Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 8, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08-01-2017

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೋಭಾ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸಾ: ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ ರವರ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಪುಡಲಿಕಪ್ಪಾ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ವಯ 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ ಇತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವ ಚಟದವನಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೆಂಡತಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯಬೇಡ ಸರಾಯಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯವುದು ಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲಾ, ಅಶೊಕ ಈತನು 3-4 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದನು, ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರೂ ಊಟ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಶೋಕ ಈತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿ ಮಾಡದೆ ದಿನಾಂಕ 07-01-2017 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೃತ ಅಶೋಕ ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2017, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁrzÀ ®Qëöäà PÁAiÀÄðPÉÌ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É, 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆgÉ, 3) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ C¸ÀÄgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ªÉÄúÀPÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß n.«.J¸À JPïì.J¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-3488 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉĺÀPÀgÀ ClÖUÁð gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj ¦.AiÀÄÄ.¹ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ClÖUÁð PÀqɬÄAzÀ M§â mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ CqÁØ wrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ PÉêÀ® EAf£À ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, Hj£À ©ªÁf ªÁUÀäqÉ gÀªÀgÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ §AzÀÄ J®èjUÀÆ ¤Ã®AUÁ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ C¸ÀÄgÉ, UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ «oÀ® ªÉÆgÉ gÀªÀgÀÄ ªÉĺÀPÀgÀzÀ°è E½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã®AUÁ ¸ÁUÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®UÁ°£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÉÆÃVAzÀgÁªÀ ªÀiÁ£É gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ £ÉnÖ gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀ ¹Üw aAvÁd£ÀPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ ¤Ã®AUÁ¢AzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, UÉÆÃ¥Á® ªÉÆgÉ ºÁUÀÄ UÉÆëAzÀ C¸ÀÄgÉ gÀªÀjUÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ C¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017, PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¸ÀgÀ¥Á UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄ¯É EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è AiÉÆÃUÁ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄUÀ ºÀµÀðzÀ¤UÉ J©â¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ ©UÀ vÉgÉzÀÄ CAUÀr GqÀÄUÀ®Ä ºÉÆzÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw,  ¸ÀtÚ ªÀÄUÀ ±É±ÁAPÀ ºÁUÀÆ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄ EzÁÝUÀ ªÀÄUÀ ±É±ÁAPÀ ºÁUÀÆ ¥ÀªÀ£À gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ºÉAqÀw EgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ vÀªÀÄäÛ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁrzÁUÀ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr J®ègÀÄ NqÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ jªÁ®égÀ vÉÆÃj¹ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹ JzÉUÉ jêÁ®égÀ ºÀaÑ »A¢AiÀÄ°è zÀÄPÁ£À¸É ¯ÁAiÉÄøÉÆà ¨ÁåUÀ zÉêÀ £À»vÉÆà vÉgÉPÉÆ AiÀÄA» oÉÆÃPÀzÀÄAUÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀgÀ PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ jªÁ®égÀ EzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ jªÁ®égÀ vÀÄA©¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÆÃ¥sÁzÀ ªÉÄ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, E§âgÀÄ ¨ÉqÀØ gÀÆ«ÄUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÁ £ÉÆÃr M¼ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAiÀÄÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉAiÀÄ®Ä ºÀaÑzÁUÀ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÁUÀ C®ªÀiÁgÁzÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 35 vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 12,30,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉArw E§âjUÀÆ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ ºÉÆgÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ aÃgÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý MtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ PÉÆAr vÉUÉzÀÄ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¸ÀzÀj ¸ÀÄ°UÉPÉÆgÀgÀÄ CAzÁdÄ 22 jAzÀ 30 ªÀµÀðzÀ M¼ÀV£ÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ J®ègÀÄ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ±Àlð zsÀj¹zÀÝgÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉýîî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2017, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî-¤qÀªÀAZÁ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï UÉÆÃzÁªÀiï ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉà gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï UÉÆÃzÁ«Ä£À ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ§ºÀgÀ JA§ £À¸ÀÄ©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) ªÀĺÀäzï ªÁºÉèï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¥sÉÊeÉÆÃ¢Ý£ï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA EªÀ£À ºÀwÛgÀ 750/- gÀÆ., 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ DqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 810/- gÀÆ., 3) «oÀ×® vÀAzÉ D±É¥Áà CQð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 570/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 2130/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2017, PÀ®A 15(J), 32(3) PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2017 gÀAzÀÄ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀézÉò ªÀÄzÀå EvÀgÀjUÉ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ §UÉÎ ¨Á§Ä ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ºÉÆüÉî ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ 180 JA.J¯ï.£À UÁvÀæzÀ UÁf£À ¨ÁnèAiÀÄ°è 90 JA.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï [a®ègÉ ªÀÄzÀå] ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÁè¸À ElÄÖPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀªÀĤ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ:07-01-2017 ರಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಕರಿಘುಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಂಗಾಳೇರ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮೂರ ಅಮೃತ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪೇಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಹೋಗಿದ್ದರು, ಮುಂಜಾನೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕರಿಘುಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಳಗೋಳದಿಂದ ಯಾದಗೀರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಅಮೃತ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೆಎ 32 ಟಿಬಿ 0941 /ಕೆ 32 0942ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಸೇಡಂ ಯಾದಗೀರ ರೋಡನಲ್ಲಿ ಹಂದರಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಡ್ಡಿಯ ಬ್ರಿಜ್ ಹತ್ತಿರ ಮುಂಜಾನೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಟ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜೆನ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕರಿಘುಳಿ ಈತನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ, ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ ಕರಿಘುಳಿ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನಿಜವಿತ್ತು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಚೀನ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ತಾಳೆಗಾಂವ ದಬಡೆ ಪುಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂಕೇತ  ತಂದೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೊರೆ ಕಾರ ನಂ. ಎಮ್.ಎಚ್. 10 ಸಿಎ 6801 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಅಂಬೆಗಾಂವ ಪುಣೆ ರವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಮುಂದೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲ;ಇಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 07/01/16 ರಂದು 8 ಎಎಮ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕಿಶನ ತಂದೆ ಗುಂಡುರಾವ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಪಾಣೇಗಾಂವ ಶಿವಾಜಿ ತಾಂಡಾ   ತಾ: ಜಿ: ಕಲಬುರಗಿ ರವರು  ತನ್ನ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ 19/3 ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೊಲದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಕತ್ತರಿ ಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತು ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಆತನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿದ 1000/-ರೂಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತುಂಡನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕತ್ತಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸದರಿ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ 1000/- ರೂಗಳು ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದಮರವನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ :
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ :ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ ನಂದಿವಾಡ ಇತನು ದಿನಾಂಕ 28-12-2016 ರಂದು ಸಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವನು ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಯ್ಯ ನಂದಿಪಾಡ ಸಾ : ಮುಧೋಳ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.