Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-06-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 447, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 37/03 £ÉÃzÀÝgÀ «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 3] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 4] AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉÆ¼É J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠲椪Á¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, ªÀaiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ DqÉ ªÀaiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-22/«í-1435 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆÖêÀ (¹ÃªÉÄ JuÉÚ) ºÉÆwÛ¹ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÆÖêÀ DPÀ¹äPÀªÁV MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸ÀvÀÛ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2012 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ PÁ¯ÉÆä AiÀįÁè°AUÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38-JA-1034 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ qÉæöÊ«AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀzÀÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä CtÚ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É PÀÆqÀ¯É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ EgÀ°¯Áè PÁgÀÄ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, J°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè, CtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆÃwA§gÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ZÁA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.ºÉZï.N-3097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À gÀhÄÆrAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಜು ತಂದೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಜಾ: ಡೋರ ಸಾ|| ಗೊಬ್ಬೂರ [ಬಿ] ರವರು ಮಾನ್ಯ 2 ನೇ ಅಪರ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ  ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಸಂಖ್ಯೆ: 04/2012 ನೇದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀ ರಾಜು ಇವರು ಗೊಬ್ಬೂರ[ಬಿ] ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 176 ನೇದ್ದರ ವಾರಸುದಾರನಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ:23-03-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದಪ್ಫಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ, ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪಾ, ಶಿವಾನಂದ ಮಾನಕರ, ಮಹಿಬೂಬ ಅವರಳ್ಳಿ ರವರು ಪ್ರದೀಪ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ, ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ|| ಗೊಬ್ಬುರ (ಬಿ) ರವರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಜೋಪಡಿ ಕಿತ್ತಿ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೂ ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ:30-06-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ವಸೂಲಾಗಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ :75/2012 ಕಲಂ.323,324,504,506, ಸಂ. 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಪಿ.ಎ ಆಕ್ಟ 1989 ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.                                                                                                                                                                             
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ವ|| 40 ಸಾ|| ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಅಶೋಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ ತಂದೆ ರಾಣಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದವನೇ ನನಗೆ  ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಲವಾರದಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ,ನಾನು ಕೈಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಆ ಏಟು ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಜನರು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 46/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


                               
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-45 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À UÀÄgÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÀAUÁgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÁPÀ£ÁPÀ gÀrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤°è¹zÀÝ BLACK COLOUR BAJAJ DISCOVER K.A.36 X.7691 CHESSI NO. MD2DSJZZZUWE39616 ENGINE NO. JZMBUESE51515 C.Q.gÀÆ 38,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CAvÁ   §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ gÀAUÁgÀrØ ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ¥ÁPÀ£ÁPÀ gÀrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀ£Àß½î vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA.150/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:-29/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA,J.¦.24-n.J.9689 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¼Áîj fAzÀ¯ï ¥ÁåPÀÖj¬ÄAzÀ LgÁ£À ²mï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á®AiÀÄå PÁåA¥À zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÁjUÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ LgÁ£ï ²ÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀjzÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯Á®Ä 20 ªÀµÀð,eÁ;-»AzÀÆ £ÁAiÀÄPÀ.G:-J.¦.24-n.J.-9689 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï ¸Á;-PÉÆÃgÀvÁAqÁ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÁ £É®UÉÆAqÀ J.¦. gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀj¯Á® vÀAzÉ ©ZÁÑ 35ªÀµÀð.eÁ;-»AzÀÆ £ÁAiÀÄPÀ.G:-J.¦.24-n.J.-9689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;-E¨Áæ»A¥ÉmÁÖA gÀAUÁgÉrØ f¯Áè J.¦. gÀªÀjUÉ  vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ PÀĪÀiÁgÀ£ÀJqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ºÀj¯Á® FvÀ¤UÉ  §®UÉå ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj UÀl£É¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ dPÀÌAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/2012. PÀ®A.279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ ¸Á: ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqï  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀiÁvÁ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §®èlV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ªÁ¥Á¸ï ¨ÉÊ®ªÀÄZÉðqï UÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §®èlV¬ÄAzÀ §¸Àì£ÀÄß ºÀwÛ ªÀiÁ£À«UÉ §AzÀÄ E½zÀÄ ªÀiÁ£À« §¸ï ¤¯ÁÝ£À¢AzÀ vÀªÀÄÆäj£À ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀgÀ CmÉÆà £ÀA: J.¦.22 JPïì 5602 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁAiÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ºÁUÀÆ CzÉà FgÀªÀÄä UÀAqÀ ZÉ£ÀߥÀà ,FgÀtÚ vÀAzÉ §Ä¢ÝªÀAvÀ¥Àà J®ègÀÆ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥ÀUÀ¯ï zÁn ¨ÉÊ¯ï ªÀÄZÉðqï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ FvÀ¤UÉ JzÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ  DvÀ£À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ .C®èzÉ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2012 PÀ®A: 279,337.338,304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           §¸À°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ- 50 eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ G-PÀÆ° ¸Á|| D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ               ¢£ÁAPÀ: 27-06-2012 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉtzÀ ªÀÄÄAzÉ C¼ÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀĪÀ «ZÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄtÄÚ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÁUÀ M«ÄäzÉƪÀÄä¯Éà §AzÀ  ¨Á®¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ  ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà E§âgÀÆ eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| D£ÉºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀPÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ DªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CJ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  148/12 PÀ®A. 504, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.06.2012 gÀAzÀÄ   252 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  40,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


                                                                       

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಹೇಮಾನ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಬಾಬಾ  ಸಾ:ಅಂಕಲಗಾ ತಾ||ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾ|\ವ|| ಸನಾ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ಎಕ್ಬಾಲ ಕಾಲೋನಿ   ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ್ ಇತನು ದಿನಾಂಕ: 29-06-2012 ರಂದು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಉದನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಹೊಸ್ ಜೇವರ್ಗಿ ರೋಡ್ ಮಾಯಾ ವೈನ ಶಾಪ ಸಮೀಪ ಚಹಾ ಕುಡಿದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆನು. ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಯಾ ವೈನ ಶಾಪ ಸಮೀಪದ ರೋಡ್ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವದೋ ಒಂದು ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಅಟೋವನ್ನು  ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಮಹಿಬೂಬ ಪಟೇಲ ಇತನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಮೂಗಿಗೆಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಎಡಗಾಲು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಹೊಂದಿದ್ದನು. ಇತನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 108 ಅಂಬುಲೆನ್ಸ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ . ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಟೋ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 69/2012 ಕಲಂ 279, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.