Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 8, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 08-04-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 08-04-2011


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-


¢£ÁAPÀ : 26/3/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ C§PÁj PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀ ªÀiÁrzÀÄÝ r.¹ C§PÁj E¯ÁSÉ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ rN¹ »AzÀÄUÀqÉ UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß £Á±À ¥ÀqɸÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁgÀÄw C§PÁj gÀPÀëPÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À C§PÁj gÀPÀëPÀ EªÀjUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄnÖzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ «ÄgÁd D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð ¸Á ¸ÉÃqÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02/4/2011 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ : -


¢£ÁAPÀ : 7-4-2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj CA©PÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð ¸Á SÉqÁð(©) EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C¯ÉêÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ dĪÀiÁÌ. §AUÁgÀzÀ ¯ÁPÉÃmï §AqÉ §AqÀvÀ£À CAzÁdÄ Q.C. 24.000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A ºÀÄqÀV PÁuÉ :-


¢£ÁAPÀ : 07/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ : ªÀÄgÁoÁ ¸Á ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥À®è« vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ²ªÁf PÁ¯ÉÃd£À°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. NzÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼À ¥ÀjPÉë CPÀÌ ªÀiÁºÀzÉë PÁ¯ÉÃdzÀ°è EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁ¯ÉÃfUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¥ÀjPÉë ªÀÄÄVzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÁ¯ÉÃf£À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ PÁt¹gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-


¢£ÁAPÀ : 07-04-2011 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨sÁºÀgÀ dÄeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ gÁeÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 4260/- ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 07/04/11 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÁ UÀAqÀ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄ£ÀÆßgÉrØ ªÀAiÀÄ: 35 eÁ: ªÀÄÄ£ÀÄßgÉrØ ¸Á ±ÀªÀıÀ¯Á¥ÀÆgÀ(J¦) EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ¸Á ±ÀªÀıÀ¯Á¥ÀÆgÀ(J.¦) EªÀgÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉJ-32/6399 £ÉÃzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ HjUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦à PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌÄAzÀ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV Q«ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤êÀÄð¯Á UÀAqÀ §AqÉ¥Áà @ ¸ÀAdÄ ¹AUÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ : 25ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ¤qÉÆÃzÁ UÁæªÀÄ vÁ:OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉƽ & £ÁÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉÆnÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀqÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ «oÀ® ¹AUÉ£ÉÆgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ eÁ: J¸ï¹ ¸Á ¤qÉÆÃzÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄתÀiÁr §rUÉÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. CPïÖ :-


¢£ÁAPÀ : 06/04/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÊ£À¼É ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, G: eɸÁÌA ±ÁSÁ¢üÃPÁj EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹ÃvÁ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è §¸À£À¼É D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/ 5678 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eɸÁÌA E¯ÁSÉAiÀÄ 9 «ÄÃlgÀ Dgï.¹.¹. PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 01.01.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĪÀiÁj zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ,16 ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ , «zÁåyð. ¸Á: © qÉÆÃtªÀÄgÀr vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ PÀÆ°PÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®zÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ gÀqÀØAiÀÄgï ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ©r¸À®Ä ºÉÆÃV, ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, 22 ªÀµÀð, ¸Á: © ,qsÉÆÃtªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ E¤ßÃvÀgÀ 3 d£ÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è ¯ÁqÀÓªÉÇAzÀgÀ°èlÄÖ ¸ÀzÁÝA FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ C°è£À ¸ÁºÀÄPÁgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 1,12,000/- gÀÆUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ C¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁºÀÄPÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÀĪÀiÁj zÉêÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀzÁÝA 2) £À©Ã¸Á§ 3) ºÀĸÉãÀ¥Á±À ºÁUÀÆ ¨Áµï gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛUÀj ªÀiÁr UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ °AUÀ£ÀSÁ£À zÉÆrØ PÁæ¹£À ºÀwÛgÀ PÀÄA¨ÁgÀ wªÀÄä¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀªÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉzÀÝ ©Ã¸ÀAiÀÄå ¸Á: J¯ï PÉ SÁ£ïzÉÆrØ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï £ÀA§gÀ PÉJ 36 n-9650 £ÉÃzÀÝgÀ°è aPÀÌ ªÀÄAZÁ°¬ÄAzÀ G¸ÀPÀÄ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ºÀvÉÆÃn v¦àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆQ£À ¤Ã®ªÀAf UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà 22 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ07.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1100 UAmÉUÉ DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ²æà ¤AUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ vÀ®ªÁj UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¨ÁgÀQ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå PÀ¨ÉâÃgÀ FvÀ£ÀÄ CVæ UÉÆïïØ ¹ÌêÀiï£À ºÀt PÉÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ CzÉà UÁæªÀÄ PÀÄAmÉ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ vÀ£ÀßÀ ªÀÄUÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀÄAmÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ EqÀ¥À£ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ C§ÄÝ® £À©Ã EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ UÀÄAd½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä vÀAzÉ wPÀÌAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ FPÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà DgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¥ÀÆgÀw¥Àà°AiÀÄ PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 36 J-1247 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ CgÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 06.04.2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á: ªÀÄPÀÛ¯ï ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MzÀgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ FvÀ£À aPÀ̪ÀÄä¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ªÉÄÊ,PÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.EzÉà »£À߯ÉAiÀÄ°è r.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæwUÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                

    ¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃw¯Á¯ï vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ zÉêÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV w½zÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr ,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà zÉêÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÉà »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÉÆÃw¯Á¯ï EªÀgÀÄ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 07.03.2011 gÀAzÀÄ 1610 UÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAd£ÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¸ÀAUÀ滸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£À ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 345/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dUÀ£ÁßxÀ ,50 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÁAVè FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï vÀÈ¦Û qsÁ¨sÁzÀ°è CqÀÄUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 06.04.2011 gÀAzÀÄ dégÀ §A¢zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀÄÝ, UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀ°®è , ¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ zÁ¨ÁzÀ gÀÆ«Ä£À°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉÆÃl® ªÀiÁ°ÃPÀ ¨Á®PÀȵÀÚ ±ÉnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À §Æ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ w¥ÀàtÚ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ,EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸ÀPÉÌ DUÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ «gÉñÀ£ÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ M¼ÉîAiÀÄ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ ²ªÀªÀÄä¼ÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß CwÛUÉ £ÁUÀgÀvÀߪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ §»zÉÃð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «gÉñÀ ºÁUÀÄ ºÀĸÉãÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ²ªÀªÀÄä½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 03.04.2011 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 25 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀªÀÄÄzÀæ FvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 06.04.2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¢£ÁAPÀ 06.04.2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ CªÀÄ¢ºÁ¼À-¨É½îºÁ¼À ªÀÄzÀåzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß EArPÁ PÁgï £ÀA§gÀ JªÀiï ºÉZï 13/J¹-6813 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 29 J¸ï 1435 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ ªÀĺÀäzÀ ±À¦ü E®PÀ¯ï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¸Á; UÉÆÃgɨÁ¼À ºÁUÀÆ dAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä vÁ¬Ä CA§ªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ 2 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀÄÝ , °Ãf£À ºÀt PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÉýzÀÝPÉÌ CgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

¨ÉAQ C¥sÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :- 

eÉêÀVð oÁuÉ :²æà ¨Á§Ä  vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| PÉÆãÁ »¥ÀàgÀUÁ vÁ:eÉêÀVð gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA.75.80 gÀ°è ©üêÀiÁ£À¢¬ÄAzÀ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÁªÀj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 5 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ ºÀaÑzÀÄÝ, CzÀÄ PÀmÁ«UÉ §A¢vÀÄÛ. ¢||30-03-11 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAzÁdÄ 3-4 ®PÀëö gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À PÀ§Äâ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÉêÀVð oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥sÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄvÀß :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²æÃ¥ÀÆtð ¨sÉÆÃzsÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ PÉ.f.©. ¨ÁåAPÀ JA.©.£ÀUÀgÀ ¨ÁæöåAZÀ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢:07-04-11 gÀAzÀÄ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ §¹gÀ CºÉêÀÄzÀ ¸ÀAvÁ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÁdĢݣÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ PÉ.f.©.¨ÁåAPÀ£À ªÉAn¯ÉlgÀ gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®j ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁåAQ£À°è £ÀÄVÎ ¸ÁÖçAUÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, vÁdĢݣÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀfgÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¹QÌ©¢gÀÄvÁÛ£É. ¨ÁåAPÀ£À°è ºÀt CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ £ÀfÃgÀ vÀAzÉ §¹gÀ CºÉêÀÄ ¸ÀAvÁæ¸ÀªÁr UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ vÁdĢݣÀ JA.©.£ÀUÀgÀ PÁ®Æ¤ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀĦàAzÁæAiÀÄ ¸Á|| ªÀÄAzɪÁ® gÀªÀgÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ®Ä ºÉÆwÛ£À°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QðvÉUÉzÀÄ læAPÀ£À°èzÀÝ 1) 1 §AUÁgÀzÀ ¨sÉÆÃgÀªÀļÀ 1 vÉÆ° CAzÁdÄ 18,000/- gÀÆ. 2) 5000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ, »ÃUÉ MlÄÖ 23000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.