Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 26, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ 25.06.2011 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉïÉé UÉÃmï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁë £ÀA§gÀ PÉ J 36 /J-1742 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36/«-8649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ GªÉÄñÀ, ©ÃªÀÄtÚ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAd£ÉÃAiÀÄ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 20.05.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀUËqÀ FPÉAiÀÄÄ ºÀÄ®ÆègÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢¯ÁègÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ JAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:-15/06/2011. gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð,¸Á:-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð,ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10-d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;-AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀĪÀzÀ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¸ÀzÀj UÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÉÊvÀ¯Éà E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ F eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁPÀ®Ä §AzÀgÉ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà ªÀÄ®èAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

    ¢£ÁAPÀ 25-06-11gÀAzÀÄ 17.00UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è PÀÄ||gɵÁä vÀAzÉ ºÀĸÀ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ-16 ªÀµÀð G- 9£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á||D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄãï PÉãÁ¯ï ºÀwÛgÀ §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV §®UÁ®Ä »A§qÀ ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ s¸ÉÃjPÉÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢25-06-11 gÀAzÀÄ 23.00UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀĸɣÀ¸Á§ ¸Á|| D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 08-06-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ÉPÀĪÀiÁgÀ zÁªÉÆÃzÀgÀ gÉrØ, 15ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀå¤zÀÄÝ ©.Dgï. PÁåA¦¤AzÀ DmÉÆÃzÀ°è ºÀwÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀzÁä £À¹ðAUï ºÉÆÃA £À°è vÀ£Àß CvÉÛUÉ CªÀ½ dªÀ½ ºÉjUÉ AiÀiÁVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï£À°è ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ DmÉÆà E½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉ, ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄIÄvÀ£À vÁvÁ£ÁzÀ n. ¸ÁA© gÉrØ vÀAzÉ vÁwgÉrØ, wAiÀiÁUÀÆgÀ ¸Á: §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄ
PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                             


 

    ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: PÀ®ÆègÀ PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ EªÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 04.11.2010 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á¨sÀ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Áæ«ÄøÀj £ÉÆÃl §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ ,DzÀgÉ ºÀt PÉýzÀgÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 08.05.2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ PÀ®ÆègÀ PÁåA¦UÉ ºÉÆÃV ºÀt »AwgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀĺÀ§Æ§ ¸Á§¤UÉ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉãÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉAPÉÆç EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.06.2011 gÀAzÀÄ 124 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛªÀiÁr, MlÄÖ gÀÆ: 30,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ / ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ vÀ£Àß°è vÁ£É EgÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀVgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ D ¢£À¢AzÀ £ÀAvÀgÀzÀ 1 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¨Á£Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆgÀÄ¥ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÆ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7722 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄzÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤lÆÖgÀ(©) ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ±ÀnÖ PÀgÉ¥À£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1340 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÀAzÀægÁªÀ EªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ(©) D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ZÀAzÀægÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ-26/JJ-1521 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÁgÀ½î EªÀj§âgÀÆ E¸ÁèA¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-7712 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd UÀAzsÀUÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA PÉ.J-38/PÉ-8939 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ 4 «®gï ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgï SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ §AqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ.¥sÉʸÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¯ÁqÀ¯Éà ¨sÁ¬Ä UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «Äað CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýP ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdÄ ºÀħâ¼Éî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©.E. 2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÉÄPÁ¤PÀ®zÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Á: ¨sÀÄAAiÀÄgÀ, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆ £ÀA. ¹.J£ï.¦/1496 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ PÉÆgÀ½ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: C£ÀégÀ ¥ÉÃmï §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvɺÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÉ §® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ ಒಂದು ಸಾವು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ :

ಚಿತ್ತಾಪುರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ಸಾ|| ಬಂದಳ್ಳಿ ತಾ||ಜಿ|| ಯಾದಗಿರರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 60 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮರೆಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮಗಳಾದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಇವಳ ಮದುವೆಯು ಕುರಿತು ಲಾರಿ ನಂ; ಕೆಎ-32-3294 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಡೊಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ರಾಜೋಳಾ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿನತದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ಲೀನರ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನು ಲಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇವಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ವಟಗಲ್ ಸಾ|| ಪ್ರಭು ನಿಲಯ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಕೆಎ- 32 ಎಸ-2141 ನೇದ್ದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.