Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 2, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-03-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-03-2016

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016, PÀ®A 420, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03-09-2013 gÀAzÀÄ a¢æ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/1/2/5© £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹.©. qÉëqÀ ¸Á: a¢æ, ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(GvÀÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¨sÀÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ a¢æ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 15/1/2/5© £ÉÃzÀgÀ°è 5 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸Éî D¥sï CVæªÉÄAl ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀÀ ºÀt ¥ÀÆtðªÁV ¸ÀĪÀÄAvÀ qÉëqÀ EªÀ¤UÉ ¥ÁªÀw¹zÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀÀ£Àß d«Ää£À PÀÄjvÀÄ ¥sÁgÀA. 10 ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀA. 11E DzÀ £ÀAvÀgÀ ¤£ÀUÉ ¸Éî rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸Éî rÃqÀ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÁgÀA. 10 ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁgÀA. 11E ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 01-03-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀwõÀ UËAr, ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr a¢æAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¸Éî rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ jZÀqÀð ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸ÀÄUÀªÀiÁä EªÀgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀ ºÉÆ®, AiÀiÁªÀ ºÀt, K£ÀÄ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è, AiÀiÁªÀ ¸Éî D¥sï CVæªÉÄAl ªÀiÁr®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÉÆߪÉÄä PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¥ÀÆtð ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸Éî rÃqÀ ªÀiÁrPÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
ದಿನಾಂಕ 29-02-2016 ರಂದು 2200 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪಾ ಆಣದೂರಕರ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ.ಸಿ. ಹೊಲಿಯ, ಸಾ: ವಾಲದೊಡ್ಡಿ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ವಿನೋದ ಹಾಗೂ ಮಗಳಾದ ಪೂಜಾ 3 ಜನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 01-03-2016 ರಂದು 0430 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಗ ವಿನೋದನಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ  ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಅಂದನು, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಅನೀಲಕುಮಾರ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 50,000/- ರೂ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಮಗಳ ಚಹರೆ ಪಟ್ಟಿ 1) ಹೆಸರು ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ, 2) ವಯಸ್ಸು 23 ವರ್ಷ, 3) ಉದ್ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, 4) ಶಿಕ್ಷಣ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕೀಯರ ಜೂನಿಯರ ಕಾಲೇಜ ಬೀದರ, 5) ಭಾಷೆ  ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ, 6) ಎತ್ತರ 5'3,  7) ಬಣ್ಣ ಗೋಧಿ ಮೈಬಣ್ಣ, 8) ಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದನೆ ಮುಖ, ಅಗಲ ಹಣೆ, ನೇರವಾದ ಮೂಗು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಕೂದಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ, 9) ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆಗಿನ್ಸ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ (ನೈಟ ಡ್ರೆಸ್) ಧರಿಸಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.