Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 10, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-10-2016


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2016, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä PËr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ¤uÁð, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ 25 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä PËr EªÀgÉÆA¢UÉ zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀjUÉ F ªÉÆÃzÀ®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwUÉ 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À EgÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀéEZÉÒà ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÁ®ÆQ£À SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, UÀAqÀ PÉ.E.© AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ÀªÉÄãï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, vÀ£Àß ªÉÆÃzÀ®£É ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ CªÀgÀÄ £ËPÀj ªÀiÁqÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ°è CvÉÛà ªÀiÁª£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, UÀAqÀ DUÁUÀ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, §gÀÄ §gÀÄvÁÛ UÀAqÀ HjUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ ªÀiÁr ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉAqÀw eÉÆvÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀtPÁ¹£À £ÉgÀªÀÅ PÉÆqÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ »AzÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ SÁ¸ÀVAiÀiÁV ¸ÀÄmï ¥sÁgÀ ¥Áæ¥Ànð¸ï PÉøÀ ºÁQzÀÄÝ, vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°èzÁÝUÀ RÄzÁÝV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è UÀAqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ M¦à ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ºÁUÀÆ CªÀgÀ 4 d£À ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ©qÀÄwÛgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÉêÁ ¤ªÀÈwÛAiÀiÁV 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-10-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ UÀAqÀ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁVAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀzÉúÀ CAwªÀÄ QæAiÉÄ PÀÄjvÀÄ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁ£ÀågÀ°è F ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÉAzÀgÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÃUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ £À£ÀUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ, F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ, UÀAqÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì 66 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-10-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 09-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¥ÀÆeÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §jzÁ¨ÁzÀ, : & f: ©ÃzÀgÀ ರವರ ಗಂಡನಾದ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: §jzÁ¨ÁzÀ, : & f: ©ÃzÀgÀ ರವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಯ ಹೀರೊ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ರೋ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-9507 ನೇದನ್ನು ಒಬ್ಬರೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಕಮಠಾಣಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಕಾಡವಾದ ದಾಟಿ ಬರಿದಾಬಾದ ರೋಡಿನ ಬದಿ ಇರುವ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಲಾಲ ಪೂರೆ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಬರಿದಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಇಇ-1794 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÉÊdãÁxÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆPÀj PÉÆý, ¸Á: ¹¹ð(J), : & f: ©ÃzÀgÀ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಇತನು ಓಡಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಡನ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಯ ಬಲಗಾಲಿಗೆ, ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ  ವಯ: 6 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬರಿದಾಬಾದ ಇತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆನಂದನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಲಕ್ಮ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸಾ: ಬರಿದಾಬಾದ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾದ ಸಂಗಮೇಶ ವಯ: 8 ವರ್ಷ ಇತನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿವುದಿಲ್ಲ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ರಾಹುಲಗೆ 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯದಿಯವರ ದೂರಿನ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtð vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízsÀ eÁzsÀªÀ, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV, ¸ÀzÀå: ºÀ¼É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß §eÁd ¥À®ìgï 220 ¹¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-3394 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 19-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, C°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁºÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ »ÃVgÀÄvÀÛzÉ 1) §eÁd ¥À®ìgï 220 ¹¹ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-3394, 2) EAf£À £ÀA. r.PÉ.gÀhÄqï.¹.f.PÉ.70206,  3) ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.r.2.J.13.E.gÀhÄqï.N.f.¹.PÉ.00373, 4) C.Q 49,500/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/2016, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzï PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvï ©gÁzÁgï, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 19-53-73/1, gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä, £Ë¨Ázï, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ¥sÁåµÀ£ï ¥sÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-1702 £ÉÃzÀgÉ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgï ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸Á¬Ä EAlgï¥ÉæöÊeɸïUÉ §A¢zÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïªÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä EAlgï¥ÉæöÊd¸ï  ªÀÄÄAzÉ ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ M¼ÀUÉ ºÉÆV ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) »ÃgÉÆà ¥sÁåµÀ£ï ¥sÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-1702, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.©.J¸ï.J¥sï.ºÉZï.eÉ.42830, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.«.J¥sï.ºÉZï.eÉ.48343, 4) ªÀiÁqÀ¯ï 2015, 5) §tÚ: ¹®égï, 6) C.Q 48,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 09-10-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 159/2016, ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 09-10-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಸದಲಾಪೂರೆ ವಯ: 63 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಕರಿ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ) ವಾಡಿ ರವರು ತನ್ನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೂರ ಕಸ್ತೂರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಾಂಡಪ್ಪಾ ಜಾಫರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಡ ಓಂಕಾರ ಐನಾಪುರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣಾ @ ವೀರಣ್ಣಾ ಹಲಬುರ್ಗಿ, ಭಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಪುಂಡಲೀಕ ಜಾಪುರೆ, ಅನೀತಾಬಾಯಿ @ ಅನೀತಾ ಗಂಡ ಧರ್ಮರಾಜ ಮಾಡಗೂಳ, ಕರುಣಾ ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ಐನಾಪುರ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ತಂದೆ ಪಾಂಡಪ್ಪಾ ಐನಾಪೂರ ವಯ 4 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಾಂಡರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಮ್-1157 ನೇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಂತೆ ಮಾಡಲು ಹುಮನಾಬಾದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊಗುವಾಗ ಕಲಬುರ್ಗಿ- ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಮುಸ್ತಾಪೂರ ಶಿವಾರದ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್-04/.ವಾಯ-0981 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಸಚೀನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ನಾಗರಸೊಗೆ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠ, ಸಾ: ಜೈನಗರ, ತಾ: ಔಸಾ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಲಾತೂರ ಇತನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡ ಬದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ಕುಳಿತ ಜೀಪಿನ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀಪಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡ ಮೂಗಿಗೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಎದೆಗೆ, ಎಡ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ತರಚಿದ ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಎಡ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಮೋಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮೂರ ಕಸ್ತುರಬಾಯಿ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಸರಸ್ವತಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಡ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಎಡ ರೊಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳು, ಎಡಗಾಲು ಕಪಗಂಡಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಭಾಗಮ್ಮಾ ಅವಳಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಅನೀತಾಬಾಯಿ @ ಅನೀತಾ ಅವಳಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕರುಣಾ ಅವಳಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಮಗುವಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಜೀಪ ಚಾಲಕ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸದಲಾಪುರೆ ಅವನು ಅಪಘಾತವಾದ ನಂತರ ಅವನು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಡಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಆರೋಪಿಗೆ ನೊಡಲು ಯಾವುದೆ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಯಾರೋ ಅಪಘಾತವಾದದನ್ನು ಕಂಡು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸದರಿ ಅಂಬುಲೇನ್ಸ ಘಟನೆ ಸ್ಧಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರು ಅಂಬುಲೇನ್ಸದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.