Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, August 30, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-08-2019 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-08-2019

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 25/2019, PÀ®A. 419, 420, L¦¹ & 66(¹), 66(r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-01-2019 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0930 UÀAmɬÄAzÀ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ CAiÀiÁd vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀäzÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ C¥ÀjavÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉåUÀ¼ÁzÀ 1) 917026793104, 2) 919145026306 £ÉÃzÀªÀÅUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀA. 8867199604 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr PÉ©¹ (PÉÆ£ï §£ÉÃUÁ PÀgÉÆÃqÉÆ¥Àw)AiÀÄ 3 jAzÀ 4 ¸Á«gÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è 10 ªÀÄA¢UÉ DAiÉÄÌ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¤ÃªÀÅ M§âjzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¯Álj UÉ¢ÝgÀÄwÛj CAvÁ ºÉý UÉzÀÝ ¯Álj £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉƨÉÊ°£À ªÁlì¥ïUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¤ÃªÀÅ F Lr©L CPËAmï £ÀA. 0719104000182393 £ÉÃzÀPÉÌ 15,100/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ eÉÊ® ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ Lr©L ¨ÁåAQ£À J.n.JA.UÉ ºÉÆÃV ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è 15,100/- ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB 5 ¤«ÄµÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä ¯Álj ºÀt 25 ®PÀë qÁ®gÀ£À°èzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß gÀÆ¥Á¬ÄUÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä 25000/- gÀÆ. ºÀt Lr©L CPËAl £ÀA. 1011104000191241 £ÉÃzÀPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÉà Lr©L ¨ÁåAQ£À JA.n.JA.UÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ºÉýzÀ CPËAlUÉ 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä CzÉà L.r.©.L. ¨ÁåAQ£À J.n.JA zÀ°ègÀĪÀ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJ£ÀzÀ°è dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 15-20 ¤«ÄµÀUÀ¼ÁzÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¤ªÀÄUÉ ¯Álj ºÀwÛzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ ¤ªÀÄUÉ ¯Álj UÉzÀÝ §UÉÎ ZÉPï PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä £À£ÀUÉ K£ÁzÀgÀÆ RĶ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ JµÀÄÖ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ 10,20,30 ¸Á«gÀ PÉÆlÖgÀÄvÁÛgÉ, ¤ªÀÄUÉ JµÁÖUÀÄvÉÛ CµÀÄÖ PÉÆr CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ,  DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 10 ¸Á«gÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁªÀ CPËAmïUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ J¸ï©L CPËAmï £ÀA. 7939954888 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ£À G¸Áä£À UÀAd J¸ï©L ¨ÁåAQ£À J.n.JAzÀ°ègÀĪÀ ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJãÀzÀ°è D ªÀåQÛ ºÉýzÀ CPËAlUÉ 9800/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt dªÀiÁ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄäzÀÄ G½vÁAiÀÄ (¸ÉëAUï) SÁvÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¤ªÀÄä SÁvÉUÉ ¯Álj ºÀt 25 ®PÀë gÀÆ dªÀiÁ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤ÃªÀÅ ZÁ°Û (PÀgÉAmï) SÁvÉ vÉgÉAiÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ CzÀð vÁ¹UÁV ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ®Ä 18,000/- CxÀªÁ fªÀªÀiÁ£À ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ®Ä 26,000/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPÀ SÁvÉ £ÀA. 38031185325UÉ PÀnÖj CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÉ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¤ªÀÄUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÁ°Û SÁvÉ vÉgÉAiÀÄ°¯Áè, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ PÀgÉ ªÀiÁr PÉ©¹AiÀÄ 25 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆvÀÛzÀ ¯Álj UɢݢÝj CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ MlÄÖ 49,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåAPÀ CPËAl SÁvÉUÀ½UÉ dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ®¥ÀmÁ¬Ä¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¹.E.J£ï PÉæöÊA ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 26/2019, PÀ®A. 419, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 66(r) L.n PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-11-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²PÀëPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ fªÉÄÃ¯ï ¢AzÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÆèÉÊ°UÉ MAzÀÄ ¸ÀAzÉñÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸Á® ¤ÃqÀĪÀÅzÁV £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ°ègÀĪÀ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA. 9107178384 £ÉÃzÀPÉÌ PÀȵÀÚ PÀgÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÀAzÀgÉ £ÀªÀÄäzÀÄ ¥ÀvÀAd° ¥ÉæöʪÉÃmï ¥sÉÊ£Á£Àì DVzÉ EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ¯ÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ £ÉÆAzÀuÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý ¥ÀAeÁ§ £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 1826000100654867 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁUÀ PÀȵÀÚ EvÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ £ÀA© ¢£ÁAPÀ 09-11-2018 gÀAzÀÄ 5000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQzÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB CVæªÉÄÃAmï ZÁdð¸ï JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-11-2018 gÀAzÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. 452202010084149 £ÉÃzÀÄÝ ¤Ãr F SÁvÉUÉ ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¹zÀPÉÌ MAzÀÄ ¸À® 20,000/- gÀÆ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 15-11-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀAeÁ§ £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¸ÀA. 1826000100654867 £ÉÃzÀÝPÉÌ MAzÀÄ ¸À® 25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä  ºÁQgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ AiÀÄƤAiÀÄ£ï ¨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¨ÁåAQ£À SÁvÉ ¸ÀA. 452202010084149 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¢£ÁAPÀ 17-12-2018 gÀAzÀÄ 20,000/- gÀÆ., ªÀÄvÀÄÛ 5000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 27-12-2018 gÀAzÀÄ 10,500/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 29-12-2018 gÀAzÀÄ 5000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 02-01-2019 gÀAzÀÄ 25000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 04-01-2019 gÀAzÀÄ 9000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 10,000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 07-01-2019 gÀAzÀÄ 11,000/- gÀÆ., ¢£ÁAPÀ 10-01-2019 gÀAzÀÄ 25,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 16-01-2019 gÀAzÀÄ 25,000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2,10,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁQgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà PÀgÉ ªÀiÁr ºÀt ºÁPÀ®Ä w½¸ÀÄwÛzÀÄÝ DzÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è ¸Á®zÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀgÉ E£ÀßµÀÄÖ ºÀt ºÁPÀ®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ £ÀªÀÄäzÀÄÝ ¥ÀvÀAd° ¥ÉæöʪÉÃmï ¥sÉÊ£Á£Àì DVzÉ EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ SÁ¸ÀV ¯ÉÆãÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ¢AzÀ MlÄÖ 2,10,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¨ÁåAPÀ CPËAl SÁvÉUÀ½UÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ dªÀiÁ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÀAa¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 122/2019, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2019 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ 1730 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉƼÁgÀ PÉÊUÁjPÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸Á¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ £ÁUÀtÚ JqÉØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ, f¯Áè: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ »ÃgÉÆ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¸ï-1867, ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.©.qÀ§Äè.J¥sï.ºÉZï.ºÉZï.15653, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.qÀ§Äè.J¥sï.ºÉZï.ºÉZï.0872, ªÀiÁqÀ¯ï 2015, §tÚ: PÀ¥ÀÄà §tÚ. C.Q 35,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 81/2019, PÀ®A. 3 & 4 CªÀ±ÀåPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À (E.¹) PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 29-08-2019 ರಂದು ಪಿಎಸಐ ರವಿಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಬೈಪಾಸ ಹತ್ತಿರ ರಾ.ಹೆ ನಂ. 65 ರೋಡಿನ ಗುಲಷನ್ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿಜೆ-36/ಟಿ-8928 ನಿಂತಿರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಲೋಡ ಇದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಲಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶಿಲಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನೀಲಮ್ಮಾ ಗಾಯಕವಾಡ ತಹಸೀಲ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಶಾಲ ಬನಸೋಡೆ ಆಹಾರ ಶಿರೆಸ್ತಿದಾರರು ಮನ್ನಾಎಖೆಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚೀಲಗಳು ವಾಹನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸದರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಿ.ಡಿ.ಎಸ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಕದ ಯಂತ್ರದಿಂದ ತೂಕ ಮಾಡಲು 50 ಕೆಜಿಯ ಒಟ್ಟು 252 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು 126 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿತರಾದ ಮೇರಾಮನ ತಂದೆ ಬಿಜಾಲಭಾಯಿ ವಯ: 29 ವರ್ಷ ಕೊಯಾತ್ತರ, ಸಾ: ಬಾವಲಾವದರ, ತಾ: ಕುತಿಲಾನ, ಜಿ: ಪೊರಬಂದರ (ಗುಜಾರಾತ)ಮತ್ತು ಅವಲಾಭಾಯಿ ತಂದೆ ಗಯ್ಯಾಭಾಯಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಲಾಂಬಾ, ತಾ: ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಜಿ: ದ್ವಾರಕ(ಗುಜರಾತ)ಇತನನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಲೋಡಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ  ಸದರಿಯವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಇರದ ಕಾರಣ ಲಾರಿ ನಂ. ಜಿ.ಜೆ-36/ಟಿ-8928 ಅ.ಕಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 126 ಕ್ವಿಂಟಾಲ ತೂಕ ವುಳ್ಳ 252 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಿದ ಚಿಲ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 3,56,580/- ರೂ ನೇದವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 101/2019, PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1) (Dgï) (J¸ï), 3(2) (5J) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃd£À°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÁ¯ÉÃd£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À PÁè¸À£À°è «£ÉÆÃzÀ qÉÆuÉ EvÀ£ÀÄ PÁè¸À £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä gÀ« EvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀÝPÉÌ PÁè¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzÉà PÁ¯ÉÃd£À°è ¹¤AiÀÄgÀ «zÁåyð DzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ¼ÉA§ÆgÉ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ «£ÉÆÃzÀ qÉÆuÉ gÀªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ FUÀ CªÀgÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°èzÁÝgÉ JAzÀÄ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è «£ÉÆzÀ qÉÆuÉ D£ÀAzÀ ºÀ¼ÉA§ÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EvÀ£À CuÁÚ gÀ« EzÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼ÀªÁV gÀ« EvÀ£ÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É C°èAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-08-2019 gÀAzÀÄ C¤Ã® ¤ªÀÄÆð¼É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr K£À dUÀ¼À DVzÉ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr §UÉ ºÀj¸ÉÆt JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸Àì r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ PÀgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ ºÉÆzÁUÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C¤Ã® ¤ªÀÄÆð¼É, C¤Ã® ºÉÃqÉ, D£ÀAzÀ qÉÆuÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ zsÀ£ÀUÀgÀ C®èzÉ E£ÀÄß 10-15 d£ÀgÀÄ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ®ªÀiÁt ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ü gÀ« ºÀ¼ÉA§ÆgÉ EvÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CAV »rzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä MªÉÄä¯É »rzÀÄ J¼ÉzÁr J®ègÀÆ ºÉÆqɬÄj OgÁzÀ£À°è ºÉZÁÑVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÆ vÀªÀÄä PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À°è JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ºÀuÉUÉ gÉÆÃqÀ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ UÀÄA¥ÀĪÀgÉzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ vÀªÀÄä PÁ®ÄUÀ½AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ C¯Éè EzÀÝ ¸À¯ÁªÀŢݣÀ, ¥Àæ«Ãt, ¸ÀĤî EA¢gÁ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ, ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ©r¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.