Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, July 23, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    zÉêÀzÀÄUÀðvÁ®ÆPÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ¹zÀݪÀÄä-wªÀÄäAiÀÄå zÀA¥ÀwUÀ¼À 1 ªÀµÀð 6 wAUÀ¼À¥ÀÄvÀæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ CzɧqÁªÀuÉAiÀÄ §¸À°AUÀªÀÄä-§¸À°AUÀ EªÀgÀ 2 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:19.07.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÉÆð DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ §¸À°AUÀªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ vÀA©UɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¹zÀݪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀªÀÄä PÉÊ-PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà §Æ¢ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄoÀzÀ°è gÁfAiÀiÁVzÀÄÝ, CzÉ ¢ªÀ¸À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀÄ£À: ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼Á ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ ¥ÁªÀÄtÚ£À ¥ÀÄvÀæ UÉÆÃ¥Á®¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ 20 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÁªÀÄAiÀÄå 28 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 22 ªÀµÀð, ªÀĸÁÛ¤ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ 25 ªÀµÀð, ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¥ÁªÀÄtÚ 22 ªÀµÀð, ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ 50 ªÀµÀð, ZÀ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¥ÁªÀÄtÚ 45 ªÀµÀð, §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À°AUÀ 30 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà 60 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¹zÀݪÀÄä¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, CªÀ¼À UÀAqÀ wªÀÄäAiÀÄå¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¹zÀݪÀÄä¼À ¸ÀA§A¢ü PÉAZÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà 30 ªÀµÀð ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¤Ã£ÉÃPÉ CqÀØ §gÀÄwÛ CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr PÉAZÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÖUÉ eÉÆÃgÁV UÀÄ¢Ý PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ PÉƯɪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¹zÀݪÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    

¢£ÁAPÀ: 22.07.2011 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆæ §¸À°AUÀAiÀÄå ¸Á:UÀ®UÀ, ºÁ:ªÀ:PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀÄÄAzÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ºÉÆgÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¯Áj ¤AwzÀÄÝ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À £ÀqÀÄªÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß zÀÆjzÀÝjAzÀ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ §¹ì£À »A¢£À UÁ° DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¸Á:¨Á¨Á£ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁzsÁPÀȵÀÚ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C§Äݯï PÀjêÀÄ ¹gÀUÀÄ¥Àà §¸ï qÉæöʪÀgï£ÀÄ §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ gÀ«ÃAzÀæ¨Á§Ä vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀgÁªï ZË¢æ 43 ªÀµÀð ¸Á:gÁzsÁPÀȵÀÚ PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CzÉ PÁåA¥ï£À QgÀuï vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªï ZË¢æ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 09.00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ 3.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀiÁPÁAvï UÀÆqÀ±Éqï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §AzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¸ÀÆlPÉøï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:2,56,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¦üAiÀiÁ𢠧ÄqÀØ¥Àà ¸Á:»gÉèÉÃgÀV ªÀÄvÀÄÛ ºÀwÛUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£Àߧ¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ »gÉèÉÃjV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è MAzÉPÀqÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÀ¼Àî«zÀÄÝ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÀUËqÀ °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è M¼ÀUÀmÉÖ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ®ÄPÁì£ï DUÀÄvÀÛzÉ M¼ÀUÀmÉÖ PÀlÖ¨ÉÃrj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ zÁ¸Àgï EªÀjUÉ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà° ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:23.07.2011 gÀAzÀÄ 09.15 UÀªÀÄmÉUÉ UÉÆÃgɨÁ® -UÁA¢ü£ÀUÀgÀ PÉ£Á¯ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §¸À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á: zÉêÀÇgÀÄ vÁ: ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.Dgï.n. §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄwÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÉÆÃr£À §®UÀqÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ DgÉÆæ §¸Àì¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ F §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:10.07.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 13.30 UÀAmÉUÉ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ ¸ÀAvÉ ªÀiÁPÉÃðmï£À°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨sÁµÁ¸Á§ ºÁUÀÆ gÁeÁ¸Á§ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁµÀÄ«ÄAiÀiÁå FvÀ¤UÉ ªÀiË®ªÀÄä¼À ¸ÀAUÀqÀ ¤Ã£ÀÄ zÁªÉ ºÀÆr¹¢Ý CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zsÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À «ªÀgÀ:

    ¢£ÁAPÀ:22.07.2011 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ²æà VjªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwäªÉÄðAzÀ ¦J¸ïL ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zsÁ½ªÀiÁr UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, «gÉñÀ, §¸ÀªÀgÁd, gÁªÀÄtÚ, ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £À®ègÉrØ J®ègÀÆ ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ CªÀjAzÀ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀĺÀ:4200/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉÃðlAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2011 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸುಬಾಸ ತಂದೆ ಅಮಲಪ್ಪಾ ನಡುವಿನಮನಿ ಸಾ: ಅರಿಕೇರಾ(ಜೆ) ತಾ: ಸುರಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಕನ ಮಗ ಭೀಮರಾಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಡುವಿನಮನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ-32, 8814 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಕೆಲ್ಲೂರ ಸಮೀಪ ಏಕಿ ಮಾಡಲು ಭೀಮರಾಯ ಇತನು ಇಳಿದಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸೂರ್ಯಾಕಾಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಏಮಜೀ ರಾಠೋಡ ಸಾಃ ಪಾಣೆಗಾಂವ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಾವತಿ, ನಮಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ, ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಕುಪೇಂದ್ರ ಹಾಗು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದವರಾದ ಶಿವರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾಳಮಂದರಗಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರದ ಕಾರಣ ಓಕಳಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ರೋಡಿನ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸ ಕೆಎ:32, ಎಫ್: 1258 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮ್ಯಾಕೆಲೆ ಸಾಃಹಣಮಂತವಾಡಿ ತಾಃಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಃ ಬೀದರ ಇತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಾವತಿ ಇವಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಮೆಲಕಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಚೀನ ತಂದೆ ತಿರುಪತಿ ಪಾಟೀಲ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಲೇಔಟ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ ಲಾರಿ ನಂಬರ ಕೆಎ 32 ಬಿ 1900 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾರ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಮ್ 9368 ನೆದ್ದಕ್ಕೆ ಓವರ ಟೆಕಮಾಡಿ ಕಾರಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-07-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 220 PÉ.«. G¥ÀPÉÃAzÀæzÀ°è PÀAlæ®gÀÄ«UÉ bÀwÛ£À PÉ®¸À £ÀqÉ¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÁoÉÆÃqÀ G:ªÀiÁ£ÀådgÀ (UÀÄvÉÛzÁgÀ) Q.¦.n.¹.J¯ï ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ¸Á: PÀ®PÀÄgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉÆÖÃgÀQ¥ÀgÀ ¸ÀĤî, ¸ÉÊmï EAf¤AiÀÄgÀ fÃvÉAzÀæ J.E.E., ZÁ®PÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁUÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ PÀÆr §Ä¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.15 JªÀiï.2744 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ G¥ÀPÉÃAzÀæzÀ «zÀÄåvÀÛ ªÁºÁPÀ qÀæªÀiïAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆægÁzÀ 1) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÀAUÀÄgÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, 2) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ J¸ï.¹. ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀj§âgÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzÉ EAzÀ £ÀÆQ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä »AUÁ°¹zÁUÀ M§â DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. E£ÀÆߧâ DgÉÆæ NqÀ®Ä ºÉÆÃV vÉÃVΣÀ°è ©zÀÄÝgÀÄvÁÛ£É, ©zÀÝzÀjAzÀ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠰TvÀ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2011 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 ªÉÄÃ¯É DgÉÆægÁzÀ CPÀâgÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: mÉA¥ÀÆ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ-23/J-2780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: CªÀÄPÉÆÃqÀ, vÁ: CxÀtÂ, f: ¨ÉüÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ mÉA¥ÀÆ mÁåAPÀgÀ £ÀA. PÉJ-23/C-2780 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£À ¯Áj £ÀA. J¦-29/n-2602 £ÉÃzÀÝgÀ »A¨sÁUÀzÀ°è rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §ÄgÀÄwÛzÀÝ QèãÀgÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà ¸Á: £ÁUÁ« ©.PÉ. vÁ: ¹A¢üV EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà EvÀ¤UÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/03/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ SÁeÁ ©Ã UÀAqÀ ªÀi˯Á£À ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆÃ¸É 1) ²æêÀÄw £ÀdRÄ£À ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ 2) ²æà ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀi˯Á£À¸Á§ EªÀj§âgÀÆ ¢£ÁAPÀ 7-7-2011 gÀAzÀÄ UÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1072011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¨sÀAUÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.¦.n.¹.J¯ï. ¸À¨ï ¥ÁªÀgÀ ºË¸ÀzÀ°è ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C®Ä«Ä¤AiÀÄA ªÉÊPÀzÀ qÀæªÀiï £ÀÆQ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛªÁUÀ ¥ÁªÀgÀ ºË¸À¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð, 2] E¸Áä¬Ä¯ï EvÉÛÃzÁÝgÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ, 3] ¸ÀĤî vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀgÉ®ègÀÆ agÁqÀÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ E§âgÀÄ NqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ªÉÊgÀÉ PÀ¢AiÀÄ®Ä §gÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è eÁAw UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 6 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1]ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©gÁzÀgÀ, 2] £ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ZÀ£Àß«ÃgÉ, 3] vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ, 4] UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà ©gÁzÀgÀ, 5] gÁd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ MlA¨É, 6] PÀjªÀÄ vÀAzÉ gÀ¸ÀÄ®¸Á§ ªÀÄįÁè J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw EªÀgÉ®ègÀÆ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ dÆeÁlUÁgÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,250/- d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ̼ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ U˸ÉÆâݣï vÀAzÉ §¹gÉÆâ£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: OgÁzÀ EvÀ£À ªÉÆèÉÊ® CAUÀrAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ £Àl ¨ÉÆïïÖ vÉUÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁªÁ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ EArPÁ PÀA¥À¤AiÀÄ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 550/- £ÉÃzÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀPÀÄAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀt¥Àw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-35/ºÉZï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 25/©-9665 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ GªÀiÁ¥ÀÆgÉ ¸Á: PÉÆgÀ½î ¤®AUÁ ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀt¥ÀwUÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÀqÉ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¹ÃzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ O¯Áå£À¸Á§ aPÀÌ®ZÀAzÉ ¸Á: ¥ÀævÁð¥ÀÆgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß d£ÀjUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ eÉ-3807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¢Ã°Ã¥À ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¯ÁUÀgÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/07/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: aPÀ¥ÉÃl, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄgÀÄzÁégÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-37/PÉ-412 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĸÀt¥Àà ¸Á: aPÀ¥ÉÃl EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »A¨sÁUÀzÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAdÄPÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ°è, §® PÀtÂÚUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® vÉÆqÉUÉ UÉgÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ºÁUÀÆ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲವೇಲು ಗಂಡ ಸಾಲಯ್ಯ ಕಾಮಶೇಟ್ಟಿ ಸಾ|| ಪುಲಿಚರಲ್ ತಾ|| ಪೆದ್ಡಾಪೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ || ನಲಗೊಂಡ ರಾಜ್ಯ ಆಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸಾಲಯ್ಯ ದಿನಾಂಕ:15-07-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಲಗಾಣಗಾಫುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೂಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.