Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 4, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04-03-2018

ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ 04-03-2018

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 15/2018, ಕಲಂ. 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 03-03-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇಮಾನುವೆಲ್ ತಂದೆ ಯೇಸುದಾಸ ಮೇತ್ರೆ ವಯ: 22 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ಸಿ(ಮಾದಿಗ), ಸಾ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ ಗಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ ರವರ ಗೆಳೆಯ ಸಂಪತ ತಂದೆ ರಮೇಶ ರಾಜೋಳೆ, ವಯ: 23 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ಸಿ(ಮಾದಿಗ) ಇತನು ಲಾರಿ ಕ್ಲೀನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಯೇಸುದಾಸ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್ಸಿ(ಮಾದಿಗ), ಸಾ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ ಕಾಲೋನಿ ಚಿದ್ರಿ ಬೀದರ ಅನ್ನುವನೊಂದಿಗೆ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಎಚ-25/ಬಿ-7929 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹತ್ತಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಬಂದಿದ್ದು, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದ ಸ್ಟೆಡಿಯಮ ಹತ್ತಿರ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೇಸುದಾಸನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಂಎಚ-25-ಬಿ-7929 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಗ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ಲೀನರ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಪತ ಇತನು ಲಾರಿಯನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಯೇಸುದಾಸನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿದರಿಂದ ಕ್ಲೀನರ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸಂಪತನು ಜೋರಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ, ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು ಸಂಪತನಿಗೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆತನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಪತನಿಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೋಲಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಉಮರ್ಗಾ ಸಮೀಪ ಸಂಪತನ ಇತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಆರೋಪಿ ಯೇಸುದಾಸ ಇತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 14/2018, PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-02-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀßzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-02-2018 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀļÀ ¸ÀzÀå: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Qð, PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀtÚ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ ¹Öïï qÀ¨ÁâzÀ°ènÖzÀÝ 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀÄ C.Q 14,000/- gÀÆ., 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q«AiÀÄ°è£À ºÀÆ C.Q 5000/- gÀÆ,. ºÁUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¹Öïï qÀ©âAiÀÄ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,05,000/- gÀÆ. »ÃUÉ §AUÁgÀ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 1,24,000/- gÀÆ. QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-03-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.