ° ¤°è¹zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25/©.4083 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrzÀÝ 17 l£ï PÉÆÃPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/10 PÀ®A279,337,338 L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPïÖ

¢£ÁAPÀ: 13-12-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀUÀÎgÉUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA PÉ.J-05 JJ-9240 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£À gÉÊvÀgÀ G¼ÁîUÀrØAiÀÄ aîUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀ¼À¨Á¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ªÀÄÄAzÉ J£ï.ºÉZï.-63 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PÀ«ðAUïzÀ°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæïïUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ©Ã½¹zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ EvÀgÀ K¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.329/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 13-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ L.©. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 91, 61 ºÁUÀÆ J.¦.¹. 77 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃAqÀgÀªÁr-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀ eÉÆvÉ L.©.AiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ©Ã¢AiÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉÄÃtzÁ¼À vÁ: PÀĵÀÖV FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 860/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, MAzÀÄ G.Five ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.211/2010 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-12-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 14-15 UÀAmɬÄAzÀ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAmÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà vÀ¨Á°, ¸Á: DgÁß¼À UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀÄxÀð gɸÉÆÖÃgÉAlUÉ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, gɸÉÆÖÃgÉAl ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉUÉ ¤°è¹zÀÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.37/Dgï- 3530 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, ZÁ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï. ºÉZï.J 10 EEJºÉZïJ 04303 EAf£ï £ÀA ºÉZï.J 10 EJJºÉZï.J 82650 CA.Q. 20,000-00 gÀÆ. ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 363, 366, 376, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-12-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÀgÀªÀÄÄr eÁ: ªÀqÀØgÀ, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄoÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, FUÉÎ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà UÉƯÉðPÉÆ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5-6 d£À C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä UÀ¼ÉÆA¢UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀ°¯Áè, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 12-12-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆPÀ UÀļÀzÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀzÁV ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛV C°èUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀzÁV ºÉý vÀªÀÄUÉ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ »jAiÀÄgÀ°è «ZÁj¹ »jAiÀÄgÀ ºÉýPÉ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzsÁå£Àí PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ gÉõÁä ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÊPï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C®èzÉà F »AzÉ DPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà£ÀÄ §¯ÁvÁÌgÀ ªÀiÁr PÉr¹zÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÉÄä®èjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æà «£ÉÆÃzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¹A¦ ¸Á|| avÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä mÁæPÀÖgÀzÀ ºÉÊqÁæ°PÀ ¥ÀnÖ CAzÁdÄ ` 14,000/- ªÀiË®åzÀÄÝ ¥ÀÆwð ¸Émï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÉʧªÀé UÀAqÀ ¹zÀÝtÚ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| eÉÃgÀlV gÀªÀgÀÄ, £À£Àß vÁ¬Ä vÁ¬Ä ±ÀjÃ¥Á EªÀ¼ÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ ¨Á§Ä ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ 30 PÉ 1308 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, £À£Àß vÁ¬ÄUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ eÉêÀVð D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:-

ZËPÀ oÁuÉ :²æêÀÄw UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀjPÀ® ¸Á|| ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄgÁzÀ ¸ÀÄRzÉë ªÀÄvÀÄÛ ®Qëöä¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ºÉÆqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ²ªÀtV ¸Á: DºÉÃj gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr mÉA¥ÉÆà £ÀA, PÉJ-05-J¹-1299 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÉÆUÀj ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ eÉêÀVð ºÀwÛgÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ UÀ«¹zÉÝñÀégÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ, JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÉÊqÀ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄzÀPÉÌ mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà, ªÀiÁ¼À¥Àà, gÁWÀªÉÃAzÀæ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, §ÆvÁ½, ®PÀÌ¥Àà, UÀƼÀ¥Àà, ºÁd¥Àà, ±ÀgÀtUËqÀ J®èjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä PÁPÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ zÀÄAqÀ¥Àà ²ªÀtV ¸Á|| DºÉÃj £À£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.