Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 6, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  


zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£ zÉêÀgÀUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà 50 ªÀµïð £ÁAiÀÄPÀ FPÉUÉ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦qïì gÉÆUÀ EzÀÄÝ DzÉ £ÉƪÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ-1-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 19;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ zÉêÀgÀUÀÄqïØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝÀjAzÀ DjPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæ gÁAiÀiÁZÀÆjUÉ ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ ¢: 05.11.2011 gÀªÀÄzÀÄ ¨É½UÉÎ 11;15 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈv¼ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¦AiÀiÁ¢ð EgÀĪÀ¢®è, CAvÁ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀªÀgÀÄ ¯ÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 32/2011 PÀ®A-174 ¹ Cgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


 

    ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀzÀÝ¥Àà 32 ªÀµÀð ¯ÁªÀiÁt MPÀÌ®vÀ£ÀÀ ¸Á;¦ÃgÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ( © UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ] FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-3-11-2011 gÀAzÀÄ 21;30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ °fUÉ ªÀiÁrzÀ GªÀiÁ¥ÀwAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV PÁ®ÄªÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ÃgÀ£ÀÄ ©lÄÖ HlPÉÌAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 9;30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀƪÀiÁjUÉ DzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Æ £Á£ÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÀÝ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À¥Àà UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà 45 ªÀµÀð,UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà Z˺Àt 40 ªÀµÀð E§âgÀÆ ,¯ÁªÀiÁt ¸Á;- ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ (© UÀuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄ)EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃjUÉ CqÀØ ºÁQ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ CªÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ EªÀvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¥Á½ EzÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆArj CAvÁ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ J¯Éà ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¤£ÀUÁ ¤ÃgÀÄ ©qÀAV®è¯Éà ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄPÉÆAwà ªÀiÁrPÉÆà ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¢uÁAPÀ: 05.11.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAz eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/ 2011 PÀ®A- 324 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 05-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ªÀÄjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 38 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä CAUÀr ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ D ªÉüÉUÉ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁåA¥ï vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ CAUÀr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ J¯É UÁéwV ºÀ£ÀĪÀÄ ¤£Àß C½AiÀĤUÉ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄUÉ ¨ÁåAQUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸À» ªÀiÁr¹¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ºÉüÀÄwÛ¯Áè KPÉ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÀºÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤«Ää§âgÀ£ÀÄß EªÀvÀÄÛ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄjAiÀĪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 189/2011 PÀ®A 323, 504, 506, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è vÀªÀÄä ºÉÆî MvÉÛ ElÄÖ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄ mÁæPÀÖgï Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ CªÀ¤UÉ PÀAw£À ºÀt ¨ÁåAQUÉ PÀlÖ®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ ¨ÁåAQ£ÀªÀgÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß MAiÀÄÄÝ ElÄÖPÉÆArzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ¸ÉÆêÀĪÀÄä¼ÀÄ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ¸À» ªÀiÁrzÀgÉ vÀÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©qÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁåAQUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°PÉÌ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉýj CAvÁ ºÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢: 05.11.2011 gÀAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è ¸ÉÆêÀĪÀÄä & gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÀjAiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 188/2011 PÀ®A 323, 504, 506, 109 gÉ/« 34L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ 30 ªÀµÀð ªÉÆÃa PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÁA¢£ÀUÀgÀ ªÀĹÌEªÀ¤UÉ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 3-4 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ ±ÁA¨sÀ« J£ÀÄߪÀ 6 ªÀµÀðzÀ ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DV¤AzÀ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ £À£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ C®è°è ºÉtÄÚUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV JgÀqÀ£É ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ°®è. PÁgÀt ¤Ã£Éß ¢£ÁAPÀ 04-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ £À£ÀUÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß J°èAiÉÆà QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ 14-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DUÀ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀÄ ºÉtÚ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ 25 ªÀµÀð ªÉÆÃa PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/11 PÀ®A 309 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

     ¢B 04-11-2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30UÀAmÉUÉ anÖ¨Á§Ä vÀAzÉ ZÀ®¥ÀwgÁªÀÅ eÁwB PÀªÀÄä ªÀAiÀÄ-49ªÀµÀð GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB CvÀÛ£ÀÆgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄåPÁåA¥ÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÁUÀ CvÀÛ£ÀÆgÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄåPÁåA¦£À°è CªÀgÀ eÉÆÃ¥ÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV CzÀgÀ°ènÖzÀÝ1] J£ï.¦.PÉ 10-26-26= 30 aî UÉƧâgÀ 2] 20 aî £ÁUÁdÄð£À AiÀÄÆjAiÀiÁ UÉƧâgÀ 3] ¸ÁégÀ læ¸ïÖ Qæ«Ä£À±ÀPÀ CzÀð °lj£À 20 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4] E£ÉìQÖ¸ÉÊqï UÀĽUÉUÀ¼ÀÄ [25 PÉ.fAiÀÄ 4 ¥ÁPÉÃl] 1 QéAmÁ¯ï 5] 4 ¨ÁåPÀ ¥ÀA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ 6] 1 ºÉÆÃAqÁ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄ ¸ÉàçAiÀÄgÀ ªÀIJ£ï 7] MAzÀÄ eÉÆÃ¥Àr J¯Áè ¸ÉÃj CAzÁdÄ Q.gÀÆ .92,200=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ §Æ¢AiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁætÂ-¥Áæt ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀ¢®è.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2011 gÀAzÀÄ anÖ¨Á§Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è C.¨É. C. ¸ÀA: 13/2011 gÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ 31.ªÀµÀð.eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ. G:-ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ.¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà §Ä¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:-06/11/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À°AUÀ¥Àà dªÀ¼ÀUÉÃgÀ-zÀqɸ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 2-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ §¸À°AUÀ¥Àà ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ''¯Éà ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ ZÉ¥Àà°UÀ½AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2011.PÀ®A.504,323,324,355 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

    CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà §Ä¢ºÁ¼À ªÀAiÀiÁ 24 eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄqÉÃzÀ ªÀAiÀiÁ 31.ªÀµÀð.ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ.¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÀ£ÀPÀdAiÀÄAw PÀ¼À¸ÀzÀ PÀÄA¨sÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-06/11/2011 gÀAzÀÄ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ°AUÀgÁAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÄ & EvÀgÉà E§âgÀÆ §AzÀÄ DªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà¤UÉ "¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉAmï PÉý°PÉÌ §A¢¢Ý K£ÀÄ" CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/2011.PÀ®A.504,323,324,¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢: 05-11-2011 gÀAzÀÄ 5-30 ¢AzÀ 6-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÆ gÉÆÃeÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà, 25ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀPÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¦£À ºÀ£ÀĪÀÄAvÀzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ PÉÃr£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà & £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃeÁgÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CqÀØUÀnÖ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ CªÀjAzÀ ©r¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀÄ, ¯ÉÆÃPÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÉñÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ gÉÆÃeÁ FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 364/2011. PÀ®A. 341, 354 gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢: 05-11-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ §ªÀiÁðPÁåA¥À ¤ªÁ¹ gÀ« vÀAzÉ PÀ£ÀßAiÀÄå 38ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀܤzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ£ÀÄ dégÀzÀ ¨sÁzÉAiÀÄ°è mÁtÂPÀ(OµÀ¢) JAzÀÄ w½zÀÄ UÀzÉÝUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà aQvÉì PÁ®PÉÌ 5-45 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 36/2011. PÀ®A. 174 ¹ DgÀ ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 05-11-2011 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JAPÉÌ J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÁðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. vÀÄ«ðºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀr qÀ©âAiÀÄ°è «¹Ì ©ÃAiÀÄgï gÀªÀiï JA§ MlÄÖ 3870/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA190/11 PÀ®A. 32,34 PÉ.E AiÀiÁPïÖ: gÀĪÁUÀ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. .

¢£ÁAPÀ:- 05-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAd½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è M§â UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆæüvÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 3 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 45 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 225/- ªÀÄvÀÄÛ 250 UÁæA ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï CA.Q. gÀÆ. 100/-, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.30/- ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï SÁ° vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2011 PÀ®A:- 273, 284, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ, C.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-05-11-2011 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°èAiÀÄ vÀ£ÀÄeÁ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉAlgïzÀ°è C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß, ªÉÆèÉʯïUÀ½UÉ qË£ï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁr¯ÁUÀÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ¥ÉÆæ¨ÉñÀ£Àj, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C®èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: w¥ÀàtÚ, 22ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, G: PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï ¸Á: ¥ÀmÉïï Nt zÉêÀzÀÄUÀð.JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ C²èî avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆèÉʯïUÀ½UÉ qË£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀiÁ¤Ãlgï C.Q.5000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.253/2011 PÀ®A- 292(2)(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2011 gÀAzÀÄ 122 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. : ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಬನಶಂಕರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ ಸಾಹೇಬ ಹಾಗೂ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ತಂದೆ ನಬೀಸಾಬ ಸಾ: ಬನಶಂಕರಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಿ : 29/10/2011 ರಂದು ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ 21.5ಎ ಮತ್ತು 21.5ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ಎಂಬ ಸೆರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 21,5 ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ ಹಾಗೂ ಸುಲ್ತಾಸಾಬ ನಬಿಸಾಬ ಅಂತಾ ಎಂಬವವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಯಿಂಟ ಪಟ್ಟಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡು 25 ಗುಂಟೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 50 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ನಂ 21. 5ಎ ರಲ್ಲಿ ಗುರಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮುದ್ದಿನ ಎಂಬವರು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಮೀನು ನನ್ನದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿಂದಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 21.5ಬಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ಎಂಬುವವನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಮೀನಿನ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂತಾ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ : 30/10/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೇ ನಂ 21.5ಎ ಮತ್ತು 21.5ಬಿ ನೇದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಉಭಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ಒಂದನೇ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಜಮೀನಿನ ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಗಾಡಿ ಶಾಂತಿಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕದಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂವ ಸ್ಟಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 194/2011 ಕಲಂ 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ .

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ. :
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಬೀನಾ ಗಂಡ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 7990/7ಎ ನಯಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಮಿಜಗುರಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾದ ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರದ ಎಮ್.ಎ. ರಹೀಮ ವಕೀಲರು ಗೋದಾಮ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಳೇ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರಿದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ ದಿ : 01/11/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1:00 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 10,000=00 ರೂ ನಗದು ಹಣ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಗೋದಾಮಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋದನು. ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಳೆ ಸಾಮಾನು ಮಾರಿದ್ದರ 50,000=00 ರೂ ನಗದು ಹಣ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಮತ್ತು ದಿ :01/11/2011 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಪಿ.ಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹ್ಮದ ಖಾಸಿಂ ತಂದೆ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಇವನು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಹ್ಮದ ಖಾಸಿಂ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವನು ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹುಡಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 196/2011 ಕಲಂ : ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಎಎಸ್.ಐ ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ 02/11/2011 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 5.00 ಪಿಎಂ ಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಚಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ ಸಿಪಿಸಿ 1431 ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಸಂಚಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದಾಗ ದರ್ಗಾ ಬೇಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅದರ ಮೇಲೆ 3 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವರನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಲೇಂಡರ ಕೆ ಎ 32 ಯು 8151 ನೇದ್ದು ಇದ್ದು ಸಿಲ್ವರ ಬಣ್ಣದು ಠಾಣೆಗೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಠಾಣೆಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಚಾಳಕನ ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮುದ್ದಸರ ತಂದೆ ಮೌಲಾ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ: ತಡೋಳ ಹಾ||ವ|| ಮಟಕಿ ರೋಡ ಆಳಂದ ಅಂತಾ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರ ಸವಾರರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿದವರ ವಿರುದ್ದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ 257/2011 ಕಲಂ 471,472,420,468,34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-11-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-11-2011


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 216/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ¹AUÀÀ vÀAzÉ PÀ®Äè¹AUÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀAvÀSÉÃgÁ, f¯Éè: ¥sÀvÉÃ¥ÀÆgÀ (AiÀÄĦ), ¸ÀzÀå: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÆèÉÊ® £ÀA 08860628537 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆæ gÁºÀÄ® EA¥ÉPÀë L.¹.L.¹.L. ¨ÁåAPÀ ¸Á: UÉÆëAzÀ£ÀUÀgÀ PÁ£À¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆèÉʯï¤AzÀ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ¤¹zÉÝ£ÉazÀgÉ ¤ªÀÄä ªÉÆèÉÊ® ¥sÉÆãÀ £ÀA. 500000 f.©.¦. L.¹.¹. QæPÉl ¥ÉÆæà ªÉÆèÉÊ® CªÁqÀð Uɢݢj CAvÁ ¤ªÀÄä §ºÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À, E-ªÉÄî ªÀ£ÀÄß PÉÆrj ºÁUÀÆ ¤ªÀÄUÉ §AzÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä ¨ÁåAPÀ SÁvÉ CPËAl £ÀA. 20098134918 ¨ÁæöåAZÀ ªÀÄÄA§¬Ä F CPËAlUÉ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrj CAvÁ ªÀUÉÃgÉ ¦üAiÀiÁ¢vÀjUÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ »ÃUÉ CªÀjAzÀ MlÄÖ 45,750/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÀªÀÄä SÁvÉUÉ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ªÉÄðgÀĪÀ eÉÊ CA¨É UÁå¸ï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀA¥ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À.©.ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 4,200=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 04 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 213/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì J.¦.JA.¹ ªÀiÁPÉðl «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉÃqÉÆÃ¼É gÀªÀgÀ næÃrAUÀ PÀA¥À¤ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ =²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, J®ègÀÄ ¸Á: PÀÄgÀħSÉüÀV ºÁUÀÄ RlPÀaAZÉÆý, EªÀgÉ®ègÀÆ 3 J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ E¹àÃl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ J£À.©.ªÀÄoÀ¥Àw ¥ÉưøÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ MlÄÖ ºÀt 45,600=00 gÀÆ, 2) 52 E¹àÃl J¯É, 3) ««zsÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 02 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ²ªÁgÀzÀ ²ÃªÁf ªÁAiÀiï PÉƼÉîÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ®è vÀ£Àß JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀnÖ ªÀÄ®VzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£ÉßgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°è¯Áè £ÀAvÀgÀ EvÀgÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁrzÀÄÝ, «ZÁj¹zÀÄÝ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ C.Q. 35, 000/- £ÉzÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀıÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà CgÉÆrØ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ qÁå¤ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃj ZÉZÀð JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹zÁÝxÀð PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-2099 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ qÁå¤ FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 287, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/11/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á eÉÆüÀzÁ§PÉ ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁÕ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw, ºÀlUÁgÀ, ¸Á: UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¸ÉÆÃAiÀiÁ gÁ² ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ FvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÀ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJä£À »AzÉ ¸ÉÆÃAiÀiÁ gÁ² ©¼ÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ aî »rAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ°è zsÀƼÀÄ ©¼ÀzÀAvÉ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ AiÀÄAvÀæzÀ »AzÉ aî »rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀV£À ¥ÀzÀgÀÄ ¸ÀzÀj AiÀÄAvÀæzÀ ¥sÀAPÀzÀ ¨É®Ö£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆð ºÉÆÃqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄÄ PÀÄwÛUÉUÉ ¸ÀÄwÛ ¹ÃgɬÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÀjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀÄwÛUÉAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÆ »A¨ÁUÀzÀ°è, ¨É¤ß£À°è ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, EzÀPÉÌ AiÀÄAvÀæzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw FvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉ PÁgÀt ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2011 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 07-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁPÀðAqÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï¤AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥ÁPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄtÚ ¸ÀAUÀn ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ PÁgï £ÀA. qÀ.¦-09/©.ªÁAiÀiï-3015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ° ºÉÆgÀlÖzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ªÀiÁPÀðAqÉ¥Àà vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛVUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ N¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2011 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ:.

PÁwðPÀ ¸ÉPÀÆåjn PÀqɬÄAzÀ f,JA.Dgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉPÀÆåjn PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¨Á§Ä¯Á® vÀAzÉ UÀuÉñÀ¯Á® EªÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 05-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-30 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÆPÀ£À¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¨Á§Ä¯Á® EªÀgÀ vɯÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆUÀÄ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÀÆgÀwÛzÀÄÝ EªÀgÀ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÉ §¼ÁîjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

3] PÀĵÀÖV ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 20/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-11-2011 gÀAzÀÄ 08.30 ¦.JA.UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÄvÀðUÉÃj ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ ¸Á.ºÀUÉzÁ® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà ¯ÉAPÀ¥Àà vÀªÀÄzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀvÁæ¼À ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁPÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À vÁ,PÀĵÀÖV EªÀjUÉ EUÉÎ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ §ArAiÀÄ°èAzÀ ©zÀÄÝ §®UÁ°UÉ ¥ÉlÄÖªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ D ¥ÉlÄÖ ªÀiÁ¢zÀÝgÀÄ DUÁUÀ £ÉÆêÀÅ PÁt¸ÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ vÀÄA¨sÁ ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, F £ÉÆêÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 03-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ aPÀÌ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ E¯ÁdPÁÌV PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ §AzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀ®PÉÆÃmï PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À 04-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ¸ÀvÀå¥Àà J.¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ರಂಜಿತ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಸನಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುತ್ತೆದಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಸಂಗಡ ಬಂದು ಹೋಗುವದು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆನೆ ದಿನಾಂಕ: 03/11/2011 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಾದ ನಾಗರಾಜ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ , ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ರ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಸನಗುಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರ , ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಇವರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಸಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಸತೋಷ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖರ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ 04/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಾದ ನಾಗರಾಜ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ, ಶ್ರವಣ ಬೇವಿನಕಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಲೇಜು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಆಳಂದದಿಂದ ವಿ.ಕೆ ಸಲಗಾರ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗಾರ ಪಾಟಿ ಸಮೀಪ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರೇವಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ,ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ಮಾಹಾದೇವ ಜಾನಿ , ಶೇಖರ ತಂದೆ ಪ್ರಬು ಜಾನಿ , ಅನವೀರ ಜಾನಿ ,ವಿಕ್ರಮ ತಂದೆ ಪ್ರಬು ಬುಜುರ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬಸ್ಸ ನಿಲಿಸಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 255/2011 ಕಲಂ143.324,323,148,149,506,504,143,147)ಐಪಿಸಿ 3(I) 3(x) ಎಸಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಟಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ವಿಶ್ವ ಸನ್ಮತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸವಳೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಂತರಾಯ ಕರಕಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕುದರೆ, ಬಸವರಾಜ ಪಡಶೆಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾವಲೆ ರವರುಗಳು ಬಸವಂತರಾಯನು ಇದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿವೃತಿ ಹೊಂದಿ ರಿವೈಜಡ್ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ವಂಚಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಸ್ತಾವೇಜಗಳನ್ನು ನೈಜವೆಂದು ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಖೋಟಾ ಮೊಹರು ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮೋಸಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಸಾ: ಸಾವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಲಂದ ರವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 256/2011 ಕಲಂ 420,468,471,472, ಸಂ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಸಬೋ ಸಾ:ಜೀವಣಗಿ ರವರು ನಾನು ದಿ:05/11/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಕರಕಳ್ಳಿ ಸಾ:ನಾಲ್ವಾರ ಇವನು ಶಹಾಬಾದದ ಕೋರ್ಟ ದಾಟಿ 100 ಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನು ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ನಂ.ಕೆಎ-33 ಜೆ-1395 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ & ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಸದರಿಯವರು ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವದರಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ,ಎಡಗಾಲು ಪಾದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ;ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 166/2011 ಕಲಂ:279 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ :

ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ ದಿನಾಂಕ: 5-11-2011 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-20 ನಾನು ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ತಾಡ ತಗೆನೂರ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಉಕ್ಕಡ ಠಾಣೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎ.ಎಸ್.ಐ ಉಕ್ಕಡ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದೇನೆಂದರೆ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15 ನೇದ್ದರ ಹೊಲದ ಸಂಬಂಧ ಮೊದಲನೇಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನ, ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಾ: ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ, ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಸಾ: ಬೀದರ ಇವರುಗಳ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಸಜ್ಜನ, ಭೀಮಶಾ ಖನ್ನಾ, ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಂಟಿಕರ, ಶರಣಪ್ಪಾ ಕುದರಿಗಡ್ಡಿ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕುದರಿಗಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪಾ ತೆಳಗಿಮನಿ, ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಅಡಕಿ, ಬಾಬು ವೈಜಾಪೂರ, ರಾಮ ವೈಜಾಪೂರ, ಚನ್ನಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಜಗಪ್ಪಾ ವೈಜಾಪೂರ, ರಾಣೋಜಿ ವೈಜಾಪೂರ,ರಮೇಶ ವೈಜಾಪೂರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಅಡಕಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ವೈಜಾಪೂರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ದಿನಾಂಕ: 30/9/2011 ರಂದು ಇವರುಗಳ ಮಧ್ಯ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಆಗಿ ಮೊದಲನೇಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 188/11 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 447, 504, 506 ಸಂ: 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇಯ ಪಾರ್ಟಿಯರವರ ವಿರುದ್ಧ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 185/11 ಕಲಂ: 143, 147, 148, 447, 504, 506 ಸಂ: 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ: 15 ರ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರವಲ್ಲಿ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡಿ ರಕ್ತಪಾತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತತಾ ಭಂಗವುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಭವ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 203/2011 ಕಲಂ 107 ಸಿಅರಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ