Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 11, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ದಿನಾಂಕ: 10-127-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7.0 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಷಾಸು ತಂದೆ ದಿ: ಮಸ್ತಾನ್ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದು  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈತನು ದಿನಾಂಕ: 08-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿಯವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 277/2015 ಕಲಂ: ಬಾಲಕ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ ¨sÁªÀavÀæ
 
PÁuÉAiÀiÁzÀ ಷಾಸು ತಂದೆ ದಿ: ಮಸ್ತಾನ್ ವಯ: 9 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದು  4 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ AiÀÄ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:-
.            
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
UÀAqÀÄ, ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
4 ¦üÃmï vɼÀî£É ªÉÄÊ PÀlÄÖ,
ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
UÉÆâü §tÚ, PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, JqÀUÀtÄÚ ªÉļÀUÀtÄÚ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAzÀ §Ä¢Ý
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛzÉ.  
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉ
PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÉ®UÀÄ
zsÀj¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
1)¤Ã° §tÚzÀ CzsÀð vÉÆý£À ±ÀlÄð, UÁqÀ ¤Ã° §tÚzÀ ºÁ¥ï ¥ÁåAmïÀ  zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.
UÀÄgÀÄw£À a£ÉíUÀ¼ÀÄ
JqÀUÀtÄÚ ªÉļÀUÀtÄÚ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉ
E¯Áè
¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁzÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå
08532-226148
¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) ªÉÆ.¨ÉÊ £ÀA: 9480803845


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 10.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀÄUÀÄAl UÁæªÀÄzÀ ºÀªÁ¯ÁÝgÀ Nt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1)    ಮೆಹಬೂಬಸಾಬ ತಂದೆ ಗೂಡುಸಾಬ ವಯಾ 65 ವರ್ಷ, : ಒಕ್ಕಲುತ, ಸಾ: ಚಿದಾನಂದ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಗುರುಗುಂಟಾ EªÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 1)    ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 4480/-2)   ¸ÁåªÀiï¸ÀAUï ªÉƨÉʯï CQ-300/-3) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè  4) MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß .ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತ ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 31/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11.12.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA;206/2015 PÀ®A. 78(111)     PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.12.2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉUÉ  ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð,     eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á: PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂಬರ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವನನ್ನು ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ.2850/- gÀÆ 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï 3) MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಠಾಣಾ ಎನ್.ಸಿ ನಂ 30/2015 ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11.12.2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA;205/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2015 gÀAzÀÄ 139 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 358/2015 PÀ®A 506 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:09-12-2015 gÀAzÀÄ 10-45 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£Àå  J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ AiÀiÁzÀVj gÀªÀgÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ ¹éPÀj¹ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ CfzÁgÀzÀ ²æà CfÃd CºÀäzï ±ÀºÀß vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ. ¸Á: ¥Áèmï £ÀA 56 ªÀĺÁUÁ« ¯ÉÃOmï ¸ÀAvÀæ¸ïªÁr PÀ®§ÄgÀV gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ£ÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ eÁQÃgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï CºÀäzï ¸Á: AiÀiÁzÀVj EªÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9611331123 UÉ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9640729791 ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ:15/08/2015 jAzÀ 01/09/2015gÀ ªÀgÀUÉ  ¸ÀvÀvÀªÁV 60 J¸À,JA.J¸ï.UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ.
   ¸ÀzÀj J¸ï.JA.J¸ï.£À°è £Á£ÀÄ £ÀPÀì¯ï ªÁ¢AiÀiÁVzÀÄÝ 5 ®PÀë gÀÆ. PÉÆqÀ®Ä £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¤UÉ PÉýzÁÝ£É. E®è¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝ£É. ºÁUÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°ègÀĪÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ£À£ÀÄß ¸ÀºÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV w½¹zÁÝ£É. ¥ÉưøïjUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹ £ÉÆqÀÄ JAzÀÄ JZÀÑjPÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀߣÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀÄqÀĪÀÅzÁV ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢zÉÝ£É. PÁgÀt £À£Àß ¸ÀºÁAiÀÄPÀ¤UÉ ¨ÉzÀjPÉÌ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ EzÀÝ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀgÁzsÀªÀÅ C¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå £Áå®AiÀÄ®zÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:10/12/2015 gÀAzÀÄ 10-00 J.JªÀiï.PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA358/2015 PÀ®A 506  L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉUÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 288/2015 PÀ®A 143,147,323,324,354,504,506 ¸ÀA 149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß DgÉÆævÀgÀ vÀªÀÄä eÉÆÃvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀiÁzÀVj ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆægÀvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ÃgÁå¢ü ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÀ¼Éà ªÉʵÀäöå¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ CAvÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 287/2015 PÀ®A :143,147,323,324,325, 307,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ zÀªÀiÁåð FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÀÄj PÀ¼ÀîvÀ£À PÉù£À°è ¤ÃªÀÅ ¥ÉÆ°¸ÀjUÉ £ÀªÀÄUÉ »r¢PÉÆnÖ ºÉÊgÁtÄ ªÀiÁr¢ÝÃj EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀzÉà ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ EAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀÄ«, PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÁUÀ ¨Ájà M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ¨ÁjÃUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉ G©âzÀÄÝ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉAiÀĪÀjUÉ PÀÆqÀ ¨Ájà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 289/2015 PÀ®A143,147,148,323,324,325,354,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¯ÉÃ, §¸À« gÀAr CAvÁ CªÁåZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤£Éß UÀAqÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉ E¢ÝÃ, ¨ÉÆøÀrà ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PÀÄ¥Àà¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄ, £É®PÉÌ PÉqÀÄ« ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ, C®èzÉà PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÉÊ ªÀÄtÂPÀnÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr,  PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ, ¨É¤ßUÉ, UÉeÉÓUÉ MzÀÄÝ ¨Ájà UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 290/2015 PÀ®A 323.354.504.506 ¸ÀA: 34 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üzÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹ ºÉýj ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÁÝgÉ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ  DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÁåªÀV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢üÃUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr £É®PÉÌ PÉqÀ« PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¸ÁgÀA±À«zÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 175/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,447,504,506 R/W 149 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÉVtÂAiÀiÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA. ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÀÆr £ÀªÀÄÆäj£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄäVAvÀ  ªÀÄÄAZÉ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ Cw PÀæªÀiÁt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁr¹zÀ ºÉýPÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/2015 PÀ®A 323,324,354,447,504,506, ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹ DPïÖ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¨ÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀA. ZÉ£ÀߥÀà E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆVzÉݪÀÅ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÆUÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉ  ºÉÆVzÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ Cw PÀæªÀiÁt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2015 PÀ®A: 143,147,148,323,324,504,506 ¸ÀAUÀqÀ 149   L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ 03-00 ¦ JAPÉÌ oÁuÉUÉ f.f.JZï ¢AzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉA¨sÁ« ¥ÉưøÀ oÁuɬÄAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ MAzÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¤µÁ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄĸÁÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉù EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀݼÀÄ. FUÀ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ £À£ÀߪÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ¤µÁ¨ÉUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄĸÁÛ¥Á EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¨Áj ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÉýPÉÆArzÀÄÝ DUÀ CªÀ£ÀÄ £ÉÆÃqÉÆÃt ¸ÀªÀÄAiÀÄ §AzÁUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ £ÀªÀÄUÉ J£ÀÄ«µÀAiÀÄ ºÉüÀzÉà £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄ. »ÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-12-2015 gÀAzÀÄ 12 ¦.JAPÉÌ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ SÁeÁ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ DUÀ ZÁªÀÄ£À¼Á UÁæªÀÄzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 1) ªÀÄĸÀÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò 2) RÄwÛeÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÀAzÁªÀ° RÄgÉò 3) gÀ¦ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò 4) ªÉÄʧĸÁ§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ 5) jAiÀiÁd vÀAzÉ AiÀiÁ¹£À¸Á§ 6) ZÀAzÁªÀ° vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ RÄgÉò EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄÆäjUÉ ZÁªÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ KªÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ DUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §nÖj CAvÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ CAzÁUÀ DUÀ J®ègÀÆ ¯Éà ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄfð ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ ¸ÉÆÃPÀÄÌ §A¢zÉ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÁUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¤£ÁågÀÄ CAvÀ CAzÀÄ MªÉÄäÃ¯É J®ÆègÀ vÉPÉÌPÀĹÛUÉ ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ªÀÄĸÁÛ¥Á vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ gÀ¦ÃPÀ¸Á§ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ RÄgÉò EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. G½zÀªÀgÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄ CAvÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀgÉà ªÀÄUÀ£Éà fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CfêÀÄ¥Á±Áå, C¯ÁÛ¥Á±Áå ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ ±ÀgÀtAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ, ºÀĸÉãÀ¨sÁµÁ RÄgÉò EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ.  PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 115/2015 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:10/12/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÁ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ PÁªÀÄ£ÀlVAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®zÀªÀ£ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄÄAzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀªÀ£À JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ CAzÀgÉ PÁªÀÄ£ÀlV PÀqɬÄAzÁ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.