Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, December 7, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-12-2009.
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 161/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¹ªÁgÀzÀ ªÉÆgÀRAr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj C°èUÉ ºÉÆÃV C°è UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl Dl DqÀÄwÛzÀÄÝ £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr E¸Ààmï DqÀÄwÛzÀÝ 1) PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 2) C¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀiÁzÀ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 3) E¸ÁPÀ vÀAzÉ ªÀÄ. ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À 4) «µÀÄÚ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á ºÀ½î 5) GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¸Á ºÀ½î 6) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,320/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 38/09 PÀ®A; 174 ¹.Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 06/08/09 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥sÀvÁð¥ÀÆgÀ G/ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄ aAZÉƽ §¸Àì r¥ÉÆà §¸Àì £ÀA PÉJ-32/J¥sï-834 ¸Á-ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, «dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zÉÆAr¨ÁgÁªÀ ªÀAiÀÄ-46ªÀµÀð G-§¸Àì qÉæöʪÀgQªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆR vÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ NªÀÄä¯É ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ¯ÉÆÃ-©.¦ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÉæàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 212/09 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ:-¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆUÀ®¥Àà ¸Á/ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆÃl¯ïzÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §ÄgÀwÛgÀĪÁUÀ, ²æêÀÄAqÀ¯ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 264/09 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ: ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢UÉ ªÉƼÀPÁ°£À ¨sÁjgÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 265/09 PÀ®A: 323, 504, 506 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 47 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ qÁ: ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¥ÀÄtåwy PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤«ÄvÀå ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ Hl §r¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ: £ÁªÀÄzÉêÀ ¸Á/ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 266/09 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ, DvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ gÁªÀÄ ªÉÆwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ «£ÁPÁgÀt ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 187/09 PÀ®A: 448, 354 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 06/12/09 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw RªÀÄgÀ©Ã UÀAqÀ: £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ/ 35 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀÄÄzÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉƦvÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄ PÀAqÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 188/09 PÀ®A: 143, 147, 447, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 06/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ jAiÀiÁeÉƢݣï vÀAzÉ: C§â¸À C° E¨Á滪Àiï ¸Á/ alÖUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: ¢£ÁAPÀ: 05/12/2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀ£ÁzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ: £À©¸Á¨ï ºÉʯɪÁ¯É ¸Á/ alÖUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ, CªÀjUÉ E°è KPÉ PÀĽw¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÁÝUÀ, DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀÑ ±É§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄzÀÄ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

: C¥Áæ¥ÀÛ C£ÁxÀ ¨Á®QªÉÄÃ¯É CvÁåZÁgÀ, PÁªÀÄÄPÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 02.12.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èzÀÝ 12 ªÀµÀðzÀ C¥Áæ¥ÀÛ C£ÁxÀ ¨Á®Q AiÀÄ£ÀÄß ¦J¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¸Áé¢üãÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:03.12.2009 gÀAzÀÄ PÀ£ÀPÀzÁ¸ï ¸ÉêÁ ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜ C£ÁxÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀ¸Àw ±Á¯É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è zÁR°¹zÀÄÝ, ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ C£ÁxÀ ¨Á®QAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÉ®ÄV£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á®Q ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀÄ®ªÀÄä CAvÁ w½¹, ¢£ÁAPÀ:01.12.2009 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆêÀ𠧯ÁvÀÌgÀ¢AzÀ CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CvÁåZÁgÀPÉÆ̼ÀUÁVgÀĪÀ C¥Áæ¥ÀÛ ¨Á®QAiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:06.12.2009 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ 4 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, 16 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ :06.12.2009 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA. J¦.24,AiÀÄÄ.2799 £ÉÃzÀÝgÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉà ¹gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¥ÀæªÁ¹ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36, 9567 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ N§tÚ 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQðUÀÄqÀØvÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 10 d£jUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ w¥ÀàtÚ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :06.12.2009 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. PÉJ.05, J¯ï.6610 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ ²ªÀgÁd & ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:J¦.21,J.5916£ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr-ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¹AUÀ£ÉÆÃr ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸Á: ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:06.12.2009 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¯Áj¸ÀA.PÉJ.25,6894£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ªÀÄtÂÚPÉÃjPÁåA¥ï ºÀwÛgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.26,JA.1841 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ZÁ®PÀ ªÀĺÀ§Æ§ vÀAzÉ C«ÄÃgïC° ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :06.12.2009 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄgÁeï vÀAzÉ ±ÉÆèsÀgÁeï 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉAPÀlPÀȵÀÚAiÀÄå PÁåA¥ï ¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀA. J¦.07,JJ¥sï. 5825 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀÀ zÀqÉøÀÆÎgÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦àzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ gÁeï PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ªÀåQÛAiÉÆêÀð «µÀ ¸ÉêÀ¹ DvÀäºÀvÉå :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄÃgÀ£Á¼À UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀiÁå ºÉƸÀªÀĤ 66 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ CrAiÀÄ°èAiÀÄ vÀ£Àß d«Ää£À°è ¨sÀvÀÛ ¨É¼É¢zÀÄÝ PÁ®ÄªÉ MqÉ¢zÀÝjAzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀzÉà ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼É MtVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:05.12.2009 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ¸À°ÃªÀĸÁ§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà CªÀÄgÉñÀ ©,ºÀÆUÁgÀ ¦J¸ïL £É¯ÉÆÃV oÁuÉ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆ £ÀA PÉJ 32/9753 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ±Á¯Á ªÀÄPÀ̼ÀÄ NqÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¯ÉÃQ̸ÀzÉà ªÀÄPÀ̼À ¥ÁætPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ, DmÉÆà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢. 06-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ±ÁAw £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß DmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 32/ 7339 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉë £ÀUÀgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ dA¥ï £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ºÁUÉ £ÀqɹzÀÄÝ ¥À°ÖªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ UÁAiÀĺÉÆA¢zÀ §UÉÎ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ PÀ®±ÉnÖ ¸Á: C¼ÀV (©) ºÁªÀ: D¼ÀAzÀ gÉÆÃqÀ £À© PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢ 05-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ²æà CeÉÃAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀ®PÀtÂð ¸ÁB ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀĹAUï vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀĹAUï ¸ÁB ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ: 38, eÉ:2464 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ QtÂÚ¸ÀqÀPÀ ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ «dAiÀĹAUï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¸ÉÃvÀĪÉAiÀÄ PÀmÉÖUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CeÉÃAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÉÃvÀÄªÉ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ PÀ®PÀtÂð ¸ÁB ²ªÀ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÉÆqÉÃPÀ¯ï oÁuÉ :¢ 05-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ²æà dqÉ¥Àà UËqÀ vÀA. UÀÄqÀzÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ(©), vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì PÀPÉÌÃgÁUÁæªÀÄzÀ AiÀÄÄ,PÉ,¦ PÁåA¥ï£À°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¹r ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÀqÀUÀ®è ¸ÀAUÀqÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ, ¸Á-J®ègÀÆ ºÀqÀUÀ®ègÀ zÉÆrØ PÀPÉÌÃgÁ. gÀªÀgÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À £ÀA-PÉJ-33, ºÉZï-8130, £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ®Qëöäà vÀA. zÉêÉÃAzÀæ¥Àà CA§ÄªÀªÀjUÉ J¼ÉzÁr JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉ, EvÀgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÉÆqÉPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.