Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, April 28, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-04-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 28-04-2014

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/14 PÀ®A PÀ®A 32,34 PÉ.F JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 27-04-2014 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ZÀZÀð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹Ã£ÀÄ gÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ  ¸Á|| §gÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á|| ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-23-eÉ-7904 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ  96 AiÀÄÄ.J¸À.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál° 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5600/- 3) MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÉÊ® 4) »gÉƺÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-23eÉ-7904 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/14 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ :-
¢:27/04/2014 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÉæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ PÁ¼ÉPÀgÀ ¸Á/ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:26/04/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄÆgÀÄ d£À PÀÆr PÁzÀ¯Á¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è zsÀ£ÀgÁd vÀAzsÉ §¸ÀªÀt¥Áà  ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ PÀrAiÀÄ®Ä PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢£À¥ÀÆwð PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® zsÀ£ÀgÁd EªÀgÀ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 PÉ 6469 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁV, ªÉÆ.¸ÉÊ. ¢Ã°¥À EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ. ©ÃzÀgÀ-CA¨ÉøÁAUÀ« gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄ¥À¼Á UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 8:00 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ MAzÀÄ fÃ¥À £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÁ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vɯÉAiÀÄ »AzÀÄ UÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¢Ã°¥À EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¨sÀÄdPÉÌ §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ.  ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ PÀĽvÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è d»gÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/14 PÀ®A  489 (J) (r)(E),420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/04/2014 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¹¦L ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ ©. gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ JA.UÀt¥Àw G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 2) ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ G: UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁj ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ±ÁªÀÄgÁd¥ÀÆgÀ(CUÀæºÁgÀ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV  2330 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr SÉÆÃmÁ £ÉÆÃlÄ vÀAiÀiÁåjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) D£ÀAzÀ vÀAzÉ gÉÆé£À ¸Á: a¢æ, 2) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: J¯Áè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ 3) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀÄÄPÀvÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: jAUÀ gÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CA§®V ¸Á: jAUÀgÉÆÃqÀ UÀÄA¥Á 5) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸Àà¥Á PÉÃj ¸Á: ±ÁªÀÄgÁd¥ÀÄgÀ(CUÀæºÁgÀ) gÀªÀjUÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,85,500/-gÀÆ.,  £Á®ÄÌ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¹¦AiÀÄÄ, MAzÀÄ ªÀiÁ¤lgï, MAzÀÄ Qà ¨ÉÆÃqïð, MAzÀÄ ªÀi˸ï, MAzÀÄ ¦æAlgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌöå£Àgï MAzÀÄ ¸ÀÆlPÉÃ¸ï ¨ÁPïìzÀ°è PÀgÉAmï ªÀĶ£ï eÉÆvÉ ªÉǯïÖ «ÄÃlgï C¼ÀªÀr¹zÀÄÝ, MAzÀÄ PÁl£ï gÉÆïï, ºÁUÀÄ £ÉÆÃlÄUÀ¼À ¸ÉÊf£À ©½AiÀÄ ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ PÉ«ÄPÀ¯ï, qÀ©âUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÛUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.  
©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27/04/2014 gÀAzÀÄ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆÃA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉƦvÀgÁzÀ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÃgÉ ªÀ:30 ªÀµÀð G:QgÁuÁ ªÁå¥ÁgÀ eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:CUÀæºÁgÀ. ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÉÃgÉ ªÀ:25 ªÀµÀð G:PÀÆ° PÉ®¸À eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:CUÀæºÁgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ  180 JªÀiï.J¯ï. £À ªÉÄPÀ qÉÆ£Á®Ø £À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® 10,  CA.Q. 1,150/-gÀÆ. 2) 180 JªÀiï.J¯ï. £À M¯ïØ «¹Ì 9 ¥ÁåPÉlUÀ¼ÀÄ  C.Q-504/-gÀÆ. 3) 180 JªÀiï.J¯ï. £À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 28 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA.Q-1,400/-gÀÆ., 4) 90 JªÀiï.J¯ï. £À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¥Áè¹ÖPï£À 9 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.-225/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 3,279/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ.  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-

¢:27/04/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ  ©ÃzÀgÀ ¨sÁf ªÀÄArAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉƦvÀgÁzÀ 1)dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀ:30 eÁ:ºÀÆUÁgÀ G:ºÀÆ«£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:PÀAUÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ:f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ PÁåj¨ÁUï£À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV  CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï. £À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ 26 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ CA.Q. 1800 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/14 PÀ®A  394, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 ¢£ÁAPÀ 27-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0630 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÉÃR £Á¹Ãgï vÀAzÉ ±ÉÃR SÁ°Pï ZÁªÀŸï, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀèPÀð r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ ªÀÄ£Áß-J-SÉÃ½î ¨ÁæöåAZï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.3-1-120 ¥À£À¸Á® vÁ°ªÀiï ©ÃzÀgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɼÉAiÀÄ ±ÉÃR eÁ¥sÀgï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á¨ï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C°§jzï ¸À§â® §jÃzï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°è MAzÀÄ QgÁuÁ CAUÀr¬ÄAzÀ PÀÆ®ræÃAPÀì vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj C°§jzï ¸À§â® §jÃzï UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ E§âgÀÆ EgÁ¤ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ  ±ÉÃR eÁ¥sÀgï EªÀjUÉ UÉÃn£À M¼ÀUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ £ÁªÀÅ E§âgÀÆ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, M§â£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ F PÀqÉ JPÉ §A¢j CAvÁ PÉý £À£ÀUÉ M§â£ÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ JµÀÄÖ ºÀt EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ gÀArªÀÄPÀÌ¼É ºÀt & ªÉƨÉÊ® PÉÆqÀÄ CAvÁ E§âgÀÄ EgÁ¤ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §®UÀtÂÚ£À, JqÀPÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀPÉÌ £À£Àß UɼÉÃAiÀÄ ±ÉÃR eÁ¥sÀgï EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E§âgÀÄ £ÀªÀÄUÉ UÀÄA§d PÀqÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÉÄÊPÉÆæªÀiÁåPÀë PÁå£Àé¸ï ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ £ÀA. 9916805726, 09032440317 £ÉÃzÀÄ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ D£ÀAvÀgÀ £À£Àß Q¸ÉÃAiÀÄ°èzÀÝ 1500/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÉÃR eÁ¥sÀgï EªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 50/- gÀÆ. PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÉÛà £ÀªÀÄUÉ J¼ÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ EgÁ¤ d£ÁAUÀzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ CAzÁdÄ 25-26 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £ÁªÀÅ £ÉÆÃrzÀ°è UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛãÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/14 PÀ®A 380 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ:24/04/2014 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà EPÁâ®Ä¢Ý£ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ UË¸ï ¸Á:CºÀäzÀ¨ÁUÀ UÉƯÉÃSÁ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ »jAiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ CºÉvɱÁªÉƢݣï EvÀ£ÀÄ zÀĨÉÊ£À°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀzÀªÀ£ÁzÀ ªÉƺÀvɱÁªÉƢݣï EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪À£ÁzÀ EªÀiÁzÀĢݣï EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀ£À°è EgÀÄvÁÛ£É. ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è £À£Àß aPÀ̪ÀÄä¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ  EgÀĪÀ gÉÊ°UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀAiÀiÁågÁVzÉÝêÀÅ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 27/04/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ JA¢£ÀAvÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀw ®wÃ¥sÀĤ߸Áì ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ EªÀiÁzÀÄ¢Ý£ï ªÀÄƪÀgÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÉêÀÅ. ¨ÉùUÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ »A¢£À ¨ÁV® ºÀwÛgÀ Kgï PÀÆ®gï ElÄÖ AiÀiÁªÁUÀ®Ä vÉgÉzÉ EqÀÄvÉÛêÉ. £Á£ÀÄ n.«. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ 0030 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ JZÀÑjPÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 28/04/2014 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ £À£Àß ºÉAqÀw ®wÃ¥sÀĤ߸Áì ¨ÉÃUÀ£É JzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À C®ªÀiÁj vÉgÉ¢zÀÄÝ EvÀÄÛ DUÀ £À£Àß ºÉAqÀw £À£ÀUÉ J©â¹zÀ¼ÀÄ DUÀ £ÁªÉ®ègÀÆ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ 1) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ £ÉPÀè¸ï 55.17 UÁæA C||Q|| 1,50,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 2) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸Émï Q« jAUï ¸Émï 10.74 UÁæA 30,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 3) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸Émï ¥ÉAqÉAmï 11.75 UÁæA 33,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 4) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ZÉÊ£ï 5.35 UÁæA 15,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 5) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸Émï Q« jAUï 7 UÁæA 20,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 6) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¸Émï Q« jAUï 5.50 UÁæA 15,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 7) §AUÁgÀzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¸Émï gÀhÄĪÀÄPÁ 15 UÁæA 40,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ, 8) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 110.51 UÁæA §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QêÀÄvÀÄÛ 3,03,000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,00,000/- gÀÆUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 5,03,000/- gÀÆUÀ¼ÀzÀÄÝ E¢ÝgÀĪÀ¢®è. ¢£ÁAPÀ 28/04/2014 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmɬÄAzÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉgÉzÀÄ EgÀĪÀ »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ¥ÁåAnUÉ EgÀĪÀ QðUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ F ªÉÄð£À §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á¨ï ªÉÄÃuÉzÁ¼ï ,ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ:ªÀÄĹèA, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:PÁn¨É¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀĸɣÀ©Ã ªÀAiÀÄ:38ªÀ, FPÉAiÀÄÄ  ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¥ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÁªÀÅ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ E.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:26-04-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £É®Äè PÉƬÄÝzÀÝ ºÀÄ®è£ÀÄß vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ºÀwÛgÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, SÁ£ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹ gÁwæAiÉįÁè ¤zÉÝ PÁ¬Ä¹zÀÄÝ, ªÁAwAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¢£ÁAPÀ:27-04-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.08/2014 ,PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                                        ªÀĺÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ªÀ-46 ªÀµÀð eÁ-dAUÀªÀÄ G-¸ÀºÀ²PÀëQ ¸À.¥Áæ.±Á¯É ¤ÃgÀªÀiÁ£À«
¸Á-ªÀÄzÀÄj vÁ-DzÉÆä f-PÀ£ÀÆð¯ï ºÁ.ªÀ.-¤ÃgÀªÀiÁ£À« vÁ-ªÀiÁ£À«
FPÉAiÀÄ  ಮಗ¼ÁzÀ ಶಿವಗೀತಾ ಈಕೆಯ ಲಗ್ನ ಇದ್ದು, ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನುಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನು ಮತ್ತು ನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಎಸ್ ಹೆವ್ಯಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಂ.ಕೆಎ-36/ವೈ-5086 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀರಮಾನವಿಯ ಸಿರವಾರ ಕಡೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನಗೆ ವಾಹನದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014 gÀAzÀÄ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರಾಯಿ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನೀರಮಾನವಿಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೇ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ ಸೈಡ್ ಬಲಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಎಸ್ ಹೆವ್ಯಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಬಿದ್ದೆವು. ಅಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್‌‌ನ ಬಲಭಾಗದ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಬಲಗಡೆ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದು, ನಾನು ಬಾಯಿಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಬ್ರೆಕ್ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಳಿದು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ವಿನೋಧಕುಮಾರ್ , ನೀರಮಾನವಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬಸವ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಕುಂಭಾರ್ , ಆಂಜನೇಯ ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ವಡ್ಡರು ಇವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೋಡಲು ಬಲಸೊಂಟದಿಂದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಲತೊಡೆ ಸಂಧಿನಿಂದ ಗುಧದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಸೀಳಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲವೃಷಣ ಗಾಯವಾಗಿ ಬೀಜ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಒದ್ದಾಡಹತ್ತಿದನು. ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ನೋಡಲು ಸೋನಾಲಿಕಾ ಇಎಲ್ 740 ನಂ.ಕೆಎ-36/ಟಿಎ-1621 ಇದ್ದು, ಕೆಂಪುಕಲರಿನ ಟ್ರಾಲಿ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಬರೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ  ವಿನೋಧಕುಮಾರ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೀರಮಾನವಿ ಬಸ್‌‌ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಜೀಪನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-40 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.124/14 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
                ಫೀರ್ಯಾದಿ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ : ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÄ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á : »gÉÃPÉÆÃmÉßÃPÀ¯ï FvÀ£À ಮಾವನ ಮಗನಾದ ವೀರೇಶ ತಂದೆ ಅಮರೇಶ ಈತನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಚಕ್ಕಪ್ಪನು ಜವಳಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕುರಿತು ವೀರೇಶನು ದಿನಾಂಕ 27-04-14 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ  10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸಿ.ಡಿ. ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ವೈ-2114 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.  ಪುನ: ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿರೇಕೋಟ್ನೇಕಲ್ ಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನ ಎದುರಾಗಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-50 ಎಂ-62 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ GªÉÄñÀ ªÀĺÉÃAzÀæ ªÀiÁåPïì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-50 JA-62 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀÄgÀ§UÉ vÁ : dvÁÛ f: ¸ÁAVè (ªÀĺÁgÁµÀÖç)  FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಹೊರಟ ವೀರೇಶನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವೀರೇಶನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ,. ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದು, ಬಲಗೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರುಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವೀರೇಶನನ್ನು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ರಿಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು,. ಆತನನ್ನು ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಈ ಅಪಘಾತವು ಮಹೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-50 ಎಂ-62 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಉಮೇಶನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.125/14 ಕಲಂ 279,337, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ- 26-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄjUɪÀÄä ¢©â vÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀÆgÁ £ÁAiÀÄÌ 36 ªÀµÀð eÁw.®ªÀiÁt G;- ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á;- ªÀÄjUɪÀÄä ¢©â vÁAqÁ  FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ,   DgÉÆævÀgÁzÀ 1]¥Á®¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå PÀįÉÃðgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ D. £ÀA, 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 zÀªÀgÀÄ ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÝPÉÌ E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ F vÁAqÁzÀ°èzÀÄÝ  ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛÃj £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2014. PÀ®A- 143, 147, 504, 323, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     ¢£ÁAPÀ:26.04.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ PÀÆqÉè¥Àà PÀ£ÁߥÀÆgÀºÀnÖ, 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÉÄUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ  ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦qÀتÀé UÀAqÀ PÀÄ¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 04 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á. ªÉÄUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ®è EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆA¢UÉ AiÀiÁPÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛAiÀįÉà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ¼Éà JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ.  £ÀAvÀgÀ ¦qÀتÀé FPÉAiÀÄÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/14 PÀ®A. 143, 147, 148,323, 324, 504 gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
             ¢£ÁAPÀ: 27.04.2014  gÀAzÀÄ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೋತ್ನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಎನ್ನುವವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜೀನೂರು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ 1) §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ §tfUÀ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ ªÀÄAqÀ®A UÀlÄÖ vÁ: UÀzÁé® f: ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ (J¦) 099512260762) ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ¥ÀÄAqÉ¥À°è ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ §tfUÀ G : ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á : ºÀ£ÀĪÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ : f : gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 9483131059  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ  MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåPïì læPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36 J-7163 C.Q.gÀÆ. 1,00,00/- ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ನೋಡಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ವಿಷಯವು ನಿಜವಿದ್ದು, ಪಂಚರಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು CzÀgÀ°èzÀÝ  1) MAzÀÄ §Ä¯ÉgÉÆà ªÀiÁåPïì læPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-36 J-7163 C.Q.gÀÆ. 1,00,000/- 2) 16 UÉÆÃt aîUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ aîzÀ°è 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî 100 ¥ÁåPÉmï £ÀPÀ° ©ÃdUÀ¼À ¥ÁåPÉmï UÀ½zÀÄÝ MlÄÖ 1600 ¥ÁåPÉmï UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ.300/- AiÀÄAvÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 4,80,000/-3] 09 ¥Áè¹ÖPï UÉƧâgÀzÀ aîUÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ aîzÀ°è 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî £ÀPÀ° ©ÃdzÀ 100 ¥ÁåPÉmï UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 900 ¥ÁåPÉmï MAzÀÄ ¥ÁåPÉmï UÉ gÀÆ.300/- AiÀÄAvÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 2,70,000/-4) CzsÀð UÉÆÃtÂaîzÀ°è 450 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀî BALLOGURD-II 32 £ÀPÀ° ©ÃdUÀ¼À ¥ÁåPÉmï MAzÀPÉÌ gÀÆ. 300/- gÀAvÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 9600/- »ÃUÉ MlÄÖ 7,59,600/-  5) 5 °ÃlgÀ £À ©½ PÁå£ï ¬ÄzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É GAUCHO-600FL SEED DRESSING CAvÁ EzÀÄÝ, PÉøÀj §tÚzÀ PÉ«ÄPÀ¯ïì °PÀéqï ¸Àé®à EgÀÄvÀÛzÉ.6) MAzÀÄ °ÃlgÀ£À ¥Áè¹ÖPï ¨Ánè, CzÀgÀ°è PÉøÀj §tÚzÀ PÉ«ÄPÀ¯ïì °PÀéqï EgÀÄvÀÛzÉ.  7) JgÀqÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÉÊf£À ¥Áè¹ÖPï l¨ï, CzÀgÀ°è §tÚ PÀ°¸À®Ä G¥ÀÄAiÉÆÃV¹zÀÄÝ, 8) MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ PÀ®j£À ¸ÀtÚ §PÉmï
9) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄUï 10) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ¥ÀÄnÖ. 
EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ಜಪ್ತಿ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸದ್ರಿಯವರು ಇಬ್ಬರು ನಕಲಿ ಬೀಜದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗೆ 300/- ಯಂತೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ರೈತರು ಬೆ¼É ನಾಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವವರಿದ್ದು, ಸದ್ರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 126/2014 ಕಲಂ 420 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2014 gÀAzÀÄ 57¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರತ್ನಕರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮುರಮೆ ಸಾ: ಸಂಗೋಳಗಿ [ಸಿ] ರವರ  ಸೊದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಈತನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಕಾಂತಪ್ಪ  ತಂದೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಕಾಣಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಪಂಚಮ್ಮ ಇವಳನ್ನು ಕರದುಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ 10-12 ದಿವಸಗಳು ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಕಾಂತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜಂಬಗಾ  ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಾರೂಡ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ತುಮಕೂರಿಗೆ  ಹೋಗಿ ಅನೀಲಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಉರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚಮ್ಮಳಿಗೆ  ಅವರ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಕಾಂತಪ್ಪಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂದಿಕರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧೀಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೊದರ ಮಾವನ ಮಗನಾದ ಸುನೀಲಕುಮಾರನು ಅನಿಮಾನ ಆಸ್ಪದವಾಗಿ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 26/04/2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೊದರ ಮಾವ ಮದುಕರರಾವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕುಪೇಂದ್ರರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಬಿರೆದಾರ ರವರುಗಳೂ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವರಾವ ಬಿರೆದಾರ ರವರ ಹೊಟೇಲ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ @ ಕಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಕಾಣಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದೆ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಅಕ್ಕಾಣಿ . ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶಾ ಬಿರೆದಾರ ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶ್ಯಾ ಬಿರೆದಾರ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ 6 ಜನರು ಅವರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲಕುಮಾರನಿಗೆ ನಾವೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೇವೆಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾ ಬೈದ್ದು ಜೀವದ  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕುಪೇಂದ್ರ ರಾವ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಬಿರೆದಾರ  ರವರುಗಳು ಕೂಡಿ ಬಲಭೀಮ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಬಿರೆದಾರ ರವರುಗಳು ಕೂಡಿ ಜಗಳಾ ಆಗುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ.ನಂತರ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27/04/2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0830 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬದಬದ ನಾಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸುರೇಪಾನ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಿತ್ತಿಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಲದ ಬಂದಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಕುಲೀತಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಗುಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ  ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ಕೈಯ ಎರಡು ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹಿಡಿದು  ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಡಬ್ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು  ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಧಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಎತ್ತುಗಳ ಸಾವು :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27-04-14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 171/2 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಜೋಡೆ ಎತ್ತುಗಳು :ಕಿ: 1ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ಕಟ್ಟಿದ್ದು  ಒಮ್ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಿಡಲು ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಸಪ್ಪಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ಕೆಳೆಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಜೋಡು ಎತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಡಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳು ಕಾಲು ಕೆದರುತ್ತಾ ಒದರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಘಟನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಡಬರಿ ಸಾ : ಕೊಳಕುಂದಾ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ:ಹಾಗರಗಾ ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹಾ:ವ:ಜೆ.ಆರ್.ನಗರ ಅಳಂದ ರಸ್ತೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು  ದಿನಾಂಕ:29-11-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಸ್ಟಾರ ಸಿಟಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-32 ಆರ್-7682 CHESSI NO.MD625KF5461G93758 ENGINE NO.AFSG61537445 ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದು ಅ.ಕಿ.15000/-ರೂ ನೇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:30-11-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂಥಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 27.04.2014 ರಂದು 10.30 ಗಂಟೆಗೆ  ರಂದು ಶ್ರೀ ಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಬೊಮನಳ್ಳಿ ಸಾಃ ಶಹಾಬಜಾರ  ಕಟಗರಪುರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ತಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರ ಮದುವೆಗೊಸ್ಕರ ಖಣದಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ಕಟಗರಪು ಶಹಾಬಜಾರದ ಸಂಜಯಸಿಂಗ  ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಮುಂದಿರುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೊ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಕರಿಷಮಾ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಃಕಿಃ 90 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.