Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, September 29, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-09-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-09-2017

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/2017, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 28-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಅಣ್ಣೆಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಸಾಂಗ್ವಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾ: & ಜಿ: ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಮಗ ಅಭಿಶೆಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ವಯ: 12 ವರ್ಷ ರವರೆಲ್ಲರು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೀದರದಿಂದ ತಮ್ಮೂರಾದ ಸಾಂಗವಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಗ ಅಭಿಶೆಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ರವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗಿ ಆಟಾವಾಡಿ ಬರುತ್ತೆವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 1700 ಗಂಟೆಯಾದರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮುರ ಅಶೊಕ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ವಗ್ಗೆ ರವರೆಲರು ತಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹುಡಕಲಾಗಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಯರನಳ್ಳಿ ರೊಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊದಾಗ ತಮ್ಮುರ ಹತ್ತಿರ ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಶಿವಾರದ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ  ಚಿಕ್ಕಪೆಟೆ ಸಾ: ಯರನಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಖಡಕಳಿ ನೀರಿನ ಹತ್ತಿರ (ತಗ್ಗಿನ ನೀರು) ಮಗ ಅಭಿಶೆಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮೈಮೇಲೆ ಇಂದ್ದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅಶೋಕ ವಗ್ಗೆ ಇತನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಇಜುತ್ತಾ ಹುಡಕಾಡಿದಾಗ ಖಡಕಳಿಯಾ ನೀರಿನಿಂದ ಮೊದಲು ಮಂಜುನಾಥ ಇತನ ಮೃತ್ತ ದೇಹ ನಂತರ ಅಭೀಶೇಕ ಇತನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದರು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ಅಭಿಶೆಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ಇಬ್ಬರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ದಿನಾಂಕ 28-09-2017 ರಂದು 1500 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1730 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗನಾದ ಅಭಿಶೇಕ ತಂದೆ ಶಾಲಿವಾನ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 10 ವಷ್, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಾಂಗವಿ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಾದ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ ವಯ 12 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಸಾಂಗವಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಖಡಕಳಿಯ ನೀರಿನ ಬಳಿ ಹೊಗಿ ಸದರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಜಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆಯು ಯಾವುದೆ ತರಹದ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2017, PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà CvÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ; 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹gÀPÀl£À½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà CvÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ; 37 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¹gÀPÀl£À½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¯Áj ªÀiÁ°PÀ SÁ¹A E§âgÀÄ £Á¹PÀ¢AzÀ ±ÁºÀd¤ OgÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-56/0441 £ÉÃzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ £Á£Éà ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀ ¯Áj CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÁºÀ£À ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£É, ¥À°ÖAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà PÀnÖªÀĤ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 27-09-2017 gÀAzÀÄ UÀÄwÛ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀ, vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄgÀÄvÀÛªÉ, ¯ÁjAiÀÄ°è SÁ¹A FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè, FvÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆVgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ZÀ£ÀߥÁà PÀÆr aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üÃPÁjAiÀÄ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f.© D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ gÀ«ÃAzÀæ FvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÀ«ÃAzÀæ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2017, PÀ®A. 376, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1) (11) C£ÀƸÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ C£ÀƸÀÆavÀ §ÄqÀPÀlÄÖUÀ¼À zËdð£Àå ¥Àæw§AzsÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 27-09-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀ vÁ¬Ä w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è RaðUÉ ºÀt E¯Áè DzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À DgÀÄ ¸ÉÃgÀÄ GzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÉAUÀn UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉý GzÀÄÝ MAzÀÄ PÉÊaîzÀ°è ºÁQPÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯ÉAUÀn UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°gÀĪÀ RįÁè a®ègÉ CAUÀrAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr 240/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÁºÀ£À ¸ËPÀAiÀÄåð EgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¯ÉAUÀn-SÉÃqÁð(PÉ) gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀUɪÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â¼É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ DgÉÆæ ªÀÄ®¨Á vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÉÆÃgÀªÀÄ¯É eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: SÉÃqÁð(PÉ) UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CqÀØUÀnÖ vÀqÉzÀÄ K ¤Ã£ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃV¢Ý CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ GzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉAUÀn UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛzÉÝÃ£É CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ²ªÁgÀzÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÀÆ E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉÊ ºÁQ F PÀqÉUÉ £ÀqÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ©r¹PÉÆAqÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀUɪÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄĽî£À eÁrAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ PÁtzÀAvÉ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ-¨ÉÃqÀ CAvÀ agÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¥ÁåAl PÀ¼Àa ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è vÀÄgÀÄQ aÃgÁrzÀgÉ PÀÄwÛUÉ MvÀÄÛvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä JµÉÖà ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÖgÀÆ ©qÀzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖ vÉUÉzÀÄ d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2017, PÀ®A. 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 28-09-2017 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲಕೇಶ್ವರ, ವಯ: 62 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ(ಹೊಲೆಯ), ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 9-9-376 ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಾಲೋನಿ ಹಾರೂರಗೇರಿ ಬೀದರ ರವರು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಎಕ್ಸಫ್ರೋ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಕ್ಯೂ-5051 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಬೀದರ ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ ವೃತ್ತಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೋಮ್ಮಗೊಂಡೆಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆಎ-38/6777 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗೈ ರೆಟ್ಟೆಗೆ, ಎಡಗಾಲ ಪಾದದ ಗುಟ್ನಾ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಉಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಘೂಳೆ, ಸಾ: ಗಣೇಶ ನಗರ ಬೀದರ ಇವರು ಬೇರೊಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.