Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, May 18, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ) w¥ÀàtÚ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄಇವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 16.05.2014 ರಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನ ಲಗ್ನವಿದ್ದು, ಲಗ್ನದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 12.00 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಗಿಸದೆ ಆರೋಪಿ ನಂ  2) £ÁUÀgÁd ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀA (J.¦)ಈತನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ರಾತ್ರಿಯಾಯಿತು ಬೇಗನೆ ನಡಿರೀ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 17.05.2014 ಬೆಳಗಿನ 01.00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಜೋಪಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಳಿತಾಗ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು 2 ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಣಿಬೇಡ ಅಂತಾ ಅಂತಿಯೇನಲೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ಈತನಿಗೆ ಇವನ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಸುರುವು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವನು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರವನ್ನು ಬಕೀಟಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಮೈಮೇಲೆ ಸುರವಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎದೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟಯವರೆಗೆ ಎಡಭಾಗ, ಎಡಗೈ ರಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಂಗೈವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ತೊಡೆ ಸುಟ್ಟು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß  ¥Éưøï oÁu UÀÄ£Éß £ÀA; 60/2014 PÀ®A : 504.324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 15/05/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮದಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಉಚ್ಚಾಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗದ್ದೆಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ £ÀqÀÄVgÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀiÁvÉ¥Àà PÉÆ£ÁߥÀÆgÀ ªÀAiÀÄ:48 MPÀÌ®ÄvÀ£À PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼À ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ನಿಂಗನಗೌಡ ಇತನು ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಡಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಆಗಿದ್ದು, ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದು & ಅದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದುಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ  1)¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ  6 ಜನರು ಕೂಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಯಾಕೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಅಂದವರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೌನೇಶನಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಈ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಬಹಳ ಆಗೈತಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/14 PÀ®A.143,147,323,504,506 gÉ/«. 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                
ದಿನಾಂಕ: 18-05-2014 ರಂದು 1015 ಗಂಟೆಗೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರದ ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ CdAiÀiï @ a£Àß vÀAzÉ ªÀįÉèò, 20 ªÀµÀð, eÁ: ZɮĪÁ¢, G: ¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á: DAf£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಆಂಧ್ರದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ J.J¸ï.L. «oÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ 2 ಲೀಟರನ 06  ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಮತ್ತು 1 ಲೀಟರ್ ನ 12 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದವು ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಲೀಟರ್ ಸೇಂದಿ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ 360/- ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸೇಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆಲ್ಲಿ ನಾಶಪಡಿಸಿ ಶಾಂಪಲ್ ಗಾಗಿ ಸೇಂದಿ ತುಂಬಿದ ಒಂದು 180 ಎಮ್.ಎಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಅಸಲು ಸೇಂದಿ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 80/2014 ಕಲಂ 273, 284, ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 32, 34 ಕೆ.ಇ.ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 


¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2014 gÀAzÀÄ 40 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-05-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-05-2014

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤gÀUÀÄr ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ J®ègÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ®ÆègÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtªÀgÉUÉ §AzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ ªÀÄ»AzÁæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÆ PÀÆr E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ zÁn ¨ÉîÆgÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄgÁªÀ C¼Éî gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉîÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ªÀÄ»AzÁæ UÀÆqïì mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-56/1161 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ £ÁUÉñÀ FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2014, PÀ®A 143, 147, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 17-05-2014 ರಂದು DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಮಾಧವರಾವ ತಂದೆ ಮುಕಿಂದರಾವ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, 2) ಪಂಡರಿ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, 3) ಮಾಧವರಾವ ವಾಡೇಕರ ವಯ: 60 ವರ್ಷ, 4) ಸೊಜರ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ವಾಡೇಕರ್‌ ವಯ: 45 ವರ್ಷ, 5) ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವಯ: 30 ವರ್ಷ ಹಾಗು 6) ಅರ್ಚನಾ ಗಂಡ ಪಂಡರಿ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 25 ವರ್ಷ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: °AUÀzÀ½î(AiÀÄÄ) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) ಇವರೆಲ್ಲರೂ PÀÆr ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಕಾಶಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ(ಯು) ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಿರಾಮ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಿಂಗದಳ್ಳಿ (ಯು) ಗ್ರಾಮ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಖೊಡ್ಡಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ £ÉÃtÄ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2014, PÀ®A 308, 341, 332, 353, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ ¹¦¹-1219 PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¹¦¹ 1375 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄAUÀqÀ UÀÄ¥ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®½î, §¼ÀvÀ(PÉ), §¼ÀvÀ(©) UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ ¤Ã®PÀAoÀ @ ¦AmÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ (gËr D¸Á«Ä) FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É PÉøï DzÁUÀ “¤ÃªÀÅ ¥ÉưøÀÄgï £À£ÀUÉ »rzÀÄ eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹j, ¤«ÄäAzÀ £Á£ÀÄ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ eÉÊ°£À°èzÉÝÃ, ¤ªÀÄäªÀÅ£ï ¨sÉÆøÀqÁ, ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄUÉ ©qÁ¯ï RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ  ¸ÉÆÃ¥Á£À ¦¹ 1375 gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ F jÃw dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj C®è JAzÀÄ CªÀ¤UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÆ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ “¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅzÀ®è RvÀA ªÀiÁqÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” JAzÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, D ªÉüÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀoÀ »r¢j £À£Àß ªÀÄUÀ ¤Ã®PÀAoÀ¤UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀÄÝ PÀÄr¹ ¸Á¬Ä¹ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ CA¢gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2014, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁeï vÀ¼ÀªÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-6/155, ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj£À ¸ÀgÉÆÃeÁ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀ®Ä U˽AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÉÆÃdgÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ U˽gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï gÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ wgÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ »A¢¤AzÀ M§é ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî ¯ÉÊmï ¤Ã° §tÚzÀ µÀlð zsÀj¹zÀ vɼÀUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ©½ ªÉÄʧtÚªÀżÀî ªÀåQÛ KPÁKQ »AzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3.5 vÉƯÉAiÀÄ UÀAl£ï ZÉÊ£À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃV »AzÉÉ ¤Ã°/PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20-25 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄìªÀżÀî ©½ §tÚzÀ eÁPÉÃmï zsÀj¹zÀ ªÀåQÛAiÀÄ »AzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj UÀAl£ï 1,00,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2014, PÀ®A 279, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 0200 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ(vÁd) UÁæªÀÄ zÁn ¸ÀzÀj UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÁPÀ¯ÁVgÀĪÀ 11 PÉ.« «zÀÄåvï vÀAw gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÀÄÝ AiÀiÁªÉÇzÉÆ MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£À CµÀÆÖgÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ «zÀÄåvï vÀAwUÀ½UÉ vÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ J¼ÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÝjAzÀ 63 PÉ.«.J «zÀÄåvÀ ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ eÉÆÃqÀÄ PÀA§ ºÁUÀÆ 11 PÉ.« «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÝPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E£ÀÄß 6 J¯ï.n «zÀÄåvÀ PÀA§¼ÀÄ £É®¢AzÀ¯Éà ªÀÄÄjzÀÄ ©¢zÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼ÀÄ eÉÆÃr¹zÀ «zÀÄåvÀ vÀAw ºÁUÀÆ EvÀgÉ «zÀåvÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ PÀrzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ 60,000/- gÀÆ ¨ÉïÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ £ÀµÀÖ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀªÀÄÆwð G: QjAiÀÄ EAf¤ÃAiÀÄgï, ¸Á: eÉøÁÌA G¥À«¨sÁUÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014, PÀ®A 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 14-05-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಮದೇವ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಸೂಸೈಟಿ ತಾಂಡಾ ಚಿಕ್ಲಿ (ಯೂ) gÀªÀgÀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂ¢üಕರು ಬಂದಿದ್ದು, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮಗ ಕಿರಣ ಈತನು ಸಮಸಾಂಗ್ ಗ್ಯಾಲೆಕ್ಸಿ ಮೊ¨Éʯï£ÀÄß ಚಾರ್ಜ ಕುರಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾರೋ ಸದರಿ ಮೊ¨Éʯïನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ, ¸ÀzÀj ಮೊ¨Éʯï ಕಳುವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2014, PÀ®A 365 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄ AiÀÄgï¸À£ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆgï, ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà AiÀÄgï¸À£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÉ¼ÀÆg, ¸Á: eÉÃgÀ¥ÉÃmï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ, UÀAqÀ¤UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl EzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ºÀtPÁÌV ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ºÉAqÀw  eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä PÀªÀįÁ UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ªÀd£ïzÁgï ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ ºÀ¼É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ DAiÀÄÄÝ ªÀiÁj fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ¼É DPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆqÁ DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀt PÉüÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä PÀªÀįÁ ºÁUÀÄ CwÛUÉAiÀiÁzÀ PÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ªÀd£ïzÁgï ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀªÀÄ£ï ªÉÊ£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀPÉÌ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À zÀÄrzÀÄ ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆnÖzÉÝÃªÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß RaðUÉ ºÀt ºÉÃUÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è £ÉÆÃqÀÄvÉÃ£É ¤£Àß vÁ¬ÄUÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¤Ã AiÀiÁPï £ÀªÀÄä¥Àà PÉÆqÀÄvÁÛ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃzÀ£ÀÄ, DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÁ »UÉAiÉÄà ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÄ vÀqÀ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀtªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀgÀÆ J°èAiÀÄÄ CªÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀÅ¢®è, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಗಣಜಲಖೇಡ ಸಾ:ಕಮಲನಗರ  ತಾ:ಆಳಂದ  ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರಿಗೆ ರವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಎಮ್.ಡಿ ಸಲ್ಲಿಮೊದ್ದಿನ ರವರ ಲಾರಿ  ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನಂತೆ ಇರ್ಫಾನ ಅಂತಾ ಚಾಲಕನು ಸಹ ಕೇಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದಿನಾಂಕ 16.05.2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ರೈಸ ಮಿಲನಲ್ಲಿ  ರೈಸ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರದಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋರಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೋಬ ಚಾಲಕನಾದ ಇರ್ಫಾನ ಈತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಫರಹತಾಬಾದ ದಾಟಿ ಕೆರೆಯಂಗಳ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕ 17.05.2014 ರಂದು ನಸುಕಿನ ಜಾವಾ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್. ಹೆಚ್ 12 ಎಫ್.ಝೆಡ್ 3093 ನೇದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾಲಕನಾದ ಇರ್ಫಾನ ಇತನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆಗೆ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕ ಇರ್ಫಾನ ಈತನಿಕೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಪಲ್ಟಿಗೊಳೀಸಿದ ನಂತರ  ತಾನೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ರಸ್ತಾಪೂರ ಸಾ:ರೆವನೂರ ತಾ:ಜೇರ್ಗಿ ಇವರು ಈಗ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಗುತ್ತೆದಾರ ಇವರ 407 ಟೆಂಪೊದ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-0497 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14/05/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಾನು ನಮ್ಮ 407 ಟೆಂಪೊದ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-0497 ನೆದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೊದ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು  ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ.ಗುಲಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದಿಂದ 407 ಟೆಂಪೊ ನಂ ಕೆಎ-32 ಬಿ-0497 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುತ್ತೆನೆ. ಸದರಿ  ಟೆಂಪೋವನ್ನು ನಾನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಮುಂದೆ ರಾಷ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೆ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ  ಬ್ರೆಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪೊವನ್ನು ಆ ಲಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸದರಿ ಲಾರಿ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಎ 12/6719 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌ಪಿ ಕಂಪನಿಯ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದ ಲೋಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ರಾಚಯ್ಯ ಹೀರೆಮಠ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ ತಂದೆ ನರಸಿಂಗರಾವ ಮೆಂಕಜಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 17-05-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಕಾರ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಎನ್-2310 ನೇದ್ದನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಮಂತ್ರಣ ಹೋಟಲ ಎದುರಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಂಟಂ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 ಬಿ-3095 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರಿನ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಕಾರ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಟಂಟಂ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Koppal District CrimesvÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/2014 PÀ®A 323, 326, 504, 506 ¸À/ªÁ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 17-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ  ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÉÄÃn, ªÀAiÀĸÀÄì 68 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÉVκÁ¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ,  £À£Àß vÀªÀÄä zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £À£ÉÆßA¢UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 16-05-2014 gÀAzÀÄ ±ÀÄPÀæÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ªÀÄ®VzÁÝUÀ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀAvÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄÆägÀ°è §AzÀÄ ±ÀAPÀæªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀuÉÃPÀ¯ï ¸Á: ªÉÄÃUÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À D 8 JPÉæ ºÉÆ® £ÀªÀÄäPÀÌAzï Lw, ¤Ã EzÀgÁUÀ vÀ° ºÁPÉâÃqÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ.  CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ CzÀ £À£ï vÀªÀÄä£ï D¹Û Lw, 4 JPÀgÉ CªÀ£À ªÀÄUÁ ªÉAPÀmÉñÀUÀ PÉÆræ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ.  DUÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ §A¢zÀÝ ±ÀAPÀæªÀÄä¼ÀÄ K CªÀAzÉãï PÉýÛ, D ¸ÀƼÉêÀÄUÁ fêÀAvï EzÀæ C¯Áè  CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EzÀÝ UÀÄ£ÉߥÀà ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À, ²ªÀ¥Àà UÀuÉÃPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÉÊdÄUÀ®è£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀgÀÄ.  PÀ®Äè £À£Àß JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃjPÉÆAqÉ£ÀÄ.  £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼À¢AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀºÀwÛzÀÄÝ, ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ.   DUÀ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÉƼÀVzÀÝ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÉÄÃn EªÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ, DUÀ J®ègÀÆ EªÁ §AzÀ CAvÉíý ¤£ï fêÁ G½vÀ ªÀÄUÀ£À, E®èAzÀæ ¤£ï fêÁ G½w¢Ý®è EªÀvï CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ.  ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ £À£Àß PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ®è£ÀÄß JwÛ vÉUÉzÀ£ÀÄ.  DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£ÀUÉ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §gÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ §ºÀ¼À £ÉÆêÁV ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ vÀqÀªÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £À£Àß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ PÉ.E.©. PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ.  £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£À JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw (1) ±ÀAPÀæªÀÄä, CªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ CªÀ¼À vÀªÀÄä (2) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀuÉÃPÀ¯ï ¸Á: ªÉÄÃUÀÆgÀ ºÁUÀÆ (3) UÀÄ£ÉߥÀà ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£Á¼À EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊdÄUÀÀ®è£ÀÄß JwÛ ºÁQ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ 89/2014 PÀ®0 279, 338 L.¦.¹
ದಿನಾಂಕ. 17-05-2014 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಂಕ್ಕೆ ಶೇಖ ಚಾಂದಪಾಷ @ ಹೈದರಾಬಾದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇವರು ಹೊಸನಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಷ್ಟಗಿ ಹೊಸಪೇಟ ಒನ್ ವೇ ಎನ್.ಹೆಚ್ 13 ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಮುಲು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ ನಂ. ಕೆ.ಎ.37/3334 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಶರಣಪ್ಪ ಮೇಟಿ ಈತನು ಟಿಪ್ಪರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಡ್ಡಾ ದಿಡ್ಡ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂzÀÄ ಶೇಖ ಚಾಂದಪಾಷ ಈತನು ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶೇಖಚಾಂದಪಾಷ ಈತನಿಗೆ ಎರಡೂ ಬಾಗದ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ  43/2014 PÀ®A 504. 324. 326. 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹
¢: 17.05.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæü «gÀÄ¥ÁQëAiÀÄ CPÀÌ §¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè ¸ÀjAiÀiÁV ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ §¸ÀªÀÄä½UÉ CZÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À eÉÆvÉUÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÁr¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤ªÀÅ K£À PÉüÀwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr DgÉÆæ £ÀA 2 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀ¯ÉUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀÄÝ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀj§âgÀÆ ¤ÃªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.