Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, April 2, 2009

Raichur District Reported Crimes: ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï JwÛ£À §ArUÉ rQÌ ¸ÀªÁgÀ£À ¸ÁªÀÅ:


¢£ÁAPÀ:31.03.2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁAqÀÄ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, 30 ªÀµÀð ¸Á: ºÀgÀ« FvÀ£ÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÉrØAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.J¦.26, r.3378 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀ¥ÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß ¤AUÀªÀÄä ¢£ÁAPÀ:01.04.2009 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ £ÀA.101/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV ¸ÀªÁgÀ¤UÉ UÁAiÀÄ:


¢£ÁAPÀ:31.03.2009 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàÀ£ÀÄ ¨Á§Ä ªÀÄ®¨ÁjgÀªÀgÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À°ègÀĪÀ CªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ aªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M«ÄäAzÀÉƪÉÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ UÁr ¹Ìqï DV PɼÀUÉ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ D£ÀAzÀ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.100/09 PÀ®A 279, 337L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Bidar District Daily Crime Update 02-04-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-04-2009
ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ : ºÉÆ®zÀ°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr
ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/09 PÀ®A 447, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 01-04-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CuÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà aPÀÌ£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà aPÀÌ£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ°è vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîjAzÀ aPÀ£ï CAUÀr nÃ£ï ªÀÄÄjzÀÄ 5 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ
ª
ÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 01/04/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ²æà JªÀiï.r E¨Áæ»A vÀAzÉ JªÀiï.r E¸Áä¬Ä¯ï aPÀ£ï CAUÀr ªÀiÁ°PÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 27/03/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀiÁAUÀgÀ ªÁr d£ÀgÀÄ £À£Àß aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ nÃ£ï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀĸÀAUï ¥ÉÆÃmÉð§¯ï n.«. C.Q. 5000/-, ¨ÁèAPÉl ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000 gÀÆ. UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîjAzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ªÉÆÃlgÀ PÀ¼ÀªÀÅ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢ : 01/04/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÀÄPÀgÀgÁªÀ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 20/3/09 gÀAzÀÄ ²æà PÀ®è¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð G-¨ÉÆgÉªÉ¯ï ªÉÄPÁå¤PÀ ¸Á- ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¹vÁ¥sÀ¯ï PÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆgɪɮ ªÉÆmÁgÀ ¸ÀÄlÖ PÁgÀt j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ MAiÀiÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 21/3/09 gÀAzÀÄ ¨ÉÆgÀªÉ®¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ vÉUÉzÀÄ j¥ÉÃj PÉÆnÖzÀÄÝ ¨ÉÆgÀªÉ® ªÉÆmÁgÀ JvÀÄÛªÀ «zÀÄåvÀ ZÁ°vÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C.Q.15000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆmÁgÀÄ C¯Éè EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/3/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ C°è PÉ®¸ÀPÉÌ ²æà ¨Á§Ä vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà vÉÆÃlUÁgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä D AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C°è EgÀĪÀÅ¢®è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ : E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MªÀð¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/09 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á: gÀªÀÄuÁ vÁAqÁ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/03/2009 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ vÁAqɬÄAzÀ gÀªÀÄuÁvÁAqÁPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÉAiÀÄ°è ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ C¥Á¢üvÀgÁzÀ J1 ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀëöät J2 ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ xÁªÀÅæ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéñÀ¢AzÀ EUÉÆvÀÄÛ ¹QÌ¢AiÀiÁ ¸ÀƼɪÀÄ£ÀUÉ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §®UÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrzÁUÀ PÉÊGUÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀAiÀÄ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ G©âzÀUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÁV DgÉÆæ¹ : ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ºÁUÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ dUÀ¼À ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR®Ä

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/09 PÀ®A 323, 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà R°Ã¯ï vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; SÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §PÀÆìzÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯É¸Á§ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; SÉÃqÀ EªÀgÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÀgÀ JªÉÄäUÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ ¤ÃªÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/04/2009 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÉÊvÀÄ£À© UÀAqÀ §PÀÄì«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï G; ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á; SÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ R°Ã¯ï vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-04-2009 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: ºË¹AUï PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 30-03-09 gÀAzÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃlð PÉ®¸À PÁgÀå ºÁUÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. PÉ.J-38 JA-2772 ªÀiÁgÀÄw-800 PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 31-03-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C°è CzÀÄ EgÀ°¯Áè, AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30/31-03-09 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁwæ ªÉÃ¼É eÁ° ºÀjzÀÄ CAUÀrUÉ £ÀÄVÎ C®ªÀiÁgÀ¢AzÀ 15 ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁåAPÀ ZÉPï PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 75/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2/04/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ £ÁUÀĪÁ¯É 30 ªÀµÀð G. CqÀvï CAUÀr ¸Á/ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ¸ÀzÀå J¦JA¹ AiÀiÁqÀð ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/04/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ UÉÃmï ªÉÄð£À eÁ°¬ÄAzÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ£ÀÄß »A¢£À ¨ÁV°¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ 15,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À ZÉPï UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBAGRA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ:¢:01-04-09gÀAzÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¯Áj £ÀA.PÉJ32/9346 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¨ÉtÆÚgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉçƧ ±ÉÃoÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹ ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj ªÉÄðzÀÝ ²æà avÁÛªÀ° vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâÝãÀ UÀuÉãÀªÀgÀ ¯Áj¬ÄAzÀ fÃV¢zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀÄ»§Æ§£ÀÄ PÀ°è£À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ avÁÛªÀ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀÄgÀ«ÄlPÀ¯ï oÁuÉ:¢. 01-04-09 gÀAzÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Àà ¸Á|| PÀAzÀPÀÆgÀÄ vÀ£Àß mÉA mÉA £ÀA. PÉ.J.33 4414 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß D®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ UÀÄgÀ«ÄlPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

E¹Ãl eÉÆÃeÁl ¥ÀæPÀgÀt :

©üà UÀÄr ¥ÉưøÀ oÁuÉ : ¢:01/04/09 gÀAzÀÄ ©üªÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr ¹zÁÝgÉÆÃqÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ zsÀªÀÄðtÚ ºÀ½PÀnÖgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JA.r.ºÀÄ°ªÀĤ r.ªÁAiÀiï.J¸ï.¦ AiÀiÁzÀVÃgÀ G¥À«¨sÁUÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1.ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ªÀ£ÀzÀÄUÀð 2.§¸ÀªÀgÁd vÀA. ¸ÀAUÀtÚ ¥Áån ¸Á:¢VÎ 3.ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ PÉÆAqÉzÀ ¸Á:±ÀSÁ¥sÀÄgÀ,4.ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ¸Á:©üÃUÀÄr PÁåA¥À, 5.±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà 6.¤AUÀtÚ ¸Á: ºÉÆøÀPÉÃgÀ7.gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á:ªÀ£ÀzÀÄUÀð 8.¨Á§Ä UËqÀ ¸Á:ªÀÄgÀPÀ¯ï 9.«oÀ® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á:±ÀSÁ¥sÀÄgÀ 10.gÀqÉØ¥Àà UËqÀ ¸Á:GPÀÌ£Á¼À 11.¸ÁºÉçUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UËqÀ 12.zsÀªÀÄðtÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀĨtÚ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á:±ÀSÁ¥sÀÄgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ 3070/-52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ 1ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¸Éìöʸï PÀA¥À¤AiÀÄ 1 ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼ÁzÀ PÉJ33/ºÉZÀ4658, PÉJ33/ºÉZÀ801, PÉJ33/PÉ 9948, PÉJ33/ºÉZÀ3185, PÉJ27/E5051, PÉJ33/ºÉZÀ8145, PÉJ33/ºÉZÀ2365, PÉJ33/E6745, PÉJ33/eÉ606, £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£À
UÀÄr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ UÀÄqÁè£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆmÉï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¨ÉüÀÆgÀÄ, EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¨É¼À«£Á½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É¼À«£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀĪÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛvÀÄÛ. mÁåAPÀgÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀiÁgÀÄw PÁj£À §®¨sÁUÀPÉÌ gÀ¨sÀ¸À¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ PÁj£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÁj£À ZÁ®PÀ ¸ÉÃj E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ½AzÀ PÀĽvÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝgÀÄ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ mÁåAPÀgï £ÀA. PÉ.J 25/ J. 5625 CAvÁ EzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀgÀ ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÇgÀ Nt ºÀħâ½î CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀÄw PÁgï £ÀA. PÉ.J 34 /JA. 6414 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä 1] gÀvÁßPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï UÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: eÉÊ£ï ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À 2] PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀAiÀi: 30 ªÀµÀð ¸Á: «Ä¯ÁègÀ¥ÉÃl §¼Áîj CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀgÀ ¸Á: PÀȵÁÚ¥ÀÇgÀ Nt ºÀħâ½î EªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï .«. ²ªÀAiÉÆÃV ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß 13/09, PÀ®A. 337, L¦¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 31-03-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÁUÀÆ ªÁ¸À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÉ.J¯ï.JA EªÀgÉÆA¢UÉ »gÉùAzÉÆÃV 33 PÉ.« ¯Éʤ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉPÀì£ï D¦üøÀgï PÀ¯ÉäñÀ gÀªÀgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯Éʣ藍À PÀgÉAmï PÀ£ÉPÀì£ï vÉUɬĹ PÀgÉAl E®èªÉAzÀÄ RavÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ »gÉùAzÉÆÃV 33 PÉ.« ¯Éʤ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä PÀA§ªÀ£ÀÄß ºÀwÛ ªÀAiÀÄgï £ÀÄß J¼ÉAiÀÄĪÁUÀ, DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀA¢ ¥sÀQÃgÀ¥Àà aPÀÌUËqÀæ, »gÉùAzÉÆÃV 33 PÉ.« ¸ÉÖõÀ£ï D¥ÀgÉÃlgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÉE© E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ¸ÀzÀgÀ ¯Éʤ£À PÀgÉAl ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ PÀgÉAl ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ£À vÉÆqÉUÀ¼À°è UÀļÉîUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¤±ÀåPÀÛ£ÁV D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà C§Äݯï gÀeÁPï J.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¢: 01-04-2009 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà §Ar EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35 PÉ-6910 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀ«ªÀÄoÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ PÉJ¸ï Dgï n¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-37 J¥sï-83 §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.