Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, December 21, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà @ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 46, eÁw: PÉÆgÀªÀgï G: PÀÆ° ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd, gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå »A¢¤AzÀ®Æ ºÀ¼Éà ªÉʵÀåªÀÄå«zÀÄÝ, CzÉà ªÉʵÀåªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, £ÁUÀgÁd£ÀÄ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÁUÀ°UÉ MzÀÄÝ §gÀæ¯Éà ¸ÀƼÉgÉà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¸ÀÄtÚzÀ §nÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ DvÀ£À UÀ©üðt ¸ÉÆ¸É ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ £ÁUÀªÀÄä, ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀqÀØgï EªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀ©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/11 PÀ®A. 504, 323, 324, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà,ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 23, ªÀqÀØgï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ:ªÀ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.12.2011 gÀAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À vÀAV £ÁUÀªÀÄä½UÉ ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛÃj CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAVUÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqɪÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 294/11 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢:20-12-11 gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-36-nJ-7534 mÁæöå° £ÀA§gÀ E®è £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §®UÀqÉ ¸ÉÊr£À°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀzÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀ§¢UÉ wgÀV¹PÉÆAqÁUÀ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà 21 ªÀµÀð, ºÀjd£À, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄgÀ½ PÁåA¥À vÁ: UÀAUÁªÀw.FvÀ£À ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37-J-378 £ÉÃzÀÄÝ mÁæöåPÀÖgÀ£À ªÀÄÄA¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀÄ¢UÉ MqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ eÉÆüÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ PÉÆAqÀAiÀÄå¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ zÁåªÀÄtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉÃAzÁæ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 411/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:19-12-2011 gÁwæ 9-30 jAzÀ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀÀtzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À°è ²æêÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sï¸Á¨ï G¸ÁÛzï ¸Á:PÁPÁ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ªÀĺÀªÀÄäzï E¸Áä¬Ä¯ï zÁgÀĪÁ¯Á QæÃqÁAUÀtzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁ ¸ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ£ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ½ÃAzÀ ZÉÊ£ÀÄ,ZÁPÀÄ,ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ PÀĽvÀ°èUÉ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ºÉqï¯ÉÊmï gÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A £ÀªÀÄä PÀqÉ AiÀiÁPÉ ¯ÉÊmï ¨É¼ÀPÀÄ ºÁQ £ÉÆÃqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÉÃ£ï ±ÀAmÁ PÉüÀÛ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CZÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀgÉÀ¹ §rUɬÄAzÀ PÉʬÄAzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¬Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, EzÉ CAvÁ ¢£ÁAR: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 173/2011 PÀ®A: 143,147,148,323,324,326,504,506,¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.


 

¢£ÁAPÀ:19-12-2011 gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀÀtzÀ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À°è²æà ²ªÀ¥Áæ¸ÁzÀ vÀAzÉ °AUÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ ªÀ:26 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ PÁåA¥ï zÁgÀĪÁ® QæÃqÁAUÀtzÀ°è gÀ¤ßUï ¥ÁæQÖÃ¸ï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1)ªÀĺÀªÀÄäzï E¨Áæ»A vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzï AiÀÄĸÀÆ¥ï2)ªÀĺÀªÀÄäzï E¸Áä¬Ä¯ï 3)C«ÄÃgï¸Á¨ï J®ègÀÆ eÁ:ªÀÄĹèA ¸Á:PÁPÁ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CzÉà QæÃqÁAUÀtzÀ°è MAzÉqÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ KPÁAiÀÄQ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV "PÁågÉà ªÀiÁPÉïËqÉ ºÀªÀiï ¯ÉÆÃUÀAPÀÄ PÉÊPÀÄ r¸ÀÖ§ð PÀgÁÛgÉ JAzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÉà ªÀiÁPÉà ¯ËqÉ ªÉÄÃgÉPÀÄ GzÀgï ¨Ávï PÀvÁð PÁågÉà CAvÁ ºÉý ¨ÁåqÀgï ¨ÉÆïÉÃvÀÄ §qÁ gÁeÁ PÁAzÀ£ï PÁågÉ ,¤ÃªÀŤªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ¤ªÀÄä £ÁAiÀÄPÀgÀÄ J®ègÀÆ §gÉåïÉà CAvÁ £ÉÃgÀªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ, Q«UÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, DUÀ ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ£À CtÚ ¸ÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPï FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ FvÀ¤UÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2011 PÀ®A: 323,324,355,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) CmÁæ¹n PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¢£ÁAPÀ:-19/12/2011 gÀAzÀÄ 22-00 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ UÀt¢¤ß ªÀAiÀiÁ 64 ªÀµÀð.eÁ:-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À.¸Á:-¨É½îV£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ .¯Á¼À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀªÀÄvÀÄÛ.«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á¼À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÄ ¸Á;-¨É½V£ÀÆgÀÄ «£ÀPÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä ºÉÆÃmÉÃ¯ï £Á¼É QvÀÛ¯ÉèÉÃPÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ F jÃw ¸ÀĪÀÄä£Éà AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛj CAvÁ CAzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀ©âzÀÄÝ DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀ¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ DvÀ£À ºÉAqÀw F jÃw £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ C£Àß®Ä ¯Á¼À¥Àà£ÀÄ ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀÄä¼À£ÀÄß zÀ©âzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä ¸ÀzÀj UÀAUÀªÀÄä½UÉ JqÀUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀgÁd¥Àà£À ªÀÄUÀ CªÀÄgÉñÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 200/2011.PÀ®A.504,341,323,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 20-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ eÁ«ÃzÀ CºÀäzï vÀAzÉ eÁ»ÃgÀºÀĸÉãÀ 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj £ÀA. AiÀÄÄ.¦-078-¹J£ïN-531 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀ£ f¯Áè:: PÁ£À¥ÀÆgÀÄ (AiÀÄĦ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ°è fAzÁ¯ï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÀ£Àégï ¨É¯ïÖ ¥ÀnÖ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.¦AiÀÄ PÁ£À¥ÀÆgÀPÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ C¥ÀgÁ¥ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÁåµÀ£À¯ï qÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ EAd£ï »ÃmÁV ¸ÀàPÀð¤AzÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ 19, ®PÀë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ PÀ£Àégï ¨É¯ïÖ ¥ÀnÖ C.Q. gÀÆ. 4, 98,000/- gÀÆ¥Á¬Ä F jÃw MlÄÖ 23,98,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ ºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 20/2011 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw «ÄãÁQë UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ, 20ªÀµÀð, PÀÄA¨Ágï ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀÄ, PÀÄA¨ÁgÀ¥ÉÃmÉ, ºÁ;ªÀ: CªÀÄgÉÃUËqÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ eÉÆÃ¥Àr °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ 2ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, SÁ¸ÀVà jÃwAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè, ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉÃ, ¢: 19-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£ÉªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢: 19-12-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.10 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨sÀ®©üêÀÄ,gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 45/11 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ gÀ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆA rgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀAiÀĹì£À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:-9-12-2011 gÀ ªÀÄÄAavÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄwÛVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀ ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁr vÁªÀÅ ªÀiÁrzÀ PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉúÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀ®Äè PÀnÖ GªÀÄ®Æn ºÉƸÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è ºÁQzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉwzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 65, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: GªÀÄ®Æn vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 


¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À 30 ªÀµÀð eÁ-UÉÆ®ègÀÄ G-¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï ¸Á/wªÀiÁä¥ÀÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 774 ªÀÄvÀÄÛ 775 gÀ°è ¢£ÁAPÀB11-12-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-36-n-1335/1934 zÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¨ÉÆÃUÀt ªÀÄÆPÀ¥Àà ¸Á/©dÓ£ÀUÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ 5 mÁæöåPÀÖgï G¸ÀÄPÀ£ÀÄß CA.Q.gÀÆ 2500/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ wgÀĪÀįÉñÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «ÃgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÉñÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²æäªÁ¸À «zÁåyð ¸Á/ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð G-DmÉÆà qÉæöʪÀgï ¸Á/UÁdUÁgÀ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï zÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉüÀ®Ä PÀÆ°AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ CªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgïzÀ°è vÀÄA© PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 20.12.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/2011 PÀ®A. 379 L¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.12.2011 gÀAzÀÄ 109 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,700 /- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 

    
 


 


 


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-12-2011


ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁgÀÄzÀæ¥Àà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ¤UÉ PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄzÀ°è MlÄÖ 8 JPÀgÉ d«ÄãÀ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«Ä¤£À ¸ÁUÀĪÀ½ RaðUÁV ºÁUÀÆ G¥ÀfêÀ£ÀPÁÌV ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï, r.¹.¹.¨ÁåAPï, UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï UÀ¼À°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸Á® ¨sÀÆ«Ä ¨ÉÃ¼É ¨ÉüÉAiÀįÁgÀzÀjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw¸À®Ä DUÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ zÉÆÃvÀgÀ¢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì eÉÆåÃw¨Á ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CºÉªÀÄzÀ vÀAzÉ L£ÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÉÊAiÀÄzÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ FvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà ¤°è¹ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ªÀgÉUÉ ©ÃqÀÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÉmÉÆæî DVzÉ DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ ºÉýzÀgÉ ¨ÁrUÉ §gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¥ÀAZÀ¤AzÀ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 240/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/12/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-2596 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹, vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2011 PÀ®A 447, 323, 324, 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨ÉUÀA¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ¯Á¯ï ªÀĺÀäzï £ÁUÀgÀa ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 358 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ J®è¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©nÖzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ E£ÀÄß vÉÆUÀj ºÀPÀÌ®Ä DAiÀÄÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr, £É®PÉÌ PÉqÀ«, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಾಮರಾವ ರಾಜಾಪೂರ ಸಾ ನಗರೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ಸೇಡಂ. ರವರು ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳು ಕೂಡಾ 10-00 ಗಂಟಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 04-00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಸಮ್ಮ ಇವಳು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಹಾಕುವ ಕೊಂಡಿ ಲಾಕರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ 60 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಅಂ.ಕಿ 1,20,000/- ರೂಪಾಯಿ ನೇದ್ದು ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 226/2011 ಕಲಂ 454ಮ 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಘಟಕ ನಂ:3 ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 20-12-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಕಾಲೇಜ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ಡಿಪೋ ನಂ: 2 ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪು ನಂ:ಕೆಎ 25 ಎ 5704 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಕಂಬ ಜಕಂ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 159/2011 ಕಲಂ 279, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ..ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ