Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 14, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ್ ಲಾಲಅಹ್ಮದ್ ಮಸಲದಾರ ಸಾ:ನಿಡಗುಂದಾ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ;11-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಪಿ.ಎಮ್.ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಮೈನೊದ್ದಿನಖಾನ ಸಾ:ಆಡಕಿ ಹುಡಾ ವರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ-KA-02 ET-4892 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲನ ಹಿಂದಿನ ಟಾಯರ್ ಪಂಕ್ಚರ ಆಗಿದ್ದು, ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ ಲಾಕ ಮಾಡಿ ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಿನಾಂಕ:12-03-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಯಡ್ಡಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಿರುವದಿಲ್ಲ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ-KA02ET4892 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ-05N16C02319 ಇಂಜೆನ್ ನಂ-05N15M57029, 2005 ಮಾಡಲ್, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂ.ಕಿ 20,000/- ಇದ್ದು ಇದರ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ ಮೇಲೆ ಪಾಕೀಟ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಬೈಲ್ ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿದ್ದು 1200 ನೇದ್ದು ಅದರ ಸಿಮ್ ನಂ-8095309242 ನೇದ್ದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ-57/2012 ಕಲಂ- 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ದಂಡಗುಂಡ ಸಾ: ಕೊಂಚೂರ ಹಾ:ವ: ನೀಲಾಬಾಯಿ ರವರ ಪ್ಲಾಟದ ಒಂದು ರೂಂ ದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಸಾ:ಊದನೂರ ರೋಡ ಯಶವಂತ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 13-03-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ದಿನಾಂಕ:14-03-2012 ರಂದು 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಹೊಕ್ಕಿ ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ "ಯಾರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಆಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋದನು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 10,000 ರೂ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ ಹಚ್ಚಿದ ಆರ್ಮೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೋಬೈಲ್ ಅದರ ಸಿಮ್ ನಂ 1 :9632911757 ಸಿಮ್ 2 9738911757 ಅ.ಕಿ.500 ರೂ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 73000 ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣಗಳು, ನಗದುಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬೈಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 22/2012 ಕಲಂ 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀ: 25, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: §¥ÀÆàgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-13-02-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ PÉÆrè ¨Á¬Ä vÉƼÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. DvÀ£À£ÀÄß G¥Àà®zÉÆrØ, CAPÀ°ªÀÄoÀ, gËqÀPÀÄAzÀ, AiÀÄÄ. ªÀÄļÀÆîgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ UÁæªÀÄUÀ¼À PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è DvÀ£À JvÀÛgÀ CAzÁdÄ 5 Cr EzÀÄÝ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ JuÉÚUÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ EzÀÄÝ ©½ ¥ÀAZÀ, ©½ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ ¨sɼÀV£À 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¨sÀVÃgÀxÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ M¯ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀwÛ¹ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä EmÁÖUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ Qr UÁ½UÉ ¥ÀPÀÌzÀ°ènÖzÀÝ n.«.J¸ï. JPÀë JJ¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉ.J. 36 AiÀÄÄ-7209 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÁ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ.17,000/- ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ J¥sï.J £ÀA. 03/2012 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ ªÀ: 25, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ªÀÄ°èPÁdÄð£ï mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð£À°è UÀĪÀiÁ¸ïÛ PÉ®¸À ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ CªÀÄAvÀæt ¥ÀwæÃPÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀ: 35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: ²PÀëPÀ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ºÁ/ªÀ: ªÀĺÉçƨï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ CªÀÄAvÀæt ¥ÀwæÃPÉ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12.03.2012 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÄzÁæQëAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQ PÀÄwÛUÉ ¸ÀÄvÁÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÀ°è¤AzÀ PÀqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ E£ÉÆߪÉÄä JzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2012 PÀ®A 323, 324, 504 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 13/03/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01-00 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,19ªÀµÀð,ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á-CgÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âjUÉ ¸ÉÃjzÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ CAUÀrAiÀÄ°èlÖªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C£ÁªÀÅvÀ¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ gÀÆ 2,96,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè AiÀiÁªÀÅzÉà ¥Áæt ºÁ¤ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÀA: 06/2012 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. gÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ;14-03-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁzsÀQæõÀÚ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï ªÀ: 30, eÁ: ªÉʱÀå G: ¸À¥ÁèAiÀÄgïì CAUÀr ¸Á: ¥ÀUÀqÀ¢¤ßPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀ: 20, eÁ: ®ªÀiÁt G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀÄ£ÀßlV PÁåA¥ï EªÀj§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 36 AiÀÄÄ 6605 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E.eÉ §¸Áì¥ÀÆgÀÄ ZÀað£À ºÀwÛgÀ ¹ÌqïAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ JqÀ PÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÁzsÀPÀȵÀÚ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A 279, 337. 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

JA.gÁeÉñÀ vÀAzÉ JA.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 38 ªÀµÀð,eÁ;-PÀªÀiÁä. G;-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ;-ªÀiÁ¤é. ªÀÄvÀÄÛ ¹.ºÉZï.¸Á¬Ä¨Á§Ä vÀAzÉ ¹.ºÉZï.ªÉAPÀlgÁªÀÅ 45 ªÀµÀð, eÁ;-PÀªÀiÁä. G;-¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀr PÉ®¸À,¸Á;-CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥À vÁ;-ªÀiÁ¤é. EªÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ ªÀĶ£ï ¸ÀA§AzsÀ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-ªÀµÀðUÀ½AzÀ dUÀ¼ÀªÁV E§âgÀ°è zÉéõÀ«zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ:-13/03/2012. gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ JA.gÁeÉñÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À n.«ÃgÀ¨Á§Ä FvÀ£ÀÄ zÉêÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉêÀjUÉ ºÉÆÃV C°è DvÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ JA.gÁeÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ DUÀ ¹.ºÉZï.¸Á¬Ä¨Á§Ä£ÀÄ JA.gÁeÉñÀ vÀªÀÄä¤UÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤£Àß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012.PÀ®A.504, 323, 341, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 12-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¯ï.L.¹ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:20ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÃzÁªÀw EªÀgÀÄ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà DmÉÆà £ÀA. PÉJ-36/9756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: §¸ÀªÉñÀégÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DmÉÆà £ÀA.PÉJ-36/9756 £ÉÃzÀÝgÀ°è AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà£À GgÀĸÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ²æäªÁ¸À EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï £ÀA.PÉJ-36/J¯ï-8829 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉĺÀ§Æ¨ï¸Á¨ï¤UÉ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ , JzÉUÉ , JqÀPÉÊUÉ , JqÀªÉÆtPÁ°UÉ , §®ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ Qî ºÀwÛgÀ PÉwÛzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÉÌ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÃzÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À EªÀjUÉ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2012 PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ 14-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀÄPÁè¸À¥ÀÆgÀÄ §¸ÁÖAqÀ ¸À«ÄÃ¥À AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB 28 ªÀµÀð ¸ÁB §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥À AiÀÄzÀÝ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-35 ºÉZï-8395 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ-C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ PÀ«vÁ¼À D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ DA§Ä¯É£Àì £À°è ªÀÄzsÁåºÀß 01-20 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄB25 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÉÆÃgÀt¢¤ß vÁB ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 279,304 (J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.03.2012 gÀAzÀÄ 86-¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-03-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 02/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «zÁåªÀw UÀAqÀ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¥ÁåmÉ£ÉÆÃgï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ «±Àé£ÁvÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-03-2012 gÀAzÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑÑPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ qÉ«qï vÀAzÉ ªÉÆÃeÉ¸ï ºÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸À ¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀ¥Áà EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/3997 £ÉzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¨ÁæA vÀAzÉ ªÉÆÃeÉ¸ï ºÉÃqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ §gÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CtÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §gÀĪÁUÀ ªÀqÀUÁAªÀ PËoÁ PÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PËoÁ PÉ PÁæ¸ï ¥Á±Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ªÀÄzsÀåzÀ°è gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è E½zÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ C¨ÁæºÀA EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÉqï ¯ÉÊmï MqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ±ÁPÀ§dgï ªÀÄvÀÄÛ §A¥Àgï ¨ÉAqÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C¨ÁæA EvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ¯É NqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ vÀÄPÀr vÀÄPÀr AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, §®UÁ°£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ JzÉAiÀĪÀgÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV C¨ÁæA ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ C¨ÁæA ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :- ¦üAiÀiÁ𢠨Á¨Á¯Á® £ÉúÀgÁ vÀAzÉ ªÀÄ£ÁgÁªÀÄ £ÉúÀgÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, G: mÁåAPÀgï £ÀA feÉ-12/Jn-8117 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: RÄzÀ£À¥ÀÆgÀ, vÁ: ZËoÁt, f: ¨ÁqÀªÉÄÃgÀ (gÁd¸ÁÜ£À gÁdå) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QèãÀgï DzÀ C®èuÁÚ SÁ£ï vÀAzÉ PÁ®gï SÁ£À ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ PÉ«ÄPÀ¯ï ¯ÉÆqÀļÀî mÁåAPÀgï £ÀA feÉ-12/Jn-8117 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁWÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.JZÀ-25/©-7673 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÁ°äQ dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: vÀ¼À¤, vÁ: O¸Á, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ NªÀgÀmÉPÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ mÁåAPÀgïUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Qè£ÀgïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è, DzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ¨sÁUÀªÀvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÀÄw ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÉÄUÁAªÀ, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£À §® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ PÀgÀdAUÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: mÁPÀ½ EvÀ£À JzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀjUÉ SÁ¸ÀV ¸Á® ºÉZÁÑVzÀjAzÀ CzÀÄ ºÉÃUÉ wÃj¹ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ZÀqÀ¥Àr¹vÀÄÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr 108 C§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ ºÉÆ°ÃAiÀiÁ, ¸Á: ¨sÉÊgÀ£À½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ avÀÛªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÉñÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀ°wÛzÀÄÝ, DUÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÆeÁ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÉÆA¢UÉ avÀÛªÀÄ EvÀ£À ®UÀߪÁVzÀÄÝ, ®UÀßPÉÌ ¸Àé®à SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÝPÉÌ ¥ÀÆeÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄ PÉÆArzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 12-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 13-03-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ Hj£À dªÀiÁ®¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ ºÀÄt¸É ªÀÄgÀzÀ PÉüÀUÉ ºÀUÀ΢AzÀ VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £À±ÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® DVzÀÝjAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 43/2012 PÀ®A 363, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÉÆÃgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ªÁ¸À¢AzÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¤ªÉâvÁ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ EPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ PÀªÀÄ® vÀAzÉ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ (DUÀæªÁ®) «ÄvÀÛ® ªÀAiÀÄ: CAzÁdÄ 42 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® PÁgï £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1789 PÁj£À°è PÀĪÀiÁj ¤ªÉâvÁ EPÉAiÀÄ£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝ£É, F PÀÈvÀåzÀ »AzÉ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬Ä, ²æêÀÄw PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ, ºÉAqÀw ²æêÀÄw CAdÆ ºÁUÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ P˱À® vÀAzÉ PÀȵÀÚPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉ®ªÀÅ ¸É»ßvÀgÀÆA¢UÉ ¸ÉÃj ¸ÀzÀj ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/03/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è FgÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦Dgï zsÀ¨Á° ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ FgÀ¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£À J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) ºÀtºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É (FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É) zÁ½ »rzÀÄ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3280/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, NrºÉÆÃzÀªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ G½zÀ 7 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಮೋಗಾ ಸಾ ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮ ತಾಜಿಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ ಈತನು ನಮ್ಮ ಸಂಭಂದಿಕರಾದ ಬಾಬುರಾವ ಸೊನ್ನದಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಪಂಡರಗೇರಾ ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಕಳೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ತಕರಾರು ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿನಾಃಕಾರಣ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ: 13/03/2012 ರಂದು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈತನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕವಿತಾ ಹೊಸಮನಿ ಇವಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿನಾಃಕಾರಣ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಸರಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕವಿತಾ ಇವಳ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇಂಗನಕಲ್ಲ ಇವರು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಲಿತಾ ಇವಳಿಗೂ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 28/2012 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ, ಕವಿತಾ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೊಸಮನಿ ಸಾಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ ಗ್ರಾಮ ತಾಜಿಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮೈದುನಾದ ಸಂಜಿವಕುಮಾರ ಇತನು ಕಳೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರಬಾಯಿ ಇವಳ ವಿರುದ್ದ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ರಾಹುಲ ಪಂಡರಗೇರಾ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆಗಾಗ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮೈದುನ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:13/3/12 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿ ಮತ್ತು ರವಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಾಗು ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವಿನಾಃಕಾರಣ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೋದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿರಿ ಈಗ ಸುಂಜುಕುಮಾರ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ದುಖಃವಾಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೇ ಹೋಗಿರಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಾದಿನಿ ಇವರು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 29/2012 ಕಲಂ. 341, 323, 324, 504 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.