Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 5, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-11-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 05-11-2017

ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 40/2017, PÀ®A. 498(J), 323, 504, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁfªÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ PÀ°ÃªÀiï ±Á eÁw: ªÀÄĹèA, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: UÀĪÀiÁä, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 20-02-2014 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁ ±Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ±Á EªÀgÀ 3£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀ°ÃªÀiï ±Á vÀAzÉ SÁeÁ ±Á EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄĹèA zsÀªÀÄðzÀ ¥ÀæPÁgÀ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV 1 ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ 72,000 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 60,501 gÀÆ. ºÀt ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ UÀȺÀ §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀë 85 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ GqÀÄUÉÆgÉAiÀiÁV PÉÆlÄÖ vÀÀªÀÄä SÁf¸Á§gÀªÀgÁzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀÄĦüÃvÀ ºÀ¦üÃd gÀªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è gÁAiÀÄ¯ï ¥sÀAPÀë£ï ºÁ®£À°è ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ PÀ°ÃªÀiï ±Á EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ¸Á®ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ KPÉ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀ«zÉ £ÁªÀÅ »ÃUÉ CªÀjAzÀ ºÀt PÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj¬Ä®è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä zÀÄrzÀ ºÀt¢AzÀ £ÀªÀÄä ¸Á® wÃj¹PÉƼÉÆîÃt CAvÁ CA¢zÀPÉÌ vÀÆ CªÁgÁ ºÉÊ vÉÃgÉ fAzÀV PÉ ªÀÄeÁ ªÉÄÊ C¨ï zÉÃRÄÛA CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ 2£Éà CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀQãÁ ¨ÉUÀA, 1£Éà CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀĮĸÀĪÀiï ©Ã ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ SÁeÁ ±Á EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÄÃgÉ ¨ÉÃmÉ PÉÆà §ºÉÆvï ReÁð ºÉÆÃUÀAiÀiÁ ºÉÊ ¥ÉÊ¸É ¯ÉÃPÉ D, vÉÃgÉ ªÀiÁ ¨Á¥ï ªÉÄÃgÉ ¨ÉÃmÉ PÉÆ gÀÆ¥ÀAiÀiÁå £À»ÃA zÉÃvÉ vÉÆ Ogï Q¸ïPÉÆ zÉÃAUÉ PÁå, £À»ÃA ¢AiÉÄ vÉÆà ºÀªÀiÁgÉ ¨ÉÃmÉPÉÆ zÀĸÀj ±Á¢ PÀgÁvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-17 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É K vÉÃgÉ PÉÆ QvÀ£Á ¨Ágï ¨ÉÆïÁß, vÉÃgÉ ªÀiÁ ¨Á¥ï ¸É gÀÆ¥ÁAiÀiÁå ¯ÉÃPÉ D, vÀÄ ªÉÄÃgÉ ¸Ávï £ÁlPÀ PÀgÀ gÀ» ºÉÊ PÁå, eÁ gÀÆ¥ÁAiÀiÁå Ogï ¸ÉÆãÁ ¯ÉÃPÉ D £À»A vÉÆ ªÉÄÃgÉ WÀgÀªÉÄ £À»A gÀºÉ£Á CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C°èAiÉÄà CvÉÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ E¸ïPÉÆ fAzÀV PÀgÀ£É PÁ £À»ÃA bÉÆÃqÀ zÉà vÉgÉ PÉÆ zÀÄ¹æ ±Á¢ PÀgÀw ºÀÆA CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ ¸ÀºÀ bÉÆÃqÀ zÉà gÉ bÉÆÃqÀ zÉà CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ¨sÁªÀªÀA¢gÀgÁzÀÀ E¸Áä¬Ä¯ï ±Á, ªÉÄºÉ§Æ¨ï ±Á, ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ C£ÀégÀ ±Á vÀAzÉ SÁeÁ ±Á, EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ E¸ÀPÉÆ bÉÆÃqÀ zÉgÉ bÉÆÃqÀzÉ ºÀªÀiÁgÉ SÁAzÁ£À ªÉÄ ¸À¨ï PÉÆ zÉÆ, zÉÆ ±Á¢AiÀiÁ ºÉÆÃUÀAiÀiÁ ºÉÊ qÀgÁÛ PËåA ºÉÊA, ºÀªÀiÁgÉ ¨sÁ¬ÄPÉ zÀƸÀj ±Á¢ PÀgÀPÉZï §vÁvÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀºÀ ºÉaÑ£À ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ¢®è JAzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà ªÀÄvÀÄÛ ¨Éé UÀAqÀ gÁdÄ gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV F J¯Áè «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ P˸Àgï ¨ÉUÀA ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÁzÀÄ¯ï ¥Á±Á ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢ü ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀgÁzÀ ZÁAzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÉÄºÉ§Æ¨ï ±Á ªÀÄvÀÄÛ CºÀäzï ±Á ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀgÉ®ègÀ ªÀÄÄAzÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ «µÀAiÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÉ®ègÀÄ UÀAqÀ£À HgÁzÀ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV PÀ°ÃªÀiï ±Á EªÀjUÉ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉÝÃªÉ ¸ÀĪÀÄä£É £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ vÉÆAzÀgÉ, vÁæ¸ÀÄ PÉÆqÀÄwÛÃj CªÀ½UÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƽîj CAvÁ ªÀiÁvÀÄ ºÉýzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ°ÃªÀiï ±Á vÀAzÉ SÁeÁ ±Á, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð (UÀAqÀ), 2) 2£Éà CvÉÛ ¸ÀQãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ SÁeÁ ±Á, 3) 1£Éà CvÉÛ PÀÄ®¸ÀĪÀiï ©Ã UÀAqÀ SÁeÁ ±Á, 4) ªÀiÁªÀ SÁeÁ  ±Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ±Á, 5) E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ SÁeÁ ±Á, 6) ªÉÄºÉ§Æ¨ï ±Á vÀAzÉ SÁeÁ ±ÁºÀ, 7) C£ÀégÀ ±Á vÀAzÉ SÁeÁ ±Á ¸Á: J®ègÀÆ amÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀjUÉ ¤ªÉãÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀvÉ E¯Áè £ÀªÀÄUÉ ¸Á®ªÁVzÉ E£ÀÄß 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÀÝgÉ PÉÆr E¯Áè CAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃªÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀįÉè ElÄÖPÉƽîj CAvÁ CªÀjUÉ ªÁ¥À¸ï PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ±ÀQïï vÀAzÉ ±ÁzÀįï EvÀ¤AzÀ UÉÆvÁÛVzÉ£ÉAzÀgÉ UÀAqÀ PÀ°ÃªÀiï ±Á EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ E£ÁAiÀÄvÀÛ C° gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À£Á¨ÉUÀA EªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉ vÀA¢zÁÝ£É, F ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 31-10-2017 gÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, F ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸À£Á¨ÉUÀA EªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ D±Á ¨ÉUÀA, CtÚA¢gÀgÁzÀ E¸Áä¬Ä¯ï, F¸Á, ªÀÄƸÁ ºÁUÀÆ CPÀÌA¢gÀgÁzÀ ¥ÀgÀ«ð£ï ¨ÉUÀA, ¸À©Ã£Á, ±Á»Ã£ï ºÁUÀÆ SÁfgÀªÀgÁzÀ ªÀi˯Á£Á ºÁ¦üÃd C§ÄÝ® ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ fêÀAvÀ EzÀÝ §UÉÎ w½zÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄgÀR®£À D±Á © ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀAqÀ£À JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05-11-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.